Йоана Христова: През 2018 г. се очаква да стартира търг за изпълнител на третата фаза на интегрираната система за отпадъците на София

Ще повишим интензитета и честотата на почистване на обществените територии

Прочетена: 455

Росица Георгиева

Г-жо Христова, приключва строителният сезон за 2017 г. Кои бяха най-големите обекти, които се реализираха в сферата на екологичната инфраструктура и на почистването на реките?

През тази година изпълнихме няколко големи обекта. Единият е ремонтът на пл. „България“ – 12 дка пространство пред входа на Националния дворец на културата (НДК), което се ремонтира за първи път. Стойността на извършваните дейности е около 5 млн. лв. Сред тях са отстраняване на настилките, извозване и демонтиране на старите плочи, полагане на хидроизолация, оформление на амфитеатъра, работа по подходите към подлезите, полагане на нови гранитни плочи, обновяване на парапетите и обособяване на нов пробив край амфитеатъра. Очакваме в рамките на буквално няколко дни да приключат всички дейности. Реализацията на този проект не беше лесна – имаше дълги обжалвания на тръжните процедури – и за доставката на гранита, и за строително-монтажни работи (СМР). Радваме се, че делата приключиха и в крайна сметка софиянци ще се радват на по-приветлив вид на площада.

Специално внимание обърнахме на парковете през тази година и стартирахме с процедурите по реализацията на два мащабни проекта, които предстои да завършим през следващата година – реконструкцията на „Западен парк“ и на парк „Въртопо“. По „Западен парк“ в момента се провежда избор на изпълнител, а по „Въртопо“ сме малко по-напред в процедурите – вече имаме избран изпълнител и сключен договор и в момента се изработва технически проект, съгласно издадените от НАГ визи за проектиране и техническото задание. Работим и по подготовка на документацията за кандидатстване за финансиране по ОП „Региони в растеж“ на реконструкцията на парк „Владимир Заимов“. Паркът е изграден през 50-те години на ХХ век. Разполага с богата дървесна и храстова растителност. Това ще е първата мащабна реконструкция и е много важно да я направим така, че да модернизира пространството, без то да изгуби духа и специфичната си атмосфера.

Друг важен проект, който приключихме изцяло, е почистването на общо 5 км от коритото на р. Искър от летище София до моста на ул. „Чепинско шосе“. Проектът е на стойност малко над 1 млн. лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Продължаваме по план и с Програмата за почистване на речни корита и общински язовири. По нея вече са почистени малко над 110 км реки и дерета, като проектът се очаква да е напълно приключил в началото на декември. Общата му стойност е 3,8 млн. лв., от които 2,1 млн. лв. са финансирани от МС, а останалите са осигурени от общинския бюджет. Допълнително през 2017 г. изпълнихме дейности по почистването на 500-метровите участъци под язовирните стени на яз. „Суходол 2” и р. Бистрица също със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Работим по рекултивация на депото за отпадъци в Долни Богров, като вече са реализирани техническата рекултивация и част от биологичната – до достигане на проектните квоти. В рамките на годината дейностите са на стойност 5,5 млн. лв. Паралелно с това беше предвидена рекултивация на депото за отпадъци в местност Садината. Но там сме в съда заради обжалване на тръжната процедура и реално този проект все още не е започнал. Тече рекултивация и на депото за строителни отпадъци във „Враждебна”.

Друга много важна тема за нас през тази година бяха детските площадки и привеждането им в съответствие с наредбата за безопасност. Успяхме да завършим напълно 18 детски площадки в районите „Студентски”, „Подуяне”, „Връбница” и „Искър”. 34 съоръжения в различни части на града са в процес на обновяване. В дейностите си сме обхванали всички райони. Текат ремонти на площадката при обръщалото на трамвай №5 в „Княжево“. Предстои да се финализира площадката пред „Пътна полиция“ в кв. „Дървеница“, както и съоръжението в район „Красна поляна”. Голяма подкрепа имаме и от районните кметове, тъй като те сами планират реализирането на отпусканите към тях средства за ремонт и възстановяване, които знаете – през 2017 г. бяха увеличени на 2,7 млн. лв.

Какви обекти залагате в проектобюджета на Столичната община за 2018 г.?

През следващата година дейностите ще са насочени в няколко посоки. Предстои да завършим проектите, които започнахме документално през тази година. Очак­вам процедурата за избор на изпълнител на „Западен парк“ да приключи до края на 2017 г.. Надявам се да няма обжалвания, което създава голям проблем по отношение на срочната реализация на СМР. При добро стечение на обстоятелствата би следвало, когато метеорологичните условия позволяват, да започне и изпълнението. Проектът е на стойност около 10 млн. с ДДС. В него влиза цялостното обновяване на представителната част, ремонт на техническата инфраструктура, подмяна на парково обзавеждане, обособяване на различни подобекти.

Тези подобекти част от по-голяма реконструкция ли ще бъдат?

Да. Това е създаването на Лятното училище, възобновяването на кривите огледала, които преди години са били голяма атракция и много столичани още помнят. Още – ще се изградят алпинеум, сухи фонтани, пикник кът, места за разходки на кучета, детска площадка.

Както вече споменах, финализираме проектно предложение за ремонт на парк „Заимов”, който е планиран за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”. В момента когато проектът бъде готов, ще го популяризираме. Там трябва да се извърши подмяна на цялата подземна инфраструктура, която от години не е обновявана. Ще бъдат модернизирани детските площадки. Ще има допълнително зацветяване. Като цяло ще търсим с малко средства голям ефект.

През следващата година трябва да финализираме и парк „Въртопо“ в район „Младост“. Процедурата се бави, защото отново имаше обжалване и на визата за проектиране, и на проекта.

Променихме нашите първоначални планове поради това, че в близост до парка има частни терени и сега сме подготвили задание за проектиране само в терените, които не засягат частната собственост в района. Имаме издадена втора виза. Ще изградим алеи и детски площадки, както и ще облагородим околното пространство. Надяваме се в рамките на следващата година да може да видим завършен парка. Стойността на проекта е около 600 хил. лв. с ДДС, защото успяхме да реализираме икономии при провеждането на обществената поръчка.

По отношение на управлението на отпадъците за следващата година сме предвидили за изпълнение няколко проекта. Ще продължим рекултивацията и надграждането на депото за отпадъци в Долни Богров. Искаме да започнем с рекултивацията и на сметището в местност Садината, след като приключат делата по тръжната процедура, защото има избран изпълнител. Предвидили сме средства за извършване на различни ремонти за изграждане на битови помещения и работилници за завода за третиране на отпадъци. Надяваме се да приключим дейностите по депото в „Суходол”, където към момента тече биологична рекултивация. Необходимо ни е малко технологично време, за да се завърши напълно процесът.

В рамките на план-сметката за 2018 г. сред основните приоритети ще остане намаляване на количеството на отпадъците чрез оползотворяване и рециклиране. Предвиждаме около 1 млн. лв. по-малко за депониране, както и с 35 000 т по-малко депонирани отпадъци в сравнение с 2017 г. Увеличаваме приходите от продажба на рециклируеми материали.

Повишаваме интензитета и честотата на почистване на обществените територии. Планираме ръст на лятното почистване. Залагаме от трикратно миене на улици с масов градски транспорт и такива от обществено значение да нарасне на четири пъти. 10 пъти годишно ще се мият улиците с автоцистерни. Планираме миенето да навлиза и във вътрешнокварталните улици. Предвидили сме с 18% увеличение на почистването на обектите на зелената система. Разходите за зимно поддържане се запазват в размер на 20 млн. лв. Увеличаваме тези за транспортиране на едрогабаритните отпадъци. През годините има тенденция за повишаване на тяхното количество. Тези отпадъци трябва да се изхвърлят по график, публикуван на страницата на Столичния инспекторат, а на практика има случай на забавяния и затова и сме насочили повече бюджет през 2018 г. в тази посока.

Нешо много важно за нашето направление е Столичният зоопарк. През тази година, знаете, успяхме да направим разширение на клетките на големите котки. За следващата година предвиждаме да започне реконструкция и на клетките на приматите. Имаме подписан договор с изпълнител, като се надяваме да успеем да осигурим и нужните 1,6 млн. лв. По отношение на цялостния бюджет на направлението, което ръководя, още е рано да се каже колко се увеличава размерът му. Предстои той да се гледа от постоянните комисии към СОС и там може да настъпят промени.

Преди време посетихме завода за третиране на отпадъци. Как протича подготовката за реализиране на фаза 3 от проекта за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община. Кога може да се очаква реалното изпълнение на тази част?

Понастоящем фаза 3 е на стойност 157 млн. евро без ДДС. Анализите ни показват, че предвидената за изграждане инсталация ще захрани с електроенергия от 135 хил. мегаватчаса 25 – 30 хил. домакинства. Планира се да се произвежда и топлоенергия, която ще покрива нуждите на 30 – 40 хил. домакинства. Ще бъде намалено и потреблението на природен газ. Тук е важно да се каже, че по този проект е работено много през последните години. Очаквам скоро всички документи, които са изискуеми от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“), да бъдат финализирани. Надяваме се от JASPERS да издадат уверение, че проектът отговаря на абсолютно всички изисквания на Европейската комисия. Оттам нататък ще очакваме да бъдем поканени от УО на „ОПОС 2014 – 2020“ да подадем предложение. В рамките на следващата година трябва да стартира процедурата за избор на изпълнител. Нашите очаквания са, че през 2018 г. трябва да се проведе процедурата и да се сключи договор с избрания изпълнител, ако няма обжалване. Дали ще стартират реално СМР, не мога да кажа. Това е инженеринг, който включва допроектиране на обекта.

В началото на зимния сезон няма как да подминем въпроса за качеството на атмосферния въздух в София. Предприети ли са конкретни мерки, които да доведат до намаляване на фините прахови частици? Ще стане ли факт през тази година спирането на автомобилите в конкретен ден?

Подобряването на качеството на атмосферния въздух е абсолютен приоритет на СО и работим активно, като всички мерки за 2017 г. ще бъдат изпълнени до края на годината. Вече сме готови със системата за ранно прогнозиране на замърсявания в обхват 48 часа. В момента финализираме механизма към системата и съвсем скоро очаквам той да бъде разгледан и от СОС и след това да го въведем в действие.

Успоредно на това предприемаме различни действия в посока намаляване на емисиите от транспорт и битово горене.

По отношение на транспорта – още в началото на годината стартирахме интензивен диалог с компетентните институции, за да се вземат комплексни мерки за затягане на техническия контрол над личните автомобили, така че да сме сигурни, че колите, които се движат по улиците, отговарят на стандартите за съответния клас. Знаете, че сме в процедура по закупуване на 7 газанализатора за бензинови и дизелови автомобили, които ще предоставим на КАТ, така че 5 да бъдат монтирани на пункта за първоначален преглед и 2 да бъдат използвани мобилно в града. Успоредно на това сме провели нужните разговори и с Министерството на транспорта за завишаване на контрола на пунктовете за технически прегледи. Като държа да подчертая, че този контрол не е насочен в посока на това да налагаме на собствениците на автомобили задължителна замяна с по-нови коли с по-висок евростандарт, а е в посока на това всеки автомобил, независимо какъв стандарт е – дали е Евро 1 или Евро 4, да отговаря на екологичните норми за съответния стандарт.

Продължаваме работа по подобряване на привлекателността на градския транспорт и подобряване на уличната мрежа. Обявена е процедура за закупуване на 120 нови автобуса на метан, предстои да пуснем процедура и за нови 22. Сключен е договор за 13 нови трамвая и е изготвена поръчка за 35 електробуса. Внедрихме система за интелигентно регулиране на 170 кръстовища и система за обезпечаване на приоритетното придвижване на градския транспорт, така че да се намали закъснението при повишен трафик.

Ремонтите на уличната мрежа създават дискомфорт на столичани и на гостите на София, но трябва да реконструираме пътните платна, за да имаме по-малко триене и натрупване на прах. Миенето на улиците е също стъпка в тази посока. В допълнение на това по отношение на транспортните средства сме започнали инициативи за засилване на общественото съзнание какво карат хората.

По отношение на битовото горене проблемът е малко по-комплициран. В голямата си степен тази тема е социална и е свързана с предоставяне на реални алтернативи за хората, за които този вид отопление е основно и единствено постижимо, така че тук търсим решения и на национално ниво. Инициирали сме разработването на национална програма за подмяна на неефективните по отношение на качеството на атмосферния въздух форми на отопление на жилищни сгради, както и сме инициирали предложения за промени в националното законодателство за социално подпомагане, с което да се въведе изискване при предоставянето на твърди горива за енергийно подпомагане с по-ниско емисионни характеристики, както и въвеждане на национални стандарти за горива за отопление. Всички тези действия обаче са малко по-сложни и изискват време. Докато чакаме да се реализират, ние вече сме стартирали няколко конкретни проекта, които ще ни помогнат целево да предприемаме ефективни мерки, които да имат реално отражение по отношение на въздуха.

Обявили сме обществена поръчка за закупуване на 30 бр. пелетни печки за подмяна на отоплителните системи в домакинства. Проектът е пилотен и ще обхване домакинства в район Нови Искър, тъй като там броят на отделните малки селища е най-голям. Критериите за подбор на домакинствата са одобрени от постоянната комисия по околна среда в СОС, като акцентът е върху домакинства от уязвимите групи – майки на деца с увреждания, хора с ТЕЛК и др. В четвъртък СОС гласува пилотния проект, като за печките желаещите ще могат да кандидатстват в кметствата на района. Предложенията ще бъдат прегледани от комисия, в която ще се включват представители на администрацията, членове на СОС и външни експерти. Индикативната стойност на проекта е 60 000 лв. Целта е в този отоплителен сезон да се монтират печките на избраните домакинства. Основната идея е чрез този пилотен проект да проиграем административния път, така че да имаме готовност за кандидатстване с по-мащабен проект по ОПОС.

Стартирали сме един много интересен и много важен за ефективността на всичките ни бъдещи действия проект. След проведена процедура вече имаме сключен договор с Пловдивска енергийна агенция за анализ по райони на домакинствата, които потребяват твърди и течни горива на територията на СО (включително техните нагласи). Към този анализ ще е разработено допълнително изследване на възможните технически решения за намаляване на замърсяването им от битовото горене, към който ще има и финансово-икономически анализ на възможните подходи и форми на финансиране, така че да добием пълна представа къде са домакинствата и коя е най-икономически изгодната за съответния район и площ форма за замяна с екологично и енергийно ефективна отоплителна система. При някои това може да е нова пелетна печка, при други – климатик или включване към централната топлоотоплителна система и т.н. Информацията от този проект ще ни послужи за основа за част от мерките, по които ще кандидатстваме по ОПОС.

В момента работим върху проектиране и на център за биомаса. Столична община има потенциал (от поддръжката на зелената система, както и на общинските гори). Обследвано е вече кои зелени отпадъци от дървесина могат да бъдат използвани за направа на пелети и изграждането на център за биомаса ще ни позволи да оползотворяваме голяма част от зелените отпадъци на СО, като произвеждаме от тях пелети, с които да обезпечим отоплението на общинските структури – училища, детски градини и др.

Преди време Вие коментирахте, че се подготвя заданието за изработването на новата програма за качеството на въздуха. Какво ще бъде различното в документа, който ще действа след 2020 г.?

За изработването на подобна програма първо се подготвя задание. За неговото изпълнение се провежда обществена поръчка. След това се избира изпълнител, който трябва да изготви цялостния анализ и мерки, които ще се прилагат след 2020-а. Това, което аз обявих на конференцията, посветена на визията за развитие на София, беше, че заданието се разработва. В началото на следващата година то ще бъде предоставено за събиране на мнения. Ние нямаме законов ангажимент да правим това, но искаме програмата да стане още по-добра. По закон има задължителен минимум, който трябва да предприемем по отношение анализа и събирането на данните. Ще очакваме предложения от гражданите. Когато сключим договор с избран изпълнител, искаме да обхванем всички аспекти от актуализацията на програмата. Лично се надявам към тази година ние да нямаме превишаване на фините прахови частици. Надявам се и мерките тогава да бъдат свързани с поддържането на постигнатите резултати.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 30.11.2017. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.