Годишен доклад на Социалната комисия на FIEC за професионалното образование 2016

Прочетена: 39

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Въпреки направеното от страните – членки на ЕС, до момента, перспективите за заетост на младите хора в Съюза са песимистични. Всеки пети младеж на възраст под 25 години търси, но не намира работа. Общо около 7,5 млн. души под 24 г. не са заети нито в работа, нито в образование и обучение. В допълнение в повечето европейски държави строителният сектор все още има негативен образ, което пряко засяга неговата атрактивност. Това до известна степен обяснява трудностите при наемане и задържане на младите хора и на квалифицираните кадри. Поради тази причина привличането им в строителната индустрия, която представлява 8,5% от брутния вътрешен продукт на 28-те членки на ЕС, може да играе важна роля в борбата с изключително високите нива на младежка безработица.

Безпрецедентно високият брой бежанци, търсещи убежище в Европа, е друго основно предизвикателство, пред което е изправена строителната индустрия. Въпросът ще бъде разгледан в рамките на социалния диалог, за да се идентифицират възможностите за тяхната интеграция на пазара на труда в ЕС наред с други механизми, като например предоставяне на целеви схеми за обучение и образование.

В тази връзка FIEC и EFBWW (Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването) реализират съвместен проект, съфинансиран от Европейската комисия, който представя на национално ниво добри практики за инструменти/инициативи за насърчаване на младежката заетост и подобряване на условията на труд в строителния сектор. Проектът показва начина, по който държавите полагат усилия за справяне с този проблем, и има важен принос за създаването на нови мерки в областта.

Сайтът www.construction-for-youth.eu стартира през януари 2015 г. и съдържа информация за повече от 40 инициативи от 13 различни страни. Камарата на строителите в България също участва в платформата чрез своя проект „Аз мога да строя“. Предвижда се сайтът да се актуализира редовно с нови мерки, разработени на национално ниво.

С цел насърчаване на позитивния имидж на строителната индустрия сред младите хора FIEC е асоцииран партньор в WorldSkills Europe – сдружение с идеална цел, което насърчава високите постижения в областта на развитието на умения и компетенции. Организацията работи за повишаване информираността относно значението на професионалните постижения и високото качество на професионалното образование и обучение в Европа.

Дейностите на FIEC са фокусирани и в областта на стажуването като средство за улеснение на прехода от обучение към заетост. Една от основните причини за това са данните, според които държавите с доказано качествени системи за професионално образование и обучение (ПОО), включващи модели за стажуване и чиракуване, отчитат по-ниски нива на младежка безработица. Обучаемите и стажантите имат възможност да придобият ценни умения в реална работна среда и по-висока степен на бъдеща пригодност за заетост. Компаниите, които осигуряват подобни схеми, от своя страна могат пряко да се възползват както по време на стажа, така и в близко бъдеще чрез наемане на напълно обучени работници.

В рамките на друга инициатива с финансовата подкрепа на ЕК (Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“) FIEC насърчава стажуването и чиракуването, поемането на гаранции от строителните компании и други заинтересовани страни. Те биха могли да са свързани с: насърчаване, въвеждане и развитие на схеми за обучение чрез чиракуване във фирми, които нямат подобна практика; преразглеждане на съществуващите модели с цел подобряване на тяхното качество, ефективност и популярността и др. Подобна гаранция бе подписана от FIEC и Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването, подчертаваща съвместната им ангажираност по отношение на:
– Промотиране на партньорства за стажуване и чиракуване с цел подобряване на системите за професионално образование и обучение;
– Насърчаване обмена на добри практики и популяризиране на успешните системи за професионално образование и обучение;
– Повдигане на актуалните въпроси в ПОО в индустриалните отношения на европейско ниво и на национално равнище чрез своите членове.
Развитие на предприемачески умения: създаване на основа за намиране на работа.

Обучението по предприемачество е свързано с развитие на умения и начин на мислене, което превръща творческите идеи в действия. Това е ключова компетентност за всички учащи и е от значение в контекста на стратегията за учене през целия живот, във всички дисциплини и форми на образование – формално и неформално. На европейско ниво е дадена следната дефиниция: „Чувството на инициативност и предприемачество се отнася до способност­та на индивида да претворява идеите в дела. То включва креативност, иновации и поемане на риск, както и способността за планиране и управление на проекти за постигане на целите“.

Насърчаването на пред­приемачеството в областта на образованието и обучението се превърна във водещ приоритет на европейско и национално равнище, което подчертава необходимостта от ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни. Важно е, че ползите от образование и обучение по предприемачество не се ограничават единствено до създаване на нови предприятия, иновативни проекти и работни места. Както беше споменато, то е свързано със способността на индивида да превръща идеите в действия и затова е насочено към всички, особено за младите хора и тяхната пригодност за заетост. Строителната индустрия може да предложи значителни възможности и перспективи за целта, които да доведат до откриването на повече работни места. За целта FIEC и EFBWW ще предприемат действия за оценка на съществуващите инициативи на национално ниво и ще разгледат възможностите за съвместни действия.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 19.04.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *