Инж. Розета Маринова: На преден план трябва да изнесем проблемите в нашата работа, свързани с професионалните стандарти

Прочетена: 71

Мартин Славчев

Инж. Маринова, приемете нашите поздравления, че бяхте избрана отново да оглавите Комисията по професионална етика (КПЕ) към КСБ. Как приемате това доверие от страна на колегите Ви от УС на Камарата?

Благодарих на колегите от УС на КСБ. Когато отново бях избрана за председател на КПЕ, заявих, че приемам това като предизвикателство за надграждане на дейността на Комисията.

От създаването на Камарата до момента тя се утвърди като структура, представляваща строителния бранш с активна дейност при изготвяне на промени в законите, касаещи нашия сектор. Огромен принос в тази насока има медийният партньор на КСБ – вестник „Строител”. Воденият от Камарата Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) все по-често е даван за пример на други браншове в страната. Безспорно постигнахме успех в тази насока. Изградихме ясна онлайн система за водене и поддържане на Регистъра с информация и данни за строителните фирми в страната, която трябва да наложим за ползване при обществените поръчки. Законодателната инициатива е сред приоритетите на КСБ и тя ще продължи в бъдеще.

Но на преден план трябва да изнесем проблемите в нашата работа, свързани с професионалните стандарти. Камарата ни обединява като общност, която спазвайки определена бизнес етика, може да подобри своята среда. Ако дейността ни в тази насока е по-активна, ще привлечем като членове на КСБ повече от фирмите, вписани в ЦПРС.

При последното заседание на разширения УС по Ваше предложение беше приет и съставът на Комисията. Какви ще бъдат основните й приоритети?

Комисията се състои от седем членове. Oсвен мен като председател тя включва Валентин Николов – председател на Контролния съвет (КС) на КСБ, инж. Николай Георгиев – председател на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Стефан Стоев – член на УС и на ОП на КСБ – Благоевград, инж. Тодор Андонов – член на КС на ОП на КСБ – Бургас, инж. Тошко Райчев – член на УС и председател на ОП на КСБ – Търговище, и инж. Цанка Атанасова – член на УС и на ОблС Силистра.

В състава на Комисията бяха избрани колеги с доказан професионален опит, с активна дейност в Камарата от различни областни градове. Това са предпоставки за добра и ползотворна работа.
В своята дейност Комисията няма да прави разлика в това дали фирмите са членове на Камарата или не, съгласно чл. 1, ал. 3 от Кодекса за професионална етика, който гласи „Правилата за професионална етика са задължителни за всеки строител“. Законодателят в чл. 4, ал. 2, т. 6 от Закона за Камарата на строителите е определил на КСБ следната функция: „Разработва кодекс на професионална етика в подотраслите на строителния бранш, не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между своите членове“. Към това искам да добавя, че не трябва да допускаме некачествени строителни дейности, увреждащи интересите на възложителите, и е нужно да спазваме задълженията си в гаранционните срокове. Нека не сме равнодушни при констатиране на незаконно строителство и да се опитаме да воюваме със сивия сектор, който унищожава работещите законно компании, да сме коректни към подизпълнители и доставчици и да не допускаме междуфирмената задлъжнялост да довежда до фалити.

Предстоят избори на комисии по професионална етика към Областните представителства. С членовете на избраната КПЕ и комисиите към ОП, заедно с УС и ОблС към ОП трябва да обединим усилията си, да повишим личния си морал като средство за развитие на цялата организация. Да анализираме етичните проблеми, които възникват в бизнес средата ни, и чрез корективни мерки да подобрим поведението си. Нужно е да подредим отношенията си в КСБ, така че да стане желана, да се осъзнае от строителите, че членството в нея им дава повече права. Не от всички, разбира се, но поне от тези, които имат намерение и желание да работят качествено и коректно. Затова са необходими усилията и намесата на много хора и не е редно да се мисли, че етични отношения в сектора ще се постигнат само чрез комисиите по професионална етика.

Какви са новите моменти в Правилника за дейността на Комисията?

На последното заседание на УС беше обсъден и приет Правилник за работата на Комисията, който по своята същност представлява подобрен вариант на стария такъв. В изготвянето на промените активно се включиха членовете на Областния съвет на ОП – София, за което им благодаря. В чл. 2 от Правилника се посочват задълженията на строителите, произтичащи от извършването на дейността им при спазването на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за Камарата на строителите (ЗКС), Устава на Камарата на строителите (УКС), Кодекса за професионална етика на строителя (КПЕС) и свързаните с това етични правила за поведение, които ще са определящи за КПЕ при вземане на решения. Ще цитирам
по-важните:

„Строителят е задължен и носи отговорността за изпълнение на проекти, качествени СМР, влагане на качествени материали и технологии, за работа с технически правоспособни лица по трудови договори, да осигурява здравословни и безопасни условия на труд, носи имуществена отговорност за причинени вреди (чл. 163, ал. 1, 2, 3; чл. 163а; чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ).
Задължение на строителя е недопускане и отстраняване на незаконно строителство (чл. 225, ал. 1 и 2; чл. 237, ал. 1 от ЗУТ).
Задължение на строителя е отстраняване на дефекти, получени на изпълнявани от него строежи и по негова вина в срока на договорените гаранционни срокове (чл. 160, ал. 3 и 4 от ЗУТ).
Строителят трябва да упражнява дейността си компетентно, качествено, отговорно и добросъвестно (чл. 3 от КПЕС).
Строителят трябва да работи в съответствие с ръководствата за изпълнение на строителните и монтажните работи и с добрите строителни практики, с моделите на системите за анализ на рисковете и правилата за контрол и самоконтрол с цел осигуряване на безопасност и качество при изпълнението на строежите и на отделните строителни и монтажни работи, както и за физическото опазване на културните ценности при изпълнението на строителни и ремонтни дейности (чл. 4, ал. 2, т. 7 от ЗКС).
За вписване в ЦПРС строителите трябва да покриват изискванията на чл. 15, ал. 1; да спазват изискванията на чл. 20, ал. 1 и 2 и произтичащия от неспазването им чл. 21, ал. 1, т. 7.
Строителят в дейността си спазва правни и етични отношения към възложителя, потребителя на строителни услуги, строителното съсловие и в частност към всеки колега и органите за контрол (чл. 2, ал. 3 от КПЕС).
Строителят трябва да избягва действия или бездействия, накърняващи честта и достойнството на строителното съсловие (чл. 10 от КПЕС).
Задължение на строителя е да не поема работа, за която няма необходимите материални и човешки ресурси или изпълнението на която води до конфликт на интереси (чл. 14 и чл. 17 от КПЕС).
Задължение на строителя, възложил на друг строител определена работа, е да му заплати възнаграждение за направените разходи дори в случай на неплатежоспособност на възложителя (чл. 22 от КПЕС).”

Неспазването на тези задължения води до лоши практики, срещу които Комисията има намерение да се противопоставя, когато те водят до вреди на потребител, колега или на цялото съсловие.
В новия Правилник е изяснен статутът – дейността на Комисиите по професионална етика към Областните представителства. На тях КПЕ ще разчита много в бъдещата си работа.

Какви са основните проблеми, които предизвикват некоректни междуфирмени взаимоотношения, за какво най-често се подават сигнали към Вас?

В досегашната дейност на Комисията са разглеждани сигнали, свързани със следните проблеми:

Неуредени финансови взаимоотношения с възложители и между фирмите изпълнители;
Неспазени договорни задължения на монополните дружества;
Трудовоправни нерешени проблеми – от работодатели, НОИ;
Некоректна строителна практика, изразяваща се в предадени обекти с ниско качество, поради недобри материали или неспазена технология при работа и отказ от изпълнителя за отстраняване на дефектите в гаранционните срокове. Практиката е често срещана при изпълнението на жилищни сгради;
Проверка на фирми, вписани в ЦПРС, заедно с членове на Комисията по воденето, поддържането и ползването на ЦПРС – по сигнали и планови ежегодни инспекции;
По-характерни дискриминационни или други незаконни условия на тръжни процедури.

В досегашната си дейност сме търсили решение за туширане на негативната тенденция за увеличаване на междуфирмената задлъжнялост и в приоритетните задачи и функции на КПЕ стоеше да се явява като арбитър в такива спорове. В случаите, когато забавеното плащане е вследствие на недобросъвестно поведение на строител, независимо дали е член на КСБ, след срещи и изясняване на причината на местно ниво в областните структури на Камарата или с помощта на КПЕ обикновено бързо се стига до желания помирителен резултат. Смятам, че за да се решат проблемите със забавените плащания, трябва да се сведат до минимум причините, които ги пораждат, а те определено са извън строителния бранш.

Икономическата криза засегна в голяма степен сектора, финансовото състояние на много от компаниите е на границата на оцеляването и всяко негативно действие, водещо до нарушаване на нормалните им функции, ги прави нестабилни на пазара. За съжаление такива проявления се срещат често в ежедневната ни работа. Например неразплатените задължения на държавата и общините към строителите за изпълнени дейности. Също често се случва на практика фирмите да финансират проекти по европейски програми или такива на частни инвеститори, работейки с малък аванс до окончателното плащане при въвеждане на обектите в експлоатация. Принудени от голямата конкуренция и от необходимостта да се борят за оцеляване, компаниите оферират и печелят търгове с ниски цени, които съчетани с горните негативни фактори, ги правят неплатежоспособни. Това естествено се отразява по-осезателно на средните и малките компании.
Една от задачите на новата КПЕ е да направи анализ на негативните явления в строителния бранш и кое ги поражда.

Достатъчни ли са правомощията на Комисията? Какво би я направило по-ефективна?

Правомощията на КПЕ са определени в Кодекса за професионална етика, който се променя от Общото събрание. Промените, които предстои КСБ да приеме до края на годината в Правилника за вписване и водене на ЦПРС, трябва да намерят отражение и в изменения в Кодекса. Тогава дейността на Комисията ще бъде по-адекватна.

Кои според Вас в сегашния момент са най-важните приоритети на КСБ? Накъде трябва да насочи усилията си браншовата организация, така че да е още по-полезна на своите членове?

Проблемите на строителните фирми в отделните региони на страната са различни и това е обширна тема. Но могат да се дефинират приоритети, които касаят целия бранш и са неотложни, а именно:

 Квалификация на кадрите; Професионалните училища и ВУЗ-ове да започнат да подготвят кадри за строителството;
 Да се работи по-активно по типизиране на обществените поръчки;
 Да се продължи работата по приемане на по-добри ценови показатели за всички професионални секции;
 Да се води по-активна политика против сивата икономика и незаконното строителство.

Как виждате на местно ниво реализацията на основните политики на КСБ през настоящата година?

Необходимо е активиране на дейността на ръководството на Kамарата в Oбластните представителства. Да се провеждат периодично срещи на членове на УС с общинските власти по места и да се обсъждат проблемите. Това беше традиция в работата на Kамарата преди и определено имаше ефект. Целта на комисиите по етика и областните съвети към ОП трябва да бъде постигане на определен ефект от подобряването на етичните отношения – намаляване на междуфирмената задлъжнялост, недопускане на строителство от фирми, невписани в ЦПРС, както и предотвратяване на изпълнение на СМР от специалисти в частния сектор без договори, осигуровки. От тяхната дейност не произтича плащане на такси, данъци, а вземат работата на опериращите „на светло“ фирми.
Необходимо е да се провежда активна политика на непримиримост към нелоялната конкуренция, изразяваща се в предлагане на нереално ниски цени в офертите. От това печелят само инвеститорите. Трябва да спрем с никому ненужната битка за обекти на всяка цена и да се опитаме да се обединяваме, да си сътрудничим на териториален принцип. Да спрем да се делим на малки и големи фирми, на фирми от София и провинцията. Всеки спечелен търг с адекватни условия за строителя е много по-добър за всички, които могат да се включат в изпълнението му. Нека сме по-активни в налагане на промяна в ЗОП – под критерий „икономически най-изгодна оферта“ да се разбира „средна цена“, която е гарант за качество и устойчив продукт. Да обединим усилията си за постигане на по-добри ценови показатели в целия бранш.

Редно е да осъзнаем нуждата от тези мерки, тъй като секторът ни се нарежда на последно място по отношение размер на работната заплата за страната и повечето строителни фирми се борят да оцеляват, вместо да увеличават активите си.

Къде е мястото на в. „Строител“ в процеса на налагане на коректните и етични отношения в бранша? Ще бъде ли изданието партньор на КПЕ в борбата срещу нелоялните практики?

В Правилника за работа вписахме и беше одобрено задължение на Комисията да създаде постоянна рубрика към вестник „Строител” за обсъждане проблемите и решенията на КПЕ и становищата на комисиите по професионална етика към Областните представителства на КСБ. Смятам, че екипът на медията с активната си дейност за отразяване както на мащабните събития, така и на злободневните теми ще бъде в помощ на Комисията в търсене на правилната позиция по всяка конфликтна ситуация.

Разкажете повече за себе си. Какъв човек е председателят на Комисията по професионална етика към Камарата?

Не съм постигнала нищо сама, така че мога да съм благодарна на съдбата, че ме е дарила с хората около мен – моето семейство и екипа във фирмата. Работя с много добри специалисти, в отношенията ни преобладават търпимостта и уважението, а в работата – професионализмът, коректността и точното спазване на поетите задължения. Почти всички инвеститори, с които сме работили, са останали наши партньори с готовност и желание за бъдещи контакти.

Всеотдайна и упорита съм в постигане на поставените цели и предизвикателства. В делата си обаче никога не засягам интересите на колегите си. Опитвала съм се с личен пример и чрез работата си като председател на ОП на КСБ – Плевен, да отстоявам етичните принципи на професията.

Удовлетворена съм от колегиалните отношения на фирмите – членове на Камарата, в Областното представителство. Показахме желание и готовност да си партнираме, да спазваме правилата при участието ни в обществените поръчки, обявени миналата година от община Плевен. И макар че не можем да се похвалим с кой знае колко добра успеваемост в класирането, доказахме, че сме коректни. Смятам, че това е пътят, който всички ние трябва да следваме в интерес на строителния бизнес, с който се занимаваме.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 02.05.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *