Европейска панорама на уменията в сектор „Строителство“

Прочетена: 65

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Икономическата рецесия оказа силно въздействие върху нивата на заетост в строителния сектор, но в периода 2013 – 2025 г. се очаква ръст с 3,9%.

Секторът се променя динамично, непрекъснато навлизат нови професии, особено в областта на мениджмънта, включват се и допълнителни технически направления. Увеличаването на броя подизпълнители в строителството породи необходимостта от по-високи нива на умения за управления на проекти.

Прогнозите на национално ниво показват променлива строителна производителност през следващото десетилетие, като само малък брой държави от ЕС очакват значително повишаване на заетостта в сектора.

Строителството включва голям брой специализирани дейности, които все по-често изискват наличие на общи умения и знания. Секторът обхваща строителство на сгради и съоръжения, строително инженерство, както и по-специализирани строителни дейности – ВиК, топлоизолации, подготовка на строителната площадка и др. Работата в строителството изисква както изпълнението на рутинни, често физически задачи, така и по-квалифицирани дейности, за които е необходима значителна подготовка и опит.

Общите умения, необходими в строителния сектор, са:

Конкретни за длъжността работни умения – познание за и работа със специфични инструменти и оборудване, точност и прецизност, сръчност и физическа сила и издръжливост;

Персонални умения – добро управление на времето, гъвкавост, умения за решаване на проблеми, надеждност и способност за работа в екип.

Бавно възстановяване, но с тенденция за ръст на заетост над средното ниво до 2025 г.

Секторът е сред най-тежко засегнатите от икономическата криза и отчита сериозен спад след строителния бум. Прогнозите за заетост са нарастване с 3,9% до 2025 г. в рамките на ЕС. Очаква се да бъдат открити над 6 млн. работни места най-вече поради замяна на кадрите, напускащи сектора (пенсиониране или други причини), а не създаване на нови. Увеличението на заетостта в строителството през следващите години отчасти е в отговор на значителното свиване в периода преди 2013 г.

Новосъздадените работни места в бранша ще бъдат основно в групата на висшия мениджмънт, технически и асоциирани специалности. В тези професионални групи се очаква да бъдат открити общо 865 914 нови работни места. От друга страна, се предвижда загуба на 301 873 работни места за средни техници и оператори на машини до 2025 г. Въпреки това обаче половината от кадрите, които трябва да бъдат подменени, са именно от тази група – 2 863 000 от 5 512 000 работни места.

Прогнозите на национално ниво показват значителни различия за развитие на строителството до 2025 г. Страните с най-голямо увеличение ще бъдат Ирландия (+40%) и Гърция (+27%), което се развива на фона на огромен спад в тяхното строително производство през последните пет години. Хърватия (+22%), Обединеното кралство и Дания (+13%) също очакват нарастване. До 2025 г. заетостта във Великобритания ще достигне нива, надвишаващи тези преди рецесията, което показва, че до голяма степен секторът се възстановява. В Полша строителството е един от най-бързо развиващите се отрасли с ръст на заетостта от 11% в сравнение със спад от 0,4% във всички останали сектори – прогнозата е откритите нови работни места да бъдат изравнени като брой с тези, които трябва да заменят напускащите сектора. За 10 други държави се очаква повишаване на заетостта с 5% или повече – Малта, Франция, Латвия, Люксембург, Швеция, Словения, Португалия, Литва, Белгия и Естония. Заетостта в Испания ще започне да се увеличава в края на десетилетието, въпреки това до 2025 г. ще постигне едва 50% от броя на заетите през 2008 г.

За разлика от тях заетостта в други държави, сред които Кипър, Австрия Румъния и Италия, се очаква да намалее до 2025 г. на фона на общото увеличение в други сектори. Данните за Австрия показват силна динамика – значително повишаване през 2011 и 2012 г., последвано от спад през 2013 г.

Налице е сходство на национално ниво при търсенето на специалисти. В Австрия например най-голям спад на заетостта се очаква за неквалифицираните работници. Във Финландия е идентифицирана потребност от повишаване на специфичните умения и търсене на високо специализирани служители, в сравнение с например дърводелци, зидари и др. Подобна е и ситуацията в Естония.

Липсата на умения сериозно може да забави възстановяването.

Икономическата криза повлия значително върху предлагането на умения в строителния сектор. Намаляването на мащабните строителни проекти след 2008 г. доведе до масово напускане на работници от индустрията. Трудовата миграция реши част от този проблем в някои страни, но в бъдеще остават две основни предизвикателства:

Достатъчно нови кадри, които да се влеят в сектора. За целта обаче е необходимо осигуряването на възможности за стаж и практика, и то в период, когато работодателите трудно запазват съществуващия си персонал. В Ирландия например процентът на стажантите в строителството е в най-ниското си ниво, откакто съществуват данни в тази област.

Повишаване на квалификацията на съществуващата работна сила, за да се отговори на бъдещите нужди в сектора, особено по отношение на планиране и управление, нови технологии и устойчиви строителни процеси. В Австрия се отчита повишено търсене на технически умения, например работа с CAD и строително планиране. В Дания изискванията за енергийно ефективно строителство доведоха до повишен акцент върху иновациите и управленските умения, за да се гарантира оптимизирането на работните процеси. Обобщено, търсенето на специалисти, притежаващи умения в областта на енергийната ефективност и екологичната съобразност, може да се открие в много европейски държави.

Екопредизвикателството

Тенденцията към изграждане на зелени сгради изисква строителите да имат по-добро разбиране за екологосъобразните материали и технологии, които са енергийно ефективни и зелени. Така например изграждането на сгради с почти нулево потребление на енергия изисква придобиването на специализирани технически знания. Освен това прогнозните данни сочат, че ще бъдат създадени нови около 280 000 – 450 000 работни места (одитори, сертификатори, инспектори на отоплителни системи и монтажници) при обновяване на съществуващия сграден фонд. Особено много това се отнася до държавите от Централна и Източна Европа, където сградите са далеч от стандартите за енергийна ефективност. Съгласно резултатите от анализ по проект BUKLD UP Skills близо 3 000 000 работници в Европа ще имат нужда от обучения в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Идентифицирани са и нови обучителни подходи, за да се отговори на тези изисквания, включително: обучения на обучители, наставници; адаптиране на учебното съдържание и програми и др.

Ключовото предизвикателство за строителния сектор в бъдеще е увеличаването на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в общия строителен процес. Настоящата тенденция към по-интензивна употреба на ИКТ системи има пряка връзка с управлението на проекти, ефективността на строителния процес, включително логистика, дизайн и строителство. Както в повечето сектори, ИКТ все повече се вгражда в ежедневните дейности на строителните работници чрез използването на усъвършенствани машини, изискващи по-високо ниво на технологична компетентност. Работодателите в сектора се опитват да отговорят на тези потребности, но само една трета от тях посочват, че техните служители са преминали през подходящи обучения.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.03.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *