Арх. Валерия Ботева: Стартира кампанията за набиране на предложения за 2018 г.

Изказвам нашата благодарност на КСБ и в. „Строител“ за оказваната помощ за популяризирането на инициативата

Прочетена: 104

Свилена Гражданска

Арх. Ботева, на 2 октомври т.г. стартира кампанията за набиране на предложения за 2018 г. по Проект „Красива България“ (ПКБ). Има ли промяна на мерките, по които може да се кандидатства?

Кампанията ще продължи до 15 януари 2018 г. Мерките, по които може да се кандидатства, са три – М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”; М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”; и М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.

М01 е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. Допустими кандидати по нея са общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в предложенията. По мярката се допускат проекти, предвиждащи изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи в сгради за обществено обслужване в сферата на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, вкл. недвижими културни ценности, или в самостоятелни обекти в зданията, както и прилежащи външни пространства към тях, но в рамките на техните урегулирани поземлени имоти.

М02 цели осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, както и оптимизация и модернизация на социалната, предоставяща услуги от нерезидентен тип в общността. Допустими кандидати по мярката са общините и държавните институции, които са собственици на обектите. И тук е предвидена реализация на строително-монтажни/ремонтни работи в сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и предоставянето на социални услуги от нерезидентен тип в общността, вкл. недвижими културни ценности, или в самостоятелни обекти в постройките или в прилежащи външни пространства.

Мярка М02-01 е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване/изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа. Тук бенефициенти могат да бъдат само общините. Заложени са строително-монтажни/ремонтни работи в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство. По мярката не се допускат обекти със статут на недвижима културна ценност.

До каква стойност могат да бъдат обектите?

Общият бюджет за едно предложение по трите мерки е между 60 хил. лв. и 400 хил. лв. с ДДС. По М01 и М02 средствата, които могат да се осигурят от Проект „Красива България”, са най-много 120 хил. лв. с ДДС за предложение, а съфинансирането от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет. По М02-01 от ПКБ могат да се получат до 180 хил. лв. с ДДС, а съфинансирането от кандидата – най-малко 30% от общия бюджет.

Разпределението на общия бюджет за едно предложение по трите мерки, в което стойността за строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) е по-малка или равна на 180 000 лв. с ДДС, е – 95% от общия бюджет са средства за СМР/СРР на обекта; 5% са за организация, оперативно управление и контрол от страна на Проект „Красива България”.

Ако проектът за СМР/СРР е над 180 000 лв. с ДДС, 90% от общия бюджет са средства за СМР/СРР; 5% – за професионално обучение на регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) безработни; 5% – за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Подробна информация относно условията за кандидатстване по трите мерки на Проект „Красива България” може да се намери на интернет страница www.beautifulbulgaria.com.

Как протече кампанията през 2017 г.?

За 2017 г. са сключени и действат 48 споразумения за обновяване на 48 общински обекта на обща стойност 7,2 млн. лв., в т.ч. 3.2 млн. лв. от Проект „Красива България” и 4 млн. лв. от бенефициентите. От тях 24 са по мярка М01, 22 бр. – по М02, и 2 бр. – по М02-01. Обектите са разнородни по предназначение: 17 от тях са образователни – 11 детски градини, 4 детски ясли, 1 училище и 1 детски център за извън­училищна дейност; 10 са за обществено-административно обслужване; 10 са за култура – 9 читалища и 1 музей; 4 са за предоставяне на социални услуги – център за настаняване от семеен тип, защитено жилище, дневен център за възрастни хора с увреждания и център за социална рехабилитация и интеграция; 4 са за спорт и рекреация – 2 спортни комплекса, зала и мини футболно игрище със съблекални; и 3 са за здравеопазване – 2 болници и център за доболнична помощ.

Общата стойност за СМР по сключените договори – на база 48-те споразумения между бенефициентите и избраните от тях изпълнители е в размер на 6,2 млн. лв., в т.ч. 2,7 млн. лв. от ПКБ и 3,5 млн. лв. от бенефициентите. За професионално обучение на безработни са подписани 7 договора, които са за 82 хил. лв., в т.ч. 30 хил. лв. от ПКБ и 52 хил. лв. от бенефициентите.
Към настоящия момент напълно приключени и разплатени са 14 от обектите и 7 обучения, а останалите ще бъдат завършени поетапно до края на ноември.

Какви са постигнатите резултати?

Реалната заетост при изпълнението на 48-те обекта е за 535 лица, в т.ч. за 241 безработни. Освен това чрез вече проведените 7 квалификационни курса са обучени 91 регистрирани в ДБТ безработни лица.

Ефектът от дейностите по 48-те споразумения е видим и значим. Той е икономически, състоящ се в стимулиране и адаптиране на работната сила към действащата пазарна среда чрез реализиране на строителни дейности, обновяващи и подобряващи социалната инфраструктура и обществената среда в съответните населени места. Същевременно се подпомагат малкият и средният бизнес от бранша и съпътстващите го производства. Проект „Красива България” помага за формиране на траен икономически растеж, водещ до осигуряване на постоянна заетост на работната сила в сектора. Ефектът е и социален, състоящ се в подобряване на условията на труд на 975 служители в областта на обществено-административното обслужване, образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, спорта и рекреацията. Осигурява се по-качествено административно обслужване на 16 395 граждани средногодишно, както и по-добро здравно обслужване на 45 047, оптимизира се учебната среда на 4916 учащи се. Повишава се комфортът на обитаване на 205 потребители на социални услуги, по-качествено обслужване в областта на културата на 30 719 граждани средногодишно, както и в сектора на спорта и рекреацията на 26 570 граждани средногодишно.

Как работите с Камарата на строителите в България?

Между Камарата, която е основен фактор в сектора на национално ниво, и Проект „Красива България” е установена добра практика на ползотворно сътрудничество от години. КСБ е един от основните партньори на ПКБ, като нашите взаимоотношения са на принципите за публичност и прозрачност. В тази връзка искам да изкажа благодарността на целия екип на Проект „Красива България” за оказваната ежегодно помощ от Камарата и в. „Строител“ чрез оповестяване на информация за извършващите се дейности, допринасяща за популяризирането на инициативата.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 11.10.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.