Мониторинг на обществените поръчки – март 2017 г.

Прочетена: 79

Таня Бъчварова,
гл. експерт „Анализи
и прогнози“,
Екип КСБ

Обявените обществени поръчки за март 2017 г. са 270 бр. с обща прогнозна стойност 444 млн. лв., като 100% от поръчките са с обявена прогнозна стойност.
Обявени обществени поръчки по сегменти

✓„Инженерна инфраструктура” – 61 бр. обществени поръчки, или 22,6% от обявените, с прогнозна стойност 72 млн. лв., или 38,7% от общата.
✓„Сградно строителство” – 51 бр. обществени поръчки, или 18,9% от обявените поръчки, с прогнозна стойност 87 млн. лв., или 19,6%.
✓„Енергийна инфраструктура” – 48 бр. обществени поръчки, или 17,8% от обявените, с прогнозна стойност 134 млн. лв., или 30,2%.
✓„Водоснабдяване и канализация” – 14 бр. обществени поръчки, или 5,2% от обявените, с прог­нозна стойност 31 млн. лв., или 7%.
✓„Проектиране и строителен надзор” – 96 бр. обществени поръчки, или 35,5% от обявените, с прогнозна стойност 20 млн. лв., или 4,5%.

Обявени обществени поръч­ки по видове дейности

✓ Обявените обществени поръчки в сегмента „Инженерна инфраструктура“ са 61 бр. с прогнозна стойност 72 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:
– Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура – 65,5% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателна способност на реки, рехабилитация и поддържане на пристанища – 6,6% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Паметници на културата, археологически разкопки – няма обявени обществени поръчки.
– Сметища за битови и строителни отпадъци – няма обявени обществени поръчки.
– Насипни работи, премахване на горен слой на почвата – няма обявени обществени поръчки.
– Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 27,9% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа – няма обявени обществени поръчки.

✓Обявените обществени поръчки в сегмента „Водоснабдяване и канализация“ са 14 бр. с прогнозна стойност 31 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:

– Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадъчни води – няма обявени обществени поръчки.
– Ново строителство и ремонт на помпени станции – няма обявени обществени поръчки.
– Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация -100% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Рехабилитация на колектори – няма обявени обществени поръчки.
– Строителство на утаител и резервоари – няма обявени обществени поръчки.
– Проект за воден цикъл – няма обявени обществени поръчки.
– Сондажни работи – няма обявени обществени поръчки.

✓Обявените обществени поръчки в сегмента „Сградно строителство“ са 51 бр. с прогнозна стойност 87 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:

– Ново строителство – 15,7% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни работи, консервация и реставрация – 84,3% от обявените обществени поръчки в сегмента.

✓Обявените обществени поръчки в сегмента „Енергийна инфраструктура“ са 48 бр. с прогнозна стойност 134 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:

– Мерки за енергийна ефективност – 81,2% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Ремонт, реконструкция и монтажни работи – 16,7% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Ново строителство – 2,1% от обявените обществени поръчки в сегмента.

✓Обявените обществени поръчки в сегмента „Проектиране и строителен надзор“ са 96 бр. с прогнозна стойност 20 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:

– Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 4,2% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Проектиране, пред­инвестиционно проучване, изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 40,6% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Оценка на съответствие, строителен надзор, инвестиционен контрол и изготвяне на паспорти за обекти – 55,2% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Обследване за енергийна ефективност – няма обявени обществени поръчки.

Обявени обществени поръчки по критерий „Възложител“

Обявените обществени поръчки през март 2017 г. от общини са 211 бр., или 78,1% от всички процедури за месеца. Комуналният и обществен сектор е обявил 7 бр., или 2,6%. Болниците и учебните заведения имат 4 бр., или 1,5%. Министерствата и агенциите са обявили 47 бр., или 17,4% от поръчките. Другите обявени обществени поръчки са 1 бр., или 0,4 %.

Нарушения

Констатациите на експертната група към КСБ по мониторинга на условията, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България, са: Нарушения, ограничителни критерии, водещи до субективни решения и поставяне на бариери, в рамките на анализа за март 2017 г. са регистрирани в 6 бр. обявени обществени поръчки. Отчита се запазване на броя на нарушенията в сравнение с предходния месец – февруари 2017 г. Обществените поръчки с нарушения са разпределени по сегменти, както следва:

– „Инженерна инфраструктура“ и „Водоснабдяване и канализация“ – няма допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки. Отчита се спад на нарушенията с 1 бр. в сравнение с предходния месец.
– „Сградно строителство“ – 3 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки. Отчита се ръст на нарушенията с 3 бр. в сравнение с предходния месец.
– „Енергийна инфраструктура“ – 3 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки. Отчита се ръст на нарушенията с 1 бр. в сравнение с предходния месец.
– „Проектиране и строителен надзор“ – няма допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки. Отчита се спад на нарушенията с 3 бр. в сравнение с предходния месец.

Поръчка №00353-2017-0031, възложител АЕЦ „Козлудуй“ ЕАД

Задание: Подмяна на хидроизолация на покрива на сградата МЗ БСП-1.

Коментар: Не се изисква регистрация в ЦПРС. Нарушение съгласно чл. 157, ал.2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите.

Поръчка №04005-2017-0002, възложител „Пътнически превози“ ЕООД – Сливен по ОП „Региони в растеж“

Задание: Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на строително-монтажните работи на обекти: „Ремонт на производствено-техническа база на превозвача“ и „Изграждане на логистичен център на обръщалото на Дюлева река“.

Цитат: „Изисква се изготвяне на части, както следва: Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електро, Геодезия, Енергийна ефективност, ОВК, Пътна, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО – план за управление на строителните отпа-дъци“.

Коментар: Не е посочено изискване за пълна проектантска правоспособност за проектите по част ВиК и „Геодезия“.

Поръчка №01147-2017-0003, възложител Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Задание: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за цялостно обновяване и модернизация на учебната сграда на ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6 на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” по проект № BG16RFOP001-3.003-0006-C01 „Обновяване и модернизация инфраструктурата на учебна сграда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”.

Цитат: „Изработване на Инвестиционен проект във фаза Технически проект в следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електрическа, ВиК, ОВК; Пожарна безопасност, Енергийна ефективност, ПБЗ, ПУСО и сметна документация“.

Коментар: Възложителят изисква единствено от ръководителя на проектантския екип пълна проектантска правоспособност.

Поръчка №00030-2017-0013, възложител община Силистра

Задание: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра“, във връзка с реализацията на проект за внедряване на енергийно ефективни мерки по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”.

Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности 1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. Под дейности с идентичен или сходен предмет следва да се разбира: инженеринг или проектиране и строителство по изграждане и/или реконструкция, и/или основно обновяване или основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради с РЗП – минимум 5000 кв. м, за 1 сграда или сума от РЗП на повече сгради“.

Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания за технически възможности за изпълнение на СМР на сгради с РЗП минимум 5000 кв. м.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 27.06.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *