Йоана Христова: До края на април ще бъде обявена обществената поръчка за ремонта на Западен парк

Общата прогнозна стойност на проекта е около 12 млн. лв.

Прочетена: 167

Росица Георгиева

Г-жо Христова, от близо три месеца сте зам.-кмет по екология на Столичната община. Какъв професионален опит имате в ресора?

Повече от 16 години работя в сферата на околната среда. През този период съм била експерт в Министерство на околната среда и водите – в отдела, който се занимаваше с предприсъединителните програми на Европейския съюз. Впоследствие станах началник-отдел в Изпълнителната агенция по околна среда, където се занимавах с донорски програми и други фондове.
Пет години бях директор на Дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, който беше междинно звено на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. При нас за оценка и последващо изпълнение са били проекти за изграждане на депа за отпадъци и за пречиствателни станции за отпадъчни води в страната, както и тези за компостиращи и сепариращи инсталации на Завода за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво на Столичната община. След това бях в частния бизнес.

Какви са основните Ви приоритети и стъпките, по които ще постигнете заложените от Вас цели?

Ресорът е много тежък. Неслучайно темите, които са постоянно на дневен ред в общината, са свързани с нашето направление. Имам няколко основни приоритета. Смятам да ги реализирам с публичност, отчетност и диалог. Това са трите ключови думи, които дадох при встъпването си в длъжност – и към гражданите на София, и към екипа на общинската администрация. За всяка стъпка, която предприема моето направление, трябва да се осигури достатъчно публичност. Така няма да има съмнения в обективността на нашите действия. Голяма част от заложените мерки – някои от които непопулярни, биха намерили един по-разумен отзвук при установяване на правилен диалог както с гражданите, така и с експертите. А за да е видно какво сме свършили, предвиждаме на обновения сайт на Столичната община да започнем да публикуваме на регулярна база и отчети по различните дейности.

Бихте ли представили в детайли Програмата за подобряване на качеството на въздуха. Полезни ли са проведените обществени обсъждания?

В момента качеството на атмосферния въздух в София е в пъти по-добро, отколкото преди 7 или 10 години. Хубавото е, че все повече граждани се интересуват и са активни по тази тема.
От всички контролирани замърсители Столичната община е идентифицирала само един, който е извън нормите – фините прахови частици. Точно заради това и новата ни програма е съсредоточена върху намаляването им в атмосферния въздух. Искам да подчертая, че това е последният контролиран замърсител, с който трябва да се справим.

Предстоящите мерки са разделени на кратко-, средно- и дългосрочни. Първите ще се реализират през 2017 г., вторите – в периода 2018 – 2019 г., и последните – до 2020 г. Освен по време на изпълнение те са групирани и по типове емитери на фини прахови частици. Имаме мерки, които са насочени към транспорта, други – към битовото отопление, такива за предотвратяване на замърсяването от организирани и неорганизирани източници. За първи път сме извели и мерки, касаещи информационната обезпеченост на Столичната община, за да могат да се взимат правилни управленски решения. В последната група има заложени и повече информационни кампании, насочени към гражданите.

Дадохме максимална гласност на програмата по време на обществените обсъждания. Отворихме я към хората, поканихме ги да я разгледат и да участват с коментари и бележки. Междувременно проведохме серия от срещи и с представители на бизнеса, на неправителствени организации (НПО), с експерти, с учени и дори със студенти – еколози и ландшафтни архитекти. По време на консултациите с бизнеса организирахме дискусии с различни сдружения и фирми, които ни споделиха своите виждания. От НПО сектора пък постъпиха искания и за допълнителни разговори. Срещите със студентите бяха една много добра стъпка в различна посока и смятам тази форма на допитване да я използвам и в бъдеще. Защото това са хората, които вече имат знания в сферата на околната среда, като в същото време са с доста широк и необременен поглед, с нестандартни идеи. Смятам, че техният принос тепърва предстои по теми, свързани с екологията.

В периода на общественото обсъждане получихме изключително много предложения и коментари, които определено бяха конструктивни. Вече работим върху отразяването на част от тях във финалния вариант на Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух в София. За да приложим някои от предложенията, се изискват повече предпоставки, но вероятно ще намерят реализация в следващи проекти. Целта ни е през април да внесем финалното предложение в Столичен общински съвет.

Разкажете проектите, които предстоят да се реализират в „Зелена система” – едно от трите направления в ресора Ви.

Първо ще Ви дам няколко цифри. Бюджетът на „Зелена система” за 2017 г. е увеличен с 4 млн. лв. и е в размер на 31 млн. лв. От тази сума 23 млн. лв. са предвидени за поддръжка на паркове и градини, а останалите 8 млн. лв. са предназначени за подобряване на междублоковите пространства. В допълнение на това кандидатстваме активно и по различни програми. Един от големите обекти, за който се опитваме да осигурим финансиране, е ремонтът на Западен парк. Вече имаме работен проект. Колегите уточняват последните детайли по апликационната форма и той ще бъде входиран за оценка по Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР). Общата му прогнозна стойност към момента е около 12 млн. лв., от които 8,5 млн. лв. ще са по ОПРР, а останалите ще осигури Столичната община. Ремонтът включва строителство на нови настилки, запазване на съществуващата алейна мрежа, парково обзавеждане, фонтани, алпинеум, енергоспестяващо осветление, подмяна на ВиК мрежа – където е необходимо, отводняване на определени площи, изграждане на нова поливна система. Ще има ново озеленяване, както и допълване на цветните площи. Това е най-общо по отношение на обема на строително-монтажните дейности, с които ще имаме един различен Западен парк, който ще зарадва жителите и гостите на София. Предстои обявяване на обществената поръчка до края на април. Вярвам, че ще имаме много кандидати.

В момента се провежда и обществена поръчка за парк Въртопо в „Младост”, която е на финален етап. Прогнозната стойност е 800 хил. лв. Проектът предвижда облагородяване на зелените площи, изграждане на алейна мрежа, детска и фитнес площадки и парково обзавеждане.

Вече имаме договор за възстановяване на пространството пред НДК, което не е било ремонтирано. Обектът е на стойност 5 млн. лв. Там основно имаме включване на хидроизолация, подмяна на настилките, както и поставяне на нови архитектурни елементи. Това са най-общо проекти, заложени в капиталовата програма на дирекция „Зелена система“. Освен тях ние сме събрали и предложения от районните кметства, различни от тези, които касаят възстановяване или ремонт, или ново СМР на паркове и градини. Направили сме необходимата организация да разгледаме тези обекти, тяхната степен на готовност. Същевременно проучваме различни източници на финансиране, така че част от тях да могат да стартират през тази година като физическо изпълнение.

В Западен парк има проблеми – унищожават се дървета, разрушават се алеи… Как ще защитите обекта, след като го обновите?

Предвиждаме видео наблюдение. В момента сме в разговори с различни граждани, които предложиха да изградят такова видео наблюдение за своя сметка. Докато тече този диалог, предприемаме редица мерки. Общинска полиция патрулира постоянно там. Оградени са и подходите към лесопарковата част, за да минимизираме възможността за влизането на каруци.
За решението на въпроса със сечта през зимата в парковете обаче трябва да се помисли по-стратегически, тъй като подобни инциденти се случват на различни места. Ще ни трябва генерално решение на проблема.

Какво предстои в дирекция „Околна среда”?

Към момента имаме възложени за почистване около 100 участъка на реки за 1,7 млн. лв. от общинския бюджет. От тях с около 1 млн. лв. започва почистването на 5 км от дерето на река Искър. Дейностите ще обхванат зоната от летище София до ул. „Чепинско шосе”. Работи се и по трасетата на останалите реки. Колегите правят обходи, за да видят къде има нужда от премахване на растителност, на натрупани, включително и нерегламентирано изхвърлени предмети, които биха довели до затлачване. Целта ни е да осигурим максимална проводимост.
Очакваме финансова помощ от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет от 1 млн. лв., с които ще почистим още 70 участъка. Така общата сума ще стане около 2,7 млн. лв., с която за цялата година ще можем да почистим общо около 95 км.

Друг важен за нас проект е стартът на пое­тап­ната реконструкция на отделни сектори на зоологическата градина. Предвиден е и е сключен договор за възстановяване на клетките на приматите в зоопарка. Предстои да осигурим финансирането. Вече приключва проектът за ремонт на клетките на хищниците и големите котки. Много скоро се надявам, че ще успеем да преобразим столичната зоологическа градина и ще й придадем европейския вид, който трябва да има. Вече сме на етап финализиране на идейния проект за цялостната реконструкция на зоопарка. Така той ще отговаря на изискванията на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Този идеен проект възлиза на около 10 млн. лв. Стартирали сме разговори, с които да осигурим поетапното му финансиране, и моята голяма надежда е, че ще успеем още в рамките на тази година да обявим нещо конкретно. Това ще е началото на работата по цялостна промяна на визията на столичния зоопарк.

Кои са основните проекти в направление „Управление на отпадъците” за 2017 г.?

Според мен най-голям интерес за Вашата аудитория представлява Фаза 3 от проекта за изграждане на интегрираната система за управление на отпадъци. Това ще бъде една много важна стъпка в посока на диверсификация на енергоизточниците на „Топлофикация София” EАД и очакваме намаляване на разходите за природен газ с 10%. С всичко това ще докажем още веднъж, че отпадъците не са просто боклуци, на които да търсим депо, а са ценен ресурс, който можем да използваме. Проектът е предвиден за финансиране в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. В момента сме пред финализиране на прединвестиционното проучване и на анализа „разходи – ползи”. Подготвя се апликационна форма, както и идеен проект. Нашето очакване е, че в периода късно лято – началото на есента ще успеем да обявим обществена поръчка на инженеринг. В момента, в който колегите са готови с тръжната документация, която е пряко обвързана с книжата, ще стартираме търга. Индикативната стойност на целия проект е 145 млн. евро. С тази инсталация ще затворим цикъла за управление на отпадъците в Столична община. Очакванията ни са чрез тази инсталация през лятото 30% от топлата вода в София да бъдат осигурени от изгарянето на RDF горивото, а през зимата да се задоволят 10% от нуждите за отопление.

През предстоящата година ще продължи ли работата по рекултивация на старите депа за битови отпадъци?

Продължават дейностите на площадките в кв. „Суходол” и в с. Долни Богров. Започва и поетапното закриване на депото за строителни отпадъци в кв. „Враждебна”. Идеята е тези райони да се превърнат в зелени зони, за да може след засаждането на дървета и друга растителност те да подобрят облика на София и да я направят зелена столица. Същевременно започва изпълнението на проект за рекултивация на депо „Садината” за клетки едно и две. Той е на стойност около 4 млн. лв.

Усилията на общината са фокусирани и в увеличаването на разделното събиране на отпадъци и разширяването на обхвата му. Няма как да не спомена, че вече имаме сериозни постижения в разделното събиране на хранителни биоотпадъци. Тази година е подписан и още един договор, който позволява да се покрият всички райони с разделно събиране. Това за нас е много важно.
Освен това компостиращата инсталация произвежда и компост, който се раздава безплатно на гражданите. Това става след представена бележка за платена такса „Битови отпадъци”. Стартирахме кампанията преди две седмици и вече се радваме на изключително голям успех.

Какво включва реконструкцията

По време на реконструкцията на Западен парк ще бъдат обновени около 60 ха, в това число комуникациите и прилежащата площ от контактните територии. Това стана ясно по време на последното заседание на Столичен общински съвет. Очаква се ремонтът да започне през есента на 2017 г.

Ще бъдат обновени инженерната инфраструктура и алеите, площадки и паркови елементи, зелени площи и растителност. За централните алеи ще се използва комбинация от гранитни павета и плочи, а за второстепенните – асфалтобетон и опесъчени настилки, което да съхрани характера на алейната мрежа. Ще бъде създаден веломаршрут, който да е свързан с градските велоалеи.

Проектира се възстановяване и на фонтана, водните площи, чешмите и канала. Като подобекти са разработени отделни кътове в територията на Западен парк. Предвижда се създаването на алпинеум с езеро, розариум и цветна изложба, зелено училище, нова детска площадка, пикник кът, маршрути за кучета. В проекта се обръща специално внимание за осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение, както и за родители с детски колички.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.04.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *