Бяла Слатина живее с легендата за непокорна хубост

Прочетена: 575

Инж. Венцислав Велков Василев е роден на 24 октомври 1953 г. в Бяла Слатина. Има висше образование по „Ядрена топлотехника” и „Мениджмънт – организация и управление на бизнеса”. Работи в АЕСП-Козлодуй като ръководител производство 20 години. Председател е на Общинския съвет-Бяла Слатина, за мандат 2003–2007. Кмет е на общината от 2007 г. Женен, с три деца.

Всяко селище носи своя собствена магия и в създаването му се крие легенда. Бяла Слатина не е по-различна. Името на града се свързва с историята за красива българка. Стройна, усмихната, весела, всички обичали бялата Злата. Кога точно е живяла тя, никой не си спомня. От нейната хубост бил впечатлен бейският син и все по-настойчиво я задирял. Заплашвал я, че ще затрие селото ако не му пристане. Кой знае как щяло да завърши всичко, ако една нощ Злата не изчезнала. Търсили я всички, но никой повече не я видял. Едни разказвали, че чули смеха й, когато пресичали гората, други уж я били мяркали покрай реката. И това било всичко. Дали красотата на Злата дала име на селището, е трудно да се каже. Но Бяла Слатина живее и днес, пренесла през годините звънкото си име и спомена за една непокорена хубост…
Градът се намира в Северозападна България, разположен върху терасите на река Скът. Той е един от малкото, строени планово – с прави дълги улици. Районът обаче е населен още по времето на неолита. Оттогава датират и откритите археологически предмети. Особено силно е присъствието на тракийски племена през I хил. пр. Хр. до навлизането на римляните. В землището му са открити редица селища и могили. Районът е важен от стратегическа гледна точка и за Първата българска държава. Близо до него са открити следи от Аспаруховия вал, където се развива и самото селище. То получава името си от мочурливите и заблатени места около реката.
През 1766 г. жителите му са едни от първите, които се вдигат на въстание срещу османските турци. Бунтът е набързо потушен, а градът – разграбен. Голяма част от населението се разбягва и районът се обезлюдява за кратко. Към края на века се заселват българомохамедани от Ловешко и Тетевенско, а по-късно и десетки семейства от Предбалкана. Освобождението идва в последните дни на 1877 г. от ескадрона на полковник Мейендорф. Селището се развива изключително бързо и през 1883 г. става околийски център, а през 1914 г. е обявено за град с указ на цар Фердинанд. Днес Бяла Слатина продължава да се развива успешно въпреки настъпилия демографски срив.

Инж. Василев, кмет на общината:

Основната ни цел са оперативните програми, но трудно управляваме проектите сами

Инж. Василев, как бихте представили Бяла Слатина с няколко думи?
Сгушен на левия бряг на река Скът, Бяла Слатина е малък град, разположен сред житата и заоблените хълмове на Дунавската равнина. Намира се на 50 км от областния център Враца. Хората в този град са със собствена жар, традиции и култура. Те са сурови, но обичливи и твърди като земята, която орат от незапомнено време.

Започна новата 2011 г. По какво основно ще работите през нея?
Основната ни цел е балансираният бюджет, чрез който да гарантираме успешно приключване на очертаващата се като тежка 2011 г. Друга важна задача е максимално да се използват възможностите за привличане на средства по всички оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони. Това ще спомогне за реализиране на проекти, които ще доведат до подобряване средата и качеството на живот на гражданите в общината.

През изминалите две години вашите колеги разчитаха на европейските средства, за да извършват значими инфраструктурни обекти. По кои европейски програми работите основно?
През последните месеци сме подали проектни предложения по оперативни програми „Околна среда” 2007–2013, „Регионално развитие”, „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Административен капацитет”, Програмата за развитие на селските райони.

Как се развива проектът за водния сектор на града? А пречиствателната станция?

„Интегриран проект за водния сектор на Бяла Слатина” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, предстои да бъде внесен официално. Това стана възможно, след като преди дни получихме писмено становище за одобрение от страна на управляващия орган на ОП „Околна среда” за съгласуване на основните параметри на проектното предложение.
То предвижда изграждане на нови и реконструкция на канализационните клонове от градската мрежа, изграждане на пречиствателна станция, построяване на довеждащ път, на водопровод и електропровод до пречиствателната станция, реконструкция на водопроводни клонове, изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ, възстановяване на пътната настилка по улиците. До 10 дни ще се финализира всичко, което е необходимо за водния сектор.

Проблема с битовите отпадъци стои пред много ваши колеги. Какво е положението му във вашата общината?
Проблемът с битовите отпадъци стои на дневен ред, тъй като сега общината извозва битовите отпадъци в депото в гр. Оряхово, което е отдалечено на 60 км. Поради този факт ние търсим варианти за намаляване на количеството на извозваните отпадъци. За целта са предприети действия за разработване на проект, който предвижда закриване на съществуващото депо и изграждане на сепарираща инсталация. Това решение на проблема е рентабилно за Бяла Слатина, тъй като чрез него ще се намалят транспортните разходи и ще се извличат суровини от отпадъците.

Децата са бъдещето на всяко селище. Какво правите за подобряване на образователната инфраструктура в района?
Община Бяла Слатина реализира проект „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на територията на община Бяла Слатина” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., на стойност 5 043 323 лева. За 20 месеца в 17 образователни институции – училища, детски градини и детска ясла в шест селища на територията на общината, е подобрена и модернизирана материалната база. Вследствие на ремонта и реконструкцията на сградите е постигната енергийна ефективност, което ще доведе до икономия на енергия и средства. Подобрен е и достъпът до учебните заведения на хората с увреждания. Учениците, преподавателите и техническият персонал към училищата, детските градини и яслата имат създадени условия да провеждат учебно-възпитателния процес в съвременни, безопасни и здравословни условия на труд. Най-важното обаче е, че с реализиране на проекта се създават еднакви материални условия за учениците в града и селата в общината.

Как върви процесът за благоустройството на улиците? Какви пари сте заложили в бюджета си за 2011 г. за тази дейност?
Специално за благоустрояване на улиците община Бяла Слатина има възможност да извършва тази дейност чрез общинското предприятие „Чистота и озеленяване”. В бюджета са заложени средства само за изкърпване на уличната мрежа. Въпреки икономическата криза и ограничените ни средства през изминалата година успяхме да стартираме сами ремонти по пътищата втори и трети клас, които са част от републиканската пътна мрежа и преминават през територия ни. До това решение се стигна, след като въпреки многобройните сигнали и жалби до компетентните органи вече трета година не се предприемаха никакви действия. Разпоредих се да запълнят най-дълбоките дупки по пътя от границата с община Кнежа до границата с община Борован, в района на с. Попица и в района на село Търнак. Дейностите се финансират чрез собствени приходи, а изпълнителят е общинското предприятие „Чистота и озеленяване”.
Поради недостатъчна техника и финансови ресурси се изкърпиха само най-критичните участъци, а за цялостен ремонт на пътищата ще чакаме средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, агенция „Пътна инфраструктура и Областното пътно управление – Враца.

Върху кои други инфраструктурни обекти работите?
Стремим се да осигурим средства за реконструкция на уличното осветление на община Бяла Слатина. Работим и в посока за газифициране на общинския център. Друга цел, която сме си поставили, е изграждането на зони за отдих във всички населени места и ремонт и обновяване на съществуващите такива.

Но за да спечелите един проект, се нуждаете от добър екип. Административният капацитет в общината на добро ниво ли е, или работите с външни консултанти?
Административният капацитет в общината е на достатъчно добро ниво. Но за съжаление в никакъв случай нашите специалисти не могат да се справят с големия обем работа, която е необходима за подготовката и най-вече за управлението на по-крупните проекти, които сме разработили и ще разработваме в бъдеще. По тази причина се налага да ползваме и услугите на външни консултанти и експерти.

На какво ниво е взаимодействието ви със строителните фирми?

С тях работим по Закона за обществените поръчки и Наредбата за малките обществени поръчки. Отношенията с избраните строителни фирми са делови и коректни. Общинското предприятие „Чистота и озеленяване” поема дейностите, които са в неговите възможности.

На какво залагате за развитието на туризма?
За съжаление общината не е развита туристическа дестинация, но има потенциал за развитието на туризма в почти всичките му видове – културен, селски и ловен. В града е построен уникален монумент в памет на загиналите руски летци през Втората световна война – „Перката”. Намира се в градския парк. От мемориала се открива прекрасна гледка към цяла Бяла Слатина. Самият той е във вид на перка на самолет и се извисява на най-високия хълм над града. В основата му са сложени ръце, които символизират тези на загиналите руски летци.
Друго място, което трябва да посетите, е църквата „Св. Преподобна Параскева”. Тя е построена през 1887 г. Изградена е от дялан камък и е с централен купол. Имаме възможност и я ремонтираме периодично.
Само на 8 км от града се намира с. Бърдарски геран, където е изграден храм в готически стил „Св. Йозеф”. Той е построен от една от малкото останали компактни католически общности на банатски българи, преселили се тук в началото на XX век.
Акцент поставяме върху културния туризъм. Затова ще кандидатстваме по проект към Министерството на регионалното развитие и благоустройство по схемата за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.
Тя се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на схемата е да насърчи обновяването и обогатяването на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали. Стремим се да създадем и да развием нови и неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития. Опитваме се да дадем равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.
Проектното ни предложение включва: изследване на местната етнография и фолклор; издирване и съставяне на електронен и печатен каталог с регионални фолклорни традиции, обичаи, песни, танци, носии, ястия, предания, легенди; идентифициране на знакови регионални елементи на културно-историческото наследство и избор на най-подходящия начин за тяхното представяне в рамките на едно събитие. Ще се опитаме да направим възстановки на местни традиции и обичаи на населението на белослатинския край и на некоренното население, както и да организираме и проведем тридневен общински фестивал „Хората и равнината” за представянето им. Общата стойност на проекта, с която община Бяла Слатина кандидатства, е в размер до 500 000 лв.
За консултант, свързан с изпълнението на дейността – изследване на местната етнография и фолклор, ще бъде привлечен академик Николай Кауфман, а в същинската работа по изследването –  професор д-р Димитрина Кауфман.

Четат ни посланици, ваши колеги – кметове на общини и мениджъри на строителни фирми, какво ще ги посъветвате?

Бих посъветвал посланиците на държавите, в които има хора с финансови възможности, да инвестират в нашата държава, колегите – да се концентрират върху изработване на стойностни проекти, а строителните фирми – да работят качествено и в срок. Успех и късмет на всички!

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.02.2011. Категория Архив. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.