Мониторинг на обществените поръчки – януари 2017 г.

Прочетена: 65

Таня Бъчварова,
гл. експерт „Анализи
и прогнози“, Екип КСБ

Обявените обществени поръчки през януари 2017 г. са 230 бр. с прогнозна стойност 238 млн. лв. Процедурите с обявена прогнозна стойност са 229 бр., или 99,6% от всички. Поръчката без обявена прогнозна стойност е една, или 0,4% от общия брой.

Обявени обществени поръчки по сегменти

– „Инженерна инфраструктура” – 22 бр. обществени поръчки, или 9,6% от всички. Прогнозната стойност е 53 млн. лв., или 22,3% от общата.
– „Сградно строителство” – 12 бр. обществени поръчки, или 5,2% от всички. Прогнозната стойност е 29 млн. лв., или 12,2% от общата.
– „Енергийна инфраструктура” – 86 бр. обществени поръчки, или 37,4% от всички. Прогнозната стойност е 122 млн. лв., или 51,2% от общата.
– „Водоснабдяване и канализация” – 6 бр. обществени поръчки, или 2,6% от всички. Прогнозната стойност е 21 млн. лв., или 8,8% от общата.
– „Проектиране и строителен надзор” – 104 бр. обществени поръчки, или 45,2% от всички. Прог­нозната стойност е 9 млн. лв., или 5,6% от общата.

Обявени обществени поръчки по видове дейности

✓Обявените обществени поръчки в сегмент „Инженерна инфраструктура“ са 22 бр. с прогнозна стойност 53 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:
– Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура – 72,8% от обществените поръчки в сегмента.
– Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища – 4,5% от обществените поръчки в сегмента.

– Паметници на културата, археологически разкопки – няма обявени обществени поръчки.
– Сметища за битови и строителни отпадъци – 4,5% от обществените поръчки в сегмента.
– Насипни работи – няма обявени обществени поръчки.

– Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 18,2% от обществените поръчки в сегмента.
– Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа – няма обявени обществени поръчки.

✓Обявените обществени поръчки в сегмент „Водоснабдяване и канализация“ са 6 бр. с прогнозна стойност 21 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:

– Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадъчни води – 16,7% от обществените поръчки в сегмента.
– Ново строителство и ремонт на помпени станции – няма обявени обществени поръчки.
– Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация – 83,3% от обществените поръчки в сегмента.
– Рехабилитация на колектори – няма обявени обществени поръчки.
– Строителство на утаители и резервоари – няма обявени обществени поръчки.
– Проект за воден цикъл – няма обявени обществени поръчки.
– Сондажни работи – няма обявени обществени поръчки.

✓Обявените обществени поръчки в сегмент „Сградно строителство“ са 12 бр. с прогнозна стойност 29 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:

– Ново строителство – няма обявени обществени поръчки.
– Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни работи, консервация и реставрация при сградното строителство – 100% от обществените поръчки в сегмента.

✓Обявените обществени поръчки в сегмент „Енергийна инфраструктура“ са 86 бр. с прогнозна стойност 122 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:

– Мерки за енергийна ефективност – 93% от обществените поръчки в сегмента.
– Ремонт, реконструкция и монтажни работи – 7% от обществените поръчки в сегмента.
– Ново строителство – няма обявени обществени поръчки.

✓Обявените обществени поръчки в сегмент „Проектиране и строителен надзор“ са 104 бр. с прогнозна стойност 9 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:

– Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 1% от обществените поръчки в сегмента.
– Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 29,7% от обществените поръчки в сегмента.
– Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти – 68,3% от обществените поръчки в сегмента.
– Обследване за енергийна ефективност – 1% от обществените поръчки в сегмента.

Обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“

– Програма ИНТЕРРЕГ „Гърция – България 2014 – 2020“ – няма обявени обществени поръчки.
– Европейски бежански фонд – няма обявени обществени поръчки.
– Механизъм за свързване на Европа – няма обявени обществени поръчки.
– Българо-швейцарска програма за сътрудничество – няма обявени обществени поръчки.
– Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – няма обявени обществени поръчки.
– Проект „Красива България“ – няма обявени обществени поръчки.
– Оперативна програма „Добро управление“ – няма обявени обществени поръчки.
– Финансиране от Агенция за хората с увреждания към МТСП – няма обявени обществени поръчки.
– Грантово споразумение с Изпълнителна агенция за иновации и мрежи – няма обявени обществени поръчки.

Обществени поръчки по критерий „Възложител“

Обявените обществени поръчки от общини за януари 2017 г. са 203 бр., или 88,3% всички за месеца. Комуналният и обществен сектор е открил 8 бр., или 3,5% от процедурите. Болниците и учебните заведения са обявили 8 бр., или 3,5%. Министерствата и агенциите са обявили 11 бр., или 4,8%.

Нарушения

Констатациите на експертната група към Камарата на строителите в България, изпълняваща мониторинга „Условия, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки у нас“, са следните: Допуснатите нарушения, ограничителните критерии, водещи до субективни решения и поставяне на бариери в рамките на анализа за януари 2017 г., се срещат в 7 бр. обществени поръчки. Тенденцията е запазване на броя на нарушенията в сравнение с предходния месец – декември 2016 г. Те са разпределени по сегменти, както следва:

– „Инженерна инфраструктура и ВиК” – 1 бр. обществена поръчка с допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Отчита се спад спрямо предходния месец с 1 бр.
– „Сградно строителство” – 1 бр. обществена поръчка с допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Отчита се спад спрямо предходния месец с 1 бр.
– „Енергийна инфраструктура” – 4 бр. поръчки с допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Отчита се запазване на нивата спрямо предходния месец.
– „Проектиране и строителен надзор” – 1 бр. обществена поръчка с допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Отчита се запазване на нивата спрямо предходния месец.

Поръчка №0043-2017-0002, възложител община Горна Оряховица

Задание: Извършване на инженеринг в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за икономическо развитие“ по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020” за обект „Реконструкция на улица „Иван Момчилов“ между о.т. 900 и о.т. 856 по ПУП на ИПЗ на гр. Г. Оряховица“

Цитат: „В т. 9 на заданието за проектиране възложителят не е отразил всички части на работния проект, които участ­ниците трябва да разработят съгласно чл. 3 на Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.“

Коментар: Лошият проект може да доведе до ниско качество на строителството.

Поръчка №00640-2017-0005, възложител Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Задание: Извършване на строително-ремонтни работи (СРР), строително-монтажни работи (СМР), консервационно-реставрационни работи (КРР) на сгради, собственост на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Цитат: 1. „За всички обособени позиции се предвижда изпълнение на „основен ремонт и/или реконструкция на обект/и …“;

2. „Ценовото предложение“ се определя от показател „най-нисък предложен коефициент“;

3. Възложителят заплаща цената на възложените СМР, СРР и КРР по единичните цени от актуалната към датата на актуването книжка на Справочник за цените в строителството, издание на

Консорциум СЕК (съдружие на „Стройексперт СЕК“ ЕООД, „Консулт СЕК“ ООД и „Даниел СГ“ ООД), умножени по коефициента на намаление от офертата на изпълнителя.“
Коментар: 1. Обектите, в които ще бъдат вложени 9 100 000 лв. без ДДС, са повече от 30 бр. и за тях няма изготвени проекти и КСС. Направени са само списъци с видове СМР, без да е ясно какво е количеството им.

2. Строителните фирми се принуждават да работят и актуват по Справочник за цените в строителството, издание на Консорциум СЕК, с цени, умножени по коефициента на намаление от офертата на изпълнителя. Ползването на изданието на СЕК не е регламентирано. България е страна с пазарна икономика.

Поръчка №00307-2017-0004, възложител община Козлодуй по ОПРР

Задание: Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй“

Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности. Изисквано минимално/ни ниво/а:

2. Участникът следва да има изпълнено строителство и/или изпълнение на проектиране и строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на един обект за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.

Важи за всички обособени позиции.

Под „строителство, идентично или сходно“ с предмета на поръчката, следва да се разбира: СМР по полагане на хидро- и топлоизолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи жилищни, административни и други сгради, с РЗП:

За обособена позиция 1 – минимум 1500 кв. м.
За обособена позиция 2 – минимум 200 кв.м.
За обособена позиция 3 – минимум 500 кв. м.“

Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП по различните позиции.

Поръчка №00580-2017-0002, възложител община Самоков по Оперативна програма „Региони в растеж“

Задание: Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1,

65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2”

Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности. Изисквано минимално/ни ниво.

1. През последните 5 (пет) г., считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва има изпълнени СМР, сходни с предмета на поръчката. Под „СМР, сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира изпълнение на строителство или инженеринг, свързани с въвеждане/внедряване на мерки за енергийна ефективност, вкл. задължително работи по полагане на хидро- и топлоизолация и подмяна на дограма в сгради с обща РЗП минимум 10 хил. кв. м.“

Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП минимум 10 хил. кв. м.

Поръчка №00580-2017-0003, възложител община Самоков по Оперативна програма „Региони в растеж“

Задание: Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“

Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности. Изисквано минимално/ни ниво.

1. През последните 5 (пет) г., считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва има изпълнени СМР, сходни с предмета на поръчката. Под „СМР, сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира изпълнение на строителство или инженеринг, свързани с въвеждане/внедряване на мерки за енергийна ефективност, включително задължително работи по полагане на хидро- и топлоизолация и подмяна на дограма в сгради с обща РЗП минимум 10 хил. кв. м.“

Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП минимум 10 хил. кв. м.

Поръчка №00109-2017-0004, възложител община Благоевград

Задание: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап VI – 10 обособени позиции във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Благоевград

Коментар: Не се изисква регистрация в ЦПРС. Нарушение съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите.

Поръчка №01467-2017-0007, възложител ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, област София

Задание: Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София, реф. №РРS 16-114

Цитат: „3. …Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя нотариално заверено копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с включена сфера на дейност проектиране, издаден от акредитирани лица. Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.“

Коментар: Завишено изискване. Защо е необходимо да е нотариално заверено копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, след като тази информация e публична и може да се провери? Достатъчно е представяне на копие на сертификата.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 15.05.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *