Карл-Хайнц Ламберц: След 2020 г. ни е необходима силна и ефективна кохезионна политика

Очаква се ЕФСИ да мобилизира повече от 225 млрд. евро

Прочетена: 134

Свилена Гражданска

Г-н Ламберц, поздравления за избирането Ви за председател на Комитета на регионите (КР). Вашето първо интервю за българска медия е за в. „Строител“. Пред какви предизвикателства e изправена сега Европа? Какви са Вашите приоритети?

Последните няколко години със сигурност бяха предизвикателство за ЕС предвид миграционната криза, продължаващите преговори по Брекзит и последните събития в Каталуния. Сега Съюзът трябва да възстанови подкрепата на гражданите чрез създаване на по-висок икономически растеж, по-голяма солидарност чрез социално приобщаване и фискална хармонизация, смекчаване на климатичните промени и преди всичко да демонстрира видимо, че чрез него наистина се подобрява ежедневието на европейците. Това означава изграждане на различна Европа, която е по-интегрирана, по-ефективна и насочена към местните общности. За да постигне това, Европейският съюз не може да действа само от Брюксел и Страсбург, нуждае се регионите и градовете да се ангажират и да слушат гражданите, като същевременно доближават Европа до тях. Ето защо един от приоритетите ми е да се засилят действията на КР първо в рамките на европейските институции, но и към хората, за да направим ЕС реален за гражданите, на които той служи.

Друга моя задача е бъдещето на кохезионната политика на ЕС. Тя помага за намаляване на регионалните различия, за подобряване на транспортната ни инфраструктура, за повишаване на енергийната ефективност на нашите сгради и за насърчаване на социалната интеграция. Тя е израз на европейската солидарност, поради което не мога да си представя бъдещето на Европа без силна политика на сближаване за всички региони. И накрая – приоритет е и свързването с гражданите. Всеки, който работи в ЕС, е там, за да служи на своите граждани, това означава да се вслушва в тях, а не да изнася лекции. Ето защо от март 2016 г. нашите членове са провели повече от 140 публични дебата в почти всички държави членки, за да съберат позициите на гражданите и визията им за бъдещето на Европа. Твърдо вярвам, че като се отговори на очакванията на европейците, подозрението към Съюза ще бъде заменено от желание за Европа.

Взехте участие в 15-ата Европейска седмица на регионите и градовете 2017. Каква беше целта й?

През тази година Европейската седмица на регионите и градовете отбеляза своя 15-и рожден ден. Това беше моментът да обмислим къде е днес регионалната и градската политика на ЕС, да бъдем честни относно предизвикателствата и да намерим начини да я подобрим през следващите години. Ключово е сега да се направи това, тъй като Европейската комисия публикува своя Седми доклад за сближаване при откриването на седмицата, който предизвика дебат за бъдещето на кохезионната политика и на бъдещия бюджет на ЕС. Средствата са от значение за местните и регионалните власти във всеки ъгъл на Европа. Следващият бюджет на ЕС е от огромна важност, тъй като правилно ще отрази новите предизвикателства – като миграцията, отбраната и сигурността, но той също така трябва да продължи да бъде бюджет на хората, който дава отговор на основните въпроси за гражданите, като просперитет на селските райони, дигитализация, устойчиво развитие и младежка заетост. На 9 октомври стартирахме и европейска коалиция – #CohesionAlliance, – призовавайки бюджета на ЕС след 2020 г. да направи кохезионната политика по-силна, по-ефективна, видима и достъпна за всеки регион в Съюза.

Каква точно е целта на #CohesionAlliance?

Поддръжниците на #CohesionAlliance гледат напред към проектобюджета на ЕС след 2020 г., който се очаква да бъде публикуван от Европейската комисия през май 2018 г. #CohesionAlliance отразява простото схващане, че чрез инвестиране в нашите общности, справяне с регионалните различия и подкрепа на социалната интеграция политиката на сближаване е знакът на европейската солидарност. Целта ни е, да се съчетае гъвкав амбициозен бюджет на ЕС със силна кохезионна политика за всеки регион и град. Местните и регионални лидери от цяла Европа заедно с членове на Европейския парламент, представители на гражданското общество и бизнес асоциациите подписаха декларация за поет ангажимент, че една трета от бюджета на ЕС трябва да остане за кохезионна политика. Ефективната политика на сближаване е важна за България – страна, на която са отпуснати 7,6 млрд. евро между 2014 – 2020 г. Препоръчвам на всеки от Вашите читатели да се запише на www.cohesionalliance.eu.

Разликата между някои региони в ЕС е огромна. Как може да бъде преодоляна?

Преди всичко бих искал да подчертая, че Седмият доклад за сближаването показа, че от 2015 г. различията между европейските региони намаляват. Това е доказателство, че политиката на сближаване работи и изпълнява своята цел. Независимо от тази констатация докладът отчита и някои слабости, като ниските публични инвестиции или някои региони, хванати в „капан със среден доход“. Тази ситуация изисква по-силна и по-добра кохезионна политика. Трябва да продължим да влагаме в човешкия капитал, образованието, здравеопазването, както и инфраструктурата, транспорта, научните изследвания, иновациите и зелената енергия. Тези публични инвестиции са от съществено значение за изграждането на по-справедлива Европа в бъдеще. Без тази солидарност съществува риск да се прекъсне двигателят на интеграцията.

Как европейските фондове подпомагат държавите членки?

Очаква се в края на програмния период 2014 – 2020 г. кохезионната политика на ЕС да е финансирала 1,1 млн. малки и средни предприятия (МСП), да е създала 420 000 работни места, да е помогнала на повече от 7,4 млн. безработни да си намерят препитание и на 8,9 млн. души да се квалифицират. Също така ще е предоставила на 14,5 млн. домакинства допълнително широколентов достъп. Още 17 млн. души са планирани да бъдат свързани с пречиствателни станции за отпадъчни води. И накрая – ще бъдат построени или обновени повече от 4600 км железопътни линии по TEN-T. Като цяло бюджетът на ЕС е около 1% от БВП, затова трябва да сме реалисти. Тази сума е малка, поради което трябва да намерим взаимодействие с други програми, като „Хоризонт 2020“ на ЕС за научни изследвания и иновации или така наречения план „Юнкер“ – Европейски инвестиционен план. Необходимо е да разчитаме на една триада. Първо, кохезионната политика е главно за набиране на публични инвестиции, за да се създаде структурното условие за икономическо, социално и устойчиво развитие. Второ, с плана „Юнкер“ Европа се стреми да привлече повече частни вложения. И накрая – трябва да променим европейските правила и особено да направим Пакта за стабилност и растеж по-гъвкав.

Как планът „Юнкер“ ще помогне за регионалното развитие?

Инвестиционният план за Европа беше представен през 2015 г. в контекста на периода след финансовата криза във време, когато държавите, местните и регионалните власти и частният сектор се бореха да балансират бюджетите си. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) с помощта на Европейската инвестиционна банка осигурява реализацията на редица проекти, премахва пречките пред инвестициите, подпомага видимостта и оказва техническа помощ за реализация на предложенията. ЕФСИ вече дава резултати. Проектите и споразуменията, одобрени за финансиране по ЕФСИ досега, се очаква да мобилизират повече от 225 млрд. евро и да подкрепят около 445 хил. МСП във всички държави членки на ЕС, така че те допринасят за регионалното развитие. Независимо от това изглежда, че ЕФСИ се използва главно от по-богатите градове и региони, поради което кохезионната политика го допълва, за да се намали размиването на различията между регионите и вътре във всяка зона.

Как да помогнем на малките и средните предприятия?

МСП са един от приоритетите на Европейския съюз. Те могат да получат финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (кохезионна политика), ЕФСИ (Европейски инвестиционен план), „Хоризонт 2020“ (научни изследвания и иновации) и нейния инструмент за МСП за най-иновативните компании и COSME, програма, посветена на МСП. ЕС създаде и мрежата Enterprise Europe Network, която помага на малките предприятия. Осигурява се подкрепа за достъп до пазарна информация, преодоляване на правните пречки и идентифициране на потенциални бизнес партньори в цяла Европа. Мрежата предлага широк спектър от услуги и помага на МСП да намерят международни партньори в бизнеса, технологиите и научните изследвания. Тя също така насочва компаниите към по-добър достъп до програмите на ЕС за финансиране. Мрежата Enterprise Europe Network обхваща около 600 партньорски организации в повече от 50 страни. Освен това само 25% от европейските МСП изнасят в друга държава. Много МСП пропускат възможностите, предлагани от единния пазар. ЕС създаде портал Your Europe Business, който предлага помощ на бизнеса и предприемачите, които искат да разширят дейността си в други държави от ЕС или Европейската икономическа зона. Той предоставя практическа информация за правилата на ЕС и ги свързва с националните правила, властите, бюрата за помощ и службите за подкрепа.

Как може да си партнирате с Камарата на строителите в България?

Бихте могли да се присъедините към #CohesionAlliance с нас, за да сте сигурни, че Вашето правителство подкрепя амбициозната многогодишна финансова рамка за бъдещето на ЕС и силна и ефикасна кохезионна политика. Ако всяка местна и регионална власт, бизнес корпорация и синдикат се съберат, за да лобират пред правителството си във всяка държава от ЕС, тогава имаме шанс да изградим по-добро бъдеще за Европа. Без организации като КСБ, нейни членове и Ваши читатели тази битка не може да бъде спечелена.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 02.11.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.