Мониторинг на обществените поръчки – декември 2016 г.

Прочетена: 81

Таня Бъчварова,
гл. експерт
„Анализи и прогнози“,
Екип на КСБ

Обявените обществени поръчки през декември 2016 г. са 211 бр. на стойност 162 млн. лв. Април м.г. беше последният месец, в който бяха в сила изискванията по стария Закон за обществените поръчки (ЗОП). От 15.04.2016 г. действа новият ЗОП. Това е причината в настоящия мониторинг да не се прави сравнителен анализ със същия период на предходната година.
Поръчките с обявена прогнозна стойност за декември са 211 бр., или 100% от всички обявени. Обществени поръчки без обявена стойност няма.

Обявени обществени
поръчки по сегменти

 „Инженерна инфраструктура“ – 23 бр., или 10,9% от общо обявените поръчки за месеца. Стойността им е 33 млн. лв., или 20,4% от общата обявена в строителния сектор.
 „Сградно строителство“ – обявените поръчки в този сегмент са 18 бр., или 8,5% от всички за декември. Стойността им е 26 млн. лв., или 16% от общо обявената в сектора.
 „Енергийна инфраструктура“ – обявените обществени поръчки в този сегмент са 69 бр., или 32,7% от всички за месеца. Стойността им е 82 млн. лв., или 50,6% от общо обявената.
 „Водоснабдяване и канализация“ – поръчките са 8 бр., или 3,8% от общо обявените. Стойността им е 12 млн. лв., или 7,4%.
„Проектиране и строителен надзор“ – обявените поръчки от този сегмент са 93 бр., или 44,1% от всички за декември. Стойността им е 9 млн. лв., или 5,6% от общо обявената за разглеждания период.

Разпределение по дейности

Обявените поръчки за декември 2016 г. в „Инженерна инфраструктура“ са 23 бр., или 10,9% от общо обявените, с прогнозна стойност 33 млн. лв., или 20,4%. Те са разпределени по дейности, както следва:

– Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура – 69,7% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, рехабилитация и поддръжка на пристанища – 4,3% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Паметници на културата, археологически разкопки – няма обявени обществени поръчки в сегмента.
– Сметища за битови и строителни отпадъци – 4,3% от обявените поръчки в „Инженерна инфраструктура“.
– Насипни работи – 4,3% от обявените обществени поръчки в сегмента.

Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 17,4% от обявените обществени поръчки в сегмента.

– Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа – няма обявени поръчки в сегмента.
 Обществените поръчки в сектор „Водоснабдяване и канализация“ са 8 бр., или 3,8% от общо обявените, с прогнозна стойност 12 млн. лв., или 7,4%. Те са разпределени по дейности, както следва:
– Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадъчни води – няма обявени поръчки в сегмента.
– Ново строителство и ремонт на помпени станции – няма обявени поръчки в сегмента.
– Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация – 100% от обявените обществени поръчки в този сегмент.
– Рехабилитация на колектори – няма обявени поръчки през декември.
– Строителство на утаител и резервоари – няма обявени поръчки в сегмента.
– Проект за воден цикъл – няма обявени поръчки.
– Сондажни работи – няма обявени обществени поръчки за месеца.

 Обществените поръчки в сектор „Сградно строителство“ са 18 бр., или 8,5% от всички за декември. Стойността им е 26 млн. лв., или 16%. Те са разпределени по дейности, както следва:

– Ново строителство – 5,6% от общо обявените поръчки в сегмента.
– Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни работи, консервация и реставрация – 94,4% от обявените поръчки в сегмента.

Обществените поръчки в сектор „Енергийна инфраструктура“ са 69 бр., или 32,7% от всички за месеца. Стойността им е 82 млн. лв., или 50,6%. Те са разпределени по дейности, както следва:

– Мерки за енергийна ефективност – 71,1% от общо обявените поръчки в сегмента.
– Ремонт, реконструкция и монтажни работи – 1,4% от общо обявените поръчки в сегмента за декември.
– Ново строителство – 2,9% от обявените поръчки в сегмента.
– Прекратени поръчки – 24,6% от общо обявените поръчки в сегмента.

 Обществените поръчки в сектор „Проектиране и строителен надзор“ са 93 бр., или 44,1% от общо обявените, с прогнозна стойност 9 млн. лв., или 5,6%. Те са разпределени по дейности, както следва:

– Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 2,2% от обявените поръчки в сегмента.
– Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 37,5 от общо обявените поръчки в сегмента.
– Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти – 58,1% от обявените поръчки в сегмента.
– Обследване за енергийна ефективност – 2,2% от обявените поръчки в сегмента за декември.

Обществени поръчки
по критерий „Източник на финансиране“

 Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ – няма обявени обществени поръчки.
 Европейски бежански фонд – няма обявени обществени поръчки.
 Механизъм за свързване на Европа – няма.
 Българо-швейцарска програма за сътрудничество – няма обявени обществени поръчки.
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – 1 бр.
 Проект „Красива България“ – няма обявени обществени поръчки.
 Оперативна програма „Добро управление“ – няма обявени обществени поръчки.
 Агенция за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика – няма поръчки.
 Грантово споразумение с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ – няма.

Обществени поръчки по критерий „Възложител“

Обявените обществени поръчки от общини са 176 бр., или 83,4% от всички за месеца. В комуналния и обществен сектор са обявени 4 бр., или 1,9%. Болниците и учебните заведения са със 7 броя, или 3,3% от общо обявените поръчки. Министерствата и агенциите са обявили 23 бр., или 10,9% от всички за декември. В направлението „Други“ е обявена 1 бр., или 0,5%.

През декември в обявленията за обществените поръчки са изисквани следните сертификати:

 ISO 9001:2008 – за 39,3% от поръчките е изискван този сертификат.
 ISO 14001:2004 – за 22,3% е изискван този сертификат.
 OHSAS18001:2007, за 2,8% от поръчките се изисква този сертификат.
 SA 8000:2008 – няма изисквания.
 ISO 27001:2005 – няма изисквания.
 IEC 17020:2005 – няма изисквания.
 ISO 17025:2005 – няма изисквания.
 ISO 9606-1:2012 – няма изисквания.
 ISO-13485 – няма изисквания.
 ISO-17024:2003 – няма изисквания.
 ISO-27001-2005 – няма изисквания.

Нарушения

Констатацията на експертната група към Камарата на строителите в България (КСБ) е, че допуснатите нарушения и ограничителни критерии, водещи до субективни решения, в рамките на анализа за декември 2016 г. са в 7 бр. обществени поръчки. Тенденцията е спад на нарушенията с 5 бр. в сравнение с предходния месец.

 „Инженерна инфраструктура“ и ВиК – 2 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията за декември. Отчита се спад на нивата на нарушенията в сравнение с предходния месец с 1 бр.
 „Сградно строителство“ – няма допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Забелязва се запазване на нивата на нарушенията в сравнение с предходния месец.
 „Енергийна инфраструктура“ – регистрираните несъответствия в обявените обществени поръчки са 4 бр. Тенденцията, която се наблюдава, е спад на нарушенията с 5 бр. в сравнение с предходния месец.
 „Проектиране и строителен надзор“ – има 1 бр. несъответствия за декември в обявените обществени поръчки, или налице е ръст с 1 бр. в сравнение с предходния месец.

Поръчка №00053-2016-0011

Възложител: община Средец, Област Бургас

Задание: Основен ремонт на обекти от IV-класна пътна мрежа, разположена на територията на община Средец.

Обект на поръчката: Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 „а“

Предмет на поръчката, количество и/или обем: „Основен ремонт на обекти от IV-класна пътна мрежа, разположена на територията на Община Средец ”
Видовете работи, включени в предмета на поръчката, са: „Земни работи“; „Пътни работи“, „Асфалтови работи“ и „Ремонт на пътни принадлежности и съоръжения“. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация към документацията за участие.

Цитат: „II.2.5) Критерии за възлагане:

П 1- Гаранционен срок Тежест: 10

П3 – Управление на критични точки Тежест: 20“

Коментар: Гаранционните срокове се определят от Наредба 2 и при минимален срок трудно могат да бъдат критерии за оценка, а също така за какво управление на критични точки става въпрос?

Поръчка №00109-2016-0036

Възложител: община Благоевград

Задание: Обновяване и облагородяване на площад „Георги Измирлиев – Македончето“, реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление в централна градска част между сградите на Общинска администрация – Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров“, Регионална здравна инспекция, сградата на Американски университет в България и хотел „Ален мак“.

Цитат: „II.2.5) Критерии за възлагане: Оценка на мостри Тежест: 25“

Коментар: Оценка на мостри – от какво? Няма яснота при критериите за възлагане.

Поръчка №00031-2016-0008

Възложител: община Малко Търново, област Бургас

Задание: Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново по четири обособени позиции.

Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности:

Изисквано минимално/ни ниво/а: Под строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: СМР и/или проектиране и изпълнение на строеж, свързани с въвеждане на енергоефективни мерки в сгради, включ. ремонтни строителни работи по полагане на фасадна (външна) топлоизолация на сгради с квадратура на топлоизолацията минимум 600 кв. м, полагане на хидроизолация на сгради с квадратура на хидроизолацията минимум 450 кв. м и поставяне на дограма с квадратура на дограмата минимум 250 кв. м (изискването се отнася за всички обособени позиции)“

Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с ремонтни строителни работи по полагане на фасадна (външна) топлоизолация на сгради с квадратура на топлоизолацията минимум 600 кв. м, полагане на хидроизолация на сгради с квадратура на хидроизолацията минимум 450 кв. м и поставяне на дограма с квадратура на дограмата минимум 250 кв. м.

Поръчка №00118-2016-0013

Възложител: община Сливен

Задание: Изпълнение на инженеринг – проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 12 обособени позиции.

Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности : Изисквано минимално/ни ниво/а: Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР/строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж/, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. За строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: СМР по въвеждане на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро- и топлоизолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради с РЗП: минимум 1500 кв. м (отнася се за всички обособени позиции).“
Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП: минимум 1500 кв. м.

Поръчка №00184-2016-0009

Възложител: община Пещера

Задание: Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради с 6 обособени позиции

Коментар: Не се изисква регистрация в ЦПРС. Нарушение съгласно чл. 157 ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите в България.

Поръчка №00184-2016-0010

Възложител: община Пещера

Задание: Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс на община Пещера по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментар: Не се изисква регистрация в ЦПРС. Нарушение съгласно чл. 157 ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите в България.

Поръчка №00099-2016-0009

Възложител: община Етрополе

Задание: Услуга по разработване на общ устройствен план на община Етрополе.

Цитат: „За да се приеме, че е спазено изискването участникът да е изпълнил услуга с обем – еднакъв или сходен с предмета на поръчката – в случай, че той е изпълнявал съответната дейност като част от обединение, то той трябва да е изпълнил не по-малко от 30% от дейността (респективно – участието му в обединението да е било мин. 30%).“

Коментар: За опита на кандидата е определящо какъв обем дейност е изпълнил, а не какво е процентното участие в някакво сдружение или % от изпълнена дейност.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 14.03.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *