Готови са стандартизираните документи за проектите по „ОПОС 2014 – 2020“

Работна група от експерти на МОСВ и КСБ разработи целия пакет документи, съпътстващи изпълнението на тръжните процедури по Оперативна програма „Околна среда“

Прочетена: 272

Ренета Николова

След близо едногодишна съвместна работа експертите от МОСВ и КСБ са готови с целия набор от стандартизирани типови документи, необходими за изпълнението на търговете по „ОПОС 2014 – 2020”. Това съобщи инж. Благой Козарев, член на УС на КСБ и председател на секция „Хидротехническо строителство“ към Камарата. „Положи се наистина огромен труд. Освен стандартизирани договори, които са за строителство и инженеринг, работната група изготви и ценови таблици за ВиК мрежи, ценови таблици за проектиране и изграждане на ПСОВ, изисквания на възложителя за инженеринг – проектиране и строителство на ПСОВ, Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, технически приложения към оферта, технически спецификации за ВиК мрежи и съоръжения“, коментира инж. Козарев.

Той обясни, че договорите са съставени въз основа на международните договорни стандарти FIDIC, като за строителство е използвана „Червена книга“, а за проектиране и строителство – „Жълта книга“.

„Изготвянето на стандартизираните документи е в изпълнение на една от основните цели, заложени в политиките на КСБ. Надяваме се, че по-този начин даваме своя принос за това процедурите по новата „ОПОС 2014 – 2020” да бъдат максимално обективни и прозрачни и да гарантират равнопоставеност на всички участници в процеса“, каза още Благой Козарев. Той подчерта и че документите вече са одобрени от АОП, в момента текат последни съгласувания с ВиК операторите и от новата година по тях ще могат да се провеждат търгове и сключват договори.

„Това, което КСБ заедно с екипа на МОСВ направихме, е една добра основа, която може да послужи за изработването на типови договори и по другите оперативни програми”, обобщи председателят на секция „Хидротехническо строителство” на Камарата.

От днес в няколко поредни броя в. „Строител” започва да публикува изготвените от работната група документи. Мнения и становища по тях може да се изпращат на електронната поща на КСБ.

Проект на стандартизирани документи по „ОПОС 2014 – 2020”

 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПСОВ

 

ЗА ОБЕКТ:

………….……………………………..

 

Забележка: Настоящите технически спецификации следва да бъдат допълнени от възложителя в зависимост от конкретиката и спецификата на поръчката.

 

Настоящите изисквания на Възложителя определят работите, които трябва да се извършат, целите, които да се постигнат, и конкретните изисквания за извършване на работите, вкл. функционални изисквания, качество, изпълнение и обхват, изисквания за доставка на конкретни елементи, специални задължения и други детайли, които да отговарят на общите договорни условия на ФИДИК за „ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО- И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” – Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. („Жълта книга” на ФИДИК).

Всички неуредени в настоящите изисквания работи и изисквания за работи, произтичащи от предмета и естеството на поръчката, следва да се вземат предвид и да се изпълнени в съответствие с клаузите на Договора и приложимата нормативна уредба в областта на инвестиционното проектиране и строителство.

 

РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.1 ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Име: …………………………………

Адрес:……………………………….

Телефон:…………………………….

Факс:………………………………..

Ел. поща:………………………..….

Лице за контакт:…………………

 

1.2 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

………….……………………………..

(опишете населеното място, в рамките на което се изпълнява инвестицията, като посочите област, община, град)

 

1.3 ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, В РАМКИТЕ НА КОЙТО СЕ ПРАВИ ПОРЪЧКАТА

………….……………………………..

(опишете проекта, както и териториалната, и функционална обвързаност на настоящата обществена поръчка с целия проект)

Проект:

………….……………………………..

Договор за БФП:

………….……………………………..

Местоположение на проекта:

………….……………………………..

Наличие на изготвени прединвестиционни проучвания:

………….……………………………..

Наличие на проектна готовност (проектна фаза):

………….……………………………..

Обхват на инвестиционната програма:

………….……………………………..

Продължителност:

………….……………………………..

Цели на проекта:

………….……………………………..

Връзка с други договори за СМР в рамките на проекта:

………….……………………………..

 

1.4 НОРМАТИВНА РАМКА

При изпълнение на поръчката следва да се прилагат разпоредбите на:

 • Закон за обществените поръчки и правилник за прилагането му;
 • Закон за устройство на територията;
 • Закон за водите;
 • Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 • Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 • Наредба №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
 • Наредба №2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
 • Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
 • Наредба №РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;
 • Наредба №4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми и Противопожарни строително-технически норми;
 • както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;
 • Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“;
 • ДБФП №…..;

 

1.5 ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРОЕКТА

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

……………………………………

(представете анализ на водоснабдителната система на засегнатата територия, като включите минимум следното:)

 • Водоизточници;
 • Схема на съществуващата водоснабдителна система;
 • Описание на основните съоръжения – ПСПВ, резервоари, ПС;
 • Степен на изграденост;
 • Схема на съществуващата водопроводна мрежа;
 • Таблична справка за съществуващата водопроводна мрежа: дължина, материал на тръбите, диаметър;
 • Оценка на техническото състояние на съществуващата водопроводна мрежа – загуби на вода, аварии, експлоатационни проблеми;
 • Основни изводи от анализа на водоснабдителната система/изводи от налични прединвестиционни проучвания.

 

КАНАЛИЗАЦИЯ

……………………………

(представете анализ на канализационната система на засегнатата територия, като включите минимум следното:)

 • Степен на изграденост;
 • Схема на съществуващата канализационна система;
 • Описание на основните съоръжения – ПСПВ, ПС;
 • Източници на заустване;
 • Схема на съществуващата канализационна мрежа;
 • Таблична справка за съществуващата канализационна мрежа: дължина, материал на тръбите, диаметър;
 • Оценка на техническото състояние на съществуващата канализационна мрежа – инфилтрация, аварии, експлоатационни проблеми;
 • Основни изводи от анализа на канализационната система/изводи от налични прединвестиционни проучвания;

 

ПРЕЧИСТВАНЕ

…………………………

(представете анализ на компонент пречистване на засегнатата територия, като включите минимум следното:)

 • Формиране на отпадъчните води;
 • Заустване към момента;
 • Водоприемници;
 • Характеристики на отпадъчните водни количества – дебит и замърсителни товари;
 • Налични прединвестиционни проучвания/проектна готовност;
 • Описание на съществуваща ПСОВ (ако има такава) – съоръжения за пречистване на отпадъчната вода и за третиране на утайката, сгради, комуникации, технологична схема и експлоатационно състояние;
 • Основни изводи от анализа на компонент пречистване/изводи от налични прединвестиционни проучвания.

 

1.6 ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

 

…………..

(опишете заключенията и изводите от анализа на съществуващото положение на ВиК системата)

 

1.7 СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА С НАЛИЧНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ

 

……………………………………..

(опишете как поръчката съответства на налични прединвестиционни проучвания)

 

РАЗДЕЛ 2

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

………………………………..

(опишете предмета на поръчката)

 

Предметът на поръчката включва:

 • Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза ………. за Обект ……………. съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 • Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база;
 • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
 • Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството;
 • Изпълнение на строително-монтажни работи – изграждане на Обекта, изпълнение на съпътстваща техническа инфраструктура, доставки на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, проби, замервания и предаване на Обекта за целите на приемането му от Възложителя;
 • Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.
 • Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
 • Обучение на персонала, контрол и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта;
 • Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт образец 15 и Сертификат за приемане от Инженера;
 • Проби след завършване съгласно Гаранцията на процесите;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол образец 16 (без издаването на акт 16 да е включено във времето за завършване);
 • Период за съобщаване и отстраняване на дефекти – наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти;
 • Отстраняване на дефекти в Гаранционните срокове, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

Цели на поръчката:

……………………

(опишете целите на поръчката)

Резултати и ползи от поръчката:

…………………………..

(опишете резултатите и ползите от поръчката)

 

РАЗДЕЛ 3

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 

Участникът следва да извърши проектирането и строителството при съобразяване с наличния идеен проект и спазване на одобрената технологична схема и параметри на вход и изход на ПСОВ, като при изготвянето на проекта ще бъдат прецизирани конкретните параметри по производствени сгради, отделни съоръжения и елементи на технологичното оборудване.

Концепцията, представена от Възложителя в документацията за участие в обществената поръчка за цялостната обработка на отпадъчните води, е задължителна и не се предвиждат вариантни решения. Изпълнителят има свободата да предлага решения само за отделните компоненти на проекта дотолкова, доколкото те съответстват с технологичните условия, дефинирани в настоящия документ и приложения Идеен проект.

 

3.1 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНОЛОГИЯТА

 

3.1.1 Производителност/капацитет след изпълнението на проекта:

ПСОВ ще бъде изпълнена с производителност/капацитет: ………… екв. жители. Станцията трябва да бъде проектирана и изпълнена така, че да отговаря на изискванията за количеството и качеството на пречистените води за проектната ………… година.

 

3.1.2 Норми за качество на пречистените води след изпълнението на проекта: (да се попълни съгласно спецификата на обекта)

Параметри Концентрация в mg/l
  Емисионна норма1 Max. допус­тими2
Биохимична потребност от кислород (БПК5) ………… ………….
Химична потребност от кислород    (ХПК) ………. ………
Общи суспендирани вещества (ОСВ) …………. ………
Общ азот ………….. ……..
Общ фосфор …………. ………….

 

 

Забележка:

 1. Емисионни норми, съгласно Наредба 6/2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни в-ва в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
 2. Максимално допустима концентрация, съгласно чл. 19, ал. 4, т. 1 и 2 от Наредба 6/2000 г.;

 

3.1.3 Технология за пречистване

…………………………

(да се опише съгласно предвижданията на идейния проект)

 

3.1.4 Дебити и товари на отпадъчната вода:

……………………………

(да се опише съгласно предвижданията на идейния проект)

 • Преди проект: …………………………..
 • Очаквани, по време на пуск: ………………………
 • При пълен капацитет на ПСОВ:

 

Проектна година: ……………………..

 

Еквивалент жители: …………………

 

Водни количества          
Q средно денонощно   m3/d    

l/s

 

l/s

l/s

l/s

Q средно денонощно   m3/h  
Оразмерително водно количество      
Q максимално часово   m3/h  
2Q максимално часово   m3/h  
Q хидравлична проводимост на съоръженията   m3/h  
Входна замърсеност Товар Концентрация
БПК5   kg/d   mg/l
ХПК   kg/d   mg/l
НВ   kg/d   mg/l
N – общ азот   kg/d   mg/l
N-NH4 амонячен азот   kg/d   mg/l
P – общ фосфор   kg/d   mg/l
Качество на пречистената вода
БПК5       mg/l
ХПК       mg/l
НВ       mg/l
N – общ азот       mg/l
P – общ фосфор       mg/l
Ефект на пречистване        
БПК5        
ХПК        
НВ        
N – общ азот        
P – общ фосфор        

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

ПСОВ се оразмерява с максимален капацитет ……. е.ж.

Изпълнителят следва да извърши проектирането и строителството така, че да се гарантира гъвкавост при работа на станцията с вариращите водни количества и режимите на натоварване, т.е. технологичната схема на станцията следва да бъде напълно съобразена и функционална както към момента на въвеждането й в експлоатация, така и през целия проектен експлоатационен жизнен цикъл.

Изпълнителят е задължен да проведе всички необходими изследвания и проучвания, за да установи замърсеността на отпадъчната вода към момента на изпълнение на задълженията си по строителния договор, като извърши съпоставка с първоначално заложените оразмерителните параметри на ПСОВ. За тази цел лабораторните изследвания и мониторинг, които Изпълнителят следва да предприеме, следва да съдържат, но няма да се ограничават до данни за БПК5, ХПК, НВ, Общ N, Общ P и всички други, указващи влияние върху качествата и структурата на водите на вход и утайката.

При наличие на несъответствия в проектните (Идеен проект) и реално установените изходни данни Изпълнителят следва да докладва същото на Възложителя и Инженера и да поиска последващи инструкции.

 

3.1.5 Обхват на работите

Избраният от идейния проект вариант за технологично пречистване на отпадъчните води включва следните съоръжения:

Съоръжения по пътя на водата:

……………………………………………………………

(представете съоръженията, предмет на поръчката)

 

Съоръжения по пътя на утайките:

……………………………………………………………

(представете съоръженията, предмет на поръчката)

 

Технологични и обслужващи сгради:

……………………………………………………………

(представете сградите, предмет на поръчката)

 

3.2 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО

 

3.2.1 Общи изисквания

Изпълнителят е отговорен за изготвените от него проекти във всички фази на проектиране.

Изпълнителят е отговорен за издаване на всички необходими разрешения и съгласувания от съответните власти, както и за плащането на всички такси за издаване на разрешенията и съгласуванията.

Проектът трябва да се изпълни от правоспособни проектанти, съгласно изискванията на разпоредбите в Р. България, при ползване на най-добрата инженерна практика и контрол на проектирането.

Проектът трябва да предвиди улеснена инспекция, почистване, поддръжка и поправка на съоръженията, да се гарантира задоволителна работа при всякакви условия, както и да се осигури надеждна работа в рамките на жизнения цикъл на съоръженията.

Пречиствателната станция трябва да бъде проектирана и изпълнена така, че да покрие гаранциите на проекта и да бъде в съответствие с всички прилагани съвременни методи.

Следните аспекти следва да се гарантират:

 • Местните климатични условия;
 • Продължителност на експлоатацията и минимален проектен срок на годност;
 • Защита на почвата под съоръженията;
 • Водни нива в съществуващите съоръжения, които се запазват;
 • Гъвкавост при работа с вариращите водни количества и режимите на натоварване;
 • Лесна експлоатацията и поддръжката на станцията и съоръженията;
 • Дублиране или бай-пасиране на отделните стъпала на пречистване, така че в извънредни ситуации да може да се изолират дадени съоръжения за поддръжка или ремонт; ПСОВ трябва да бъде проектирана и построена така, че индивидуални елементи, като решетки, пясъко-маслозадържатели, утаители, биобасейни и др., да могат да бъдат изолирани от процеса на работещата ПСОВ, без това да се отрази на общата експлоатация на станцията;
 • Бъдещо разширение на станцията, така че да поеме увеличаващите се дебити и товари;
 • Съображения за безопасност при строителството на съоръженията;
 • Съображения за безопасност при експлоатацията и поддръжката на станцията;
 • Безопасност на площадката;
 • Екологични аспекти;
 • 24-часово управление и работа на станцията без прекъсване;
 • Достъп за хора с увреждания до административната сграда;
 • Ефективна консумация на електроенергията и минимални текущи разходи.

Всяка референция към специфични кодове или стандарти трябва да се тълкува като: „или всеки друг еквивалентен код или стандарт, одобрен от Инженера”.

 

3.2.2 Етапи на проектирането

Проектът трябва да протече във фаза Технически и Работен проект – в съответствие с българското законодателство (Наредба №4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти от 21 май 2001 г.).

Проектът във всички фази на проектиране следва да бъде приет от Възложителя.

Разрешение за строеж се издава след изготвяне на доклад за оценка на съответствие от Инженера за идейния проект за целия обект и напълно разработен по всички части технически проект на етапи (подобекти), съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ. Етапите следва да бъдат обособени съгласно пар. 5, т. 45 от доп. разпоредби на ЗУТ. Инженерът извършва оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите.

Работните чертежи и детайли се одобряват от Инженера преди изпълнението им.

Техническият и Работният проект трябва да включват всички чертежи и сметки, необходими за изпълнение на строителните работи.

Строителството се изпълнява по Работен проект.

 

3.2.3 Съдържание на Работния проект

Работният проект за ………………………………. Трябва да бъде изготвен в пълно съответствие с Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Всяка част на Работния/Технически проект следва да съдържа:

 • Чертежи, въз основа на които се изпълняват строително-монтажните работи в следните препоръчителни мащаби:

– ситуационно решение в М 1:500 или 1:1000;

– разпределения, разрези, фасади в М 1:50 или М 1:100;

– други чертежи – в подходящ мащаб в зависимост от вида и спецификата на обекта;

 • Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;
 • Изчисления, обосноваващи проектните решения;

Количествени и стойностни сметки се прилагат към изчисленията или се обособяват в част „Сметна документация“.

Съдържание на проекта:

 1. Част Технологична

Част Технологична на проекта конкретизира и прецизира технологичните решения от фаза идеен проект.

Част Технологична се представя в работни/технически чертежи и детайли на предлаганите решения.

В част Технологична на Работния проект се изработват машинно-конструктивни чертежи и нестандартни и некаталогизирани елементи, които се оформят в самостоятелен раздел машинно-конструктивно и нестандартно оборудване.

Част Технологична се придружава от обяснителна записка.

 1. Част Архитектурна

Част Архитектурна на Работния/Технически проект конкретизира и прецизира решенията от фаза Идеен проект и се представя в следните чертежи:

 • Ситуационно решение, изработено върху основа от кадастрална карта (кадастрален план) или от действащия подробен устройствен план, в което се посочват точното местоположение на обекта и постигнатите показатели на застрояване;
 • Разпределения на всички етажи и план на покривните линии, изясняващи параметрите на всички помещения и на отворите в тях, предвидените материали или минималните изисквания към тях, за обработката на стени, подове, тавани, стълбища и други части на сградата;
 • Фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка;
 • Напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, изолациите, подовите конструкции и настилки;

Част Архитектурна на проекта се придружава от обяснителна записка, из. № /21.05.2001 г.

С изчисленията на част Архитектурна се доказва осигуряването на изискванията по чл. 169 от ЗУТ.

Към изчисленията по част Архитектурна се прилагат количествени сметки за видове архитектурно-строителни работи по уедрени показатели и стойностна сметка.

 1. Част Конструктивна

Част Конструктивна на Работния/Технически проект развива, допълва и конкретизира проектните решения на фаза Идеен проект.

Чертежите на част Конструктивна се разработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

Част Конструктивна на проекта се представя с чертежи, които отговарят на нормативните технически изисквания и специфичните особености на избраната строителна система и включват:

– план на основите с привързване към съществуващия терен;

– кофражни планове при монолитни стоманобетонови конструкции с означени отвори за преминаване на елементи от сградните инсталации и за монтажа на машините и съоръженията, както и означени места на всички закладни части;

– армировъчни планове за изпълнението на монолитните стоманобетонни конструкции;

– монтажни планове с пълна спецификация на монтажните елементи;

– детайли за монтаж на сглобяеми елементи и на закладни части към носещите конструкции по сечения и марки;

– конструктивно-монтажни чертежи по преценка на Изпълнителя;

– конструктивни детайли на архитектурните решения за облицовки, звукоизолации, акустични конструкции, топлоизолации, елементи на интериора и екстериора и др.;

– конструктивни детайли за осъществяване на връзката между елементи на техническата инфраструктура и инсталациите с елементите на строителната конструкция;

– конструктивно-монтажни детайли;

– специфични детайли на елементите на строителната конструкция;

– други планове и чертежи, свързани със строително-технологичните решения;

– спецификации на материалите, изделията и готовите стоманобетонни елементи.

Част Конструктивна на проекта се придружава с обяснителна записка, която съдържа:

– необходимите изходни данни, документи и изисквания на заданието за проектиране към част Конструктивна;

– специфичните изисквания на архитектурното решение, меродавни за определяне вида на носещата конструкция;

– данните за геоложките, хидрогеоложките и други проучвания и за сеизмичността на района на обекта;

– допълнителните специфични изисквания към конструктивните елементи, подложени на динамични въздействия;

– съображения и обосновка на приетото решение за фундиране в съответствие с конкретните геоложки, хидрогеоложки и други условия;

– описание на допълнителните мероприятия, които се налагат от конкретните теренни и хидрогеоложки условия;

– обосновка и описание на приетата строителна система и конструктивни решения;

– описание на характерни елементи и детайли на конструкцията;

– данни за техническите характеристики на използваните материали;

– описание на техническите условия за монтажа на сглобяемите строителни конструкции;

– предложения за прилагане на нови строителни технологии, когато такива се предвиждат;

– специфични изисквания към другите части на проекта, произтичащи от особеностите на възприетите конструктивни решения.

Изчисленията към част Конструктивна на работния проект включват статически и динамически изчисления по приетите схеми за всички конструктивни елементи.

Към част Конструктивна на Работния проект се изработват количествено-стойностни сметки.

 1. Част Електрическа

Част Електрическа трябва да включва електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации.

Тази част на проекта се отнася за реконструкция и/или изграждане на нови помпени станции, за ел. захранване на оборудване и др., ако е приложимо.

По преценка на Изпълнителя част Електро може да се изработи и към други части или компоненти на проекта, за които тя се отнася.

Чертежите на част Електрическа трябва да включват:

– структурни схеми на външните и вътрешни площадкови мрежи и съоръжения;

– еднолинейни схеми на разпределителните табла и устройства и схеми на запълване на трафопостовете и подстанциите;

– схеми на разположение с нанесени върху тях:

 1. точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите им;
 2. места на машини, съоръжения, табла, разпределители, апарати и потребители с посочване на мощността и другите им технически данни (изчислителните светлотехнически показатели);
 3. изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри с товари, номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове;
 4. трасета на линиите между разпределителните устройства;
 5. схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградите;

– принципни схеми за автоматично регулиране на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби – когато не се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;

– монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи;

Обяснителна записка на част Електрическа, включваща:

– описание на възприетите технически решения;

– описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията;

– изходните данни за изработване на проекта;

– данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостове, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;

– данни за силнотоковите инсталации (режими на работа, избор на апаратура, осветителни тела, проводници, кабели, технология на изпълнение, включително на електрическите линии за управление и контрол на санитарно-техническите уредби и други технологични процеси);

– данни за слаботоковите инсталации с обосновка за необходимостта от тях за правилното функциониране в съответствие с нормативните изисквания, организацията на информационните пунктове, проводниковите връзки и съвместимостта им с останалите инсталации и технологията на изпълнение;

– данни за инсталациите за защита от мълния и поражения от електрически ток – видове защита според характеристиката на околната и работната среда и категорията им, конструктивни особености на градивните елементи и технология на изпълнение;

В изчисленията към част Електрическа трябва да бъдат включени:

– крайните резултати от изчисленията за избор на апаратура, проводници, осветителни тела, отразени в подходящ вид – описателно, таблично или към графичната част на проекта, необходими за обосноваване на предлаганите проектни решения съобразно нормите за проектиране и техническите спецификации;

– количествено-стойностни сметки по видове СМР на част Електрическа;

– спецификация на основните градивни елементи на отделните мрежи, инсталации и уредби – когато същите не са отразени в съответните чертежи;

 1. Част Водоснабдяване и канализация

Част Водоснабдяване и канализация на проекта да се изработи като два отделни компонента – за водопроводната и канализационната система.

В общ вид чертежите на част Водоснабдяване и канализация на проекта трябва да включват:

– ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти с означена кота капак и кота дъно на шахтите, както и котите на дъното на включванията на шахтите, водни количества, напори, съоръжения;

– надлъжни профили в М 1:500 за дължините и в М 1:50 за височините на водопроводните и канализационни клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните/ревизионните шахти, на всички отклонения с номер на клона, означение на наклон, диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

– разрези с нанесени тръбни мрежи и характерни коти с посочване вида на укрепване на местата, където това е необходимо;

– монтажни планове на водопроводните мрежи с нанесени номера на кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете, с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;

– детайли на съоръжения към водоснабдителните и канализационни мрежи или на техните нестандартни елементи – по преценка на Изпълнителя;

– детайли на нестандартни елементи от мрежите и на местата, в които те се пресичат с други подземни проводи и съоръжения;

– машинно-конструктивни чертежи за сложни възли и елементи на помпените станции – при необходимост;

В чертежите за водопроводните и канализационни мрежи да се включат данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния да пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

Обяснителната записка на част Водоснабдяване и канализация включва:

– изходни данни и общите изисквания на заданието за проектиране;

– данни за:

 1. източника на водоснабдяване и начина на отвеждане на отпадъчните води;
 2. геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), включително специфичните изисквания към съоръженията във връзка с особеностите на терена (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.);

– обосновка за необходимостта от повишаване на напора (ако е приложимо);

– данни за водопроводната мрежа с обосновка за:

 1. избора на съоръжения към водопроводната мрежа;
 2. начина на оразмеряване на мрежата и крайните резултати от изчисленията;

– данни за канализационната мрежа с обосновка за:

 1. начина на отвеждане на отпадъчните води;
 2. оразмеряване на канализационната мрежа;
 3. избора на съоръжения към канализационната мрежа;
 4. специфични мероприятия при проектиране в льосови и свлачищни почви и в земетръсни райони, ако по предварителни данни или при проучванията са установи наличието на такива;

– свързването с водоизточника и заустването на отпадъчните води;

– монтажа на съоръженията към мрежите;

– техническите данни за мрежите;

– специфичните технологични изисквания при полагането, свързването и изпитването на мрежите или на отделни техни съоръжения и елементи.

Изчисленията към част Водоснабдяване и канализация на проекта включват:

– хидравлични изчисления, оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения;

– хидравлично изследване за хидравличен удар;

– разчетни таблици и графики;

– изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част Конструктивна;

– спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите и инсталациите, с данни за техните технически параметри и спецификации на необходимите основни материали и изделия;

– количествено-стойностни сметки за водоснабдителните и канализационни мрежи;

 1. Част Геодезична (трасировъчен план и вертикална планировка)

Част Геодезична и вертикална планировка трябва да развива и конкретизира съответната част от Идейния проект, като допълнително определя геодезичната опорна мрежа за трасирането на водоснабдителните и канализационни мрежи, проектирането на геодезическата опорна мрежа, координирането на която се извършва в държавна и – когато е необходимо, в локална координатна система, определянето на проектните (локалните) координати на характерни точки на обектите, като пресичане на оси, възлови точки от конструкциите и др., трасирането и контролирането по време на строителството и монтажа.

Част Геодезична на проекта се изработва върху графична (дигитална) геодезическа основа.

Чертежите на част Геодезична и вертикална планировка да включват:

– схеми на геодезичните мрежи за трасиране и контролиране – ъглово – дължини, GPS, строителна, осова, нивелачни и др.;

– ситуация, разрези и други графични разработки от проекта за изследване на деформациите на обекти с особена важност или на обекти, разположени в слаби, льосови и свлачищни терени;

– трасировъчен план, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта.

Обяснителната записка към част Геодезична и вертикална планировка да включва:

– данни за проектираните локални геодезични мрежи – вид, описание на решението, разположение на точките, стабилизиране, инструменти, измерване, координатна система, обработка, резултати и точност;

– изходна основа (точки) за трасиране и контролиране, приетите методи на трасиране, точност, инструменти, стабилизиране;

– данни и описание на опорната мрежа, на контролните точки и на реперите, стабилизиране, измервания и обработката им;

– обосновка на проектното вертикално решение за:

 1. основни коти на съоръженията;
 2. хоризонталното разместване на земните маси, изкопи, насипи, предписание за разполагане на временни и постоянни депа на изкопните маси;

Към обяснителната записка следва да се приложат:

– списъци на геодезичните материали, схеми на опорни мрежи, изчисления и други данни за извършените геодезични работи;

– данни, необходими за трасиране и контролиране по време на строителството и монтажа на съоръженията;

– други данни и материали.

Към част Геодезична и вертикална планировка на техническия проект следва да се изготви количествена и стойностна сметка.

 1. Част Отопление, вентилация и климатизация

Тази част се разработва в зависимост от вида и спецификата на обекта в необходимите раздели.

 1. Част Енергийна ефективност

Тази част се разработва в зависимост от вида и спецификата на обекта.

Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част Енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

 1. Част Паркоустройство и благоустройство

Част Паркоустройство и благоустройство на Идейния проект представлява цялостно решение на прилежащата територия или на поземления имот, в който се разполага обектът, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда. Тя се изработва при съобразяване с функционалното предназначение на сградата (сградите).

 1. План за управление на отпадъците
 2. Довеждаща инфраструктура:

Да се разработят проекти с всички съпътстващи части /проект за организация на движението, за довеждащата до ПСОВ инфраструктура:

– захранващ/довеждащ водопровод ф……. с дължина ……………м, от о.т. ……. до дворна водомерна шахта в площадка на ПСОВ.

– външно електрозахранване;

– довеждащ колектор;

– заустващ колектор.

 

3.3 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА

 

Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в проектната документация и приложимите нормативни уредби.

В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където е приложимо) и стандартите. При необходимост Инженерът ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

 

3.3.1 Обща информация за площадката

Изборът на площадка за ПСОВ на гр. ……………………. е извършен в Идейния проект.

Теренът е ……………………… собственост.

За площадката са извършени всички административни процедури:

 • ПУП – План за регулация и заснемане за ПИ с номер ……..……….., местност …………………., землище ………………………….;
 • разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №………….., издадено от Басейнова дирекция гр. …………………………..;
 • проектът за ПУП е съгласуван с компетентните органи: …………………………………………………………..

Комуникации/Външни връзки:

 • довеждащ колектор: с обхват:…………………….., диаметър, дължина, от ….. до ……………..;
 • захранващ водопровод: с диаметър ………………, дължина, определен с изходни данни ……………………..;
 • външно ел. захранване: …………………
 • пътна връзка: дължината на довеждащия път до ПСОВ е …….м, с размери …………………………..
 • заустващ колектор: дължина ……………., диаметър ……………..

Обезпеченост с първоначални проучвания:

За терена на площадката има извършени следните проекто-проучвателни работи:

 • инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания (в случай че не са изготвени към Идейния проект, се възлагат с Работния);
 • геодезическо заснемане на площадката, пътя, водоприемника, трасето на външния водопровод, външно ел. захранване, довеждащ колектор;
 • хидроложко проучване на водоприемника в района на площадката.

 

3.3.2 Общи изисквания към площадката

Изпълнителят е задължен да анализира условията за строителство на строителната площадка и посредством полеви тестове за определяне характеристиките на почвата да се добие информация за носимоспособността на почвата й годността и за строителство, както и разходите, свързани със земните работи.

Изпълнителят следва да се консултира със съответните институции и собственици на съществуващи постройки (ако е приложимо) преди началото на земните работи, както и да се съобрази с местоположението на постройките, които влияят или са повлияни от строителните работи. Ако се открие строителен елемент, който не е посочен в договора, то Изпълнителят трябва незабавно да информира чрез писмено известие Инженера. Изпълнителят е задължен да посочи точното местоположение на всички съществуващи постройки върху строителните генерални и ситуационни планове, копие от които трябва да се изготви и предаде на Инженера.

Изпълнителят е задължен да организира строително-монтажните работи по такъв начин, че да не засегне или повреди съществуващите постройки върху строителната площадка или близките такива до нея. Ако се причини щета, то Изпълнителят трябва да възстанови пораженията за своя сметка.

Отговорност на Изпълнителя е да осигури подходящо обратно засипване на всички изкопи, извършени в рамките на строителната площадка от всяка фирма подизпълнител, която е ангажирана по договора.

Изпълнителят трябва да организира за собствена сметка всяко отклонение заради постройка или премахване на същата, които той счете за необходими за приетата технология на строителство, като преди това получи одобрение от Инженера и Възложителя за това.

Всяка бригада от работници, наета от Изпълнителя, е необходимо да притежава качествен детектор за откриване точното местоположение на подземни тръбопроводи, електрически проводници, като поне един работник от бригадата трябва да е компетентен при употребата му.

 

3.3.3 Временно строителство

Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временна строителна база.

Временната строителна база трябва да осигури нормални санитарно-хигиенни условия за хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

 • Временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;
 • Площадки за складиране на строителни отпадъци;
 • Офиси и битови помещения за персонала на изпълнителя.

В случай че се налага да бъдат наети терени извън строителната площадка за изграждане на временна база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.

След приключване на работите по предмета на договора Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти.

Изпълнителят трябва да организира за собствена сметка доставката на електричество, питейна вода, телефон, въздух под налягане и други необходими комуникации и съоръжения на площадката за започване на строителството и трябва да осигури, поддържа и премахне до приключване на строителството всички тръби, електрически проводници, фасонни части и др., които са предвидени за временното строителство.

Всички електрически инсталации, предвидени във временното строителство, трябва да отговарят на българските национални норми и правила.

Изпълнителят трябва да набави за своя сметка необходимите материали за временното строителство на скеле, кофражи, укрепване, прокарване на пътища и всички други строителни работи, необходими за безопасно и ефективно изпълнение на строителството.

Изпълнителят трябва да построи сервизни помещения за собствени нужди върху място, посочено от Инженера. Помещенията трябва да бъдат масивни и надеждни, устойчиви на промените на климата, добре осветени и подходящо обзаведени. Постройките трябва да са обезопасени и да разполагат с пощенска кутия за инструкции за безопасност при работа, писма и други писмени съобщения от Инженера. Изпълнителят трябва да уведоми Инженера за точното място на пощенската кутия. Писмата и бележките, получени на местоположението на това сервизно помещение, се смята, че са предназначени за Изпълнителя. Битовите помещения на Изпълнителя не трябва да се премахват от строителната площадка, докато не се приключи с възложената задача и преди начало на даден строителен процес, или преди Инженерът писмено да разпореди на Изпълнителя такова действие.

Изпълнителят не трябва да позволява на никого да живее в рамките на строителната площадка (с изключение на охранителните органи, в случай че същите са одобрени от Инженера) или да се допускат животни на строителната площадка.

Изпълнителят е задължен да осигури временни съоръжения (колове, ограда, портал), необходими за целите на строителството. След приключване на договорения срок за строителството Изпълнителят трябва да премести цялото оборудване и временни съоръжения от строителната площадка и да я приведе в чист и приличен вид.

Изпълнителят трябва да осигури на персонала на строителната площадка всички нормални условия на труд, които се изискват от закона, както и необходимата екипировка и оборудване за безопасна работа.

Изпълнителят трябва да осигури достатъчно тоалетни на работното място и да поддържа санитарното съоръжение в изправност през цялото време. Тоалетните от химически тип трябва така да бъдат конструирани, че тяхната употреба да не води до замърсяване на околната среда. След края на строителството санитарното оборудване трябва да се премахне, а площите – възстановени в първоначалния си вид.

 

3.3.4 Временни съоръжения за нуждите на Инженера

Изпълнителят трябва да осигури на терена около строителната площадка помещения и две паркоместа за нуждите на Инженера.

Помещенията следва да включват:

 • Инженерен офис за трима инженери (25 m2 етажна площ);
 • Конферентна зала (30 m2 етажна площ);
 • Тоалетна.

Помещенията следва да са водонепропускливи, от стабилна конструкция, с удобно разпределение и изолирани, да са снабдени с ОВиК, електричество, осветление, вода и канал, телефон.

Помещенията следва да са обзаведени с:

 • 3 бр. бюра и 3 бр. стола;
 • конферентна маса и 10 бр. стола;
 • стелажи.

Помещенията следва да са оборудвани с:

 • 3 бр. пълни комплекти предпазни средства;
 • пълен комплект геодезически инструменти;
 • 3 бр. преносими компютри с инсталирани операционни програми, сървър, 1 бр. принтер А4 и А3, 1 бр. цветно лазерно многофункционално устройство, 1 бр. факс машина, 1 бр. стационарен телефонен апарат, 1 бр. безжичен рутер, 1 бр. 8-портов суич.

Изпълнителят трябва да поеме режийните разходи на офисите за Инженера.

Изпълнителят трябва да осигури за негова сметка ежедневното почистване на помещенията на Инженера, включително и необходимите почистващи вещества и санитарни стоки.

 

3.3.5 Безопасност

Изпълнителят трябва да осигури всички необходими условия за здравословен и безопасен начин на работа по време на изпълнение на договора. Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по осигуряване на безопасни условия на труд в съответствие с Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, останалата относима нормативна рамка на Р. България, изискванията на проекта и инструкциите на консултанта.

Изпълнителят следва да определи експерт-координатор по безопасност и здраве, който изпълнява лично всички функции, предвидени в Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е отговорен и за организацията на изпълнението на СМР, при което да се елиминират рисковете за трети лица. В частност Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и други подходящи мерки.

По време на изпълнение на СМР Изпълнителят следва да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други, свързани със строителството, по действащите стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят трябва незабавно да уведоми в писмена форма Инженера за всяка злополука или извънредна ситуация, възникнала на строителната площадка, разкривайки подробности за случилото се, независимо дали злополуката влияе на хода на строителството. Изпълнителят е задължен да докладва за всички предприети мерки.

Изпълнителят е длъжен да провежда строително-монтажните работи по безопасен начин. Той трябва да доставя и поддържа подходяща противопожарна екипировка, като се придържа към всички действащи по време на строителството противопожарни изисквания.

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими предпазни мерки, за да се избегнат неоправдани и своеволни повреди на пътища, земи, имоти, дървета и други части от релефа през периода на валидност на договора, както и незабавно да се уреждат всички постъпили оплаквания на собственици или наематели.

Изпълнителят гарантира, че вероятността за повреда на държавни или частни пътища от превозно средство или оборудване, навлизащо или напускащо строителната площадка, е сведена до минимум и че той ще бъде отговорен за разходите на всички ремонтни работи, необходими за възстановяване на такива пътища или пешеходни пътеки, както изискват проектантът и собственикът и/или контролните органи.

 

3.3.6 Работно време на строителната площадка

Работното време на строителната площадка трябва да бъде ограничено между следните часове: понеделник (вкл.) до петък (вкл.): 7.00 до 19.00 ч., при 8-часов работен ден.

Програмата на Изпълнителя и методите на работа трябва да бъдат планирани с презумпцията, че работното време няма да бъде променяно.

Всяко предложение, направено от Изпълнителя, да се работи извън тези часове трябва да се предложи за одобрение от Инженера. Трябва да се представят причини за молбата и ясно да се дефинира работата, която ще се извърши.

Непланирано отклонение от нормалното работно време трябва да бъде ограничено само до случаи на критични ситуации и Инженерът трябва да бъде уведомен при първа възможност за всяка такава работа или намерение на Изпълнителя за такава работа.

Инженерът трябва да разполага по всяко време със списък от адреси и телефонни номера на персонала по договора, който е отговорен за провеждане на строителните работи в случай на извънредна ситуация.

Изпълнителят е длъжен да се запознае, както и да запознае своите подчинени със съществуващите правила, касаещи извънредните ситуации.

 

3.3.7 Достъп за служебни лица

Изпълнителят трябва да осигури достъп на служебни лица по всяко време на строителството, независимо дали е в начален или напреднал етап, като за целта трябва да бъдат осигурени подходящи устройства за достъп и инспекция.

 

3.3.8 Почистване по време на строителството

Изпълнителят е задължен в края на всеки работен ден да почиства строителната площадка, както и засегнати пътища и площи от изсипана земна маса, чакъл, пясък или друг вид замърсител, който е изхвърлен по време на строителните работи. Почистването трябва да включва измиване с вода, механично четкане и използване на ръчен труд при необходимост за постигане необходимата чистота.

По време на договорения период за строителство Изпълнителят е длъжен да си сътрудничи с всички заинтересовани институции относно мероприятията, които засягат всички главни пътища. Изпълнителят е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да попречи на влизащите и излизащи транспортни средства да натрупват кална маса и други остатъци върху повърхността на близките пътища или пешеходни зони, както и периодично да премахва вече натрупали се материали. Алеите и пътищата на самата пречиствателна станция за отпадъчни води също трябва да отговарят на тези изисквания.

Не се разрешава на Изпълнителя да използва обществени улици, пътища, зелени площи или пешеходни алеи за изхвърляне или складиране на материали и оборудване.

На Изпълнителя не се осигурява извозване на почвената маса, получена по време на строителството. Изпълнителят трябва да организира отстраняване на всички излишни изкопни маси от строителната площадка за своя сметка със съгласието на Инженера. Несъгласувани извозвания не са разрешени.

Преди предаване на обекта Изпълнителят следва да е отстранил всички машини, оборудване, апаратура, строителни отпадъци от площадката до степен, приемлива за Инженера.

 

3.3.9 Смекчаващи мерки и опазване на околната среда

Изпълнителят следва да спазва всички изисквания за опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия като резултат от изпълнението на СМР.

Изпълнителят следва да идентифицира възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и трябва да предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са нормативно допустими или по-ниски.

Изпълнителят трябва да предприеме специални мерки, в случай че Инженерът сметне за необходимо, за да намали вредните въздействия от праха, шума или други причинители.

През сухите периоди Инженерът може да предвиди поливане на тежко натоварените пътища най-малко три пъти на ден, а останалите пътища в границата на строителната площадка трябва да се поливат поне един път на ден. Честотата на поливане трябва да бъде обоснована и одобрена от Инженера.

 

3.3.10 Заснемане на състоянието на обекта

В началото на всеки месец Изпълнителят трябва да предоставя на Инженера цветен снимков материал плюс цифрова версия, които да документират хода на строителството. Тези снимки трябва да отразяват всички строително-монтажни работи.

 

3.4 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнителят може да започне да извършва съответните СМР само след като е налично Разрешение за строеж и са извършени всички необходими съгласувания с компетентните институции.

Изпълнителят е със следните задължения при изпълнение на същинските строително-монтажни работи:

 • подсигуряване на цялата работна ръка, подготовка на площадката, осигуряване на съоръжения, механизация и материали, необходими за изпълнението на цялото разрушаване и разчистване на обекта;
 • изпълнението на сградите, съоръженията и прилежащите им площи заедно с цялото вътрешно и външно оборудване и обзавеждане, така че да осигури изцяло функциониращ обект;
 • всички строително-монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията за безопасност и фирмени технологии на фирмите доставчици;
 • изпълнение на всички геодезически работи и проверка на всички нивелачни репери и марки;
 • Изпълнителят следва точно и надлежно да изпълни договорените работи според одобрения инвестиционен проект и качества, съответстващо на БДС;
 • да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания;
 • Изпълнителят трябва да съхранява заповедната книга на строежа. Всички предписания, записани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя;
 • Изпълнителят е отговорен за почистването на обекта и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи по време на и след приключване на работата;
 • в срок от ………….. дни от подписване на констативен акт образец 15 Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя за всяка единица от оборудването, влизащо в състава на строежа (в обем не по-малък от обема на документацията на завода производител) и в превод на български технически паспорт, техническо описание и инструкции по експлоатация;
 • при изпълнение на строително-монтажните работи е необходимо да се спазват всички действащи нормативи за проектиране, изпълнение и приемането им, както и за охраната на труда. Да се съставят всички необходими документи съгласно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • да се спазват инструкциите от фирмите – доставчици на тръбопроводите и съоръженията, за условията за монтаж, правилната работа и начините на свързване, както и методите за изпитването и приемането им;
 • да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на строително-монтажни работи, доколкото са отразени в публично достъпни архиви или са посочени в предадените му от Възложителя документи. Изпълнителят ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на строителната площадка, освен ако не е имал възможност да научи за тях при извършване на работата в съответствие с всички законови изисквания, както и да възстанови всички други повърхности;
 • всички дейности, които извършва, да бъдат в съответствие с предвижданията на устройствените планове и схеми на територията на обекта;
 • да извърши строителството по възложената обществена поръчка, съгласно разпоредбите на договора за възлагане на обществена поръчка, разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове;
 • да започне изпълнението на договора съгласно договорните условия;
 • да влага в строителството качествени материали, строителни изделия, продукти и др. само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условия на проектната документация. Материалите се доставят със сертификат за произход и сертификат или декларация за съответствие;
 • след приключване на строително-монтажните работи и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство – възстановено/приведено в проектния вид;
 • да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството и да съдейства при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на актове и протоколи по Наредба №3/31.07.2003 г. Изпълнителят предоставя копие от тях веднага след съставянето и подписването им на Възложителя. Да се прилагат текущо съставените актове или протоколи към съответния акт за изпълнени и актувани СМР;
 • да извършва контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя. Изпълнителят трябва преди започване на работите и при приемане на Работния проект да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и размери. Ако Изпълнителят иска да оспори верността на данните от проекта, той трябва да представи списък на неверни данни и коригирани такива, в противен случай ще се счита, че Изпълнителят приема проектните коти и размери за верни и претенциите му за непредвидени видове и количества работи, явили се вследствие на неверни проектни данни, няма да бъдат удовлетворени;
 • в съответствие с изискуемите стандарти и шифри Изпълнителят следва да представя всички декларации за произход и съответствие на материалите и съоръженията, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти. Там, където разпоредбите на договора препращат км изискуеми стандарти и шифри, на които следва да отговарят доставяните стоки, услуги и дейности, се прилагат разпоредбите на последния действащ вариант (на последните направени поправки, изменения) във връзка със съответстващите им стандарти и шифри, освен ако друго изрично не е уговорено в договора. Когато са приложими национални стандарти и шифри или такива с ограничен териториален обхват, то прилагането на други стандарти и шифри е възможно само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните. Тези други стандарти и шифри, за да станат част от разпоредбите на договора, следва предварително да бъдат одобрени от ръководителя на проекта и от консултанта и за тях да е дадено писмено съгласие. За целта различията между уговорените и предложените стандарти следва да са детайлно описани от доставчика и да бъдат представени на ръководителя на проекта и на консултанта минимум 28 дни преди датата на исканото съгласие за тяхното прилагане. В случай, че ръководителят на проекта прецени, че предложените от доставчика отклонения не гарантират изискуемото еднакво или по-високо качество, доставчикът е длъжен да се съобразява със стандартите, описани в документите;
 • по време на изпълнението и при завършване на строителството Изпълнителят трябва да осигури постоянно на строителната площадка опитен геодезист, който да изпълнява и контролира отлагането на терена, както и други геодезични работи;
 • да съгласува със строителния надзор, централните и местни власти и експлоатационните дружества, управляващи или поддържащи техническата инфраструктура, дейностите по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи от техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища, улици по начин, който не затруднява населението;
 • да предаде на Инженера …………броя комплекта екзекутивна документация;
 • при установяване на нередности и некачествени работи същите се констатират своевременно в протокол и Изпълнителят се задължава да ги отстрани в най-кратък срок;

След приключване на строителните работи Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя всички книжа, документи и протоколи, съгласно ЗУТ, Наредба №3 от 31.07.2003 г., Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти преди подписване на акт обр. 15.

 

3.5 ПУСК И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

Обучение на персонала

Преди пуска на станцията Изпълнителят следва да обучи персонала на станцията, което следва да се документира.

Изпълнителят е задължен да осигури продължителен и изчерпателен курс на обучение и инструктаж както преди приемане на съоръжението, така и през периода за съобщаване на дефекти, за да се гарантира качествено управление на процесите.

При приемане на съоръжението обученият оперативен персонал трябва да управлява станцията с необходимия брой работници по поддръжката и управлението (големината на персонала зависи от нивото на подготовка и компетентност). При необходимост на станцията може да работи и персонал, осигурен от Изпълнителя. Във всички случаи Изпълнителят в продължение на 12 месеца след датата на приемане продължава да бъде отговорен за надзора по действието и управлението на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Предаване на станцията

Изпълнителят е задължен да предаде обекта съгласно съответните клаузи на Договора.

Проби при завършване

Изпълнителят е задължен да извърши всички проби и изпитания съгласно съответните клаузи на Договора.

Продължителността на изпитването при завършване трябва да бъде до 90 дни.

През първите 30 дни се извършва наблюдение, по време на което Изпълнителят настройва съоръженията и взима проби за качеството на водата, за да се увери, че съставът на отпадъчните води е сравнително постоянен. В края на този първи период Изпълнителят трябва да уведоми Инженера, че пречиствателна станцията е завършена и трябва да се приложат изискванията по гаранцията в рамките на следващите 30 дни, преди да се приеме съоръжението.

Приемане на станцията

Датата на приемане на съоръжението е денят, в който изпитванията при завършването са изпълнени и станцията е одобрена от Инженера за експлоатация от оперативния персонал.

Необходимо условие за приемане на съоръжението е приключване на курса по обучение, както и издаване на окончателните Инструкции за поддръжка и експлоатация.

Изисква се Изпълнителят да реагира незабавно на сигнали за дефекти и нередности по съоръженията, като ги отстрани за своя сметка в най-кратък технически възможен срок като част от неговите задължения по Договора.

Наръчници за експлоатация и инструкции за поддръжка

Задълженията на Изпълнителя трябва да се включват като условие, предшестващо издаването на Сертификат за приемане, снабдяване с четири пълни комплекта наръчници за експлоатация и поддръжка (на български език) и графична част с данни от производителя в комплект с план за поддръжка. В случай че Инженерът отхвърли изцяло или частично наръчника с инструкции за експлоатация и поддръжка или предоставената графичната част, Изпълнителят е длъжен да нанесе нужните поправки, за да задоволи изискванията на Инженера.

Наръчникът за експлоатация трябва да обхваща монтажа, подготовката за пускане, пуска в експлоатация, тестовете, работата, контрола, поддръжката, демонтажа и ремонта на съоръженията. Най-важно за наръчника е неговата изчерпателност и яснота.

Важно е да се знае, че брошури със стандарти от общо естество, които не са придружени от графики и описателна част, касаеща монтажа на съоръжението, няма да бъдат одобрени. По-специално информация, предоставена от подизпълнителите и производителите, назначени от Изпълнителя, задължително се добавя към наръчника за по-голяма пълнота. Обяснителната записка, чертежите и списъкът с резервните части трябва да бъдат пълни.

Изпълнителят трябва да предостави на Инженера за одобрение копие от наръчника за експлоатация на съоръжението, преди да бъде доставен наръчникът на строителната площадка. Наръчникът трябва да бъде разделен на томове (например предназначение, монтаж, работа, поддръжка и основен ремонт) и трябва напълно и ясно да пресъздават препоръките и инструкциите на Изпълнителя относно пречиствателната станция и всяко доставено оборудване и резервни части.

Текстовата част или помощните чертежи трябва да показват електрическата инсталация и инструкциите за работа и монтажа й. По време на тестовете и пусковия период наръчникът с плановете трябва внимателно да се провери и коригира, за да се гарантира, че са изчерпателни и приложими за съоръжението, такова каквото е монтирано на площадката.

Наръчникът с плановете може да включва стандарти, използвани от производителя, но Изпълнителят е в пълното си право да допълва тези стандарти със собствена обяснителна записка и чертежи.

След окончателното одобрение от Инженера четири екземпляра от одобрения наръчник трябва да бъдат предоставени преди началото на тестовете при завършване. Копията се подвързват в папка формат A4, със заглавна страница и номерация. Изпълнителят е длъжен да осигури шкаф за книги за всеки комплект от инструкции.

Окончателният вариант на инструкциите трябва да включва указания, препоръки и съвети за начина на управление на целия процес, покривайки целия диапазон от дебити и качества на суровата и пречистена вода. Нито едно съоръжение няма да бъде одобрено от Инженера като завършено, докато това изискване не бъде удовлетворено.

Ако по време на поддръжката Инженерът прецени, че наръчникът с инструкции се нуждае от подобрение и разширение поради практически доказани недостатъци при експлоатацията, Изпълнителят е задължен да промени и подобри инструкциите.

Инструкциите трябва да включват обяснения относно действието и предназначението на всеки доставен елемент, както и операционните, механичните и електрическите процедури за:

Смазване, проверка, калибриране, тестване и настройване на всеки елемент от пречиствателната станция;

Повишено внимание всеки ден, седмица, месец или друг период от време, за да се гарантира безопасност при работа;

Основен ремонт, демонтаж, повторен монтаж тестване и пускане отново в експлоатация на цялата пречиствателна станция;

Избор на подходящи смазки, които са одобрени и уеднаквени за употреба от началото до края на строителството;

Определяне местоположението на повредата посредством табла/схеми, за да се улесни проследяването на аварии;

Рутинни и спешни предпазни мерки, процедури и препоръки;

Почистване на пречиствателната станция и нейните компоненти;

Поддръжка на предпазните покрития;

Оперативна поддръжка на пречиствателната станция, тяхната работа и следене качествените параметри на отпадъчната вода и начините на известяване;

Следене качествените параметри на отпадъчната вода от началото, през цялото пречиствателно съоръжение, методика на взимане на проби, лабораторни и известителни мероприятия;

Инструкциите за управление трябва да описват монтажните работи като цяло и да съдържат последователни указания за управление за тези операции, които често се изпълняват по време на експлоатация;

Отделна глава в инструкциите трябва да бъде посветена на всеки размер и вид оборудване към съоръженията на пречиствателната станция;

Различните раздели трябва да се групират в отделни томове, които се отнасят към определени функции като начин на управление, поддръжка, основен ремонт и др. Обемът на наръчника трябва да обхваща подробна информация за конструкцията и действието на всяко съоръжение, както и съответните брошури и списък на частите с начин на поръчване на резервните части;

Електроснабдяването трябва да бъде описано стъпка по стъпка, давайки пълна информация за последователността на операцията. Разделът с подробна информация, при необходимост, трябва да съдържа допълнителни инструкции за поддръжка и схеми/диаграми за откриване на аварии.

Инструкции за поддръжка

Инструкциите за начина на управление и поддръжка трябва да бъдат допълнени с подробен годишен план за поддръжка на нормалната работа на пречиствателните съоръжения и план за оперативния персонал. Необходимо е да се осигури инструкция с таблици, цветни графики и времеви график за период от една година. По вертикалата трябва да се отбележат седмиците, а по хоризонталата – всяко съоръжение от станцията. За изпълнението се предвиждат карти на български език. Тези карти трябва да съдържат поне по една схема за всяко съоръжение, подробна информация за планираната поддръжка с оставено празно място за свършената работа, нуждата от резервни части и така нататък, за да може да се представи на електро- и машинните инженери за контрол и одобрение на свършената работа, като картата се подписва при извършваната от изпълнителите ежедневна поддръжка и други манипулации.

Цветовете на графиците трябва да се подберат така, че да се означи необходимата работа, несвършената и свършената работа.

Схемата за поддръжка трябва да е одобрена от Инженера и трябва да бъде представена в окончателния си вариант при пуска на съоръжението. В схемата трябва да е предвидено достатъчно място за допълнения, ако се наложи да се опише друга рутинна или непредвидена работа.

 

3.6 ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ОПЕРАТОРА КЪМ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТАНЦИЯТА

 

3.6.1 По време на строителството и до предаване на обекта (Издаване на Taking-over сертификат)

 

Отговорности на Изпълнителя

До предаване на обекта Изпълнителят поема отговорността за експлоатацията и поддръжката на станцията, вкл. всички разходи за реагенти, химикали и други консумативи.

През този период Изпълнителят трябва да:

 1. Посочи списък с персонал по експлоатацията и поддръжката според позициите, дадени в проекта, който следва да бъде одобрен от Възложителя. Изборът на персонал и размерът на възнаграждението е от Оператора и трябва да бъде завършен до края на първата година от строителството.
 2. Планува, създаде и изпълни програма за обучение на персонала по поддръжката и експлоатацията с минимална продължителност от 2 месеца. Програмата за обучение трябва да покрива всички работи, свързани с мениджмънта, експлоатацията и поддръжката, както и административните функции, вкл. доставките (напр. ордери, платежни, фактури и т.н.). Програмата трябва да включва също оценка на обучението и изпитване, необходими за издаване на сертификат на обучаващия се, че е преминал успешно обучението и е запознат с изучаваната материя. Окончателната програма за обучение подлежи на одобрение от Инженера.
 3. Създаде план за режима на поддръжка на машинното и електрооборудване, вкл. доставянето и внедряването на софтуер за управление на наличния инвентар.

 

Отговорности на Оператора

През този период Дружеството, което ще експлоатира обекта, поема следните отговорности:

 1. Наемане на персонал по експлоатацията и поддръжката (напр. подписване на работни договори и извършване на всички плащания през този период).
 2. Компанията, експлоатираща обекта, може да се договори с Изпълнителя за процедура по смяна на онези от обучаващите се, които не успеят да покрият основните работни изисквания, определени в програмата за обучение, написана от Изпълнителя.
 3. Събиране и депониране на отпадъците от решетките, пясъка и обезводнената утайка.

 

3.6.2 Последващо издаване на акт за предаване на обекта (Taking-over сертификат)

 

Отговорности на Изпълнителя

Изпълнителят поема отговорността по надзора върху експлоатацията и поддръжката на станцията за период от 1 година след предаването на обекта, гарантирайки, че станцията и приетите технологии отговарят на работните изисквания. Експлоатационните разходи през този период, с изкл. на разходите по надзор на Изпълнителя, ще се поемат от експлоатиращото дружество. Това също е периодът за откриване на дефекти и Изпълнителят е отговорен за отстраняването на всички дефекти, възникнали при строителството на станцията и експлоатацията на машините.

Участникът трябва да даде в офертата си необходимата спецификация за химикали и други консумативи, които трябва да се доставят по договор в количества, достатъчни за период от 12 месеца след предаване на обекта.

Обхватът от задължения, които трябва да поеме Изпълнителят в рамките на едногодишния период след предаване на обекта, включват:

 1. Продължаване на обучението и надзора на персонала по експлоатацията и поддръжката;
 2. Проверка на извършените работи по експлоатацията и поддръжката;
 3. Взимане на проби от водата на вход и на изход и др. и последващ анализ на пробите в акредитирана лаборатория;
 4. Преглед и издаване на месечни доклади, които да съдържат следните детайли:
 5. *Среднодневен и пиков дебит на отпадъчната вода на вход и изход.
 6. *Качество на отпадъчната вода на вход и пречистената на изход.
 7. *Разход на електроенергия.
 8. *Разход на химикали.
 9. *Съдържание на сухо вещество в суровите първична утайка и ИАУ.
 10. Добив на биогаз и на ел. енергия от него.
 11. Депонирани количества утайка. Съдържание на сухо вещество в кека.
 12. Доклад за персонала и състояние на програмата за обучение.
 13. Резултати от проведените проверки.
 14. Експлоатационни разходи, сравнени с предварително дадените в офертата на Изпълнителя.

Забележка – точките, маркирани със *, трябва да се вземат от софтуерната програма за анализ на всяка инвентарна придобивка в рамките на Договора.

 

Отговорности на Оператора

Обхватът от задължения, които трябва да поеме експлоатиращото дружество в рамките на едногодишния период след предаване на обекта, включват:

 1. Ръководство на работния и обслужващия персонал;
 2. Безопасност и здравеопазване на станцията;
 3. Всички експлоатационни разходи (напр. за заплати, електричество, гориво, химикали и други консумативи), с изключение на разходите по надзора, извършван от Изпълнителя, и обучението на персонала, които трябва да се поемат от Изпълнителя;
 4. Транспортиране на отпадъците от решетките, пясъка, утайката и битовите отпадъци от площадката до подходящо място за депониране в съответствие с българските норми;
 5. Отстраняване от площадката и транспортиране до необходимото място на цялата изгнила утайка. Разходите по депонирането или подготовката за продаване на третираната утайка са за сметка на ВиК дружеството.

 

 

 

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПСОВ

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет

„ ………………………………………………………………………………………………………“

 

 1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Отчитаме максималните посочени срокове за изпълнение на поръчката съгласно Приложението към офертата, като предлагаме:

…………..  кал. дни за проектиране на Обекта

(считано от датата на сключване на Договора до окончателното представяне на проектите, като в този срок не се включва времето за съгласуване и одобрение на проектите);

…………..  кал. дни за изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта

(считано от датата на откриване  на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до издаване на Сертификат за приемане от Инженера).

365 дни – отговорност по време на период за съобщаване на дефекти

(считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера);

ОБЩ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: ………….. кал. дни.

 

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

2.1. Подробно описание на технологичния процес ……………………….

2.2. Технологично оразмеряване на процесИТЕ ……………………….

2.3. ФИЛОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО ……………………………………….

2.4. чертежи и схеми ……………………………………….

2.5. Списък на машинно-технологичното оборудване на станцията, свързано с p&id диаграмата; данни за производителя, модела, техническа характеристика, мощност ………………………………………..

2.6. ПОДРОБНИ Изчисления ЗА ДОКАЗВАНЕ на ЧАСТИЧНИ експлоатационни разходи на новопроектираните и реконструирани съоръжения

2.6.1 Разход на ел. енергия за технологични нужди (квтч/год.)

2.6.2 Разход за реагенти за третиране на утайка (кг/год.)……………………………

2.7. Метод на изпълнение на строителството………………………………….

2.8. План за управление на околната среда ………………………………………

2.9. Организационна схема

(моля, представете организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката, като посочете длъжностите и взаимовръзките между Възложител, Изпълнител, членове в обединението (ако участникът е обединение), подизпълнителите (ако се предвиждат), ръководител на екипа, както и другия ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите, като посочите техните имена и заемани длъжности).………………………………………

2.10. ВремевИ ГРАФИК на ИЗПЪЛНЕНИЕТО

(моля, представете мрежов календарен график с линейни диаграми за изпълнение на предвидените в проекта дейности, ведно с Диаграма на механизацията и Диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията  и Договора. Той трябва да прецизира отделните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности. Календарният план следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него дейности и работи, в това число нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на документи на Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти.

Графикът се представя като мрежов календарен план с линейни диаграми. Същият се състои от две части – таблична и графична.

Последователността на моделиране е следната: Нанасят се наименованията на работите в табличната част; Създава се функционална структура; Въвеждат се изчислените продължителности на работите; Въвеждат се необходимите ресурси (труд, механизация) за изпълнение на работите; Въвежда се друга необходима информация; Задава се дата за начало на първата работа (или първите няколко) в графика; Задават се технологичните и организационни зависимости между работите.

За линейния календарен график са в сила следните изисквания:

 • Пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, както и с произтичащата от него диаграма на работната ръка.
 • Дефинирането на индивидуалните срокове и разпределението на контролните елементи2 (позиции по графика) да бъде съобразено с общия срок за изпълнение на Обекта и съответно обезпечено с хора и техника (на база обобщени/комплексни разходни норми за труд и механизация за всеки контролен елемент). За тази цел при подготовка на графика участникът следва да се съобрази с трудовите норми в строителството, посочени в съответните официални справочници за трудови сметни норми (УСН, СЕК, ТНС), както и да укаже в работната програма въз основа на кои от тях е подготвил своите офертни анализи.
 • Контролните елементи (индивидуални позиции в графика) следва да са относително съизмерими по своята стойност (като част от общата цена на офертата).
 • Графикът следва да дава възможност за ефективно планирани и приоритизиране на съвкупността от дейности чрез метода на критичния път (Critical Path Method, CPM)3;

За ефективен и унифициран анализ на представените оферти, както и бъдещия контрол по съответствието на сроковете линейният календарен график следва да се разработи в среда на специализиран програмен продукт и представи в електронен формат на магнитен носител (CD или DVD) като неразделна част от офертата. При това позициите (контролните елементи) следва да се захранят с ресурси, като продължителността на работите да бъде обвързана с бройката на привлечените ресурси (през трудоемкостите) – Resource Driven Regime.

ВАЖНО: Работната програма и графикът следва да обосновават ясно и аргументирано и да съответстват логически на предложеното от участника Време за завършване. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с работната програма, техническата спецификация, предложените ресурси или други условия, заложени в процедурата или нормативен акт, уреждащ строителните процеси. Участникът следва да е наясно, че всички установени несъответствия и/или противоречия могат да бъдат основание за отстраняване от участие в обществената поръчка.

2.11.ДРУГИ …………………………………………

 

 1. СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВЧИЦИ, ПРОСПЕКТИ

(Моля, опишете подробно оборудването и материалите, които предлагате, съгласно таблицата по-долу. В списъците трябва да бъде попълнено посоченото оборудване и всякакво друго използвано оборудване).

Когато в тези списъци приетият подход е да се посочи, че даден компонент е „сходен” на този, който е включен в каталога на даден доставчик, ясно трябва да се разбере, че това служи само за да се посочат видът и качеството на необходимото оборудване.

Информацията за производител, страна на произход и модел/вид/големина на оборудването и всякаква друга информация, която се изисква, трябва да бъде представена пълно.

Ако участникът предлага допълнително оборудване, което не е включено в Списъка, Участникът трябва да посочи основните му характеристики съгласно приложения ред в Списъка на оборудването.

Участникът трябва да изготви списък с предложеното оборудване и материали, които ще бъдат допълнително описани съгласно долния модел. 

 

3.1 СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО
No Материал/ Оборудване Производител Модел Страна на произход
1 …………………..      
2 …………………..      
N …………………..      

 

 

С настоящото декларираме, че попълненият списък с оборудване ни обвързва и няма да бъде променян в никакъв случай, освен съгласно условията на договора.

Също така ние сме съгласни, че одобрението на настоящата документация от Възложителя по никакъв начин не ни освобождава от нашите задължения и отговорности по договора.

 

3.2 СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ

СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ
No Материал/ Оборудване Име на доставчика Адрес на доставчика
1 ……………………….    
2 ………………………    
N ………………………    

 

 

3.3 ПРОСПЕКТИ НА ОБОРУДВАНЕТО

(Участникът трябва да посочи в приложение по-долу каталожни и проспектни данни за предлаганото оборудване)

 

 1. ЧАСТИЧНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ
Показател Единична стойност

(лева)

Количество  

Лева/година

 

1.

КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, БАЗИРАНА НА СРЕДНО ДНЕВНО НАТОВАРВАНЕ ПО БПК5 = …………. kg /ДЕН И

СРЕДНО ДНЕВНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

Q= ……………. M3/ДЕН

    …. лв/квтч  

kWh / година

 

………………

/стойността се попълва от ТАБЛИЦАТА ПО-ДОЛУ/

 

 

 

 

 

 

………..

 

 

2.

РЕАГЕНТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ ПРИ СРЕДНО ДНЕВНО НАТОВАРВАНЕ ПО БПК5 = 5 ……….. kg /ДЕН И

СРЕДНО ДНЕВНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

Q= …………. m3/ден

 

1 …………………..

2…………………..

n………………….

 

 

……………

……………

………….

 

 

 

 

 

 

 

………………

KG / година

………………

KG / година

………………

KG / година

(СЪГЛАСНО ИЗЧИСЛЕНИЯТА В Т. 2.6.2 ПО-ГОРЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

……

……….

 

общо за реагенти ………

 

No подобект НАИМЕНОВАНИЕ,  ТЕХН. ДАННИ Ед.
мярка
Колич. по  ПСД РАБОТНИ РЕЗЕРВНИ ИНСТАЛИРАНА РАБОТНА КОНСУМ. МОЩНОСТ РАБОТНИ ЧАСОВЕ ЕЛЕКТРО КОНСУМАЦИЯ
  ВОДНА ЛИНИЯ – МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ                  
  ……………………..                  
  ВОДНА ЛИНИЯ – БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ                  
  …………………..                  
  ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ                  
  ……………….                  
  ВСИЧКО:                  

 

 

Разход за година квтч.                     = ………………….. kwh/год.

Цена на 1 квтч                                = ……….. лв./kwh (без ДДС)

 

Разход за година в лева.                   =    …………….. лв./год.

 

 1. ГАРАНЦИЯ НА ПРОЦЕСА

ЗАБЕЛЕЖКА: Част от стойностите в таблиците трябва да бъдат посочени от участника

Капацитет на станцията

С настоящето Участникът гарантира, че със строителството на станцията, която трябва да се проектира и изпълни, ще осигури капацитет, който да позволи преминаване и третиране на отпадъчни води на вход станция, както е показано в таблици А, В и С по-долу.

Съответните максимални водни количества и замърсявания са дадени в таблици А и В по-долу. Станцията следва да се проектира и изпълни така, че да поеме заложените в документацията водни количества и замърсявания. За информация е показано, че средните водни количества и замърсявания са тези, които се очакват към края на периода на проектиране.

 

Таблица A Водни количества

Водни количества Ед. мярка Стойност

/ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/

Qstorm – при дъжд

Qpeak – max часово

Qav, d   – средно дневно

m3/h

m3/h

m3/h

……………………

……………………

…………………….

 

 

Таблица B Натоварвания

Параметри

Натоварвания

Ед. мярка Натоварвания
Средно дневни

/ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/

СВ

БПК5

ХПК

Общ aзот

Общ фосфор

кг/д

кг/д

кг/д

кг/д

кг/д

……………….

…………………….

…………………

…………………

…………………

 

 

Хидравличният капацитет на главната „линия по водата” на ПСОВ при дъжд е ……. м3/ч с отчитане на товара вътрешни води.

Водните количества и натоварвания, дадени в таблици А и В, са тези, чието качество трябва да  бъде гарантирано.

Замърсяването е средно дневно. Станцията трябва да има възможност да обработва нормални вариации и пикове с поне 15% над дневното натоварване.

Станцията трябва да се проектира така, че хидравлично да може да поеме максимално часовото водно количество при дъжд, без да се наводнява или прелива, където и да е на площадката.

Експлоатационни разходи

Базата данни за изчисление на годишните експлоатационни разходи, които се изисква да се посочат, трябва да се базира на водните количества и натоварвания в таблица С.

 

Taблица C Параметри за експлоатация (дебит и товари)

Параметър Ед. мярка Вход ПСОВ
Средно годишно
 

Ср. дневно Q

ХПК

НВ

БПК5

Общ азот N

Амониев азот N-NH4

Общ фосфор P

Дебит на въздух за биобасейни

 

m3/d

кг/д

кг/д

кг/д

кг/д

кг/д

кг/д

m3

попълва се от Участника

………………………….

 

 

Качество на третираната отпадъчна вода

С настоящето Участникът гарантира, че качеството на третираната отпадъчна вода ще бъде в съответствие с таблицата по-долу и че ще бъде в пълно съответствие с ЕС директива 91/271/EEC, която се отнася за пречистване на отпадъчни води от населени места, показани в таблица D.

 

Таблица D Стандарт за пречистената вода

Параметър Ед. мярка Максимална стойност
НВ mg/l 35
БПК5 mg/l 25
ХПК mg/l 125
Общ азот N mg/l 10
Общ фосфор P mg/l 1*

 

 

Изпитване на станцията

Станцията трябва да бъде проектирана така, че да отговаря на изискванията за количеството и качеството на пречистените води за проектната ……………….. година.

Предложената процедура на изпитване от Участника ще бъде като изискване с последващо одобрение от Инженера и Възложителя и ще бъде разработена, за да позволи изпълнението на станцията да бъде изпитано по такъв начин, че да докаже достигане качеството на пречистена вода. Протоколът от изпитване ще бъде в съответствие с ЕС Директива 91/271/EEC.

 

 

 

 

1Представя се като приложение към Предложението за изпълнение на поръчката.

2Контролен елемент е  елемент от графика, съдържаш една или повече технологично обвързани СМР, който се характеризира с ясно определими начало, продължителност и логическа (причинно – следствена) обвързаност с останалите контролни елементи от графика (по смисъла на мрежовото планиране).

3Метод на критичния път (Critical Path Method, CPM) е алгоритъм, който позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. В този смисъл, за да може да се приложи този алгоритъм, са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчисляват най-дългият и най-късият път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определението става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта (най-малко време за изпълнение).

 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

 

 

обект: …………………………………….

Критерият за оценка на предложенията е „Икономически най-изгодна оферта”.

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

КО = ТО  + ФО

където:

КО е комплексната (обща) оценка на офертата;

ТО е техническата оценка на офертата;

ФО е финансовата оценка на офертата.

 

 1. Техническа оценка (то)

ТО = Т1 + Т2

където:

Т1 е оценката по показател „Консумация на ел. енергия в лв./година за технологични нужди на цялото оборудване”.

Т2 е оценка по показател „Консумация на реагенти в лв./година”.

Т1 – „Консумация на ел. енергия в лв./година”

Оценка по този показател се извършва по следния ред:

където:

Ел. енергия мин е предложената от участниците най-ниска стойност на консумация на ел. енергия в лв./година.

Ел. енергия Участник е предложената от Участника консумация на ел. енергия в лв./година.

Максимален брой точки (40) получава Участникът, предложил най-ниска консумация на ел. енергия в лв./година.

Забележка: Показателят ел. енергия на Участника в лв./година се взема от Образец „Техническа оферта” – Приложение 1.

Т2 – „Консумация на реагенти в лв./година”

Оценката по този показател се извършва по следния ред:

където:

Реагент мин е предложената от участниците най-ниска стойност на консумация на реагенти в лв./година.

Реагент Участник е предложената от Участника консумация на реагенти в лв./година.

Максимален брой точки (20) получава Участникът, предложил най-ниска консумация на реагенти в лв./година.

Забележка: Показателят реагенти в лв./година се взема от Образец „Техническа оферта” – Приложение 1.

 

 1. Финансова оценка (ФО)

Финансова оценка на офертите – Ф 

Финансова оценка на офертата се определя въз основа на предложената от Участника ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, посочена в Образец „Предлагана цена”.

Максимален брой точки (40) получава Участникът, предложил най-ниска предлагана цена.

Финансова оценка на офертата се определя по следния ред:

Ф = (С мин . 40) / Сn

където:

Ф е финансовата оценка на Участника;

С мин е най-ниската предлагана цена, предложена от Участник в процедурата;

Сn е предлаганата цена от Участника.

Преди извършване на финансовата оценка финансовите части от офертата се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията  на документацията за участие в процедурата.

 

 1. КОМПЛЕКСНА (ОБЩА) оценка

При определяне на комплексната (общата) оценка на офертата се обединяват техническата и финансовата оценка:

КО = ТО + ФО

На първо място се класира Участникът с най-висока оценка, като максималният брой точки е 100. Най-висока оценка получава офертата, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от Възложителя показатели и тяхната тежест.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.

111

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.12.2016. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *