Нено Димов: Изпълнението на „ОПОС 2014 – 2020“ протича добре, но ни остава още доста работа

Типизираните документи за възлагане в сектор „Води“ бяха разработени съвместно с КСБ в диалог и ефективно партньорство

Прочетена: 86

Свилена Гражданска

Г-н Димов, какви са приоритетите на оглавяваното от Вас Министерство на околната среда и водите (МОСВ) през 2018 г.? С какви средства разполагате за тяхната реализация?

Сред основните ни приоритети е чистотата на атмосферния въздух, затова подпомагаме общините с нарушено качество на параметрите за разработване и актуализация на съответните им програми. Интегрираното управление на водите и постигането на устойчиво потребление на ресурса е друга наша задача. За да я осъществим, главна роля имат мащабните инвестиции в изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВиК инфраструктурата. Въведен е нов подход за идентифициране на приоритетни ВиК вложения в консолидираните райони. Изпълняват се договори за подготовка на регионални прединвестиционни проучвания и пакет документи за финансиране за 14 консолидирани района на 14 ВиК оператора, както и за територията на Столичната община. Работи се и по проект за подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с реформата във ВиК отрасъла. В експлоатация са въведени първите три новоизградени или реконструирани пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), предстои още две да са готови напълно. В процес на реализация са проекти в 11 общини.
Инвестираме и в решения за намаляване на неблагоприятните последици от наводненията. Извършва се подготовка за изграждане на Национална информационна система за управление на водите в реално време за поречието на р. Искър като част от Национална система за управление на водите в реално време, която ще предупреждава при опасност. В изпълнение е проект за създаване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за реакция при кризи. Във връзка с извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие вече са в оценка първите постъпили проектни предложения за превенция и противодействие на тези процеси и за ограничаване на риска от тях.

Постигането на ресурсна ефективност чрез устойчиво управление на отпадъците също е задача с висок приоритет. Целта е управление на отпадъците по начин, който не застрашава живота и здравето на хората и им предоставя една чиста и благоприятна околна среда. Насърчаваме съвременни технологии, като стремежът ни е бизнесът да работи за реализирането на принципите на кръговата икономика и да влага в технологии за оползотворяване на отпадъците, което носи добавена стойност на предприятията. Продължава работата по доизграждането на регионалните системи за управление в общините и по поетапното осигуряване на допълнителни финансови средства за местните власти, които трябва да изпълнят задълженията си за закриване и рекултивация на старите сметища.

По отношение на промените в климата и през 2018 г. изпълняваме поетите от страната ангажименти на европейско и световно ниво, като целим постигане на нисковъглеродно развитие, икономия на енергия и социални ползи. Разработва се Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие с конкретни мерки.
Как протича изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“)?

В реализация са 57 договора за безвъзмездно финансиране на обща стойност към 858 млн. лв., което е 24,8% от ресурса на програмата. На бенефициентите са изплатени над 217 млн. лв. „ОПОС 2014 – 2020“ беше одобрена с година и половина закъснение, така че това реално е резултатът за по-малко от две години същинска работа. Проектите по нея са сложни, свързани с изграждане на комплексна инфраструктура, каквито са ВиК мрежите и съоръженията за управлението на отпадъците. В този смисъл можем да кажем, че изпълнението на „ОПОС 2014 – 2020“ протича добре, но ни остава още доста работа.

Подписахте споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) за консултантски услуги по „ОПОС 2014 – 2020“. Какво се предвижда по него?

Споразумението e в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството и ЕБВР за партньорство и подкрепа в усвояването на структурни и инвестиционни фондове, който беше подписан на 22 юни 2017 г. То предвижда банката да предостави консултантски услуги при актуализацията на предварителна оценка за финансови инструменти (ФИ) и инвестиционна стратегия за ФИ по „ОПОС 2014 – 2020“.

Кога да очакваме да бъдат въведени типовите документи, които изработихте заедно с Камарата на строителите в България?

Управляващият орган на „ОПОС 2014 – 2020“ очаква съвсем скоро да разполага с този изключително важен инструментариум в подкрепа на провеждането на обществени поръчки в сектор „Води“. След интензивните консултации и приключващото прецизиране на стандартизацията с различните заинтересовани страни документите ще бъдат представени в техния финален вид в Агенцията по обществени поръчки.

Типизираните документи за възлагане на инженеринг и строителство бяха разработени съвместно с Камарата на строителите в България в диалог и ефективно партньорство. Те отразяват натрупания до момента от двете страни опит – целта беше да унифицираме добрите практики и да предпазим възложителите от допусканите в миналото грешки, които биха могли да възпрепятстват оптималното изпълнение на новите проекти.

По-конкретно какви дейности предприемате за подобряване на качеството на атмосферния въздух?

Предстои да се финансират инвестиционни мерки, насочени към основните източници на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ) – битовото отопление и в по-малка степен към обществения транспорт. Увеличените показатели на ФПЧ е основният проблем на национално ниво по отношение на качеството на въздуха. Разработват се варианти за промени в законодателството за въвеждане на изисквания за съдържанието на сяра и пепел в твърдите горива за битово отопление и изменения, свързани с транспорта. Решаването на проблемите с качеството на въздуха трябва да стане приоритет за всички, от които зависи подобряването му.

По отношение на битовото отопление се предвиждат законодателни промени за въвеждане на изисквания за съдържанието на сяра и пепел в твърдите горива (въглища и брикети), които се продават на пазара. С измененията ще се въведат изисквания и за контрол на качеството на тези горива, както и санкции за нарушителите. Целта ни е новите мерки да влязат в сила още през следващия отоплителен сезон.

Предвижда се и по-ранното въвеждане на изискванията на регламента за битовите отоплителни уреди на твърдо гориво с мощност по-малка от 50 kW (с такава мощност са на практика всички домашни отоплителни уреди) от директивата за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. Ефектът, който търсим, е по-ранно започване на процеса на подмяната им с високоефективни, които отговарят на регламента.

В сектор транспорт заедно с Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са набелязани мерки за въвеждане на засилен контрол на вредните емисии на пътните превозни средства. Това ще дава възможност за незабавно предприемане на мерки и служебна дерегистрация от страна на Пътна полиция на автомобилите, за които е констатирана опасна техническа неизправност, в т.ч. липса на катализатор/DPF филтър. Предвиждат се и други мерки.

МОСВ ще подготви и нормативни промени така, че да се засили контролът върху предаването на катализатори в пунктовете за отпадъци и тяхното нерегламентирано сваляне от автомобилите.

По отношение на финансирането, за което попитахте още в първия въпрос за приоритетите на МОСВ, е осигурен ресурс по „ОПОС 2014 – 2020“ за разработване на общинските програми за подобряване на качеството на въздуха. Досега са сключени договори с 11 местни власти. Предвижда се в края на юни да бъде обявена и процедурата за финансиране на конкретни инвестиционни мерки за намаляване на замърсяването основно от битовото отопление и в по-малка степен от транспорта.

Съвсем скоро очакваме Световната банка да представи проект на Национална програма за качеството на атмосферния въздух, която ще анализира проблемите, включително техните социални и икономически аспекти. Тя трябва да идентифицира приложимите мерки, отговорните институции, сроковете за реализация, финансирането и т.н. Крайната цел е постигане на нормите за качество на въздуха по показател ФПЧ.

При предишното интервю стана дума, че ще търсите баланс между икономиката, качеството на живота на хората и опазването на природата. Какво направихте, за да го постигнете? И какви допълнителни мерки ще предприемете в тази посока?

От началото на този управленски мандат МОСВ постави акцент върху цели, които категорично признават връзките между ресурсната ефективност, издръжливостта на екосистемите и човешкото благополучие. За осмислянето и постигането им нашето усилие е насочено към подобряване на взаимодействието с бизнеса, национални и регионални органи, местни власти, неправителствени и научни организации. За нас е ясно, че от това как ще съумеем да работим заедно зависи хората от регионите да имат работа, стандартът на живот да се повиши, да се подобри обликът на населените места, природният ресурс на страната да се използва ефективно и това да се случи по начин, който ще намали натиска от човешката дейност върху околната среда.

За да подпомогнем процеса, през последните месеци предприехме много сериозни действия за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. В този процес МОСВ работи в активно сътрудничество с редица работодателски и браншови организации, с които консултира мерки за облекчаване на бюрокрацията и съкращаване на срокове за издаване на документи от компетентност на ведомството ни.

Зелено ориентираният бизнес е много ценен наш партньор. Ние се стремим да мотивираме повече компании да внедрят иновативни модели. 21-вият Европейски форум за екоиновации, който се проведе в София и беше организиран съвместно с ЕК, в голяма степен допринесе за намирането на такива решения.

В тази посока особено ефективна платформа за взаимодействие е Съветът на учените към министъра на околната среда и водите, който беше учреден в началото на 2018 г. с идеята да подпомага с експертизи и становища провеждането на държавната политика в сферата. Започнахме съвместна работа по интегриране на системите за измерване чистотата на атмосферния въздух в София. Вярваме, че е необходимо да се засилят значително връзките на науката с държавните органи и обществото като цяло и да се повиши обществената информираност за научните аспекти на всеки отделен казус, свързан с опазването на природата.

Докъде стигна работата по доизграждането на регионалните системи за управление на отпадъците в общините, които трябва да изпълнят задълженията си за закриване и рекултивация на старите сметища?

От планираните 55 обекта повечето са построени и въведени в експлоатация, с изключение на четири – Дупница, Благоевград, Провадия и Бяла. Общините от регион Провадия са подписали договори с инсталациите в регион Варна и на този етап не се предвижда изграждане на съоръжение. От края на 2017 г. не се използват общинските депа, неотговарящи на нормативните изисквания.

С решение на Министерския съвет от 20 декември 2017 г. е предоставена възможност за депониране в съседни системи на битовите отпадъци, образувани от територията на общините, включени в регионите Дупница, Благоевград и Бяла, до изграждане на собствените им депа.

По отношение устойчивото управление на отпадъците „ОПОС 2014 – 2020“ предоставя финансов ресурс от над 563 млн. лв. Инвестициите през този програмен период са насочени не към изграждане на депа, а към строителството на инсталации за предварително третиране, така че да се намали количеството на депонирани отпадъци. Всички процедури бяха обявени през 2016 и 2017 г. Те са за финансиране на общини от регионални сдружения за управление на отпадъците и в изпълнение на Националния план за управление на отпадъците. Осигуряват се средства за изграждане на инсталации за компостиране, анаеробни и такива за предварително третиране на битови отпадъци.

Към момента са обявени 6 процедури на обща стойност 400 млн. лв. В изпълнение са седем договора за 77,3 млн. лв. с водещи общини в съответните регионални сдружения – Троян, Гоце Делчев, Разград, Петрич, Мадан, Сандански и Пазарджик. Те са по процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. Целта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с над 12%.

От 2015 г. досега от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е финансирано изграждането и разширението на регионални системи на Петрич, Смолян, Златица, Пазарджик, Благоевград, Бяла и Оряхово. Проектите на общини Златица, Пазарджик и Смолян са завършени и депата са въведени в експлоатация.

Как ще продължи изпълнението на програмата за минерални води за общините? Какви са постигнатите резултати по нея?

През 2016 г. Националният доверителен екофонд започна пилотна национална схема в подкрепа на общините за ефективно използване на ресурсите от минерални води. Целта е да осигурим финансов стимул за инициативи от местните власти така, че да генерират приходи в бюджета си и по-нататък да ги инвестират за развитието на регионите. Одобрени са предложения на 9 общини – Разлог, Полски Тръмбеш, Велинград, Бургас, Сапарева баня, Септември, Панагюрище, Минерални бани и Берковица. Изпълняват се строителните дейности по два проекта на Полски Тръмбеш и на Минерални бани. Предстои реализацията на предложения на Септември, Берковица и Панагюрище. В останалите четири общини процесът на избор на изпълнители е в напреднала фаза и се очаква сключване на договори за строителство. Когато приключат дейностите по пилотната схема, ще се направи анализ на резултатите. Но сега можем да кажем, че интересът на общините е много голям.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.04.2018. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.