Проучване сред членове на КСБ идентифицира нуждите от среднотехнически и изпълнителски кадри

Прочетена: 49

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Във връзка с подобряване на координацията между Министерството на образованието и науката и релевантните браншови организации в областта на професионалното образование и обучение КСБ инициира допитване до своите членове по региони за нуждите им от среднотехнически и изпълнителски кадри в строителството. То се реализира в периода 01.05. – 30.05.2017 г. с подкрепата на Областните представителства на Камарата. За периода информация са подали общо 26 местни структури на КСБ. Целта на проучването е да се идентифицират потребностите на бизнеса от подготвени специалисти за строителния бранш на база на спецификата на всеки отделен регион. Обобщените резултати са основа за отправяне на мотивирано предложение за разработване на публични политики в областта на средното професионално образование и обучение (ПОО).

В таблица 1 са представени нуждите на фирмите – членове на КСБ, по места от среднотехнически и изпълнителски кадри.

Извън професиите и специалностите в сектор „Строителство“ компаниите от бранша споделят за потребност от специалисти и от други направления, свързани със строителния процес:

– Електромонтажници за промишлен и енергиен монтаж;
– Топлоизолации;
– Заварчици;
– Електромонтьори мрежи и системи СрН и НН (средно и ниско напрежение);
– Оператори на строителни машини и съоръжения и подемна техника;
– Електротехници и др.

В миналото подобен род специалисти са били обучавани в средно професионално училище по промишлен и енергиен монтаж и др.

Представените данни показват моментна картина на необходимостта на фирмите от кадри с професионална квалификация в областта на строителството. Изведеният брой от нужни кадри по специалности е приблизителен, предвид факта, че част от фирмите са подали информация, без да конкретизират. Други изразяват мнение, че липсват кадри от целия спектър на строителните професии и тази негативна тенденция ще се задълбочи през следващите години.

Наред с това е важно да бъде отбелязано и изразеното нежелание на част от строителните фирми да участват в допитването. Този факт би могъл да се обясни с все още негативните последици от икономическата криза, която особено силно рефлектира върху бранша, и невъзможността да се осигури дългосрочна заетост на наетия персонал. В период на криза строителните фирми, особено малките и средните, са фокусирани върху своето оцеляване, като въпросите, свързани с изграждане на устойчива стратегия за развитие на човешките ресурси, и инвестициите в продължаващо образование и обучение остават на заден план.

В допълнение следва да бъдат представени и сравнителни данни, показващи тенденцията за провеждане на професионални обучения на кадри в строителството през 2015 и 2016 г. на местно ниво съгласно информация от Областните представителства на КСБ (табл. 2).

Данните показват тенденция към увеличаване на броя на строителните кадри, преминали през курсове и обучения за повишаване на професионалната квалификация. Дейностите по квалификация от страна на отделните строителни фирми към своите служители са кампанийни и нерегулярни. Областните представителства на КСБ също полагат усилия в тази насока, но общата политика в областта на ПОО осезаемо е липсвала през годините. Поради това Камарата припозна изграждането на система за подготовка на висококвалифицирани кадри за всички нива на строителния процес като една от стратегическите си цели и насоки за развитие. Зад това стои убеждението, че е необходимо обединяване на усилията на всички фирми в бранша, но и затвърждаването на партньорството с всички заинтересовани страни – доставчици на образователни и обучителни услуги, национални и международни социални партньори, организации на работодатели и др.

В оперативен план това бе осъществено чрез създаденото през 2015 г. търговско дружество „Строителна квалификация“ ЕАД, 100% собственост на КСБ, за организиране и провеждане на обучителни и квалификационни обучения. Целева група на дружеството са служители на фирмите членове на Камарата или вписани в Централния професионален регистър на строителя. Голяма част от предоставяните обучения са безплатни за фирмите, предвид факта, че ежегодно КСБ инвестира в ПОО част от финансовите постъпления от услугите, които предоставя.

За 2017 г. КСБ е заделила бюджет от над 250 000 лв. за професионална квалификация на работници и служители от строителния бранш. Тази сума не е достатъчна, но това са реалните финансови възможности на Камарата към момента. Позицията на КСБ е, че е възможно за целта да бъдат насочени средства, които държавата преразпределя чрез работодателските организации. КСБ притежава и обществения престиж, и нужния капацитет, за да използва тези средства в интерес на строителния бранш.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 14.06.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *