Строителни компании могат да се включат в проекта „Студентски практики” по ОПНОИР

Прочетена: 74

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Строителни предприятия могат да вземат участие като обучаващи организации в изпълнението на проект „Студентски практики – Фаза 1“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). Той се изпълнява от Министерството на образованието и науката (МОН) и има няколко основни цели:

да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
да подкрепи и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
да спомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Обучението по проекта се състои в провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление, в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно предварително изготвена програма. Стажовете са различни от предвидените по учебен план. Те се провеждат индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник. Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения уебсайт http://praktiki.mon.bg/sp, след което може да кандидатства за обяви, публикувани от обучаваща организация.

Основните участници в проекта са:

Обучаваща организация – организация, в която се провежда студентска практика, и работодател на ментора;

Практикант – студент, избран от обучаваща организация и потвърдил участието си в практическо обучение;
Ментор – лице, което е в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаваща организация, в която се провеждат студентски практики;
Академичен наставник – преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите, които ще участват в практическо обучение;

Функционален експерт – представител от висшето училище, който подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по проекта в съответния институт или университет – партньор по „Студентски практики“;

Водещ функционален експерт – представител от висшето училище, който носи отговорност пред ръководството на учебното заведение за организацията и контрола на реализацията на дейности по проекта и е контактно лице с ангажирания екип на МОН.

В инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по „Студентски практики – Фаза 1“ подробно са описани изискванията и ангажиментите на обучаващите организации, каквито могат да бъдат и строителни предприятия.

По проекта са допустими стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни институции, работодателски организации и други юридически лица. Те се регистрират в http://praktiki.mon.bg/sp/registration/employers, след което подлежат на проверка. Потвърждават се онези юридически лица, които са вписани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди да кандидатстват в уебсистема на „Студентски практики“.

Обучаващата организация сключва договор по образец с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и одобрени за практика. Контрактът се подписва след първото потвърждение от студент за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първия стаж.

За всяка позиция още при обявяването й в информационната система обучаващата организация посочва ментор. Той следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента. Менторът следва да притежава висше образование, както и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданото практическо обучение. Той може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 студенти, участници в практиката. Имената на ментора се посочват освен в информационната система и в нарочен списък, представен от обучаващата организация на висшето училище при сключването на договора.

Ролята на ментора:

 изработва програма за студентската практика за съответната позиция, която съгласува с академичния наставник и въвежда в информационната система;
 потвърждава въведения от студента график по дати и часове за провеждане на практика, като при необходимост съгласува наложили се промени;
 запознава студента с работната среда, спецификата на дейността в обучаващата организация, добрите практики, вътрешната организационна култура;
 подпомага студента да придобие специфични професионални умения, необходими за съответната позиция;
 възлага на студента задачи, следи за изпълнението им и за напредъка му;
 потвърждава ежедневно в информационната система участието и извършените от студента дейности съгласно графика за осъществяване на практиката;
 уведомява студента и академичния наставник за постигнатите резултати;
 в края на практиката отбелязва преценката си за представянето на студента във финалния отчет по образец;
 при открито от ментора нарушение на условията в Инструкцията, извършено от студента, той не потвърждава завършването на практиката и уведомява своевременно висшето училище. За извършената работа по проекта менторът получава възнаграждение, което се изплаща от висшето училище след приключване на студентската практика/практики, въз основа на генериран отчет за отработените часове, приет от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице, при условията и по реда на Инструкцията. Отчетът се изготвя от ментора по месеци чрез генериране в информационната система, разпечатва се, подписва се и се предоставя на висшето училище.

Допълнителна информация, както и линк за регистриране на строително предприятие като обучаваща организация може да бъде намерена на интернет страницата на проекта www.praktiki.
mon.bg.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 15.03.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *