„Строителна квалификация” ЕАД започна изпълнение на програмата си за обучения за 2017 г.

Прочетена: 91

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

„Строителна квалификация“ ЕАД започна изпълнението на програмата си за професионално обучение през 2017 г. Тя си поставя за цел да регламентира дейностите и да разшири акцентите в работата на дружеството в областта на професионалното образование и обучение. Целева група на курсовете са служители на строителни предприятия, членове на КСБ или вписани в ЦПРС.Първите обучения за годината се реализираха в Сливен, Ямбол и София.

В периода 6 – 8 февруари бяха проведени

интензивни квалификационни курсове за разширяване на компетенциите на тема „Изолации в строителството“.

В тях се включиха общо 58 служители от местни строителни фирми – 26 лица от Сливен и 32 от Ямбол. За обучителни организации бяха избрани Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Г. Козаров“ и Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Ямбол. Тези курсове подпомагат строителните фирми в по-детайлно усвояване на теоретични и практически познания и умения, като същевременно им дават възможност да постигат по-високо качество на СМР при реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Те са насочени към строителни техници, ръководители на обекти и други длъжности лица, управляващи процеси, свързани със саниране на сгради и др.

В обучението се изучават основните методи и нормативни изисквания за проектиране и изпълнение на хидро-, топло-, звуко-, антикорозионни и огнезащитни изолации при строителството на сгради и съоръжения. Системата за знания в областта на строителните изолации е в основата на подобряването на санитарно-хигиенните условия в жилищата, на икономията на енергия при тяхното отопляване, а така също и на повишаването на надеждността и дълготрайността на сградите и съоръженията.

При строителството специално на жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради е важно да бъдат осигурени параметрите на микроклимата при минимален разход на енергия за отопление на помещенията през зимния сезон.

Курсовете се провеждат чрез активно включване на обучаемите в учебния процес. Теоретичните уроци се редуват с часове по прилагане на придобитите знания, часове за обобщения и контрол. Като очаквани резултати обучаемите следва да придобият основни теоретични познания относно методите за проектиране и изпълнение на различните видове строителни изолации. Курсистите се подготвят така, че да могат да усвояват в бъдеще по-детайлни теоретични и практически познания и умения в различните сфери на строителството.

Обучение по ЗБУТ и координатор по безопасност и здраве

В изпълнение на взето от ръководните органи на КСБ решение всички дейности по организиране и провеждане на ежегодните обучения по ЗБУТ и координатор по безопасност и здраве да бъдат осъществявани централизирано чрез „Строителна квалификация“ ЕАД на 10 февруари бяха проведени първите курсове в централния офис на КСБ. Темите на обученията включиха:

1. Длъжностни лица по БЗР и координатор по безопасност и здраве;

2. Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

В тях участие взеха около 69 служители на строителни фирми от София, вписани в ЦПРС. Лектор отново бе инж. Борис Петров, който има дългогодишен опит във воденето на специализирани обучения в областта на строителството.

От 2015 г. насам по заявка на „Строителна квалификация“ ЕАД се проведоха повече от 20 обучения по ЗБУТ на територията на цялата страна, в които се включиха над 1400 души. Курсовете обхващат актуални теми, които запознават курсистите със спецификата на дейността по здравословни и безопасни условия на труд, както и с ефективното управление на професионалните рискове. То изисква прилагането на инструменти за превенция и повишаване информираността за по-добро спазване разпоредбите на действащото законодателство. Законът за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) урежда правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа.

В нормативната уредба законодателят е постановил задължения към работодателя, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки. Те включват: превенция на професионалните рискове; предоставяне на информация и обучение; осигуряване на необходимата организация и средства (чл. 4, ал. 1 ЗЗБУТ). Основните принципи на превенция съдържат в себе си: избягване на рисковете; оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати; ограничаване на рисковете при източника на възникването им; приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на оборудване, на работните и производствените методи с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия; привеждане в съответствие с техническия прогрес; замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно; обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори; прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес; използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства; даване на съответни инструкции на работещите (чл. 4, ал. 3 ЗЗБУТ).

Централизирането на процеса при провеждане на обучения има за цел да гарантира качественото изпълнение на законовите разпоредби в областта на ЗБУТ и да се бори със сивия сектор на обучителните услуги, формалното провеждане на курсове, получаването на документ или сертификат в много случаи без реална стойност. В допълнение обученията се финансират изцяло от КСБ за всички представители на фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 26.02.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *