Инж. Димо Мирчев: Строителството в областта през миналата година не се разви по очаквания начин

Най-големият проблем е некоректното провеждане на обществените поръчки

Прочетена: 115

Мартин Славчев

Инж. Мирчев, Вие бяхте избран за председател на ОП на КСБ – Силистра, за втори мандат. Моля представете се накратко, както и компанията, която ръководите, и опита Ви като член на КСБ.
Роден съм на 11 юли 1975 г. в с. Добротица, област Силистра. Завърших средното си образование в ТМТ „Владимир Комаров” със специалност „Електроснабдяване и обзавеждане на промишлени предприятия“. Висшето си образование получих в ТУ – Варна, със специалност „ЕСЕО на водния транспорт“, след което завърших още две магистратури: във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” – „Стопанско управление”, и във ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна – „Пътно строителство”.
От 2007 г. съм управител на фирма „Пътстроймонтаж” ООД – Силистра. През 2000 г. тя е приватизирана и е изцяло с частен капитал. Работи основно в сектор ниско строителство – пътища, водопроводи и канализация. През последните години сме изпълнили множество обекти, свързани с благоустрояването на уличните мрежи в населените места от областта, пътища от общинската мрежа, както и няколко водопровода.
Като член на КСБ и председател на ОП на КСБ – Силистра, редовно съм участвал в провежданите разширени управителни съвети на Камарата. Предложените от мен две поправки в последната актуализация на Устава бяха приети с мнозинство. Редовно свиквам Областен съвет на ОП, а при необходимост се провеждат и общи събрания при всеки един казус, тревожещ някоя или множество от фирмите, членуващи в ОП на КСБ – Силистра.

Кои са най-значимите обекти, които се изпълняват на територията на ОП, кои се очаква да се реализират през този програмен период? На какво разчита браншът за работа през годината?
Строителството в област Силистра през 2016 г. не се разви по очаквания начин за изпълнение на много проекти. По общини то протече по следния начин:
Силистра стартира дългоочакваната процедура по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 15 блока. Тя се проведе по указанията на МРРБ, които игнорираха малките и част от средните фирми с условията за участие. Поставиха критерий за липса на ангажимент за плащане на избрания изпълнител, прекалено големи изисквания към проектантския екип и др. Строителството стартира само по няколко от приключилите поръчки, и то в края на годината – през ноември.
Изпълнено бе разширение на гробищния парк. В момента тече процедурата за избор на изпълнител за обект: „Закриване и рекултивация на клетка 1 (едно) от регионално депо за неопасни отпадъци на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Дулово и Главиница“. Това са по-значителните обекти, надвишаващи 100 хил. лв., които са изпълнени или се очаква да бъдат реализирани. Всички останали са на стойност под 20 хил. лв. Като обобщение – в община Силистра през 2016 г. почти не се е извършвало същинско строителство.
В община Тутракан тече процедура за четиригодишен договор за обект с предмет „Поддържане (превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт (рехабилитация), реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на община Тутракан, стопанисвани от община Тутракан”.
През декември стартира изпълнението на проект: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: „Реконструкция на съществуващи водопроводи и благоустрояване на ул. „Исперих“ и ул. „Родина“ от о.т. 101 (ул. „Ана Вентура“) до о.т. 223 (ул. „Хемус“) в гр. Тутракан и упражняване на авторски надзор”.
Има избран изпълнител за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод и благоустрояване на улица „Стефан Караджа” гр. Тутракан”.
Изпълнено бе строителство на обект: „Извършване на СМР на обект: „Преустройство, рехабилитация (внедряване на мерки по енергийна ефективност) и промяна предназначението на съществуваща сграда (детска градина) в многофункционален център за култура и спорт, в УПИ – 2318, кв. „102”, гр. Тутракан“.
Друг обект, който бе изпълнен през 2016 г., бе с предмет: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на общински административни сгради гр. Тутракан” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Административна сграда с адрес: град Тутракан, ул. „Трансмариска” №31”; Обособена позиция №2: „Административна делова сграда с адрес: град Тутракан, ул. „Трансмариска” №7”; Обособена позиция №3: „Административна делова сграда с адрес: град Тутракан, ул. „Крепостта” №47”.
В община Дулово през 2016 г. бяха изпълнени само два по-значителни обекта – рехабилитация на улична и пътна мрежа и реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с. Раздел.
В община Главиница няма изпълнено строителство на обекти с единична стойност над 50 хил. лв. Към настоящия момент приключи една изключително опорочена процедура с предмет: „Основен ремонт на общински пътища и рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в населени места в община Главиница”.
В община Ситово през 2016 г. се проведе една обществена поръчка на стойност над 50 хил. лв. Тя е за проектиране и изпълнение на СМР за основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти, включително упражняване на авторски надзор, по 3 обособени позиции.
В община Алфатар ситуацията е подобна, като разликата е, че изпълнението на поръчка е завършено през 2016 г. Тя е с предмет: „Ремонт на пътища и улична мрежа в община Алфатар”.
Община Кайнарджа проведе две по-големи обществени поръчки, а именно: Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по улица „Втора” с. Голеш, и улица „Борис Христов”, с. Кайнарджа, община Кайнарджа”; „Основен ремонт на общински пътища и рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в населени места в община Кайнарджа”.
През настоящия програмен период очакванията ни са за достатъчно работа за местните строители. През 2017 г. трябва да се реализират проектите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за които има избрани изпълнители.
Община Силистра е изготвила проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“, за които предстои да стартират процедурите за избор на изпълнители. Също така имам информация за доста подадени проекти от общините към ДФ „Земеделие“. За тях се очаква класиране и последващо финансиране.

Кои са най-честите проблеми, с които местните фирми се сблъскват, и как виждате ролята на Камарата за тяхното решение?
Най-големият проблем на строителите в област Силистра, а предполагам и на колегите в останалите части на страната, е некоректното провеждане на обществените поръчки. Сблъскваме се с арогантното потъпкване на законите от различни институции.
Като пример за това ще цитирам последния случай, на който съм свидетел. Община Главиница проведе обществена поръчка за четиригодишен договор с предмет: „Основен ремонт на общински пътища и рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в населени места в община Главиница”, която е по същата документация, както процедурата на община Кайнарджа, но с различни участници. Решението на комисията обаче се оказа абсолютно копие на това на комисията на община Кайнарджа. Членовете разсъждаваха толкова идентично, че бяха допуснали дори едни и същи правописни грешки. Комисията в община Главиница не си направи труда да прочете „Техническото предложение“ на участниците, да не говорим, че в двете процедури третият участник беше различен, но какво от това, той „трябва“ да е допуснал същите недостатъци като колегата си в община Кайнарджа. Единствената разлика в протоколите бе в имената на възложителя и участниците.
Друг проблем е незаконното строителство и сивата икономика в сектора. Ролята на Камарата за преодоляване на тези трудности може да се засили по няколко начина:
– Сезиране на Прокуратурата при съмнение за извършени незаконни действия от страна на възложителите на обществената поръчка.
– Безпристрастно оповестяване на факти във в. „Строител” при безспорно доказани незаконно проведени обществени поръчки.
– Отстояване с всички сили и средства на идеята за въвеждане на типови документации за провеждане на обществени поръчки и договори за строителство.
– Настояване за абсолютно изключване на субективния фактор на оценка в типовите документации за провеждане на обществените поръчки.
– Сигнализиране органите на „Инспекцията по труда“ и ДНСК за съмнителни обекти, които се изпълняват от неквалифициран персонал без трудови договори.

Какво е състоянието на строителния сектор във Вашата област, колко са фирмите, вписани в Регистъра, колко са членове на Камарата? Как се отразиха промените в Устава за членството в организацията? Как осъществявате диалога и обратната връзка със строителните фирми от Вашия регион?
Състоянието на строителния сектор в област Силистра се базира почти изцяло на малки и средни строителни фирми. То може да се определи като тежко заради следните фактори: изключително беден район, слаб инвеститорски интерес, ограничен брой обществени поръчки, повечето от които се печелят от посреднически външни фирми без необходимия материален и трудов капацитет.
Към момента вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) са 40 фирми от област Силистра. Членовете на ОП на КСБ – Силистра, наброяват 29 строителни компании.
След направените промени в Устава на КСБ в чл. 11, ал. 3, т.1. във връзка с възникването на членство в КСБ на вписаните в ЦПРС към ОП на КСБ – Силистра, се присъединиха още шестнадесет фирми.
Като най-бърза връзка със строителните фирми от региона се използват електронната поща и телефонните услуги. Най-често тази комуникация е за информиране на членовете ни за настъпили събития, изказване на мнения и друга подобна информация. За вземане на решения, касаещи фирмите от областта или строителния бранш, се свикват събрания на Областния съвет или общи събрания.

Как оценявате взаимодействието с местната власт, с регионалните структури на останалите браншови организации?
Взаимоотношенията с местната власт мога да определя като много добри. Получаваме исканата от нас информация и в редки случаи имаме отказ за съдействие. С регионалните структури на останалите браншови организации сме в отлични взаимоотношения, което най-вече личи по единомислието ни в Областния съвет по заетостта относно план-приемите в професионалните ни гимназии.

Кои според Вас са най-важните приоритети на КСБ, накъде трябва да насочи усилията си браншовата организация, така че да е най-полезна на своите членове?
Смисълът на една организация е отстояване на интересите на своите членове, извършващи дейност в определен сектор. Надявам се това да е основният приоритет на Камарата и тя да стои зад правата на фирмите, независимо дали са малки, средни или големи.
Усилията на КСБ трябва да са насочени единствено и само в защита интересите на членовете й пред различните държавни институции – министерства, агенции, общини и др., до постигане на реални резултати.

Как виждате на местно ниво реализацията на основните политики на КСБ през настоящата година?
Те са заложени в плана ни за 2017 г. и са частично изпълними, но главната част не се решават на местно ниво. Една от основните политики е привличането на нови членове в КСБ. Тази цел може да се постигне само ако фирмите видят реална подкрепа от Камарата за решаване на своите проблеми.

Имате ли препоръки към в. „Строител“?
Считам, че трябва да има и критични материали.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.04.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *