Валерия Калчева: Предстои обявяване на процедура за над 1 млрд. лв. за ВиК сектора

Разчитаме изключително много на опита и помощта на Камарата на строителите в България

Прочетена: 225

Свилена Гражданска

Г-жо Калчева, как протича изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“)?

Към настоящия момент са обявени 32 процедури за общо над 1,8 млрд. лв., което представлява 53% от ресурса на програмата. Сключени са договори за малко над 1,008 млрд. лв., което са 29% от бюджета на „ОПОС 2014 – 2020“. Предоставена е финансова помощ за изпълнението на над 70 контракта. По Приоритетна ос (ПО) 1 „Води“, която е с най-големия ресурс и с най-съществения компонент на инвестиции, към 21 май имаме сключени 24 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за над 729 млн. лв., като 17 от тях са инфраструктурни и са за около 620 млн. лв. Към момента успешно реализирани са три инфраструктурни проекта. Изградени и въведени в експлоатация са пречиствателните станции за отпадъчни води на Шумен, Раднево и Банско. В процес на изпълнение са 14 предложения за строителство, реконструкция, рехабилитация на ВиК инфраструктура. Девет от тях са т.нар. ранни ВиК проекти, които се осъществяват от общините Асеновград, Добрич, Плевен, Приморско, Елхово, Айтос, Пловдив, Тутракан и Чирпан. Останалите пет са фазирани от предходния програмен период 2007 – 2013 г. и реализацията им продължава и към днешна дата. Те са на общините Варна, Видин, Враца, Тервел и Ямбол. В процес на изпълнение са и три проекта по ПО 1 „Води“, които са в основата на бъдещите инвестиции във ВиК сектора. Два от тях са с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и са за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПП), въз основа на които ще се отвори процедурата за реални вложения в отрасъл „ВиК“. Третият отново е на МРРБ и касае укрепване на капацитета на бъдещите бенефициенти – ВиК операторите. Столичната община изпълнява един проект, който също е свързан с изработването на прединвестиционни проучвания за територията й.

Предстоящото по ПО 1 „Води“ е фокусирано в три основни направления. Най-голям акцент се поставя върху обявяването на процедурата за изграждането на ВиК инфраструктура на стойност над 1 млрд. лв. По нея бенефициенти ще бъдат 14 консолидирани ВиК оператора, за които МРРБ изготвя регионални прединвестиционни проучвания. Ще обявим и две други процедури. Едната е за изработване на нови Планове за управление на речните басейни, които ще са основата за бъдещите инвестиции. За целта предвиждаме да отделим 24 млн. лв. Ще предоставим и още 23 млн. лв. БФП на МРРБ, които ще са за изготвяне на РПП за шест новоконсолидирани ВиК оператора – София-област, Габрово, Велико Търново, Хасково, Търговище и Плевен. Техните проекти включени в регионалните прединвестиционни проучвания могат да бъдат финансирани в началото на следващия програмен период или още в този при условие, че има наличен ресурс и време те да се реализират.

На какъв етап е реализацията на предложенията по ПО 2 „Отпадъци“?

Имаме съществен напредък към този момент по отношение на договаряне на ресурса и на обявяване на процедурите по оста. Отворени са процедури по ПО 2 „Отпадъци“ за над 579 млн. лв., което представлява 100% от бюджета й. 16 са сключените договори за предоставяне на средства. Единият е финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) за финансиране в сектор „Отпадъци“. Останалите 15 са инфраструктурни проекти, изпълнявани от общини за изграждане на инсталации за компостиране, предварително третиране и на анаеробни инсталации за производство на биогаз от биоразградими отпадъци. На 17 май обявихме и процедурата за директно предоставяне на БФП за проектиране и строителство на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF гориво. Това е третата фаза от интегрирания проект за управление на отпадъци на Столичната община (СО). Предстои СО да подаде предложение. Целите ни са в рамките на тази година същото да бъде разгледано и оценено от нас и съответно изпратено на ЕК за одобряване, защото проектът е голям. Стойността му е над 157 млн. евро.

През този програмен период по „ОПОС 2014 – 2020“ има отделени средства за финансови инструменти. Вече споменахте тези по ПО 2 „Отпадъци“. Разкажете повече по темата.

По „ОПОС 2014 – 2020“ сме предвидили използването на финансови инструменти по ПО 1 „Води“ и ПО 2 „Отпадъци“. По първата приоритетна ос фокусът на ресурса е насочен главно към ВиК операторите, за да осигурят самоучастието си при изпълнението на проектите. Очаквам през следващите седмици да подпишем споразумение с ФМФИБ. След това фондът следва да избере финансови посредници, които да работят с ВиК операторите.

Вече споменах, че сме сключили финансово споразумение по ПО 2 „Отпадъци“, което е на стойност 52 млн. лв. Подписано е в началото на 2017 г. Известно време след сключването му и последвалите проучвания и пазарни тестове от страна на колегите от Фонда на фондовете беше установено, че дизайнът на самия инструмент не отговаря на пазарните интереси и нужди. Поради тази причина в момента актуализираме инвестиционната стратегия, в резултат на което очакваме да бъде избран продукт, който да е по-атрактивен за бизнеса.
Какво отчитате по ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“?

Към този момент имаме сключени четири договора за предоставяне на БФП. Единият е с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи. По него ще бъдат изградени 6 центъра за подготовка на населението за реакция при наводнения. Реализацията на проекта протича с нормални темпове. Вторият е с бенефициент Дирекция „Управление на водите“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за осъществяване на първата фаза на създаването на системата за управление на водите в реално време за поречието на р. Искър. Целта е превенция и подготовка на населението при възникване на кризисна ситуация. През периода април – май сключихме и два договора с бенефициенти Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Луковит за укрепване на активни свлачища по общинска и републиканска пътна мрежа. Важно е да подчертаем, че за мерки за укрепване и противодействие на свлачищни процеси са налични 65 млн. лв. По тази процедура може да се кандидатства до 28 юни т.г. Очакваме още 6-7 предложения да бъдат подадени до тогава. Имаме и отворена процедура с разполагаем бюджет 20 млн. лв. и срок за кандидатстване 1 октомври т.г., която е насочена основно за инвестиции за укрепителни мероприятия по язовирни стени. Отново се цели превенция от риска от наводнения. Предстои да получим проектните предложения от общините.

Подобряването на качеството на атмосферния въздух е определено като основен приоритет на МОСВ. За целта има и отделна ос по „ОПОС 2014 – 2020“.

Освен че е главна задача на министерството, качеството на атмосферния въздух е и широко дискутирана тема през последните месеци. По приоритетната ос са налични 111 млн. лв. Доколко битовото отопление на твърдо гориво е основен източник на замърсяване с фини прахови частици, средствата ще бъдат насочени към финансиране на дейности за преодоляването на този проблем. Планираме ресурсът да бъде обявен на два етапа. На първата фаза бюджетът ще бъде за общини, които имат максимална проектна готовност към днешна дата. Амбициите ни са в края на лятото да сме отворили процедурата, за да може първите местни власти да се ползват от финансирането на мерките преди началото на зимния сезон. Втората част от ресурса ще бъде пуснат евентуално в началото на следващата година. Дейностите, които ще подпомагаме, са свързани основно с подмяна на индивидуални устройства в домакинствата за битово отопление на дърва и на въглища. Ще е допустимо присъединяване към газопреносна и топлопреносна мрежа там, където има изградена, и подмяна на самите уреди с такива, които са по-високо енергийно ефективни (ЕЕ) и отговарят на всички съвременни изисквания за екологичност при тяхната експлоатация. Могат да бъдат печки на пелети, климатици и други устройства, които имат определен клас ЕЕ.

Какво се случва по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“?

Имаме четири проекта в процес на изпълнение с бенефициенти структури на МОСВ – Националната служба за защита на природата и Изпълнителната агенция по околната среда. Очакваме по-голямата част от бюджета да бъде обявена тогава, когато бъде чисто регулаторно определен подходът за управление на мрежата „Натура 2000“ и имаме изградени органи, които да бъдат ангажирани изцяло в процеса. Ще се предоставят средства за изпълнение на консервационни мерки за опазване на видове и местообитания.

Какви средства са разплатени към настоящия момент по „ОПОС 2014 – 2020“?

Разплатени са над 237 млн. лв., което представлява 6,8% от бюджета на програмата, в това число влизат и авансовите плащания към бенефициентите. Верифицираните разходи са за около 5% от ресурса, близо толкова са и сертифицираните.

Как оценявате изпълнението на „ОПОС 2014 – 2020“?

Оперативната програма е най-тясно свързана с политики на национално и европейско ниво в област­та на използването на природни ресурси по най-ефективен начин с фокус върху това, ползвайки ги, да не нарушим крехкия баланс между хората и заобикалящата ги околна среда. Всички знаем, че проектите, които се реализират по „ОПОС 2014 – 2020“, са в голямата си част инфраструктурни. Тяхното осъществяване изисква сериозен ресурс от време. Опитът показва, че един инфраструктурен проект от генезиса на идеята за неговото осъществяване до финалното му въвеждане в експлоатация отнема средно около пет години. Всички тези неща са фактори, които допринасят за сравнително по-бавните темпове на изпълнение на „ОПОС 2014 – 2020“ към настоящия момент. Това не е първият програмен период за нас. Базираме се на опита ни от предходния 2007 – 2013 г. Когато сравняваме ситуацията към онзи момент и сега, можем да видим, че нещата се движат планово и регулярно. Опитът ни показва, че най-същественият темп на реализация на програмата идва в края на програмния период. Към днешна дата и предвид всички тези обстоятелства мога да кажа, че се движим с нормално темпо.

Какви са предизвикателствата при осъществяването на проектите по програмата?

Те до голяма степен са свързани с това, което преди малко споменах за естеството на „ОПОС 2014 – 2020“. Реализацията на проектите изисква сериозна координация и комуникация между множество заинтересовани страни в рамките на МОСВ, с други публични институции, не на последно място между Управляващия орган (УО) и всички потенциални и настоящи бенефициенти. Това означава, че ние от УО трябва да сме изключително гъвкави и да общуваме много активно със заинтересованите страни, за да можем да обезпечим нормалното протичане на целия процес по изпълнението на проекта и то да стане срочно, качествено и законосъобразно.

Какво предстои до края на годината?
Няколко са основните акценти. На първо място е обявяването на процедурата за инвестиции във ВиК сектора. В активна комуникация сме с МРРБ. Плановете ни са тя да стартира до края на юни.
Работим и по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Там сме се фокусирали върху дизайна на процедурите за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Усилията ни продължават да бъдат насочени в посока подпомагане на бенефициентите, така че проектите да се изпълняват срочно и с нормални темпове и да не допускаме забавяне при верифицирането на разходите по тях. Все още имаме съществена разлика между договорените и верифицираните средства, което показва, че самите проекти са в по-ранен етап на изпълнение.

Как протича взаимодействието Ви с Камарата на строителите в България и кога типовите документи за сектор „ВиК“ ще започнат да се използват?

КСБ винаги е била партньор на МОСВ. Разчитаме изключително много на опита и помощта им. Именно поради тази причина съвместно с тях разработихме образци на стандартизирани документи. На финала на съгласувателната процедура сме с всички заинтересовани страни, в това число МРРБ и Министерството на земеделието, храните и горите, които чрез Програмата за развитие на селските райони биха могли да се ползват от типовата документация. През изминалите дни имахме среща с КСБ по въпроса. Надявам се, че заедно с обявяването на процедурата за ВиК операторите ще имаме одобрение и на стандартизирани документи, за да могат бъдещите бенефициенти да пуснат обществените поръчки на възможен най-ранен етап, така че да не се губи време.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 31.05.2018. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.