Светослава Георгиева: Очаквам до края на 2018 г. да стартират работа трите фонда за градско развитие

Общият ресурс, с който ще разполагат, е над 450 млн. лв., като това включва както публичното финансиране, така и привлеченото допълнително частно съфинансиране

Прочетена: 180

Свилена Гражданска

Г-жо Георгиева, как протича дейността на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД? Какво отчитате за направено през изминалата 2017 г.?

Нека първо да представя „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. То е дружество, което има стратегическа цел да гради капацитет и да управлява финансовите инструменти (ФИ) през програмния период 2014 – 2020 г. и занапред по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ресурсът е под формата на кредити, гаранции и дялови инструменти, т.е. той се възвръща, а не е грант. В този ред на мисли ФИ имат доста позитиви, които държа да отбележа. Един от тях е именно, че ресурсът се възстановява. Той се влага в проекти, които имат способността да генерират приходи, да възвръщат своята инвестиция и след това тя да бъде рециклирана, т.е. отново насочена в подкрепа на нови предложения и така да се мултиплицира положителният ефект от този вид финансиране. Освен това ФИ имат за цел да мобилизират както публичния, така и частния ресурс, т.е. тези, които ние структурираме, задължително имат частно участие от минимум 10% или 30% в зависимост от вида на инструмента. Това е т.нар. съгласуване на интересите на мениджъра на Фонда на фондове и на финансовия посредник, като освен капитал от частния сектор се мобилизира и експертиза от него при подбора и оценяването на крайните проекти, които ще бъдат подкрепени.

Тук ще отбележа и начина, по който работим. Като цяло Фонд на фондовете работи чрез финансови посредници. Ние не финансираме директно крайни получатели и проекти. Целта ни е да избираме наши партньори – банки, фондове, финансови и кредитни институции, които имат най-голям опит със съответните бенефициенти. Ще отбележа, че портфолиото ни е много богато – от гаранции за малък и среден бизнес за иновации и енергийна ефективност през микрокредитиране, дялови инвестиции в стартиращи компании, Фонд „Мецанин/Растеж“ до Фондове за градско развитие, насочени към общини и техните дружества. Нашата основна цел е да избираме най-добрите и опитни финансови посредници, с които да работим.

За дейността ни до момента ще кажа, че дружеството ни съществува от две години. За този период една от най-важните ни задачи, която изпълнихме, бе да изградим капацитет и високо професионален и качествен екип, разбиращ от палитрата от регламенти и регулации, с които сме задължени да се съобразяваме, както и от местния банков и финансов пазар у нас, така че да можем да структурираме инструментите си по възможно най-добрия начин за крайните получатели и за посредниците ни. От 2017 г. за половината от малко над 1 млрд. лв., които имаме под управление, са вече стартирани три процедури за подбор на финансови посредници. Едната я приключихме в края на миналата година. Тя е за подбор на посредници за микрокредитиране със споделен риск по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“. Там избрахме двама партньори – „Микрофонд“ АД и „СиС Кредит“ АД, които ще имат под управление 3,4 млн. лв. Този ресурс е вече на пазара и крайните получатели могат да се възползват от него. Той предоставя микрокредити от 5 хил. лв. до 49 хил. лв. За тях могат да кандидатстват стартиращи компании и социални предприятия, включително такива, създадени и управлявани от уязвими групи – млади хора до 29 години, безработни над 6 месеца, както и хора с увреждания. Иновативното при продукта е, че той дава възможност на малки компании в сферата на услугите например да вземат заем за бизнеса си, като имат до две години банкова история. Освен това кредитите се предоставят на значително по-облекчени условия от такъв тип пазарно финансиране, по-ниски лихвени проценти, по-занижени изисквания за обезпечения и за самоучастие, както имат и възможност за 24 месеца гратисен период. Призовавам хората и фирмите да се обърнат към нашите партньори за конкретна информация как могат да кандидатстват.

Освен този инструмент стартирахме през септември 2017 г. процедура за подбор на посредници на Фонд за ускоряване и начално финансиране. Чрез нея ще създадем три фонда, които да инвестират в съвсем начален етап на стартиращи предприятия. Това е дялов инструмент. Тук ще се влагат средства в капитала на зараждащи се бизнес идеи, на нови компании и на екипи от хора, които имат някаква концепция, която биха искали да развият. Процедурата напредва по план и се надявам тя да приключи в средата на тази година и ресурсът да бъде на разположение към крайните получатели през втората половина на 2018 г. Заделените средства за целта са 100 млн. лв. за трите фонда. Първите два са фокусирани върху началния стадий на развитие на бизнес идеята, а третият е за компании, които вече са стартирали работата си, имат концепция и искат да направят първи стъпки с продуктите си.

В първите дни на януари т.г. получихте 6 заявления на кандидати за мениджъри на Фонд за градско развитие (ФГР) с ресурс по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Докъде стигна процедурата за избор? Кога крайните бенефициенти ще могат да кандидатстват за финансиране?

Това е третият инструмент, за който през октомври 2017 г. стартирахме процедура за подбор на посредници. Той е насочен към развитието на градската среда, инфраструктура, паркове, театри и е продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период 2007 – 2013 г., която е добре позната на Вашите читатели. През периода 2014 – 2020 г. обаче ресурсът, с който разполагаме за новия ФГР, е пет пъти по-голям. Той е на стойност 353,3 млн. лв. и обхватът му е също пет пъти по-мащабен, като ще включва 39 града. Ресурсът е обособен в три регионални фонда – ФГР „София“ с 87,4 млн. лв., ФГР „Северна България“, който обхваща градове като Монтана, Добрич, Габрово, Шумен, Силистра, Търговище и т.н. със 130,4 млн. лв., ФГР „Южна България“ – Благоевград, Хасково, Ямбол и т.н. със 135,5 млн. лв. Към публичния ресурс от 353, 3 млн. лв. ние сме поставили условие мениджърите да добавят минимум 30% съфинансиране. Към кредитирането има опция и за допълнителни вградени гаранции, които да стимулират посредниците да поемат повече риск и да предоставят възможност за заеми по проектите, които в противен случай при нормални пазарни условия не биха имали шанс да получат подкрепа от банка или друга кредитна институция. По този начин сумата, която очакваме да достигне до крайните получатели, е над 450 млн. лв.

Кандидатите в процедурата включват представители на банковия и небанковия сектор – ДЗЗД обединение на „Сибанк“ ЕАД, „ОББ“ ЕАД, „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, „Българска консултантска организация“ ЕООД, „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД (ФУГР) и „Регионален фонд за градско развитие“ АД с участието на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, „Сожелиз България“ ЕООД, „Елана Холдинг“ АД.

Разкажете повече за това, което ще финансира този инструмент.

Целевите сектори, в които се допускат инвестиции, са няколко – градска среда и транспорт, зони с потенциално икономическо развитие, спортна и културна инфраструктура. Ще се подкрепят вложения и в енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради, както и в студентски общежития. Има целеви средства за инвестиции в туризъм и културно наследство, които обхващат, както прилежащата инфраструктура около обектите от национално и световно значение, така и тези около тях, в които ще извършват пазарна дейност. Целта ни е ресурсът да бъде представен на облекчени за крайните получатели условия – по-ниски лихвени проценти, гратисен период, като проектите могат да бъдат до 20 млн. лв.

Кои ще са крайните бенефициенти по ФГР?

Това могат да бъдат, както общини и техните дружества, така и частни фирми, които работят за изграждане на инфраструктура и за осъществяването на проекти, които подобряват градската среда, както и публично-частни партньорства. Ще дам за примери няколко предложения, реализирани по фондовете за градско развитие от предходния програмен период – Женският пазар в София, обновяването на парка „Възраждане“ и неговото облагородяване, както и ремонтът и модернизацията на Централния градски пазар в Стара Загора. Но както вече казах, през сегашния период инструментът е с много разширен обхват, както регионален, така и по отношение на видовете проекти, които могат да бъдат подкрепени, включително енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради, студентски общежития, туризъм и културно наследство.

До момента процедурата за финансови посредници върви по план. В края на миналата година получихме шест заявления за интерес за ресурса. В момента комисията по подбор разглежда подадените от кандидатите документи. Предстои финализиране на първоначалния подбор, след което участниците ще бъдат поканени да подадат оферти и да заповядат при нас на преговори. Надявам се процедурата да приключи в края на тази година и фондовете за градско развитие да стартират в рамките на 2018 г. Призовавам Вашите читатели да следят процедурата и избора на финансови посредници, но и да подготвят своите проекти, тъй като ресурсът е много голям.

Също така искам да подчертая, че през миналата година успяхме да договорим и да подпишем споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за допълване на средствата по ФГР и за създаване на т.нар. инвестиционна платформа за развитие на градската среда.

Какво представлява тя?

Тя е възможност за допълване на средствата на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД с допълнително финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции чрез ресурси от ЕИБ, т.е. към 353 млн. лв. има възможност за осигуряване на допълнително още пари. За момента сътрудничеството не навлиза в детайла каква ще е добавката, но когато приключим процедурата, ще имаме повече яснота колко ресурс ЕИБ ще осигури. Това до голяма степен зависи от готовността на самите проекти. По този начин ЕИБ ще прецени колко допълнителен ресурс да предостави от плана „Юнкер“. Работата трябва да бъде съвместна. Разчитаме на мениджърите на проекти да напредват със своите планове и да имат готовност да представят своите предложения.

През настоящия програмен период финансови инструменти ще има и по ОП „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“). Как се развиват процедурите по програмата?

Там имаме ресурс, предназначен за секторите „Води“ и „Отпадъци“. В момента сме в етап на подготовка и структуриране на тези инструменти, така че те да бъдат съобразени с всички специфики на двете сфери.

Докъде стигна работата Ви по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ („ОПИК 2014 – 2020“)? За какво ще могат да кандидатстват фирмите?

По оперативната програма имаме ресурс от над 300 млн. лв. Той е изцяло насочен към компании независимо на какъв етап се намират от жизнения си цикъл на развитие и растеж. Стартирахме една процедура за подбор на посредници за Фонд за ускоряване и начално финансиране, която предстои да приключим в средата на тази година. Освен нея направихме през миналата година пазарни консултации и структурирахме всички останали инструменти по „ОПИК 2014 – 2020“. В момента активно работим за започване на процедурата за Фонд „Мецанин/Растеж“. Това е уникален и единствен по рода си инструмент у нас, който предоставя възможност за алтернатива на банковото финансиране под формата на квазидялови инвестиции в капитала на дружеството. Той е насочен към фирми, които са в по-зрял етап от своето развитие, имащи сериозни амбиции и планове за растеж, за появата им на нови пазари и на пускането на продуктови линии и т.н. Процедурата предстои да стартира до средата на годината. Другият фонд, по който работим усилено, е този за рисков капитал. Той инвестира в по-начален етап от развитието на компаниите и е за фирми с потенциал за растеж – високотехнологични, имащи амбиции да разработват нови бизнеси с иновативен привкус.

Още един дялов инструмент предстои да стартираме през 2018-а – Фонд „Технологичен трансфер“. Целта му е да служи за мост между науката и компаниите. В България има много хора с интересни идеи и научни разработки, които ако бъдат подпомогнати с финанси и от фонд мениджър, който ни предстои да изберем с опит в областта, могат да се превърнат в много успешни бизнеси. Това ще бъде целта на инициативата, която ще бъде първата такава у нас. В Европа като цяло има много малко подобни инструменти и те се развиват обичайно на пазари в САЩ и Великобритания. Това е модел, който се надяваме успешно да пренесем тук на нашия български пазар. Той ще бъде насочен както към академичната сфера, към университети и факултети с научни разработки, така и към компании с производства, които вътрешно имат силна развойна дейност и работят за нови продукти и технологии – нанотехнологии, мехатроника, клийнтех, фарма и т.н.

Какво друго предстои до края на годината?

Много от нещата ги набелязах вече. Непосредствено ни предстои да стартираме процедурата за Фонд „Рисков капитал“. Там ресурсът ни е за 47 млн. лв. Ще търсим посредници, които имат опит с такъв тип инвестиции. Планираме да започнем и Фонд „Мецанин/Растеж“, чийто бюджет е 75 млн. лв. Също ще търсим мениджъри с опит в дейността, но и такива, които могат да допринесат допълнително със съфинансиране. Предстои да стартираме още една процедура за посредници за микрокредитиране със споделен риск, инструмента, за който разказах в началото на интервюто – за микрокредити за малки предприятия с малка или никаква банкова история. Той стимулира предприемачеството във всички области.

Освен това сме заложили да продължим със структурирането и подготовката на инструментите по „ОПОС 2014 – 2020“ и да завършим процедурите по двете инициативи, по които работим – за градско развитие и за стартиращи предприятия.

Как може да си взаимодействате с Камарата на строителите в България?

„Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ в повечето случаи не работи директно с крайните получатели. Това, което можем да направим за Камарата и за нейните членове и за останалите Ваши читатели, е да предоставяме актуална информация относно развитието на процедурите и как те могат да се възползват от нашите финансови инструменти. Винаги сме на разположение.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.03.2018. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.