Инж. Иван Каралеев: Необходима е повече практика за младите проектанти

Работим заедно с КСБ, за да се постигнат най-добрите резултати за преодоляване на щетите в Хитрино

Прочетена: 404

Свилена Гражданска

Инж. Каралеев, близо една година сте начело на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Какво успяхте да свършите през този период и какви инициативи стартирахте?

Да, измина почти една година. Следващото ни Общо събрание ще е на 2 април. В КИИП членуват 14 хил. инженери от всички специалности. През близо дванайсетте месеца, откакто съм начело на организацията, се постарах да изпълня обещанията, които дадох при представяне на мандатната си платформа, когато кандидатствах за поста. В това отношение изключително бях подпомогнат и от цялото ръководство на Камарата на инженерите.

Първият приоритет е свързан с ролята и участието на младите проектанти в живота на Камарата, нуждата да се усети техният дух и активно присъствие. За целта се създаде Клуб на младия проектант. Проведе се първоначална среща, за да започне дейността му. В нея участваха представители на регионалните колегии от цялата Камара. На това събиране младите проектанти – членове на КИИП, изказаха своите мнения и съображения за развитието на организацията и за тяхната роля в нея. Препоръките бяха в две насоки. Едната е свързана с получаването на практически знания. Те посочиха, че е нужно да придобият допълнително и значителни практически умения, и технически познания след завършване на висше образование, т.е. да обвържат теорията с реализацията в реалната среда, което в голяма степен все още липсва като подход във ВУЗ-овете ни. Практическите занятия по време на следването са твърде малко. Младите проектанти заявиха желание да участват по-активно в живота на КИИП. Създадена беше Фейсбук група „Млади проектанти и приятели“, чрез която да може непрекъснато да общуват помежду си.

Камарата работи и по отношение на нормативната база и даването на становища по различни промени в нея. Активно се включихме в няколко опита за съществени изменения на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Имаше предложение в него да се обединят първа, втора и трета категория на строителните обекти. Това поставя в странно положение изискванията, които се отнасят към обект с тежки условия, и друг, при който критериите могат да бъдат по-ниски. Сами разбирате, че изискванията към водноелектрическа централа или топлоелектрическа централа са едни, а към строителството на голям блок – съвсем други. Но предложението бе да ги обединим в една категория. Така щяхме да поставим невероятно високи изисквания към определен вид обекти, без да е нужно. Успяхме да спомогнем да се отхвърлят тези текстове от ЗИД на ЗУТ.

Имаше предложение изискванията към оранжериите с площ 200 кв. м да се прилагат и за тези от половин хектар. Това не би трябвало да става така, защото половин хектар са 5000 кв. м, което е обект със значителни размери и специфични изисквания. Това не бяха добри предложения. Имаше и други подобни текстове, които успяхме да неутрализираме.

Ще обърна внимание, че Камарата се включи активно с всички свои представители – например регионалните колегии в София и Пловдив. Получихме подкрепа и от Университета по архитектура, строителство и геодезия, с който излязохме с обща позиция. Участваме и със становища по отношение на промените в други нормативни актове – Закона за пътищата, Закона за електронните съобщения и др. Включихме се при обсъждането в Народното събрание и на нормативни актове, с които не сме пряко обвързани и не касаят проектирането и строителството. Например в опитите за промяна на Закона за адвокатурата. Разгледахме внимателно предложенията, особено тези, които видимо изразяваха определен лобизъм и защитаваха само една гилдия, като не съблюдаваха обществения интерес. Камарата излезе с ясно съвместно становище по въпроса със Съюза на архитектите в България. КИИП участва пълноценно в многообразния живот на парламента и се старае да бъде партньор на всички държавни институции, защитавайки обществения интерес. Стремим се да се отворим повече към обществото и да бъдем по-разпознаваеми.

В момента променяме сайта на централното ръководство на Камарата, като същевременно се структурират страници за отделните регионални колегии, които могат да публикуват свои материали. Това ще облекчи работата на КИИП по отношение на представянето на всички наши виждания и становища. В момента се създава и всеки момент ще започне да функционира и наша Фейсбук група към КИИП.

Да се върнем на ЗУТ. Последните промени влязоха в сила на 7 февруари. Според Вас те ще улеснят ли инвестиционния процес?

Голяма част от измененията, които са направени в ЗУТ, видимо ще спомогнат за подобряване и защитаване на обществения интерес. Това ще намали и административната тежест, която е върху инвестиционния процес. Но всички промени, които се правят, трябва изключително внимателно да се оценяват и през призмата на това какво последствие в бъдеще ще дадат, т.е. обвързаността на едно изменение с другите нормативни актове и как ще им въздейства. Трябва да се знае до каква степен то ще подобри качеството на самия строителен процес.

Много е важно тези промени да бъдат разглеждани и анализирани внимателно. Самоцелните изменения по чисто емоционални решения невинаги водят до добър резултат. Много ясно тези, които правят промените, трябва да съзнават последствията и да искат оценка от хората, които пряко се занимават и прилагат нормативните актове в практиката. Затова всяко изменение и особено в основния закон, който е по отношение на инвестиционния процес – ЗУТ, е необходимо да се оценява съвсем точно от експертите в сектора и да се приема тяхното становище след съответното обсъждане. Според мен това е задължително да се случва.

Преди две години работна група, организирана от КСБ, в която бяха включени и представители на КИИП и КАБ подготви три законопроекта, предвиждайки разделянето на ЗУТ на Закон за устройството на територията и регионалното развитие, Закон за градоустройството и създаването на Закон за строителството.

Има важен елемент, който винаги трябва да се осъзнава от всяка обществена организация. Всяка една е част от голямата система, в която ние участваме. Ние не сме отделени от цялостния механизъм на държавата и трябва много ясно да съзнаваме нашето място и роля и въз основа на какви съображения предлагаме някакви промени. На второ място трябва да се има предвид, че промени в основния закон не само трябва да се анализират точно и ясно по отношение на другите нормативни актове, които действат у нас, но и да се пречупват през призмата на това, до каква степен, колко целесъобразно, с какъв ресурс може да се осъществят такива кардинални изменения.

Говоря например за ЗУТ. Той съществува 17 години и има повече от 70 промени, дори са правени по няколко в рамките на месец. За жалост някои си и противоречат. Когато се внасят промени, трябва да се отчита дали няма елемент, при който се получава така, че се отразява само дадена част от инвестиционния процес. Всички участници в бранша са здраво свързани от момента на проектирането през изпълнението, надзора и т.н. Промените трябва да се обвързват и разглеждат към съответното устройство и определенията, които задава държавната политика в сектора. Това неминуемо е свързано с насоките за развитието на страната и за финансирането им и какъв ще бъде резултатът от тях.

В строителния процес участват изключително много хора, от него зависи и развитието на цялата страна – не са само по отношение на пътни артерии, но и на инфраструктурни проекти, които касаят промишлеността и отделните региони и т.н. Тези основни закони трябва да отразяват държавната политика за визията на България в перспектива.

Необходима ли е промяна в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП)?

КИИП направи съществено предложение по отношение на нормативния акт, което основно е свързано с приемането в Камарата на завършили висши технически училища специалисти, които придобиват магистратура в много случаи коренно различаваща се от бакалавърската степен. Това затруднява включването на тези инженери в организацията. Когато се прави, е равносилно на това на фелдшер да му се възложи да оперира. Нищо лошо няма, ако той е придобил съответните знания и опит. Но не така стоят нещата, ако е получил инженерна специалност, завършвайки задочно магистратура за две години, а преди това е следвал музикознание. Заради това КИИП предложи конкретни промени в ЗКАИИП. Добре работихме с Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към 43-тото Народно събрание и представихме нашите виждания в това отношение. За жалост не стигна времето те да станат факт, тъй като парламентът беше разпуснат. Ще ги внесем отново, когато се сформира 44-тото Народно събрание. Сред нашите предложения са двете степени – бакалавър и магистър, да са от една и съща професионална област, или по-ясно казано, да са от едно техническо направление, защото в противен случай се получават „невероятни“ специалисти. Мога да дам редица премери. Завършил бакалавър агрономство и след това кандидатства за електроинженерство. Имахме и случай с юрист, който за две години се преквалифицира в инженер.

Насоката на образованието в една област изисква да се обхване целият курс от фундаментални науки, след което се продължава със специални дисциплини. Без тази последователност няма как да се постигне нужният резултат. Физически е невъзможно. Да, има вундеркинди, които се самообразоват, например Томас Едисон, но това не е масово явление. Гениите са единици и за тях се пишат книги. А останалите трябва да минат по обичайния курс на обучение, както и да придобият практически умения. Без практика теорията куца.

Камарата се опитва и да помага на членовете си. Даваме възможност на различни фирми да представят техническите параметри на своите изделия и това по какъв начин колегите да могат да ги използват при проектирането. Наскоро бяха направени добри презентации от фирма, която представи различни съоръжения, свързани с енергийната ефективност, а друга показа бетонови покрития на паркинги. С тях бързо се получава отводняване на обекта и за него няма опасност при валежи. Стараем се компаниите да обръщат внимание на техническата страна на продуктите.

Докато сме още на темата образование – с председателя на УС на КСБ инж. Николай Станков бяхте избрани за членове на Съвета на настоятелите към Висшето строително училище „Любен Каравелов“. Как гледате на това?

Първо е голяма чест за Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране такова признание от ВСУ „Любен Каравелов“. КИИП и Районна колегия – София, отпускат множество стипендии за отличници във ВСУ, УАСГ, Техническия университет, ХМТУ и други. Членството в Съвета на настоятелите е признание за действията ни в това отношение. Участието ми е голям ангажимент, който отразява нашата роля. Предвиждаме издание на комплекти на ръководства да се предложат на такива висши технически училища, които да бъдат от полза за инженерите в тях.

Качеството на проектите е болезнен въпрос през последните години. Какви мерки ще предприемете, за да се подобри то?

Това е свързано най-вече с професионалния контрол, когато го има, има и качество. От една страна, проектантите много ясно трябва да съзнават, че това, което правят, е за обществото и че ние сме част от него. От друга страна, много е съществено фирмите, които извършват надзора, да следят и стриктно да спазват нормативните изисквания. Ако това се прави, ще има повишен контрол и естествено е този, който е контролиран, да се старае да постигне съответните параметри, иначе няма как да се осъществи този процес.

Контролът по качеството на проектите е свързан и със Закона за обществените поръчки (ЗОП). В това отношение бих се спрял на нещо много важно. Тези, които обявяват търгове, трябва да имат предвид, че стартирайки една процедура, тя е с двояко отношение спрямо качеството. Един път е необходимо цената да бъде съобразена с реалния продукт, който се очаква да се получи, а от друга страна, е фактор времето, за което поръчката ще бъде изпълнена. Гаранцията да се получи качествен резултат по търгове, които се задават с минимални стойности и срокове за реализация, е в граничен преход към нула. Възложителите трябва добре да се съобразяват с това, какво очакват от дадената процедура, как тя ще се осъществи, и да отчитат какво искат да постигнат на практика въз основа на много добре подготвено предварително техническо задание. Качеството, времето и заплащането са трите върха на един триъгълник. Колкото повече се скъсява едната страна – например времето за изпълнение, то качеството ще бъде по-ниско и т.н. Това знание не е от днес и от вчера, а от хилядолетия. Всички са виждали постройките и съоръженията, които десетки векове са издържали на времето.

Ясно е и какъв е резултатът, когато този триъгълник не е балансиран. Появяват се обекти, които започват да се рушат. А според нормативната база у нас гаранционният срок за нов строеж е 10 години, ако се прави реновиране – минимум 4 години. В тези периоди не би трябвало да се извършват ремонтни дейности. За жалост обаче това нещо не го наблюдаваме. Контролните органи трябва много добре да осъзнават, че надзорът, който правят, е в полза на обществото, а ние, проектантите, сме част от него.
Какво предстои за КИИП през следващите месеци?

В момента се подготвя Общото събрание, което ще бъде на 2 април. Това е най-скорошното събитие, което Камарата ще проведе. В него ще участват представители на всички 28 регионални колегии на КИИП и ще се обсъждат техните резултати от работата и вижданията какво трябва да се промени. Прави се цялостна оценка на дейността на организацията.

Ще продължим да утвърждаваме ролята на КИИП като партньор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ще работим и с Министерството на образованието и науката по отношение на промените в ЗКАИИП. Излезе наредба с допълнения образователен ценз за бакалавър и магистър и в инвестиционното проектиране. Това са основните задачи, към които е насочена нашата дейност.

Главното е утвърждаването на Камарата като надежден партньор на държавните институции, които по един или друг начин са свързани със строителния процес.

Как работите с Камарата на строителите в България?

С новия председател на Управителния съвет на КСБ инж. Николай Станков имаме традиционни и от предишната ни работа добри връзки. Винаги във всички мероприятия съвместно с КСБ уточняваме и решаваме различни задачи, които са свързани със сектора. Пример за това е участието на КИИП при преодоляването на щетите от инцидента в с. Хитрино. Провеждаме изключително добро съвместно осъществяване на мероприятията в тази насока благодарение на активната намеса на КСБ и нейното ръководство – включително на почетния председател инж. Светослав Глосов и изп. директор инж. Иван Бойков. Всичко, което се прави, е в синхрон с ръководството на КСБ, за да се постигнат най-добрите резултати. За възстановяването в Хитрино голяма роля играе и определената от нас РК – град Шумен. Тя активно и професионално участва в тази дейност.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.03.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *