Браншови организации участват в изготвянето на проектите за типовите учебни планове

Прочетена: 93

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

През април се проведе първата работна среща във връзка с дейностите по разработването или актуализирането на проектите на типовите учебни планове по специалности от професии за професионална подготовка и на учебни програми за училищното професионално образование и обучение по учебните предмети или модули за професионално направления 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия” и 582 „Строителство”. Тя се състоя в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади в София.

Екипът, определен за изготвянето на проектите за типовите учебни планове и учебни програми за направления

582 „Строителство” и 581 „Архитектура, урбанизъм
и геодезия”,

се състои от учители от професионални гимназии, преподаватели от висши учебни заведения, представители на браншови организации.

На срещата работните екипи получиха основните насоки за разработване на типовите учебни планове, съобразени с Рамковите програми и чл. 29, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение относно учебните часове, предвидени за практическо обучение, които не трябва да са по-малко от:
 70% за първа степен на професионална квалификация;
 60% за втора степен на професионална квалификация;
 50% за трета степен на професионална квалификация.

Участниците бяха запознати и с предложението на Национална агенция за професионално образование и обучение за включване на актуално съдържание в учебните планове и учебните програми по професии за придобиване на компетентности по енергийна ефективност. Според екипа, работещ по специалност „Строителство и архитектура”,
енергийната ефективност ще се включи като нов учебен предмет

в учебния план, а за останалите професии: реставратор, строител, строител-монтажник – в съответни раздели на учебните програми.

Разработените проекти на типовите учебни планове са предоставени на университетските преподаватели за мнение и препоръки. Те трябва да бъдат поместени в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН), рубрика „Проект на документи”, за широко обществено обсъждане. След утвърждаването им от министъра на образованието и науката ще започне работата на националния екип за разработване на проектите на учебни програми по учебните планове.

Основа за разработването на типовите учебни планове по професии и на училищните учебни планове са рамковите програми и стандартите за придобиване на квалификация по професия. Те трябва да бъдат изготвени с активното участие на бизнеса, социалните партньори, директорите и учителите. Целта е
съдържанието им да отговаря на изискванията на пазара на труда.

Водещо е разбирането за необходимостта професионалните училища да обучават кадри, нужни за развитието на икономиката в страната, както и учениците да имат необходимите компетенции, които бизнесът изисква за започване на работа.

Рамковите програми ще се прилагат за учениците, които постъпват за професионално обучение в VIII клас през учебните 2017 – 2018 г., 2018 – 2019 г., 2019 – 2020 г. и 2020 – 2021 г., както и за лица, навършили 16 години, когато са приети за обучение след утвърждаване и публикуване на програмите на интернет страницата на МОН. Тяхната цел е да регламентират придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация за ученици и лица, навършили 16 години, в съответствие със:

 Закона за професионалното образование и обучение;
 Закона за предучилищното и училищното образование;
 Държавния образователен стандарт за учебния план;
 Националната квалификационна рамка.

Рамковите програми определят възрастта, входящото минимално образователно и квалификационно равнище на кандидатите, както и съдържанието и продължителността на професионалното обучение. Те са разработени в зависимост от формите на обучение, спецификата на професионалното обучение и съдържат общия брой часове за придобиване на видовете професионална подготовка за целия период на обучение. Програмите са предназначени за изготвяне на:

 типови учебни планове по специалност от професия за придобиване на втора степен на професионална квалификация в училищното професионално обучение;
 учебни планове по специалност от професия за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация в професионалното обучение на лица, навършили 16 години.

Те са разработени за дневна, вечерна, задочна и дуална система на обучение. В тях са посочени минималният брой часове за видовете професионална подготовка за целия период на обучение. Фиксирани са необходимите часове за обща, отраслова и специфична професионална подготовка – теория и практика на професията. Учебните часове за разширена и допълнителна подготовка могат да се използват за усвояването на знания и умения за спецификата на всяка специалност от професията, както и за въвеждането на нови технологии, материали и съоръжения.

Групите по съответните професии/специалности са разпределени съгласно изискванията на вътрешните правила за условията и реда за разработване
и актуализиране на учебната документация на МОН

Сподели в социалните мрежи

Автор на 09.05.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *