Арх. Борислав Игнатов: Електронното копие на проектите ще улесни инвестиционния процес

С КСБ работим за възстановяване на с. Хитрино

Прочетена: 124

Свилена Гражданска

Арх. Игнатов, преди дни се проведе заседание на Общото събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ). Какво отчетохте и какво приехте на него?

Общото събрание е върховният орган на КАБ. За нас беше изключително важно да бъдем подготвени с отчети и предложения за работа през следващата година, както и заседанието да протече добре. Според мен то бе добре организирано. Приехме много важни решения. През тази година се постарахме то да бъде коренно различно събрание спрямо предишните. Въведохме някои иновации, които да облекчат работата и да оптимизират процеса, така че да се губи много по-малко време в технически процедури, а да имаме повече за дискусии. Изключително съм горд от резултатите, които даде електронната система за гласуване, която изпробвахме. Тя се доказа безусловно. Наистина съкрати времето, което ни беше необходимо. През тази година проведохме паралелно гласуване – хартиеното и електронното, за да ги сравним и да видим дали има някакви проблеми. За следващото Общо събрание ще преминем изцяло към електронен вот. Интересен факт е, че и Висшият съдебен съвет за общите събрания на прокурори, съдии и следователи преминава към подобна система за гласуване, което доказва нейната ефективност и юридическа обосновка, както и надеждност.

Всички материали за Общото събрание през тази година бяха представени за първи път само онлайн, без да има принтирани в зала. Целта бе да се спестят средства за хартиена документация, която често след два дни се изхвърля. Наблюденията ми от предишни общи събрания са, че голяма част от материалите дори не се и разгръщат. Новата система се доказа като добър инструмент, който позволява корекции и допълнения, чрез него могат да бъдат добавяни всякакъв вид информации по време на дискусията в зала. Буквално на екран правихме промените към предложенията. Смятам, че и за в бъдеще ще продължим да работим по същия начин, който между другото беше и много добре приет от делегатите. С решение на Управителния съвет на КАБ спестените пари от разпечатването дарихме за животоспасяваща операция на наша колежка, което е нещо много по-полезно в очите ни. Добрата новина е, че са събрани средствата за нужната процедура, и стискаме палци всичко да мине добре и тя да се възстанови.

Изключително важно нещо, което разгледахме по време на Общото събрание, бяха докладите по изпълненията на решенията на предишното заседание на върховния ни орган. Постарахме се в максимално ясен и стегнат вид да покажем какво е направено, докъде сме стигнали, какви са причините някои от нещата да бъдат забавени, а други да не бъдат изпълнени. Имаме няколко, които са реализирани изцяло, и това беше наистина добър резултат от дейността ни. Искам да подчертая, че все още не е минала цяла година от избора на новия УС, а само 10 месеца. Но отчетохме много свършена работа и такава, която е в процес на реализация.

Бихте ли посочили примери?

Сред свършените са основно решения на предишното Общо събрание за промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), за които успяхме да се преборим да бъдат одобрени, макар и в последните дни на 43-тото Народно събрание. Естествено не всичко, което искахме, беше прието. Хубавото е, че цялостната концепция, която желаем, става все по-популярна и в общественото пространство, и сред политиците, защото в началото реагираха срещу нея като нещо доста радикално и невъзможно. Сега вече се обсъждат детайли и механизми за въвеждането й. Тя не е нищо друго освен прилагане на европейските добри практики в сектора, което е много силен аргумент. Всички искаме да сме като развитите държави, но за целта трябва да приложим техните методи на работа. В България има огромни резерви за оптимизация на процесите. Много често се правят двойни, дори тройни безсмислени процедури. Например това, което повтаряме, откакто се говори за промени в ЗУТ, е, че отговорностите в проектирането са много размити. Проектантският процес преминава през петстепенно одобрение. Когато се получи разрешение за строеж, не е ясно кой носи конкретната отговорност. По немски образец искаме в България да бъде въведено – отговорността за проекта да е изцяло на проектанта с неговата застраховка и с правоспособността му. По този начин ще се знае при грешки към кого да бъдат насочени съответните искове. Настояваме за това, защото има много случаи, при които по време на строителство се откриват пропуски в проектите, и това е голям проблем както за частните, така и за публичните инвеститори. Искаме това нещо да бъде изчистено. Другото много важно, което настояваме да се въведе, е архитектите и проектантите по всички специалности да бъдат активни участници по време на контрола на строителство. Това ще доведе до много по-качествен краен продукт, който е готовата сграда, а не чертежът. Според нас е необходимо да има реален авторски надзор по време на строителството.

Започна робота 44-тото Народно събрание. За какво ще настоявате при първата си среща с членовете на парламентарната комисия по регионално развитие?

Ще искаме да продължим процеса по промяна на законодателството от там, откъдето спряхме при разпускането на предишния парламент. С Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Асоциацията на консултантите имаме много общи позиции. В работната група към Министерството на регионалното развитие и благоустройството преди разпускането на 43-тото Народно събрание бяхме достигнали до пълен консенсус как трябва да се променят нещата. Тогава не стигна времето. Някои от идеите ни се сториха прекалено нови на народните представители и те не бяха възприети. Искаше се допълнителна оценка за въздействие. Сега сме готови да я направим. Въпросът е реално да преминем към европейския начин на управление на инвестиционното проектиране. Например там при подаване на документи за разрешение за строеж сроковете са много по-къси. Броят на документите, които се изискват, са много по-малко, а крайният резултат е по-добър. Трябва да въведем точно това и у нас. Така ще постигнем по-малко администрация, повече качество в крайния продукт.

В момента тече подготовката на Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Едната от съществените промени в ЗУТ от 43-тото Народно събрание е въвеждането на електронно копие на проектите. Сега тепърва предстои в Наредба №4 да се разпише по какъв начин ще се прави то, тъй като има много въпроси и неясноти. Добрата практика в света е да се използва за проектите формат PDF със сертифициран цифров подпис, което гарантира изцяло тяхната сигурност и невъзможност за поправяне. От друга страна, това позволява те да бъдат подписвани от всички участници в процеса – от проектантите по всички специалности и от одобряващите инстанции. Същият метод може да бъде използван и за актове по време на строителство. Той е много удобен и сигурен и е изцяло прозрачен и публичен. PDF се качва онлайн и всеки може да провери какво е одобрено и какво се изгражда. По този начин, когато има ясни и удобни правила, процесът се облекчава чувствително.

Какви други дейности сте планирали до края на годината?

Основната обхваща регистъра, който по Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране е нашето първо и главно задължение. Освен това работим по три ресора, които са „Квалификация“, „Практика“ и „Нормативи“. По последния е точно дейността, за която споменах – подготовка на предложения за изменение на законодателна и поднормативна база, проучване на чужд опит, превод на добри практики в света, работа по съгласуване на предложенията с нашите партньори – КСБ, КИИП и т.н., и представянето на текстовете пред законодателя. В ресор „Квалификация“ задачите са да се организира една много по-мащабна и широка дейност по продължаващата квалификация. Запознаваме нашите членове с новостите в бранша, така че те да са информирани за най-добрите методи за проектиране към момента.

„Практика“ се занимава с организирането и разписването на методиките по архитектурните конкурси, които искаме да осъвременим, както и практикуването на професията. Също така се развива и изцяло новият уеб портал на КАБ, който включва не само електронна страница с информация за нас, но и електронна система, която предоставя много различни услуги. Ще има и част, в която ще текат информациите за продължаващо обучение. През него ще могат да се издават удостоверенията за проектантска правоспособност. Там ще може да се кандидатства за членство в КАБ. Ще има и разписани информации как това става и кой има правото да се присъедини към нас. Сайтът ще съдържа достъпна информация за обществото и за новостите, касаещи инвестиционния процес. Ще бъде обяснено на популярен и разбираем език какви са стъпките, за да се започне от издаване на виза за строителство до завършване на обекта на акт 16, за да може хората да са ориентирани, да не се лутат по администрации, а да бъдат подготвени. През сайта ще могат да си търсят и архитекти според вида на ремонта или мястото, където са. Очакваме сайтът ни да е удобен както за специалистите, така и за обществото.

Нашата основна цел е да намаляваме бюрократичната тежест и да улесняваме колегите. Имаме решения в тази връзка от предишното Общо събрание, които продължаваме да привеждаме в действия. Сред тях са изисквания за електронизация, за опростяване на процесите. В момента разглеждаме варианти за провеждане на онлайн заседания на УС или на комисии на КАБ, за да може да бъде работата по-оперативна, вместо да се губят два дни в пътувания например от Източна България до София. Хората ще могат от място в техния офис да се включват в решаването на проблеми. По този начин бихме могли да направим заседанията на УС на КАБ много по-чести и по-оперативни. Възникват проблеми и различни казуси, касаещи нашата дейност, на които трябва да се реагира веднага. Наистина, за да можем да отговорим на питанията в деня на новината, ние трябва да имаме начин да се съберем, да решим и да разработим становище по начин, който е модерен и оперативен. Иначе реагираме със закъснение и новината не е новина. Ние трябва да бъдем актуални и наистина да не позволяваме на събитията да ни изпреварват. Трябва да бъдем в крак с времето.

Да поговорим за качеството на проектите. В първото си интервю за в. „Строител“ като председател на УС на КАБ Вие подчертахте, че ще заимствате немския опит в сферата. Докъде стигна тази Ваша инициатива?

Работата напредна. Проведохме срещи с колегите в Германия. От тях имаме абсолютна подкрепа. Те ни предоставиха напълно безвъзмездно всички техни материали. Сега ги превеждаме. Вече сме готови с някои от законите им. Сега се занимаваме с ценовия им правилник, който е пример за цяла Европа. Архитектите не само от България, но от всички страни от Стария континент, най-вече източните, гледат към него като много добра система за работа.

Едновременно с това разпратихме покани до всички архитектурни камари на страните членове на ЕС от Дунавския регион за евентуално участие в Дунавската програма. По нея се предоставя европейско финансиране за превеждане на добри практики и за уеднаквяване на стандарти в страните в района, който включва Германия, Австрия, Словения, Словакия, Чехия, Унгария, Румъния и естествено България. От всички получихме съгласие и даже изразиха нетърпение да участват в такъв проект. В момента го разписваме и ще кандидатстваме за финансиране. Ако получим средства и го осъществим, той ще облекчи точно работата ни по превеждането на документите, касаещи техните методики и стандарти с цел повишаване качеството на проектите. Наистина за себе си не виждам никаква пречка българските проекти да бъдат на същото ниво, както са най-добрите немски или американски, по-простата причина, че когато колегите отидат в Германия или САЩ, са абсолютно равностойни на тамошните. Те работят и се адаптират много бързо към такъв тип методики. Постигат много добри резултати. Българските архитекти винаги са на добри позиции, когато отидат да работят в чужбина. Те са отлично подготвени, но имат и преимуществото, че са комбинативни. Не трябва да забравяме и че сме свикнали да се справяме с доста пречки и спънки, които си създаваме сами тук у нас. И когато отидем в една добре организирана държава, ни се струва, че всичко е лесно. Искам да подчертая, че това не означава безотговорно. Лесно означава ясни правила, които да се следват, но които не могат да се нарушават. От тук идва и отговорността, че когато всичко е ясно и няма различни тълкувания, правилата се спазват и наистина резултатът е добър и качествен, т.е. предсказуем. Докато при противоречивите разпоредби той е неясен.

Какво правите, за да подпомогнете младите си колеги?

За моя голяма радост те участват все по-активно в живота на КАБ и се интересуват живо. Почти всеки ден получавам от тяхна страна съобщения в социалните мрежи. Развитието на Камарата е много динамично и буди интерес, има и много хора, които участват абсолютно на безвъзмездни начала с голямата идея да допринесат за формирането на решенията.
В момента ресор „Квалификация“ основно подпомага младите колеги. Той поддържа връзката с висшите учебни заведения и участие в изпитните комисии, така че да може дипломантите да получат обратна връзка, наставления и съвет от хора, които са от практиката, и освен теоретичните познания да се наблегне и на практическата подготовка. Целта е, когато младежите излязат от висшите учебни заведения, да могат да започнат работа веднага и техните умения да са приложими.
През миналата година за първи път осигурихме места за стажове в Германия. Досега такива имахме само за България. Препращаме информацията към университетите. Смятам това да стане една от дейностите ни за в бъдеще, за да може младите хора да отидат в чужбина, да поработят там, да видят как функционира системата и, като се върнат в България, да я приложат тук.

Какво е отношението на КАБ към спирането на строежи в жк „Младост“?

Подкрепяме законите и не заставаме зад конкретен човек или движения. Законността е ясна. Смятаме, че такъв тип въпроси трябва да се решават на високо професионално ниво. Това, което лично мен ме притеснява в случая с жк „Младост“, е, че т.нар. референдум и цялата ескалация на напрежението се води по непрофесионален начин и се задават въпроси, които са подвеждащи за хората и могат да доведат до нежелан обратен резултат. Неведнъж съм казвал, че устройственият план на жк „Младост“ е със занижени показатели за строителство благодарение на обществените обсъждания през 2009 г. Те са намалени няколко пъти спрямо първоначалния вариант. Запознах се с документацията от тогава. Смятам, че Столичният общински съвет правилно реши да отхвърли предложението за референдума. Спирането на устройствения план ще доведе до стагнация и блокиране на целия район. Там няма да се изграждат улици, детски градини, паркоместа и спирки. Да не говорим, че няма да могат да се осъществяват мащабни инфраструктурни обществени обекти. За изготвянето на нов устройствен план ще са необходими много средства. Може и да се повиши плътността на застрояване от 20%, както е сега, на 40%. Законът го позволява.

КАБ продължава да настоява за осъвременяването на законите. Чрез тях да се създават правила, които да бъдат устойчиви и предсказуеми, да пазят интересите на всеки отделен гражданин и инвеститор – независимо от размера на вложението му – от лична къща до комплекс от сгради.

Начинът да бъде регулирана една територия е чрез закона, а не чрез референдуми, които спират действията му. Това създава само хаос и води до големи материални щети и до несправедливост.
Ситуацията е такава, че хората, които не се интересуват от инвестиционна дейност, са много по-многобройни, отколкото тези, които са поели риск, взели са кредит и са решили да развиват инвестиции. Получава се, че масата спира малцината. Подобна несправедливост ще бъде уважена от съда, ако вложителите тръгнат да си търсят правата пред него.

Как ще продължи партньорството Ви с Камарата на строителите в България?

С КСБ работим оперативно. Имаме много добра връзка с ръководството, с председателя инж. Николай Станков и с почетния председател инж. Светослав Глосов.
Реализирахме няколко инициативи. Особено значима е тази за възстановяване на с. Хитрино. Надяваме се скоро да бъдат показани резултатите от нея чрез готовите къщи за хората. Там КАБ участва със своята регионална колегия в Шумен. Колегите предоставиха проектите безвъзмездно, за да бъдат осъществени от строителите.
Предстои ни съвместна работа по усъвършенстване на законодателството. Надявам се да имаме стабилен парламент и правителство, за да можем да работим спокойно и постъпателно към реализирането на нашите идеи и цели.

 

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.05.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *