Ирина Костова: Всички задачи могат да се решат при наличието на експерти

Обявени са 20 процедури по „ОПОС 2014 - 2020” на стойност над 1,4 млрд. лв.

Прочетена: 134

Свилена Гражданска

Г-жо Костова, честито за поста на служебен министър на околната среда и водите и благодаря, че първото Ви интервю е за вестник „Строител“ – изданието на Камарата на строителите в България. Кои ще бъдат основните задачи, с които ще се заемете през следващите два месеца?

Главен приоритет в работата ми, както и на служебното правителството, е подготовката за предстоящото Председателство на Съвета на ЕС. Вече се състоя срещата на т.нар. Тройка – Естония, България и Австрия, които ще поемат Председателството в периода 1 юли 2017 – 31 декември 2018 г. На нея се договорихме, че основен приоритет през тези 18 месеца ще бъдат екоиновациите.
Втората по важност задача е изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“. В сряда (15 февруари) Управляващият орган по ОПОС подаде към Сертифициращия орган в Министерството на финансите коригирания окончателен сертификат за направените разходи в първия програмен период. Това е един от документите, с които Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ ще бъде затворена.

В сферата на отпадъците основна цел е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, затова през първото тримесечие на 2017 г. ще бъде обявена покана за представяне на проектни предложения за изграждане на анаеробни инсталации за третиране на биоразградими отпадъци. Тя ще бъде изпратена на три регионални сдружения за управление на отпадъците – Русе, Благоевград и Бургас. През второто тримесечие ще бъде обявена и покана за изпълнение на трета фаза на проекта за интегрираната система за управление на отпадъците на Столичната община.
МОСВ ще продължи да работи активно за подобряване на качеството на атмосферния въздух. На национално ниво стои проблемът с превишаване на нивата на фините прахови частици, а на регионално – превишаване на нормите на серен диоксид в Гълъбово. Ведомството ще предприеме действия за надграждане на съществуващата система за ранно предупреждение, разработена и въведена в експлоатация за прогнозиране на наднорменото замърсяване със серен диоксид на приземния атмосферен слой на територията на Старозагорска област.

Всички задачи могат да се реализират при наличието на специалисти. Колкото и добри да са разписаните мерки, те ще се изпълнят, ако има добър експертен състав. В момента се извършва анализ на обезпечаването с кадри във всички структури – МОСВ, басейновите дирекции,
РИОСВ и общините.

По моя инициатива проведох среща с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова, заместника й Емил Савов и кметове. В нея взе участие и зам.-министърът на земеделието и храните Иван Палигоров. Алармирах колегите, че през последните години започва да се усеща липсата на квалифицирани кадри във водния сектор, което ще доведе до проблеми при изпълнението на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в България и Общата стратегия за управление и развитие на хидромелиоративното и хидротехническо строителство. Присъстващите се обединихме около разбирането, че въпросът с кадрите е държавна политика, а хидромелиоративното и хидротехническото строителство трябва да влязат в списъка на защитените специалности, за да функционират занапред нормално басейновите дирекции, РИОСВ, „Напоителни системи“ ЕАД и общините.

При приемането на поста заявихте, че акцент в работата Ви ще бъде изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. Какъв процент от средствата по нея са договорени?
Към момента са обявени 20 процедури по „ОПОС 2014 – 2020” на стойност над 1,4 млрд. лв., което представлява 43% от ресурса на програмата. До края на годината целият ресурс в размер на 3,5 млрд. лв. ще бъде на разположение на бенефициентите.

В сектор „Води“ са обявени девет процедури на обща стойност 851 млн. лв., или 39% от ресурса по оста. В „Отпадъци“ откритите процедури са три на обща стойност 319 млн. лв., като от тях 52,4 млн. лв. са предоставени на Фонда на фондовете и ще се използват за даване на банкови гаранции по проекти в сектор „Отпадъци“. Със средствата ще се гарантират кредити на бенефициенти за изграждане на центрове за повторна употреба и купуване на техника и съоръжения за тях, както и за други пазарно устойчиви проекти. По ос 3 – „Натура 2000 и биоразнообразие“, са обявени 2 схеми с бюджет 19 млн. лв. В допълнение е подписано споразумение за предоставяне на 3,1 млн. лв. за изпълнение на стратегии за местно развитие по новия подход „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР).

По ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ са обявени 3 процедури на обща стойност 111,6 млн. лв. (77% от ресурса по оста), а по ос 5 – „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, са обявени 2 схеми на обща стойност 3,7 млн. лв. (3% от ресурса по оста.)

Колко договори са в изпълнение?

В изпълнение са 30 договора за безвъзмездно финансиране на обща стойност 723,6 млн. лв. Близо 78 млн. лв. са разплатени на бенефициенти. По програмата се работи активно върху реализирането на ранните ВиК проекти, чрез които се осъществява плавният преход между стария и новия програмен период.

Сключени бяха контрактите за изграждане на водните цикли на Асеновград, Плевен и Добрич. Предстои подписване на договор с Пловдив, което реално може да се случи в рамките на моя мандат.

В изпълнение са фазираните проекти на Враца, Банско, Варна – Златни пясъци, Видин, Раднево, Тервел и Ямбол, като вече приключи и първият от тях – пречиствателната станция на Шумен.
През януари беше даден старт на още два важни проекта – изграждането на пречиствателните станции на Приморско и Айтос. Предстои да бъдат подписани договорите с Тутракан, Чирпан и Елхово.

Какви нови процедури предстои да бъдат обявени до края на годината?

През 2017 г. ще бъдат обявени 15 процедури по „ОПОС 2014 – 2020” на обща стойност 2 285 778 683 лв., с което 100% от ресурса на програмата ще бъдат на разположение на бенефициентите. В сектор „Води“ ще бъде обявена схемата за изграждане на водна инфраструктура на стойност 1,550 млрд. лв. с бенефициенти ВиК оператори и Столичната община. Инвестициите няма да стартират по-рано от 2018 г., защото трябва да бъдат подготвени регионалните прединвестиционни проучвания, които ще дадат обхвата на предложенията. По всяка вероятност това ще бъдат големи проекти, което означава, че оценката им ще се извършва от Европейската комисия. Голямото предизвикателство е, че бенефициенти ще бъдат не общините, а ВиК операторите, които безспорно имат технически капацитет, но административен – за управление на такива проекти, трябва тепърва да се гради.

През 2017 г. дружеството ВиК – Смолян, ще бъде поканено за реализацията на регионалния инвестиционен ВиК проект за обособената територия на Смолян на стойност 70 млн. лв. В рамките му ще се финансират проектиране, изграждане, рехабилитация и реконструкция на ВиК инфраструктура, вкл. на съоръжения за третиране на утайки. По темата предстои среща с МРРБ в най-скоро време.

Ще бъдат обявени и процедура за доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите с бюджет 15 млн. лв., както и процедура за доизграждане или оптимизиране на мрежите за контрол и оперативен мониторинг на химическото състояние на подземни води с бюджет 15 млн. лв.

Споменахте третата фаза на интегрираната система за управление на отпадъците на София. Разкажете повече.

Много нови възможности за общините ще се открият в сектор „Отпадъци“, където предстои да бъдат обявени процедури на индикативна стойност 385 484 089 лв. Както вече посочих, през първото тримесечие на 2017 г. ще бъде обявена процедура за изграждане на анаеробни инсталации за биоразградими отпадъци на обща стойност 91,5 млн. лв. с бенефициенти местните власти.

Другият голям проект, който ще бъде финансиран и който е от съществено значение, е третата фаза на интегрираната система за управление на отпадъците на Столичната община. Проектът е на индикативна стойност около 284 204 939 лв. без ДДС, като размерът на помощта, която ще бъде предоставена по „ОПОС 2014 – 2020”, ще бъде определен въз основа на анализ разходи –ползи.
В допълнение ще се търсят и възможности за решаване на проблемите на някои общини, които са допустими за финансиране само за компостиращи инсталации и които не успяха да се класират за финансиране по обявената миналата година първа процедура.

Към НПО, общините и бизнеса ще бъде отправена и покана за изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците на стойност 9 779 150 лв.
Общият наличен ресурс по програмата за подобряване управлението на отпадъците е около 562 млн. лв. и желанието ни е тези средства да бъдат използвани за постигане на качествени резултати. Затова ще се извършва мониторинг не само на фаза изпълнение на инвестициите, но и след приключването им.

Няма да пропуснем и възможностите в област­та на биоразнообразието. По ос три „Натура 2000 и биоразнообразие“ ще бъдат обявени 4 процедури на обща стойност 104 945 769 лв.

През последните години екстремните климатични явления зачестяват. Свидетели сме на поройни валежи, които се редуват с резки засушавания през лятото. Това изисква поддържане на водните съоръжения в добро техническо състояние. Предвиждат ли се средства за ремонт
на язовири?

По новата ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ ще бъдат обявени 3 процедури на обща стойност 34 млн. лв. Една от тях е именно за подобряване техническото състояние на общински язовири и прилежащите им съоръжения. Поканата към общините да представят проектни предложения ще бъде отправена до април т.г. Наличният ресурс е 20 млн. лв.

Средствата не са достатъчни, за да се решат всички проблеми в държавата, и именно поради тази причина усилията ще се фокусират върху общинските язовири, които са в най-тежко техническо състояние.

Как протича изпълнението на програмата за минералните води в общините?

През 2016 г. Национален доверителен екофонд (НДЕФ) стартира пилотна национална схема в подкрепа на общините за ефективно използване на ресурсите от минерални води. Целта на програмата е да допринесе за създаване на условия в общините за максимално ефективното оползотворяване на минералните води в интерес на гражданите и в интерес на екологичните и икономическите приоритети на общините.

Чрез решението на комисията за оценка бяха одобрени проектите на общо 9 общини – Разлог, Полски Тръмбеш, Велинград, Бургас, Сапарева баня, Септември, Панагюрище, Минерални бани и Берковица. Мерките, които ще се изпълняват, включват реконструкции на съществуващи и изграждане на нови водопроводи, помпени станции, събирателни резервоари, изграждане на санитарно-охранителни зони и др.

Всички кметове вече са информирани, че предложенията им са одобрени. В момента екипът на НДЕФ активно работи по предварителния контрол на инвестиционните проекти, което е елемент от подготовката на проектите за обявяване на тръжни процедури. Нашите планове и предвиждания са този процес да приключи до края на февруари, за да може през март и април да се изберат изпълнители. Летните месеци ще са подходящи за строителните дейности.

Как ще работите с Камарата на строителите в България?

Партньорството на МОСВ с Камарата на строителите в България е много добро. Тясно работим по всички въпроси, свързани с изпълнението на оперативната програма. От строителните фирми очакваме добро планиране на необходимия ресурс, бързина и качество на изпълнението. МОСВ е първото министерство, което въвежда стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежа. Документацията беше изработена съвместно с Камарата на строителите в България и отразява богатия опит, натрупан от вече реализираните инвестиции по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“. Стандартизацията ще улесни както бъдещите бенефициенти – възложители на строителни дейности по ОПОС, така и бизнеса. Целта е да се намалят грешките в документацията, които често стават причина за забавяне на процедурите и затрудняват изпълнението на проектите. Тя включва унифициране на договорни условия, технически спецификации, изисквания към техническите оферти и методиките за оценка.
Надявам се доброто партньорство с Камарата да продължи.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 16.02.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *