Инж. Адриана Спасова: За строителния сектор е нужно въвеждане на института на мълчаливо съгласие

КСБ е наш важен партньор във всички проекти за облекчаване на административната тежест

Прочетена: 162

Свилена Гражданска

Инж. Спасова, Вие изнесохте една от основните презентации по време на кръглата маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“, организирана от Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, с медийното партньорство на в. „Строител“. Представихте доклад за административната тежест в Европа. Какъв паралел можем да направим между бюрокрацията у нас и в ЕС?

Според Оксфордския речник бюрократични процедури са онези, които „прекалено се грижат за процедурите за сметка на ефективността и здравия разум”. През последните години всички европейски държави вървят в посока намаляване на административната тежест и регулаторното бреме. Това е топ приоритет на Европейската комисия, свързан с поощряването на малките и средните предприятия, бизнес развитието и защитата на интересите на гражданите. Навсякъде се наблюдават промени за облекчаване на административната тежест в строителния бранш. Сред тях са приватизация на строителния контрол и премахване на разрешителния режим за обекти с нисък риск като индивидуалните къщи. Друга мярка е намаляване на броя на проектните документи, необходими за разрешение за строеж (РС) и за одобряване на последващи промени, въз основа на анализ на риска и чрез поемане на отговорност от съответните професионалисти, организирани в браншови организации и с подкрепата на застрахователни механизми. Улесняване на процесите се постига и с електронизация на административните процедури, отворени данни за кадастъра и преход към информационни модели на строежите (BIM). Не на последно място са въвеждането на мълчаливо съгласие при одобренията от инстанциите след изтичане на определения законов срок за преглед на документите, както и сливането на процедурите и обслужването на едно гише за всички съгласувания със специализираните контролни органи в рамките на срока за одобрение.

Каква е практиката в Обединеното кралство?

Английският режим непрекъснато се облекчава чрез планирани промени. Двигатели на измененията са бизнесът, кабинетът на Нейно Величество и Департаментът на общините и местното управление. Чрез Building Act от 1984 г. се въвежда ролята на одобрените инспектори (Approved Inspectors) от частния сектор и схемата на компетентните лица (Competent person). Дейностите, които се извършват от търговци, регистрирани като компетентни лица по съответната категория, вече не се съобщават предварително на общинските власти и контролните органи. Те са 20 вида, включително газови, ВиК, ОВК, електрически инсталации, покривни и фасадни изолации. Инвеститорът може да избира дали да работи с общината или с частните инспектори, които се конкурират помежду си. Преди 1984 г. само местните власти са изпълнявали функциите на строителен контрол.

Ако инвеститорът наеме общината, той може да избира една от двете процедури. Първата е уведомление за строеж (Building notice). Към него се прилага описание на бъдещите строителни работи и данни за местоположението. По-късно кметството може да поиска чертежи, за да изпълни функцията си на строителен контрол. Процедурата не се прилага при строежи в обхвата на Противопожарните норми от 2005 г. (например хотели, заводи, офиси) или сгради, които граничат с частни улици или се разполагат върху канализация.

Втората процедура е заявление с пълна проектна документация (Full plans application). Възможно е електронно представяне на документите. Освен ситуационното решение проектната документация обикновено включва изчисления, разпределения, разрези и фасади в М 1:100 (или 1:200 за много големи сгради) и детайли в М 1:20.

Въведено е мълчаливо съгласие. Така, преди да е издадено разрешението за строеж, предприемачът има право да започне работите на свой риск след внасянето на проектната документация. Ще отбележа, че има условие процедурите за подробен устройствен план (ПУП) да са приключили предварително. Общината контролира строежа и го сертифицира след завършване, като издава

Completion Certificate.

При алтернативния частен контрол предприемачът и одобреният инспектор (AI) заедно уведомяват местната власт, че искат да използват опцията за частно сертифициране, прилагайки информация за предвидените работи. Кметството трябва да приеме или отхвърли уведомлението в 10-дневен срок. Ако становището е положително, администрацията няма правомощия, докато уведомлението е в сила. AI поема отговорността да сертифицира съответствие с Building Regulations пред общината, но AI няма власт да наложи привеждането в съответствие – тази компетентност остава в ръцете на администрацията. AI трябва да има адекватна застраховка професионална отговорност. При поискване от инвеститора AI може да издаде Plans Certificate, като сертифицира съответствието на проектите със строителните норми.

След приключване на работите одобреният инспектор издава Final Certificate. Ако AI счита, че не са спазени нормите, може да отмени първоначалното уведомление и да съобщи на местната власт, която от този момент възстановява правомощията си, да инспектира и да предприеме съответните административно-наказателни действия.
Строителният контрол може да одобрява промени по време на инспекция през цялото време до завършване на обекта, без да се спира строежът за изчакването на процедурата.

Как протича строително-инвестиционният процес във Франция?

Законът за урбанизма (Code de l’urbanisme) регулира разрешенията за строеж, като за работите с нисък риск се изисква само Предварителна декларация (Déclaration préalable).
Законът за строителството (Code de la construction et de l’habitation) спесифицира изискванията за строежите и дава правомощия на частния технически контрол (contrôleur technique) да оценява съответствието със стандартите за безопасност и достъпност.

Надзорът във Франция е базиран на риска и подкрепен от застрахователната система, която изисква задължителна десетгодишна застраховка за гаранционна отговорност, в резултат на което в повечето случаи се използва технически контрол. Нивото на строителен контрол е свързано с няколко класификации, базирани на риска. Сред тях е дали се отнася за обществени или високи сгради, както и превенцията от сеизмична опасност.

Минималният брой проектни документи за разрешителни за строеж (РС) се идентифицира чрез апликационните форми, които са достъпни на уеб страницата на правителството, което е въвело мълчаливото съгласие.

Документацията за разрешение/уведомление за строеж се представя на кмета и съдържа – ситуационна карта; ситуация; разрез през сградата и терена; описание на земята; фасади и план покрив; силует; снимка на земята до зданието; снимка зад сградата. Указано е в кои случаи са необходими допълнителни становища/сертификати.

Германия у нас е сочена за пример за сектора. С какво се характеризира нейната система за бранша?

Германия е водещата държава в Европейския съюз. Там винаги се спазват правилата и са създадени добри условия за бизнес. Законът за устройството на територията е федерален.
Всяка провинция издава свой отделен строителен норматив (Bauordnung), който дава правомощия на компетентния министър да издава наредби (Bauvorlagenverordnung), които определят проектната документация, необходима за разрешение за строеж.

В различните провинции зданията имат разнообразни класификации на база на риска в зависимост от височината им. Те определят и процедурите за строителен контрол BAB (Bauaufsichtsbehörde). Министърът проверява съответствието с ПУП и приложими нормативи, преди да издаде разрешение за строеж.

Немският закон признава приниципа на процедурното сливане. Съгласуванията от другите органи се осигуряват в рамките на процедурата за разрешение за строеж на едно гише. Приложимо е мълчаливото съгласие и за ускоряване на процеса е възможно да се проведе конферентна среща.

За ниски и средновисоки сгради, които са в съответствие с действащ устройствен план и се присъединяват към съществуваща инфраструктура, има Процедура за опростено разрешение за строеж (Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren).

Тази за уведомление за строеж (Bauanzeigeverfahren) е приложима за ниски здания, които са в съответствие с действащ устройствен план и при налична инфраструктура. Искането за РС трябва да съдържа – извадка от кадастрална карта (М 1:1000); ситуационен план (Lageplan), включващ информация за съществуващи и бъдещи строежи, техническа инфраструктура и дървета; строителни чертежи (Bauzeichnungen), включително разпределения, разрези и фасади; описание на строителството (Baubeschreibung): техническа спецификация, демонстрираща съответствие с ПУП и нормативните изисквания; доказателства за стабилитета (Standsicherheitsnachweis) с конструктивни изчисления, чертежи и обяснителна записка; доказателства за пожарната безопасност (Brandschutznachweis), ако не са включени в горните документи. Нужни са и ситуационните планове в 2 екземпляра с информация за снабдяване с вода и енергия, заустване на канализация и пътен достъп, в случай че няма обществена инфраструктура, както и специфични допълнителни документи, ако трябва да се осигурят други съгласувания.

BAB назначава проверяващ инженер от своите служители или външен независим технически контрол (Prüfingenieure) за проверката на пожарната безопасност и стабилитета на конструкцията. Приватизацията на проверките е предмет на продължаващ дебат.

В някои провинции BAB отговаря само за контрола на „специални конструкции” с висок риск. За останалите проекти предприемачът назначава частен проверяващ инженер или в случай на стандартни конструкции с нисък риск проектантът попълва формуляр, съдържащ каталог с критерии.

Разпоредбите вече дават възможност за електронно подаване на документи за разрешение за строеж.

По време на форума Вие казахте, че сте очак­вали Италия да е много по-бюрократична, отколкото е България по отношение на сектора…

Системата на Апенинския полуостров е изключително сложна, тъй като строителното законодателство е на три нива – държавно, регионално и общинско. Има паралелни процедури в различни инстанции, наблюдават се разнообразни практики по приложението на закона от местните власти. Има много прекрасни селища, които са със специален статут, и за да се строи в тях, се изискват допълнителни пейзажни разрешения. Там не може да се монтира дори един климатик без съответните процедури. Но оказва се, че при тях е въведено едното гише, има уведомителни режими. Не се вкарват за одобряване проектите за повечето инсталации, когато има независим надзор от професионалисти.

През 2001 г. като Декрет на президента е издаден Консолидиран строителен закон (T.U.E.) за цялата страна. Той въвежда едно гише, което може да издаде разрешение за строеж, като осигури всички съгласувания, изисквани от специалните закони и електронното подаване на документите.

СМР за стоманобетонни и метални конструкции се контролират от независим инженер (Collaudo statico), който не участва в проектирането и строителството. Подобен режим има и за инсталациите – ВЕИ в сгради, ел., ВиК, газ, ОВК и оборудване, като асансьори, мобилни стълби. Когато независимият надзор ги сертифицира – с изключение на ВиК и оборудване, не се внасят проекти за одобряване.
Регионалните наредби специфицират минималното съдържание на документите, които се прилагат към уведомлението или искането за РС, или те се изброяват във формуляри, достъпни в интернет. Например за Рим се изискват – извлечение от Общия регулационен план (М 1:5000-1:10000); технически доклад; извлечение от кадастралната карта (М 1:1000-1:2000); общ генерален план на площадката (М 1:500-1:1000); план на площадката с разрези (М 1:200-1:500); архитектуран проект, включително разпределения, разрези и фасади (М 1:100-1:200) и детайли (М 1:10-1:20); проект на технологичното оборудване, когато се изисква съгласно D.M. 37/08, съдържащ като минимум схеми/планове (М 1:100-1:200) и технически доклад; чертежи за достъпност/видимост (М 1:50-1:100).

Допълнително се изискват специфични доклади – „Устойчива архитектура и биосгради“, „Производствен цикъл“, „Културно наследство“, „Ограничения на зоната“. Отделно се представят архитек­тур­ни и конструктивни проекти за сеизмична оторизация в Регионалната техническа служба.

За по-сложни работи трябва да се входират за проверка на едно гише или директно в пожарната – технически доклад; чертежи: ситуация (М 1:2000-1:200); разпределения (М 1:50-1:200), вкл. пожарна безопасност (ПБ); разрези.

Къде е България? И какво според Вас трябва да се промени у нас?

Строежите при различните режими се категоризират, като се отчитат рисковете. Критериите обикновено включват обществен достъп, предназначение и височина при сградите. Строежите с нисък риск са освободени от контрол на проекта и в някои случаи от РС. С изключение на България, тези със среден риск за еднофамилни къщи само се съобщават.

В моята дисертация от 2014 г. за магистратура по строително право и разрешаване на споровете в Kings College London е измерена административната тежест при режимите за разрешение за строеж в България, Англия, Франция, Германия и Италия за два реални проекта със среден риск – жилищна сграда с ниско застрояване категория пет и медицински център категория четири по Закона устройството на територията. Според мен категории четири и пет имат най-голям потенциал за опростяване на административната тежест, като в същото време може да се запази стойността на строителния контрол в разумни граници. От това ще имат най-голяма полза социалните групи, които се нуждаят от еднофамилни къщи, и малките и средните предприятия. Облекчаването на процедурите за четвърта и пета категория ще намали разходите при 50% от процедурите за разрешение за строеж, без да застраши безопасността на големи групи от хора.

Нивото на бюрокрацията при одобряването на проекти за РС е оценено чрез мултикритериален анализ. Критериите са брой проектни документи за РС, брой процедури, време за процедиране до започване на строителството, мълчаливо съгласие, изчакване при одобрение на изменения по време на реализация на обекта. Анализът демострира, че административната тежест в България по сравняваните критерии е близо шест пъти по-голяма в сравнение с Англия и над два пъти по-голяма спрямо останалите водещи европейски страни.

Огромният брой проектни документи, липсата на процедура за уведомление за строеж и отсъствието на института на мълчаливото съгласие са основните проблеми.

Считам, че е необходимо да се направят няколко бързи промени. Сред тях са да се въведе процедура за започване на строителството след уведомление за категории 5 и 6, проектите за РС да включват само части архитектурна, конструктивна, ПБ и геодезия плюс обяснителни записки за инсталациите и оценка за съответствие на регистрирания консултант, като той да отговаря за отклоненията от одобрените проекти, като регистрира изменените проекти при допустими съществени отклонения. Нужно е електронно предаване на проекти, екзекутиви и технически паспорти, въвеждане на BIM, както и на мълчаливото съгласие. Освен това строителният контрол трябва да се подкрепи чрез застрахователните механизми. Всички категории да се въвеждат в експлоатация чрез окончателен доклад на консултанта, към който да се прилагат необходимите становища за въвеждане в експлоатация.

Как ще продължи работата Ви с Камарата на строителите в България?

За Българското общество по строително право (БОСП) е изключително важен първият ни съвместен проект – създаването на договорни условия за страната на база на „Червената” и „Жълтата книга” на FIDIC. Той бе реализиран успешно, преди да влезе в сила новият Закон за обществените поръчки. В края на миналата година обаче Агенцията по обществени поръчки (АОП) предостави за публични консултации проекти на небалансирани договори за строителство и инженеринг, за които КСБ и БОСП предадоха отрицателни становища и те не станаха задължителни в предложения вид. Считам, че това е сериозна обща победа, тъй като през юли АОП представи за обществено обсъждане договорни условия, базирани на FIDIC, които биха могли вече да намерят по-широко приложение и да създадат една по-прозрачна среда за обществените поръчки чрез световно признати механизми за разпределение на риска. Планираме в бъдеще нова кръгла маса за обсъждане на приложението на договорите с Общите условия на FIDIC и други въпроси, свързани с електронизацията на обществените поръчки и механизмите за изменения на тръжните договори.

Надяваме се да продължим работата и по втория ни общ проект, свързан с намаляване на административната тежест. Оптимист съм след кръглата маса, организирана от КСБ, браншовите организации и в. „Строител“, че най-после има политическа воля да се направят реални промени.

В момента БОСП разработва със собствени сили два много интересни проекта, които се надяваме след няколко месеца да представим на КСБ. Разписахме българската глава към Синята книга „Проучване на европейското строително право”, издадена от Европейското общество по строително право. В момента изданието включва 12 юрисдикции, като се сравнява строителното законодателство по 12 теми. Българската глава ще излезе във второто издание, което ще бъде в два тома и ще включва 15 юрисдикции. Тази книга ще бъде учебникът на бъдещата Европейска лятна академия по строително право, която ще започне да функционира от лятото на 2018 г. в Хага, следващите години ще продължи в други европейски държави.

БОСП сключи лицензионно споразумение за превод на български, хармонизиране с националното законодателство и разпространение на български и английски на модерната стандартна договорна  форма Framework Alliance Contract-1, издадена миналата година. В Англия този договор се използва за обществени поръчки за милиарди паунди в съответствие с европейските директиви от Министерството на отбраната, за училища и инфраструктура. Тази форма се прилага като шапка на всякакъв вид договори и споразумения за строителство и услуги, като всички участници в инвестиционния процес подписват заедно Рамковия договор за алианс и си партнират за снижаване разходите и срока за изпълнение на всеки следващ проект. Могат да се добавят и допълнителни участници по всяко време – доставчици, консултанти. България е третата страна, в която ще се лицензира тази прогресивна форма след Германия и Италия.

Едновременно с това БОСП помогна да се създаде Македонско общество по строително право. По предложение на македонските ни колеги подготвяме програма за специализирани обучения за планиране на строителството, подготовка и следене на графици, процедури при изменения и непредвидени обстоятелства, презентиране и защита на искове. Идеята е строителните техници да преминат обучение по първите модули. Следващите модули са за специалистите по искове. За тях сме предвидили лектори от две известни английски фирми, специализирани в разрешаване на спорове. Обученията ще се провеждат паралелно в България и Македония, като се надяваме скоро да обсъдим и уточним форматите и програмите с КСБ.
Очаква ни и домакинство на Конгреса на Европейското общество по строително право през 2020 г. в София, когато БОСП ще направи 5 години.

КСБ е наш важен партньор във всички проекти, тъй като нашите цели съвпадат – облекчаване на административната тежест, въвеждане на стандартизирани договори с балансирано разпределение на риска и възможност за компенсиране в случай на изменение, както и други международни практики, които ще ни помогнат да привличаме инвеститори и да развиваме строителния и консултантския бизнес.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 17.08.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.