Камарата се включи в два нови проекта

EU Post-Lab е насочен към командироването на работници, а VET4LEC – към обучение за нискоенергийно строителство

Прочетена: 73

Мария Желева,

Експерт – КСБ

За КСБ и проектите, по които е партньор, периодът от края на 2016-а до началото на 2017 г. се отличава както с редица постижения, така и с много нови предизвикателства.

Заключителната конференция на проекта Step-2-Sport се състоя на 21 февруари в Брюксел в Делегацията на правителството на Каталония към Европейския съюз. Събитието беше открито за широката публика с цел да разпространи резултатите от инициативата пред редица заинтересовани страни: спортни сдружения, асоциации на ЕС, строителния сектор и експерти в областта на устойчивото развитие.

Партньорите по проекта обобщиха наученото през последните 3 години и представиха интересна статистика. Според данните на Консорциума с инвестиция от 9,3 млн. евро в 27-те пилотни спортни обекта и съоръжения в осемте европейски държави участници могат да бъдат спестени повече от 12 хил. MWh годишно чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) и да бъдат генерирани повече от 3000 MWh годишно посредством използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В случай на недостиг на финансови средства предложените мерки за ЕЕ се осъществяват стъпка по стъпка посредством иновативен подход, което е ефективна стратегия за постигане на сгради с близко до нулевото енергийно потребление (СБНЕП).

Според изчисленията до февруари 2017 г. инвестициите, вложени в 27-те пилотни спортни сгради, са на стойност над 1 млн. евро и чрез тях са спестени приблизително 2000 MWh енергия годишно. До момента са въведени широк спектър от мерки за повишаване на ЕЕ: разнообразни решения за сградна обвивка (изолации на стени и тавани, прозорци с по-висока степен на ЕЕ и др.), стратификационна система за гореща вода с резервоар за съхранение, ЕЕ помпи, LED системи за осветление и сензори за движение, ефективни решения за отоплителни, климатични и вентилационни инсталации, системи за оползотворяване на топлината в закрити плувни басейни, както и кондензационни котли и котли на биомаса.

До края на 2017 г. още 4 млн. евро ще бъдат инвестирани за повишаване на ЕЕ в пилотните обекти. На годишна база тези мерки ще доведат до повече от 6000 MWh енергийни спестявания, намаляване на вредните емисии с над 1800 тона CO2, както и до спестяване на повече от 506 000 евро. През 2017 г. на европейско ниво са осигурени 700 млн. евро за сигурна, чиста и ефективна енергия, от които 104 млн. евро за ЕЕ.

На графиката е отбелязан потенциалът за енергоспестяване във всеки от пилотните обекти. В синьо е представено крайното енергопотребление (MWh/годишно) преди реновациите, а в зелено е отбелязано очакваното крайно енергопотребление на сградата след изпълнение на всички предложени мерки.

Наред със статистика отделните партньори представиха и основните резултати, постигнати в рамките на проекта STEP-2-SPORT:

üНеуза Роса от JesusFerreira Consultores показа Пътната карта за подпомагане процеса на енергийното обновяване и постигане на спортни сгради с почти нулево потребление на енергия (ПНЕС).

üЖозе Граноле от ICAEN запозна публиката с инструмента за сравнителен анализ – онлайн платформа, която дава възможност на собствениците и мениджърите на спортни съоръжения да направят оценка на текущото енергийно потребление и да определят потенциала им за повишаване на ЕЕ (виж карето).

üАтанасиос Пецопулос от SPEED Development Consultant обобщи научените уроци от инициативата, както и основните изводи и препоръки за конкретни политики. Той подчерта, че са нужни допълнителни енергийни политики и подходящи финансови механизми, за да се постигне необходимата всеобхватност в енергийното обновяване на спортните съоръжения.

üМартин Длузевски от KAPE представи проект за енергийно обновяване, който предстои да бъде изпълнен в полския спортен комплекс „Стальова Воля” през 2017 г.

üМарк Торентели от Технологичен център LEITAT демонстрира изпълнените мерки за повишаване на ЕЕ в 4 каталунски спортни обекти, както и реализираните икономии.

В края на миналата година КСБ се включи и в два нови проекта по

програма
„Социален диалог“

на ЕК – EU Post-Lab „Командироване на работници: засилване на административното сътрудничество и достъпа до информация“ и VET4LEC „Професионално образование и обучение за ниско енергийно строителство”.

EU Post-Lab има за цел да подпомогне страните членки на ЕС да се запознаят по-подробно със съществуващите предизвикателства, както и да разработят нови инициативи в сферата на командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Инициативата има за цел да проучи как стои въпросът с минималните заплати в строителния сектор в отделните страни членки. Наред с това партньорите ще предложат стратегии за по-добра координация между социалните партньори и инспектиращите органи както на национално, така и на транснационално ниво с оглед спазване на предвидените в закона и/или колективните трудови договори минимални трудови възнаграждения.

Темата на проекта е пряко свързана с Директивата за командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги, която е приложима за българските строителни фирми, изпълняващи обекти в други страни членки на ЕС. Нейните изисквания се считат за минимални що се отнася до възнагражденията на работниците и осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд на обекта.

Продължителността на дейностите по проекта е 24 месеца, а участниците са от Германия, Австрия, Италия, Белгия, Испания, Португалия и Румъния. Координатор на проекта е испанската Национална паритетна комисия на Социалната каса (CNCE), а партньори са немската каса Soka-Bau, фондациите „Джакомо Бродолини“ – Италия, и „Латина“ – Румъния, сдружение Notus – Испания, строителните синдикати Budowlani – Полша, и Yol-Is – Турция, както и белгийският Професионален съюз „Обща федерация на труда в Белгия“ (FGTB) и лисабонският Институт (ISCTE) – Португалия.

На проведената първа работна среща беше представено накратко състоянието в партньорските страни във връзка с командироването на работници за изпълнение на обекти в други държави членки и наличните бази данни. Партньорите обсъдиха методологията и рамката за предстоящите дейности по проекта.

VET4LEC е в съответствие с Работната програма на европейските социални партньори 2016-2019 г., която е насочена към засилване на интереса към строителната индустрия, издигането на авторитета на строителната професия, привличането и задържането на младите хора в бранша, повишаването на професионалната квалификация на кадрите и предвиждане на необходимите умения от сектора.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а от българска страна освен КСБ участва и ФСИВ „КТ Подкрепа“. Координатор е FIEС, а EFBWW (европейският строителен синдикат) е съинициатор на инициативата. Ето и част от заложените цели: 

üсъбиране, оценка и сравнение на казуси, базирани на националните проекти, финансирани по инициативата BUILD UP Skills (КСБ е единствената организация, членуваща във FIEC, която има реализиран проект по първата фаза на инициативата; наред с това Камарата в момента участва и в проект по втората фаза – BUSEnerPro, с координатор ЕнЕфект);

üоценка на връзката между конкретните модели на ПОО (професионално образование и обучение) и ефективността им на терен; взаимодействието на различните строителни професии и специалности на обекта при изпълнение на мерки по обновяване (различните СМР);

üпримери за добри практики от отделните държави за изпълнени проекти от нискоенергийното/зеленото строителство;

üкарта на знания, умения и компетентност за ниско енергийно строителство в различните национални модели на ПОО с цел да се допринесе за внедряването на европейската квалификационна рамка (ЕКР) и други европейски инструменти;

üпреценка доколко интердисциплинарният подход е залегнал в различни модели за ПОО в ЕС и какъв потенциал има за внедряването на компонент за енергийна грамотност;

üразработване на насоки и препоръки за това как биха могли да бъдат преодолени идентифицираните слабости;

üразработване на насоки и препоръки за това как да се подобри участието на жени и младежи в сектора;

üразработване на насоки/наръчници за преподаватели;

üзасилване на партньорството между основните заинтересовани страни: социални партньори, фирми, местни/регионални власти и институциите, отговарящи за ПОО.

 

Step-2-Sport –

Полезни инструменти

Инструментът за сравнение дава възможност на собственици и управители на спортни зали да определят нивото на ЕЕ в тях. Основни предимства:

ü Установява потенциала за енергийни подобрения в спортната зала;

ü Сравнява нивото на ЕЕ на спортната зала с високоефективна спортна зала от същия тип;

ü Предоставя препоръки за мерки за ЕЕ, позволяващи достигане на сграда с близко до нулевото енергийно потребление (БНЕП) и редуциране на разходите на енергия до 60%.

Платформата за консултации е другият полезен механизъм, разработен в рамките на проекта. Тя е достъпна на сайта на Step-2-Sport и подпомага със съвети собствениците на спортни обекти, които биха искали да предприемат сериозни енергийни реновации. Благодарение на тази интерактивна платформа заинтересованите страни в сектора имат възможност да се свържат с техническите експерти на Step-2-Sport и да им зададат своите въпроси, свързани с въвеждането на ЕЕ мерки, ВЕИ, измерване и проверка на енергийните спестявания, механизми за финансиране, енергийно сертифициране и др. Платформата предоставя и още една възможност за консултации – рубриката „Често задавани въпроси“ (FAQs).

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.04.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *