Даниел Панов: Сдружението се обявява против спиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Съвместните проекти на старата столица с КСБ за опазване на архитектурното наследство са пример как с общи усилия могат да се решават важни проблеми

Прочетена: 116

Росица Георгиева

Г-н Панов, измина първата година, в която сте начело на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Какви бяха основните предизвикателства пред Вас през това време? Какви са приоритетите Ви за 2017 г.?

Основното предизвикателство през първата година в качеството ми на председател на УС на НСОРБ бе да се запозная на място с основните проблеми в общините и регионите в страната. Успях да го направя. Искрено и сърдечно благодаря на всички кметове за срещите, за гостоприемството и за споделянето на най-важните проблеми пред хората, градовете и общините.

Анализът показва, че въпреки спецификите на районите има повсеместно очакване за задълбочаване процесите на децентрализация, за по-адекватно съотношение между възлаганите отговорности от държавата, от една страна, и ресурсите за реализирането на тези отговорности и изисквания на гражданите, от друга страна. Тези теми ще са сред приоритетните през 2017 г. Убеден съм, че новото правителство ще има разбирането за важността на местните власти в реализирането на политиките за увеличаване благосъстоянието на всички български граждани, без значение коя политическа партия управлява дадената община.

Отправихте послание към кандидатите за народни представители. Изборите минаха. Какви са очакванията Ви към новата власт? Как НСОРБ като един от партньорите ще подпомогне сътрудничеството между централната и местната власт?

Диалогът, сътрудничеството и партньорството между законодателната, изпълнителната и местната власт е едно от основните условия за общия ни успех. Както вече казах, сигурен съм, че новите депутати и министри ще имат разбирането за важността на този диалог и партньорство и ще участват активно и ангажирано в него. Надявам се посланията на всички кметове да са били чути от избраните за народни представители. Убеден съм, че те знаят колко е важно да се работи за силни регионални политики, за преодоляване на сериозните различия между отделните части на България.

Очакванията на всички в местната власт са да има чуваемост за проблемите на общините. Да има разбиране, че е необходима стратегия за развитието на регионите в страната. Да се планират по-дългосрочни политики, а не само да се реагира на обстоятелствата и на момента.

НСОРБ ще продължи да бъде инициатор и активна част от диалога със законодателната и изпълнителната власт. Убедени сме, че именно така ще бъдат постигнати добрите и работещи решения за развитието на българските общини.

През 2016 г. имаше местни администрации в тежко финансово състояние. Какво е то към момента? Доколко децентрализацията може да помогне за избягването на подобен проблем в бъдеще?

Общините в тежко финансово състояние имат планове за справяне с натрупаните дефицити. Изрично искам да подчертая, че обикновено това са проблеми, които са трупани в продължение на години. Така че не е реалистично да се очаква да бъдат решени лесно и бързо. Разработени са оздравителни планове с конкретни мерки. Важно е да се спре с грешните политики и да се работи за преодоляване на трудностите. Децентрализацията е особено важен проблем, който НСОРБ поставя отдавна пред много български правителства, но за съжаление реалните мерки до момента не са онези, които всички искаме. Тя е и най-важният инструмент, който прави възможни местните политики. Децентрализацията е механизмът, който ще даде правомощия и ресурси на общините да решават локални проблеми според своите приоритети. Тя ще отвори възможност в много по-голяма степен да посрещнем исканията на нашите съграждани, а това от своя страна ще укрепи авторитета на местните власти. Именно тя ще бъде един от основните въпроси, по които ще водим разговори с новото правителство.

Какви са основните проблеми пред общините при реализирането на европейски проекти и доколко държавата може да помогне при разрешаването им? Как върви работата по тях три години след началото на програмния период 2014 – 2020 г.?

Европейските проекти са стратегически важни за възможността на общините да следват своите политики и приоритети. Проблемите при реализацията им са от различно естество. Част от тях са свързани с липсата на експертен и административен капацитет в някои общини. Други – с неточности в документите и сроковете. Онова, с което правителството би могло да помогне, е, от една страна, да се опростят регламентите, условията и процедурите. От друга страна, е добре да се положат усилия в посока изграждане на липсващия експертен и административен капацитет за разработване и управление на тези проекти. Размерът на собственото участие на общините, отложените разплащания и налаганите финансови корекции често са сериозно предизвикателство, особено за по-малките местни администрации.

Доколкото имам наблюдения, реализирането на европейски проекти в общините върви добре. Има проблеми, които се стремим да решаваме и чрез споделянето на добри практики и опит на колеги, които са се справили успешно с реализацията и отчитането на такива проекти.

При разглеждането на второ четене на държавния бюджет в парламента имаше предложение 10 млн. лв. да се дадат за ремонти на общинска пътна мрежа, като това не беше прието. Ще могат ли местните бюджети да заделят средства за тези дейности през 2017 г.?

Изграждането и поддържането на обществената инфраструктура и в частност на пътната е сериозен проблем на повечето общини в България. На практика, с изключение на първите пет най-големи града в страната, останалите имат значителни трудности със заделянето на необходимите средства от общинските бюджети. И тази тема със сигурност ще бъде сред водещите в разговорите на НСОРБ с правителството.

Каква е позицията на НСОРБ по отношение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради? Каква е оценката на Сдружението за нея и какви са Вашите препоръки по отношение на реализирането й?

Оценката на НСОРБ за програмата за саниране е изцяло позитивна. Чрез нея хиляди граждани получиха възможност да повишат качеството и цената на жилищата си, а с това и осезаемо да подобрят средата и условията си на живот. Сдружението подкрепя проекта и решително се обявихме против всички опити той да бъде спрян. За съжаление се появиха политически спекулации с него, които напомняха тезите и заплахите, които се разпространяваха в самото му начало. Тези спекулации и опити за плашене на хората са абсолютно недопустими.

Какво е становището на НСОРБ по казуса „Копривщица“?

В своя декларация заявихме категоричната си позиция, че е немислимо да се променят вече дадени статути на градове, които пазят не просто и само своя автентичен архитектурен облик, те в някаква степен имат отговорността да пазят идентичността ни на българи. Съвършено недопустимо е под формата на „инвестиционни намерения“ да се променя обликът на емблематични български градове, които имат статут на архитектурни и исторически охраняеми зони. Запазването на нашето уникално културно-историческо и архитектурно наследство е безценно. С него не може и не бива да се правят никакви компромиси.

Има ли създадени регистри на сградите – частна собственост, които са в недобро състояние? Какви стъпки може да предприеме НСОРБ, за да ангажира собствениците с поддържането им?

Във Велико Търново съществува такъв регистър. В него са описани историята на тези сгради, начинът им на експлоатация, както и моментното им конструктивно състояние. С добросъвестни собственици успяхме да реновираме 10 такива сгради. В момента са в процедура на ремонти и укрепване още 50 постройки.

Предизвикателството е сериозно за градовете с богато културно-историческо наследство. Имаме подкрепата на всички, които са заинтересовани от намирането на работещо решение на този многогодишен и сложен проблем. Един от добрите варианти е назначаването на местни експерти в 6 структури към Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), които помагат за по-оперативното придвижване на документите по тези проекти. Надявам се на добър и ползотворен диалог със законодателната и изпълнителната власт, тъй като решаването на продължаващия във времето проблем минава през промяна на редица законодателни и административни актове.

Нека се насочим и към община Велико Търново. Разкажете за състоянието на транспортната, образователната, здравната и социалната инфраструктура.

През изминалите пет години подобреното състояние на обществената инфраструктура е очевидно. На практика са санирани сградите на всички училища и детски градини. Благоустроени са качествено условията за провеждане на образователния процес. Изградени са нови социални заведения, санирани са сградите на съществуващите, въведени са социални услуги.

Приключихме мащабен проект в областта на ВиК инфраструктура, който доведе до чувствително намаляване загубите от пренос на питейна вода, както и подобряване на нейното качество. Туристическата инфраструктура е осезаемо надградена. С над 10 млн. лв. са ремонтирани ключови обекти, създаден бе уникалният за балканите Мултимедиен посетителски център „Второ българско царство”. За първи път от десетилетия е отворена за посетители крепостта Трапезица след реализиране на проект за социализиране на обекта.

Значими са постиженията ни и в развитие на спортната инфраструктура. Направихме най-мащабния от построяването на стадион „Ивайло“ ремонт, възстановихме откритата лекоатлетическа писта, ремонтирахме залите на съоръжението, открихме спортна зала.

Какви ремонтни дейности планирате за 2017 г. и кога ще започне активният строителен сезон?

Строителният сезон във Велико Търново на практика започна. Добрата новина за бранша и за местната икономика е, че броят на строителните разрешителни през последните няколко години нараства и това е устойчива тенденция. Стабилен и повишаващ се е и инвеститорският интерес към града и региона. Мисля, че това е сред решаващите фактори за възраждането на строителния бранш.

Разкажете за обектите, които се реализират по програмата за саниране.

Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради във Велико Търново се реализира успешно. Проектите се изпълняват качествено и в срок.

Жителите на вече санираните сгради изразяват своята удовлетвореност от резултатите от проекта. Доволни са както от външния вид на сградите, така и от реализираните значителни икономии от разходи за отопление.

Какви са Вашите амбиции по отношение на усвояването на европейски средства в общината? Имате ли заложени за изпълнение големи обекти с такова финансиране?

Най-мащабният проект, който очакваме да се реализира през тази година, е „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“. Близо 40 улици и площадни пространства в старата градска част на града, включително и в двете зони на кв. „Варуша“, ще бъдат изцяло обновени. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”. Предвиденият бюджет за строителните дейности в старата градска част е в размер над 8,2 млн. лв. (повече по темата четете на стр. 18) Проектирането предвижда автентичният вид на улиците да бъде напълно запазен, а историческата част да стане още по-атрактивна за жителите и туристите. Сред включените дейности са подмяна и обновяване на уличните настилки, тротоарите, пешеходните алеи, стълбищата, елементите на градското обзавеждане (парапети, пейки, кошчета за смет), озеленяване, монтаж на енергоспестяващо улично осветление. Изградени ще бъдат и подпорни стени. Алеите от паваж и калдъръм ще запазят своята автентична настилка, като основите им бъдат уплътнени, а каменните плочи и паветата – наредени отново. Чрез фуги между отделните елементи ще бъде осигурено отводняването. Изградени ще бъдат и недовършените участъци от улиците, като ще се ползват вибропресовани павета или каменни плочи в зависимост от типа на настилката в останалата част. Пешеходните алеи ще бъдат скосени на местата, където улиците се пресичат, с цел осигуряване на по-добра достъпност.

Да поговорим за развитието на туризма във Велико Търново и региона.

Особено горд съм от факта, че успяхме да реализираме една от своите стратегически цели. За първи път през 2016 г. Велико Търново и регионът са посрещнали 1 млн. туристи. Годишният ръст на потока на нашите гости е над 13%. Туризмът и свързаните с него индустрии съставляват 47% от регионалния брутен продукт. Постоянно се увеличават както атракциите, така и видът и качеството на услугите, предлагани в тази област. В момента Велико Търново е домакин на едно от двете изложения „Културен туризъм“ в Европа. Над 70 участници от цял свят, най-големите туроператорски и турагентски компании представят в старата столица най-атрактивните и престижни дестинации за културен туризъм.

Провежда се и фестивалът на туристическите филми „На Източния бряг на Европа“. Със своите над 1000 събития годишно в областта на културата, изкуствата, науките и образованието, със своите 12 международни фестивала, с уникалната си атмосфера и дух Велико Търново привлича туристи и твор­ци от цял свят.

На какво ниво е диалогът между НСОРБ и Камарата на строителите в България (КСБ)?

По мои наблюдения диалогът, сътрудничеството и партньорството ни са на много добро ниво. Винаги съм давал за пример съвместната ни работа с Областното представителство на КСБ във Велико Търново. Заедно успяхме да направим частична реставрация на покрива и фасадата на най-големия и красив храм, проектиран и построен от Уста Кольо Фичето.

Съвместните ни проекти за опазване архитек­турното наследство на бележития възрожденски майстор и на други обекти на културно-историческото наследство са пример за това как с общи усилия могат да се решават важни проблеми. В старата столица заедно на 26 октомври всяка година отбелязваме Димитровден – свързан както с възстановяването на Втората българска държава, така и с професионалния празник на строителите.

Пожелавам на всички свои 264 колеги в цялата страна да имат надежден, отзивчив и ентусиазиран партньор като КСБ в общите усилия да правим нашите градове още по-добри места за живеене.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.04.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.