Индекс на европейската мобилност за първоначално професионално образование и обучение

Прочетена: 72

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

През 2010 г. Съветът на Европа стартира програма „Младежта в движение”, която представлява пакет от политически инициативи за подобряване на обучението на младите и предоставяне на работни възможности както в страната, така и в чужбина. Година по-късно Съветът публикува препоръка към „Младежта в движение”, която призова за създаване на инструмент „индекс на мобилността“. Заложената цел бе индексът да следи постигнатия напредък в областта и да премахне пречките пред мобилността с учебна цел в Европа. След това Съветът си постави за цел до 2020 г. най-малко 6% от всички млади хора на възраст от 18 до 34 г., преминали през професионално образование и обучение, да участват в образователен опит в чужбина.

Индексът на мобилност за първоначално професионално образование и обучение (ПОО) допълва инструментите за подпомагане на мобилността с учебна цел. Като европейски онлайн инструмент той улеснява политическите лица при разработването на учебна мобилност в първоначалното професионално образование и обучение в цяла Европа, прави преглед на политиките и структурите в различните държави, подкрепя мобилността на студенти и стажанти в областта на ПОО.

Индексът анализира
10 области на действие:

 Каква информация и професионално ориентиране за мобилността с учебна цел осигуряват държавите;
 Как страните мотивират обучаемите да участват в международни дейности за мобилност с учебна цел;
 Какво държавите предприемат, за да подготвят младите хора за обучение в чужбина;
 Усилия за премахване на административните и институционални пречки пред мобилността;
 Дали обучаемите могат да ползват помощи или заеми, докато учат в чужбина;
 Какво предприемат страните, за да се подобри качеството на схемите за мобилност;
 Дали се признават уменията и знанията, придобити в чужбина;
 Съществуват ли структури, които подпомагат обучаемите в неравностойно положение;
 Какви партньорства и финансиране са на разположение;
 Каква роля играят мултипликаторите.

Получените данни се актуализират редовно от Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) чрез информационна мрежа за професионалното образование и обучение (REFENET).

В дългосрочен план индексът за развитие на мобилността помага на националните правителства да бъдат в крак с развитието на професионалното образование и обучение и същевременно дава възможност за обмен на чужд опит и практика. Осигурява постоянен процес за подпомагане реформите в областта на ПОО. Това е нов начин професионалното образование и обучение да бъде приложимо в контекста на ученето през целия живот.

Индексът е уникален източник на информация за мобилността в професионалното образование и обучение в цяла Европа. Той предлага богата информационна база, включително помощ и насоки в ключови области на действие. Индексът позволява на потребителите да направят равносметка за това какво се прави, за да се насърчи мобилността на учащите в Европа, помага на политиците да локализират проблемните области, предоставя база данни за полезни практики и предлага пространство за формулиране на предложения. С течение на времето индексът ще разкрие тенденциите и ще представи разработените политики за преодоляване на предизвикателствата в сферата на мобилността. Едно от тях е, че пазарът на труда се развива с по-бързи темпове, отколкото професионалното образование и обучение, а мобилността може да бъде мостът, който да ги свърже.

Коментари и политически препоръки

Един от първите успехи на индекса за развитие на мобилността е цялостното добро представяне на участващите държави по отношение на изграждането на партньорства и финансиране. Общо 27 страни финансират участие на обучаеми в чужбина, а 24 държави подкрепят международното партньорство между институциите в ПОО и фирмите.
Този успех може да бъде свързан с програмите на ЕС като „Леонардо“ и „Еразъм +“. В много страни тези програми са единствените налични схеми за мобилност, като тяхното финансиране е осигурено от европейските фондове. Държавите, които желаят да работят в тази насока, могат да трансферират успешните примери и практики при реформиране на професионалното образование и обучение.

Като по-малко успешни се оценяват областите, свързани с признаване на знанията и уменията, придобити в чужбина. Само 12 държави признават повече от три вида учебни компоненти и резултати от ученето. 19 страни не предлагат никакви или имат много дълги времеви периоди за признаване (три месеца или повече). 18 държави не предоставят информация на обучаемите относно признаване на резултатите от обученията им.

Обобщени данни за индекса за развитие на мобилността за България 2016 г.

В България съществува механизъм за осигуряване на информираност и ръководство на обучаемите в професионалното образование и обучение относно възможностите за мобилност с учебна цел.Тези дейности се осъществяват от Центъра за развитие на човешките ресурси. Отчита се липса на конкретни мерки за подобряване предоставянето на информация и насоки въпреки приетата Стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020, имаща за цел да подобри образованието и обучението като цяло. За да отговори на изискванията на програма „Младежта в движение“, държавата би могла да обмисли предприемането на политически инициативи, насочени към подобряване на информацията и насоките за възможностите за образователна мобилност, както и въвеждането на редовна оценка.

По отношение на административния и институционален капацитет България се ангажира да подкрепи мобилността с учебна цел в професионалното образование и обучение, както е посочено в плана за действие за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. Страната също така предприе мерки за намаляване на административната тежест при организиране на мобилността. За да се отговори по-добре на изискванията на програма „Младежта в движение“ и по-нататъшно насърчаване на професионалната образователна мобилност, като стъпка напред се предлага включването на информация относно възможностите за мобилност с учебна цел в учебните планове и програми в ПОО. В бъдеще могат да бъдат организирани проучвания сред потребителите/заинтересованите страни относно съществуващите условия за мобилност.

Българските обучаеми в ПОО имат лесен достъп до признаване на резултатите от обучението, придобито в чужбина. Подходът на признаване обхваща участие в курсове, кредитни точки, модули, програми и квалификационни степени. Признаването на единици резултат от учене е в процес на разработване. Страната използва инструментите на ЕС, предназначени за видимост, трансфер и признаване на резултатите от обучението, придобити по време на международни периоди на мобилност. Признаването на квалификация, придобита в чужбина, на национално ниво се координира от Министерството на образованието и науката и Националната агенция за професионално образование и обучение. Въпреки това процесът на признаване в България не посочва регулаторен срок (на практика документите се обработват в рамките на един месец след изтичане на периода на мобилност). В бъдеще може да се предвиди въвеждането на регулаторен времеви срок.
Друга област за подобрение може да бъде създаването на специализирани точки за контакт, за да може информацията да бъде видима за всички съответни целеви групи, включително тези, които могат да изготвят проекти за мобилност извън „Еразъм +”. Тази възможност може да бъде проучена и обсъдена чрез потребителите/заинтересованите страни.

България предприема действия и в областта на изграждане на партньорства и финансиране при изпълнение на проекти за международна мобилност в професионалното образование и обучение. Това се осъществява чрез университети и Центъра за развитие на човешките ресурси, който поддържа база данни с потенциални партньори в България и в цяла Европа. Този орган, заедно с неправителствени организации, осигурява подкрепа на заинтересованите страни, участващи в организирането на международни проекти за мобилност в професионалното образование и обучение. Участниците в тези проекти също са подкрепени с финансови средства по програма „Еразъм +“. За по-добро насърчаване на мобилността финансовата подкрепа трябва да се разпределя равномерно между участващите обучаеми лица. Въпреки че някои от действията за подкрепа са обект на мониторинг, систематична и пълна оценка на политиките в тази област все още липсва.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 26.04.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.