Сключени договори по обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за януари – декември 2016 г.

Прочетена: 160

Таня Бъчварова,
гл. експерт
„Анализи и прогнози“,
Екип КСБ

Анализът „Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки“ за януари – декември 2016 г. в сектор „Строителство“ е изготвен на база данни на Агенцията по обществени поръчки, обработвани ежедневно. Камарата на строителите в България (КСБ) следи, анализира и публикува всяко тримесечие сключените договори по обект на поръчката в сектора, следи нарушенията при сключените договори по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Настоящият мониторинг съдържа данни за процедурите по сключените договори по обществени поръчки в сектор „Строителство”, както и разрези по сегменти на сключените договори, на възложителите, на категориите фирми, сключили договори по обществени поръчки, на сключените договори по европроекти и тези, финансирани от държавния бюджет.

Сключените договори до 200 хил. лв. в сектора за 2016 г. са 1293 бр. на стойност 55 млн. лв. Контрактите до 2150 хил. лв. са 1497 бр. на стойност 1159 млн. лв. Сключените договори над 2150 хил. лв. са 178 бр. на стойност 1205 млн. лв.

Сключени договори за периода 2013 – 2016 г.

През 2015 г. разходите по сключените договори за обществени поръчки в строителния отрасъл възлизат на 79,8% от Брутната добавена стойност (БДС), формирана в сектора, и 2,9% дялово участие в Брутния вътрешен продукт (БВП) общо за икономиката. Сключените договори, финансирани от държавния бюджет за 2016 г., са 2782 бр. на стойност 1929 млн. лв. Делът на сключените договори, финансирани по оперативни програми за 2016 г., е 176 бр. на стойност 490 млн. лв.

Тенденцията, която се наблюдава, е значителен ръст на броя и стойността на сключените договори през 2016 г., финансирани от държавния бюджет, за сметка на сключените договори по оперативни програми. При тях през миналата година има драстичен спад както на броя, така и на стойността спрямо пред­ходните години. Отчита се спад на броя сключени договори за 2016 г. в сравнение с 2013 г. с 541 бр. Спадът на стойността е в размер на 2717 млн. лв., или над 6 пъти по-ниска.

При министерствата и агенциите се запазват нивата при броя и стойността на сключените договори за разглеждания период 2013 – 2016 г. При болниците и учебните заведения се наблюдава спад на броя на сключените договори за 2016 г. спрямо 2013 г. с 33,6%, а спрямо 2014 г. – с 24,2%. Запазват се нивата в сравнение с 2015 г. При стойността на сключените договори се регистрира също спад с 33% в сравнение с 2013 г., спад със 7,5% спрямо 2014 г. и запазване на нивата в сравнение с 2015 г.

При общините тенденцията е нарастване на броя сключени договори с 26% в сравнение с 2013 г. и спад на стойността с близо 50%. В сравнение с 2014 г. нарастването на броя е с 9,2%, а спадът на стойността – с 30%. Сравнението с данните от 2015 г. показва запазване на нивата. В комуналния и обществен сектор се запазват нивата както при броя на сключените договори, така и при стойността за разглеждания период. При другите възложители също не се отчитат промени.

Сключени договори за обекти над 20 млн. лв. по години

✓2013 г.

– Проектиране и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“ – лот 2“. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с финансиране на стойност 298 млн. лв. от ОП „Транспорт 2007 – 2013” (ОПТ).
– Модернизация и реконструкция на „Компресорни станции „Странджа“, „Лозенец“, „Петрич“, „Ихтиман“. Възложител е „Булгартрансгаз“ ЕАД с финансиране за 203 млн. лв.
– Проектиране и строителство на завод за механично, биологично третиране на отпадъци. Възложител е Столичната община с финансиране на стойност 178 млн. лв. от ОП „Околна среда 2007 – 2013” (ОПОС).
– Допълнително проектиране и строителство на път „Обхождане на гр. Габрово“. Възложител е АПИ с финансиране на стойност 77 млн. лв. по ОПТ.
– Доизграждане, модернизация на ВиК мрежа в гр. Костинброд. Възложител е община Костинброд с финансиране 71 млн. лв. от ОПОС.
– Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води и колектори в Несебър, Слънчев бряг, Равда. Възложител е община Несебър с финансиране за 68 млн. лв. от ОПОС.
– Поддържане, текущ ремонт, строителство и основен ремонт на общинска пътна улична мрежа в гр. Варна. Възложител е община Варна с финансиране на стойност 60 млн. лв.
– Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежа в гр. Банкя. Възложител е Столичната община с финансиране 56 млн. лв. от ОПОС.
– Проектиране, строителство и рехабилитация на гаров комплекс – Централна жп гара – София. Възложител е Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с финансиране 56 млн. лв. от ОПТ.

– Проект за разширение на метрото – Първи метродиаметър. Възложител е Столичната община с финансиране 54 млн. лв. от ОПТ.
– Проектиране, строителство и рехабилитация на ВиК мрежа в гр. Поморие. Възложител е община Поморие с финансиране 48 млн. лв. от ОПОС.
– Разширение и реконструкция на канализационна мрежа в гр. Сливен и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа. Възложител е община Сливен с финансиране 47 млн. лв. от ОПОС.
– Рехабилитация на стоманен и реконструкция на азбестов водопровод в гр. Враца. Възложител е община Враца с финансиране 46 млн. лв. от ОПОС.
– Проект и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води. Възложител е община Банско с финансиране 42 млн. лв. от ОПОС.
– Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа в гр. Монтана. Възложител е община Монтана с финансиране 41 млн. лв. от ОПОС.

✓2014 г.

– Проектиране и строителство на „Северна скоростна тангента“. Възложител е АПИ с финансиране 150 млн. лв. от ОПТ.
– Проектиране и строителство на газопроводни системи и газови съоръжения на газоразпределителен район „Тракия“. Възложител е „Сити газ България“ АД с финансиране на стойност 63 млн. лв.
– Разширение на метрото – Втора метролиния. Възложител е Столичната община чрез „Метрополитен“ ЕАД с финансиране на стойност 42 млн. лв.
– Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Ямбол. Възложител е община Ямбол с финансиране 34 млн. лв. от ОПОС.
– Проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала „Арена Бургас“. Възложител е община Бургас с финансиране 32 млн. лв.
– Рехабилитация и разширение на ВиК мрежа, гр. Шумен – етап II. Възложител е община Шумен с финансиране 31 млн. лв. от ОПОС.
– Проектиране и строителство на канализационна мрежа и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Исперих. Възложител е община Исперих с финансиране 29 млн. лв. от ОПОС.
– Изграждане на регионален център за управление на отпадъците – гр. Стара Загора. Възложител е община Стара Загора с финансиране 27 млн. лв. от ОПОС.
– Изграждане на биологично стъпало на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Шумен. Възложител е община Шумен с финансиране 24 млн. лв. от ОПОС.
– Проектиране и строителство на регионална система за управление на отпадъците във Велико Търново. Възложител е община Велико Търново с финансиране 24 млн. лв. от ОПОС.
– Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа на гр. Белене. Възложител е община Белене с финансиране 24 млн. лв. от ОПОС.
– Проектиране и строителство на градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Бяла. Възложител е община Бяла с финансиране 22 млн. лв. от ОПОС.

✓2015 г.

– Проектиране и строителство на „Автомагистрала Струма лот 3.3“. Възложител е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) с финансиране 234 млн. лв. от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ (ОПТТИ).
– Разширение на метрото – Трета метролиния, тунелен участък. Възложител е Столичната община чрез „Метрополитен“ ЕАД с финансиране 195 млн. лв. от ОПТТИ.
– Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ лот 3.1. Възложител е НКСИП с финансиране 155 млн. лв. от ОПТТИ.
– Разширение на метрото – Трета метролиния. Възложител е Столичната община чрез „Метрополитен“ ЕАД с финансиране 94 млн. лв. от ОПТТИ.
– Строителство на Софийски околовръстен път „Западна дъга“. Възложител е АПИ с финансиране 77 млн. лв. от ОПТ.
– Разширение на метрото – Трета метролиния с два броя метростанции и тунелен участък. Възложител е Столичната община чрез „Метрополитен“ ЕАД с финансиране 76 млн. лв. от ОПТТИ.
– Разширение на метрото – участък до км. 8+996. Възложител е Столичната община чрез „Метрополитен“ ЕАД с финансиране 48 млн. лв. от ОПТТИ.
– Строителни работи на „Автомагистрала „Марица“ лот 1 Оризово – Димитровград“. Възложител е АПИ с финансиране 43 млн. лв.
от ОПТ.
– Проектиране, СМР, доставка и монтаж по компонент 5 – коридор за бързи автобусни линии във Варна. Възложител е община Варна с финансиране 26 млн. лв. от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР).
✓2016 г.

– Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин. Възложител е Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с финансиране 120 млн. лв. от

Механизма за свързване на Европа.

– Рехабилитация на жп участък Скутаре – Оризово. Възложител е Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с финансиране 63 млн. лв. от ОПТТИ.
– Разширение на метрото – проектиране и изпълнение на метродепо „Земляне“. Възложител е Столичната община чрез „Метрополитен“ ЕАД с финансиране 51 млн. лв. от ОПТТИ.
– СМР и въвеждане в експлоатация на транзитен газопровод за Турция. Възложител е „Булгартрансгаз“ ЕАД с финансиране 43 млн. лв.
– Рехабилитация на ВиК мрежа в Асеновград. Възложител е община Асеновград с финансиране 31 млн. лв. от ОПОС.
– Рехабилитация на ВиК мрежа в Асеновград. Втора обособена позиция. Възложител е община Асеновград с финансиране 25 млн. лв. от ОПОС.
– Проект „Разширение на метрото – III метролиния. Изграждане на една метростанция и 630 м тунелен участък“. Възложител е Столичната община чрез „Метрополитен“ ЕАД с финансиране 30 млн. лв. от ОПТТИ.
– Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води в Асеновград. Възложител е община Асеновград с финансиране 26 млн. лв. от ОПОС.
– Електрификация на 83 км жп линия – Нова Загора. Възложител е Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с финансиране 24 млн. лв.
– Пещостроителни изолационни работи в ТЕЦ „Марица – Изток“ 2. Възложител е ТЕЦ „Марица – Изток“ 2 ЕАД с финансиране 23 млн. лв.
– Изпълнение на проект за отстраняване на екологични щети и техническа ликвидация на нарушени терени. Възложител е Мини „Перник“ ЕАД (в ликвидация) с финансиране на стойност 23 млн. лв.
– Модернизация на турбоагрегат в ТЕЦ „София“ – Изток. Възложител е „Топлофикация София“ АД с финансиране 21 млн. лв.

Сключени договори по критерий „Брой“

Сключените договори в отрасъл „Строителство“ към 19.01.2017 г. по обявени обществени поръчки за 2016 г. са 2958 бр. на стойност 2419 млн. лв. Регистрира се ръст с 3,6% на броя и спад с 8,6% на стойността спрямо предходната година. Договорите са разпределени по сегменти, както следва:

– „Сградно строителство” – 717 бр. сключени договора, или 24,2% от контрактите за 2016 г.
– „Инженерна инфраструктура” – 728 бр. сключени договора, или 24,6%.
– „Енергийна инфраструктура” – 1390 бр. сключени договора, или 47%.
– „Водоснабдяване и канализация” – 123 бр. сключени договора, или 4,2%.

Доминиращ сегмент по критерий „Брой“ на сключените договори в отрасъл „Строителство“ е „Енергийна инфраструктура“, следван от „Инженерна инфраструктура“, „Сградно строителство“ и

„Водоснабдяване и канализация“.

Сключени договори по критерий „Стойност“

– „Сградно строителство” – сключените договори са за 185 млн. лв., или 7,7% от общата стойност на контрактите по обявени обществени поръчки за 2016 г.
– „Инженерна инфраструктура” – сключените договори са за 785 млн. лв., или 32,4%.
– „Енергийна инфраструктура” – сключените договори са за 1264 млн. лв., или 52,2%.
– „Водоснабдяване и канализация” – сключените договори са за 185 млн. лв., или 7,7%.

При сключените договори по критерий „Стойност“ доминира сегментът „Енергийна инфраструктура“, следван от „Инженерна инфраструктура“, „Сградно строителство“ и „Водоснабдяване и канализация“.

Разпределение на фирмите по критерий „Персонал“

– Малки строителни фирми – 1393 бр. сключени договора на стойност 734 млн. лв., или 47,1% от контрактите за 2016 г. и 26,2% от стойността им. Регистрира се ръст на броя с 22,1% и на стойността – със 122,5% в сравнение с 2015 г.
– Средни строителни фирми – 1208 бр. сключени договора на стойност 998 млн. лв., или 40,8% от броя и 41,3% от стойността на контрактите за 2016 г. Отчита се спад на броя с 1,5% и на стойността – също с 1,5% в сравнение с 2015 г.
– Големи строителни фирми – 314 бр. сключени договора на стойност 772 млн. лв., или 10,6% от броя и 31,9% от стойността на контрактите за 2016 г. Отчита се спад с 22,5% на броя и на стойността – с 42% спрямо 2015 г.
– Фирми без регистрация в ЦПРС – 43 бр. сключени договора на стойност 15 млн. лв., или 1,5% от броя и 0,6% от стойността на контрактите за 2016 г. Отчита се спад на броя с 46,9 % и на стойността – с 16,7% спрямо 2015 г. Основната част от сключените договори с нерегистрирани в ЦПРС фирми са за неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване на съществуващи горски пътища.
✓Големите фирми са сключили договори, както следва:
– Самостоятелно и в консорциуми – 314 бр. на стойност 772 млн. лв.
– Самостоятелно – 212 бр. на стойност 214 млн. лв.
– Участващи в обединения, консорциуми и дружества – 102 бр. на стойност 558 млн. лв.
✓Средните фирми са сключили договори, както следва:
– Самостоятелно – 962 бр. на стойност 709 млн. лв.
– Участващи в обединения, консорциуми и дружества – 247 бр. на стойност 288 млн. лв.
✓Малките фирми са сключили договори, както следва:
– Самостоятелно – 1099 бр. на стойност 391 млн. лв.
– Участващи в консорциуми, обединения и дружества – 294 бр. на стойност 243 млн. лв.
Разпределение на фирмите, сключили договори по сегменти

В сегмента „Инженерна инфраструктура“ са сключени 728 бр. договора на стойност 785 млн. лв. Те са разпределени, както следва:

– Малки фирми – 197 бр. сключени договора на стойност 42 млн. лв., или 27,1% от броя на контрактите в сегмента и 5,4% от стойността им.
– Средни фирми – 336 бр. сключени договора на стойност 251 млн. лв., или 46,2% от броя и 32% от стойността на контрактите в сегмента.
– Големи фирми – 170 бр. сключени договора на стойност 484 млн. лв., или 23,3% от броя и 61,7% от стойността на контрактите в сегмента.
– Фирми без регистрация в ЦПРС – 26 бр. сключени договора, или 3,4% от броя и 0,9% от стойността на контрактите в сегмента.

При сключените договори по критерий „Брой“ доминират средните фирми, следвани от малките и големите компании. По критерий „Стойност“ водещи са големите фирми, следвани от средните и малките.

В сегмента „Сградно строителство“ са сключени 717 бр. договора на стойност 185 млн. лв. Те са разпределени, както следва:

– Малки фирми – 464 бр. сключени договора на стойност 78 млн. лв., или 64,7% от броя и 42,2% от стойността на контрактите в сегмента.
– Средни фирми – 210 бр. сключени договора на стойност 90 млн. лв., или 29,3% от броя и 48,6% от стойността на контрактите в сегмента.
– Големи фирми – 31 бр. сключени договора на стойност 11 млн. лв., или 4,3% от броя и 6% от стойността на контрактите в сегмента.

– Фирми без регистрация в ЦПРС – 12 бр. сключени договора на стойност 6 млн. лв., или 1,7% от броя и 3,2% от стойността на контрактите в сегмента.

По критерий „Брой“ доминират сключените договори от малки фирми, следвани от средните и на последна позиция са големите. По критерий „Стойност“ водещи са средните фирми, следвани от малките и на последна позиция – големите.

В сегмента „Енергийна инфраструктура“ са сключени 940 бр. договора на стойност 867 млн. лв. Те са разпределени, както следва:
– Малки фирми – 705 бр. сключени договора на стойност 499 млн. лв., или 50,7% от броя и 39,5% от стойността на контрактите в сегмента.
– Средни фирми – 589 бр. сключени договора на стойност 562 млн. лв., или 42,4% от броя и 44,5% от стойността на контрактите в сегмента.
– Големи фирми – 91 бр. сключени договора на стойност 202 млн. лв., или 6,5% от броя и 15,9% от стойността на контрактите в сегмента.
– Фирми без регистрация в ЦПРС – 5 бр. сключени договора на стойност 1 млн. лв., или 0,4% от броя и 0,1% от стойността на контрактите в сегмента.

По критерий „Брой“ доминират сключените договори от малките фирми, следвани от средните и големите. По критерий „Стойност“ водещи са средните фирми, следвани от малките и на последна позиция големите фирми.

В сегмента „Водоснабдяване и канализация“ са сключени 123 бр. договора на стойност 185 млн. лв. Те са разпределени, както следва:
– Малки фирми – 27 бр. сключени договора за 15 млн. лв., или 22% от броя и 8,1% от стойността на контрактите в сегмента.
– Средни фирми – 73 бр. сключени договора за 95 млн. лв., или 59,3% от броя и 51,4% от стойността на контрактите в сегмента.
– Големи фирми – 22 бр. сключени договора за 77 млн. лв., или 17,9% от броя и 40,5% от стойността на контрактите в сегмента.
– Фирми без регистрация в ЦПРС – 1 бр. сключен договор, или 0,8% от броя на контрактите в сегмента.

По критерий „Брой“ доминират средните фирми, следвани от малките и на последна позиция са големите фирми. По критерий „Стойност“ водещи са средните фирми, следвани от големите и на трета позиция – малките.

Общият анализ сочи, че по критерий „Брой“ най-много, или 47,1%, са сключените договори от малки фирми. Средните са с дялово участие 40,8%. Големите фирми са сключили 10,6% от договорите за разглеждания период. Фирмите без регистрация в ЦПРС са сключили 1,5% от договорите за 2016 г. По критерий „Стойност“ средните фирми са сключили 41,3% от контрактите за периода, следвани от големите с дялово участие 31,9% и малките с 26,2%.

Сключени договори по критерий „Възложител“

Общините са възложител на 2026 бр. сключени договора на стойност 1455 млн. лв., или 68,5% от броя и 60,2% от стойността на контрактите за 2016 г. Министерствата и агенциите са възложител на 510 бр. сключени договора на стойност 615 млн. лв., или 17,2% от броя и 25,4% от стойността на контрактите за разглеждания период.

Болниците и учебните заведения са възложител на 91 бр. сключени договора на стойност 49 млн. лв., или 3,1% от броя и 2% от стойността на всички контракти. Комуналният и обществен сектор е възложител на 315 бр. сключени договора на стойност 246 млн. лв., или 10,6% от броя и 10,2% от стойността на контрактите за 2016 г. Други възложители са сключили 16 бр. договора на стойност 54 млн. лв., или 0,5% от броя и 2,2% от стойността на контрактите общо.

Най-активни по отношение на броя остават общините, следвани от министерствата и агенциите, комуналния сектор, болниците и учебните заведения. При стойността водещи също са общините.

Сключените договори по оперативни програми са 176 бр. Сключените договори, финансирани от държавния бюджет, са 2782 бр. От всички контракти за 2016 г. най-голям дял по критерий „Брой“ заемат обществени поръчки, финансирани от държавния бюджет.

Сключени договори по обект на поръчката

Сключените договори

по обществени поръчки от консорциуми, обединения и дружества са 644 бр., което представлява 21,8% от контрактите за 2016 г. Стойността им е 1095 млн. лв., или 45,3% от общата стойност на договорите за разглеждания период. В консорциумите преобладава участието на малки и средни фирми по критериите „Персонал“ и „Нетни приходи от продажби“ (НПП).

Сключените договори от строителни фирми с регистрация в ЦПРС са 2272 бр., или 76,8% от контрактите. Те са на стойност 1315 млн. лв., или 54,3% от общата стойност на сключените договори.

Отчита се ръст с 26% на броя и спад с 33,9% на стойността сключени договори от консорциуми, обединения и дружества за 2016 г. на годишна база.
Нарушения при сключените договори по обявени обществени поръчки съгласно чл. 157 ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от ЗКС

В рамките на извършения анализ за 2016 г. към 9.01.2017 г. сключените договори са 2958 бр. Строителните фирми, сключили договор за изпълнение на обществена поръчка без регистрация в ЦПРС, са 4 бр., което бележи спад в сравнение с 2015 г. Анализът на фирмите, които са без регистрация, показва, че по-голямата част от сключените договори с тях могат да се приемат съгласно закона. Те са за неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване на съществуващи горски пътища. Прави впечатление, че ремонтите, които се възлагат от НОИ – териториални поделения, се извършват в голямата си част от фирми без регистрация в ЦПРС или фирми, заличени от ЦПРС.

Запазва се тенденцията да се сключват договори по обявени поръчки от дружества при конфигурация на дялово участие над 80% в полза на фирмата без регистрация в ЦПРС, а незначителната част остава за вписаната фирма. Наблюдава се тенденция да се сключват договори за строителна дейност от дружества, в които носителят на по-голямото процентно участие не е фирма, регистрирана в Търговския регистър със строителна дейност.

Поръчка №00268-2015-0020, възложител Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.

Изграждане на преместваемо временно контейнерно селище в РПЦ – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, чрез монтаж на изработени по проект контейнери за настаняване на лица, търсещи закрила и изграждане на прилежаща инфраструктура, преместваеми контейнери за настаняване на лица и за осигуряване на медицинска помощ. Изграждане на площадкови ВиК мрежи по проект и резервоар за снабдяване с питейна вода. Изграждане на площадкови електрически мрежи, районно осветление, видеонаблюдение и независимо захранване чрез дизелов генератор. Изграждане на бетонови фундаменти. Вертикално планиране, пътна мрежа в контейнерното селище и ограда.

Цитат: „II. Декларация или удостоверение за наличие на регистрация в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите за пета категория строеж. В случай че участникът е чуждестранно лице, следва да представи декларация, удостоверение или еквивалентен документ за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгл. съответния национален закон.

Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 3 (три) строителства, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Заб.: Под „строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка“ – се има предвид дейности, свързани със строителство и/или изработка и монтаж на фургони.

2. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката в състав не по-малко от: ръководител на обект – строителен инженер или еквивалент, или строителен техник със специалност „Строителство и архитектура“ или еквивалент; Експерт строителство – магистър, професионална квалификация строителен инженер ПГС или еквивалент; Координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Работници – минимум 25 човека на трудов или граждански договор. 3. Участникът следва да разполага със строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка. 4. Определеният за изпълнител да е вписан в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна организация. 5. Участникът да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, съгласно чл. 171, чл. 171а, чл. 172, чл. 173 и чл. 174 от ЗУТ. 6. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват, сходен с предмета на поръчката или еквивалент.“ Сключен е договор за 1 389 714 лв. без ДДС.

Коментар: Поръчката е възложена на „Балкан Контейнер“ ООД ЕИК 201674662, която няма регистрация в ЦПРС. В приложение V.5. в обявата за сключен договор e посочено, че има фирма подизпълнител, позволена от закона, без да се упоменава конкретната фирма.

Налице е нарушение съгласно чл. 157 ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирма „Балкан Контейнер“ ООД е направила регистрация в ЦПРС след сигнал на КСБ. Обявлението за възлагане на обществената поръчка е от 8.03.2016 г., договорът е сключен на 18.04.2016 г., а регистрацията на фирмата в ЦПРС е от 23.06.2016 г.

Поръчка №02023-2016-0002, възложител „Напоителни ситеми“ ЕАД – София. Авариен ремонт на ОП „Тополчане“- II етап, с. Тополчане, община Сливен, област Сливен. Поръчката е на стойност 690 274 лв.

Коментар: Сключен е договор с „Арис – 90“ ЕООД, ЕИК 200727304. Фирмата няма регистрация в ЦПРС към 1.02.2017 г. Налице е нарушение съгласно чл. 157 ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за

Камарата на строителите.

Поръчка №00126-2016-0016, възложител община Несебър.

Паркоустройство, включващо разширение на гробищен парк, оформено в единно общо решение: Подходи и основни комуникации; Обособяване на гробищни парцели за двете изповедания – християнско и мюсюлманско; Парцели за изграждане на урнови стени; Парцел, отреден за изграждане на ритуален дом. Комуникационните връзки са решени посредством алеи с ширина 4 м. При пресичане на алеите са оформени уширения, в които са обособени места за почивка с пейки, кошчета и чешми на подходящи места. Предвижда се паркинг за 20 леки коли в североизточната част на имота. Прогнозна стойност без ДДС 600 000 BGN.

Цитат: „Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителство, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец №5). Доказателства за изпълненото строителство се предоставят под формата на: а) Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство (Образец №6). 3. Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец №7) и Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (Образец №8). Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителство, „сходно” с предмета на поръчка, следва да се разбира: паркоустройство и изграждане на алеи и/или елементи от пътната инфраструктура. 2. Участниците трябва да разполагат с подходящо техническо оборудване за изпълнение на поръчката, което включва строителна механизация за извършване на изкопни работи и превоз на земна маса (багер, самосвал), товаро-разтоварни работи (товарен автомобил), изграждане на пътното платно и полагане на асфалтова настилка, вкл. за направата на паркинг (булдозер, трамбовка, асфалтополагаща машина, валяк). 3. Участниците трябва да разполагат със собствени или наети технически лица, които ще използват при извършване на строителството. Необходим минимум технически лица: – Ръководител на обект/Технически ръководител – с професионална квалификация строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „ПГС“, или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности) с опит на подобна ръководна позиция не по-малко от 1 (една) година; експерт по безопасност и здраве в строителството – с професионална квалификация минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за Координатор по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно.“

Коментар: В обявената поръчка не е посочено изискване за регистрация в ЦПРС. Договорът е сключен с „Валерон“ ЕООД, ЕИК 202194381. Фирмата не е регистрирана в ЦПРС към 01.02.2017 г.

Поръчка №00589-2016-0026, Възложител община Перник – Договаряне без предварително обявление. Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник за „Жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, ул. „Кракра“ № 34“.

Цитат: „Изпълнение на допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез: а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари); б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи; в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници; г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии, вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници; д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение.“

Коментар: Не е посочено изискване за регистрация в ЦПРС. Общата стойност на поръчката без ДДС е 57 299,61 лв. Обявлението за възложена поръчка е от 09.09.2016 г. Договор по нея е сключен на 21.10.2016 г. с фирма „Биг Билд“ ЕООД, ЕИК 175167651, чиято регистрация в ЦПРС е от 10.11.2016 г.

В тази връзка Комисията по воденето, поддържането и ползването на ЦПРС отправи молба към Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за изразяване на становище относно конкретните изисквания и условия, които следва да бъдат предявявани към наетите за изпълнението на даден строеж строителни фирми, включително и такива, наети за изпълнението на отделни видове СМР на строеж, във връзка с необходимостта от регистриране и вписване на извършващите строителство фирми в ЦПРС за съответстващите на строителната дейност групи и категории строежи по Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн., ДВ, бр. 65/2007/, при спазване на разпоредбите на Закона за Камарата на строителите (ЗКС) обн., ДВ, бр. 108/2006/, съобразно категорията на конкретния строеж и при отчитане на различните възможни хипотези за възлагане и договаряне на изпълнението му от строителя/ите със сключен/ите договор/и за строителство.

Отговор от ДНСК

„Основни принципни ситуации: Първата от които е при наличие на договор за строителство за цялостно изпълнение на строежа, сключен от Възложителя с един „Главен изпълнител“ – строител по смисъла на ЗУТ, и втора, при която са налични повече от един договори за строителство, сключени между Възложителя и отделни строителни фирми – строители на отделни части, етапи или видове СМР на строежа.

Във връзка с повдигнатия въпрос следва да се има предвид, че по смисъла на чл. 163, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ е предоставена възможност на строителя да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове СМР или на части (етапи) от строежа.

Съгласно чл. 3 ал. 2 на ЗКС строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137 ал. 1 от ЗУТ или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната квалификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“, подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя.
Изключение правят единствено посочените в чл. 14, ал. 2 на ЗСК строежи на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, на вилни сгради и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „в“ и „ г“ от ЗУТ, строежи от допълнително застрояване, извън от тези от шеста категория, както и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначение на строежите от пета категория, които могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в ЦПРС.

Обръщаме внимание и на обстоятелството, че дори в предвидената с чл. 3 ал. 3 на ЗСК възможност за обединяване на отделните физически или юридически лица за изпълнението на строежите или отделни видове строителни и монтажни работи по чл. 3 ал. 2 от ЗКС, изрично е регламентирано изискването поне един от участниците в обединението да е вписан в Регистъра, като участието в обединение по чл. 3, ал. 3 от ЗКС не поражда права за лицата, които не са вписани в Регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строително-монтажни работи по чл. 3, ал. 2 от ЗКС, в съответствие с чл. 3, ал. 4 на ЗКС. В гореупоменатите случаи, а именно в случаите, при които физически и юридически лица се обединяват за изпълнението на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, е необходимо и следва представляващото обединението юридическо лице, което сключва договора/договорите за строеж и е страна при документирането на всички обстоятелства, свързани с изпълнението на строежа, а именно при съставянето на изискуемите по нормативната уредба актове и протоколи по време на строителството, да е регистрирано и вписано в ЦПРС за изпълнението на съответната категория строежи. С оглед на гореизложеното, ДНСК изразява и Ви уведомяваме за следното принципно становище по повдигнати от Комисията по воденето, поддържането и ползването на ЦПРС въпроси:

1. В случаите, при които предметът на договора за строителство обхваща цялостно изграждане на даден строеж, то изпълнителят на договора – строител, следва да е вписан в ЦПРС с обхват на вписване, който му позволява изпълнението на съответната категория строеж, като лицето, което сключва договора, е страна при документирането на всички обстоятелства, свързани с изпълнението на строежа, а именно при съставяне на изискуемите по нормативната уредба актове и протоколи по време на строителството. В тези случаи строителят може да сключва договори за изпълнението на отделни части или видове СМР на строежа с подизпълнители, вписани в ЦПРС за изпълняване на отделните видове строително-монтажни работи, посочени в Националната квалификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“, без да се изисква тяхното вписване да включва и съответната категория на строежа.

В случаите, при които са налични повече от един договори за строителство на конкретен строеж, сключени между Възложителя с отделни лица строители, то всички строители на строежа следва да са вписани в ЦПРС с обхват на вписване, позволяващ изпълнението на съответната категория строеж въпреки обстоятелството, че само един от тях участва при съставянето на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, предвид обстоятелството, че същите носят отговорността по чл. 163, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за изпълнението на дадения строеж, във връзка със съставянето на изискуемите по нормативна уредба актове и протоколи по време на строителството.

Следва да се има предвид, че данните за участниците в строителството се съдържат и следва да са вписани в заповедната книга на строежа, като настъпилите по време на строителството промени се вписват своевременно в нея, включително и при промяна и смяна на участник/ците в строителния процес и в тази връзка лицето, упражняващо строителен надзор, следва да изисква данни, удостоверяващи съблюдаването разпоредбите на ЗКС. Нещо повече, при констатиране на строителния надзор на изпълнение на строителни и монтажни работи на строежа от строителна фирма, която не е регистрирана по реда на ЗКС с издадено необходимото за извършване на дейността удостоверение, следва лицето, упражняващо строителен надзор, в 3-дневен срок от установяването на нарушението да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол по местонахождение на строежа, в съответствие с разпоредбите на
чл. 168, ал. 5 от ЗУТ.

Началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол (РДНСК) следва да уведомят всички областни управители, кметове и гл. архитекти на общините, попадащи в териториалния обхват на съответната РДНСК, за настоящите указания и същите да бъдат доведени до знанието на всички служители“.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 21.02.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.