Председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков и зам.-министърът на финансите Бойко Атанасов обсъдиха актуални за бранша теми

Прочетена: 90

Екип на в. „Строител“

Проведе се среща между председателя на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Николай Станков и зам.-министъра на финансите Бойко Атанасов. На нея са присъствали и председателят на Контролния съвет на КСБ Валентин Николов и Александър Георгиев, зам. изп. директор на Националната агенция за приходите.

По време на срещата са обсъдени актуални за сектора теми, сред които въпросът, свързан с приложение на чл. 132 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно задължението за регистрация по ЗДДС на неперсонифицирано дружество при договор, сключен под отлагателно условие. След получени в Камарата сигнали от областни представителства, публикации във вестник „Строител“, изпратени писма от КСБ до НАП и след активната дейност на Камарата, от приходната агенция са съобщили на срещата за свое становище по темата, с което инж. Николай Станков е бил запознат.

„Съгласно чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС (нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) задължително се регистрира по този закон неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице. Регистрацията по ЗДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от датата на договора за образуване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон“, обясни за в. „Строител“ инж. Станков.

Съгласно §46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ПЗР на ЗИД на ЗАДС), обн. ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., когато до влизането в сила на този закон е създадено неперсонифицирано дружество – нерегистрирано по ЗДДС лице, в което участва съдружник – регистрирано по ЗДДС лице, дружеството е длъжно да подаде заявление за регистрация в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

Съгласно чл. 25 от ЗЗД действието на договора или прекратяването му може да бъде поставено в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие. При договорите, сключени под отлагателни (дилаторни) условия, правното действие на сделката е поставено в зависимост от осъществяването на едно бъдещо и несигурно събитие, така че докато то не настъпи, сделката няма действие.

„Относно договорите за образуване на неперсонифицирани дружества с цел участие в обществени поръчки, в случай че са образувани под условие спечелването на конкретна обществена поръчка и обявяване на дружеството за изпълнител, следва да се приеме, че ако обществената поръчка не бъде спечелена от това неперсонифицирано дружество, договорът за образуването му не произвежда правно действие и в тази връзка не възниква задължение за регистрация по ЗДДС за дружествата, в които участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице. В случай че неперсонифицирано дружество спечели обществената поръчка, следва да се приеме, че датата, от която тече срокът за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС на това дружество, е датата, на която е сключен договорът, с който на същото е възложена обществената поръчка. Аналогично на предвиденото в чл. 132, ал. 6 от ЗДДС обратно действие на регистрацията по закона, за дата на регистрацията в тези случаи следва да се счита датата на сключване на договора, с който на неперсонифицираното дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице, е възложена обществената поръчка.

При тълкуване на договора за образуване на неперсонифицирано дружество трябва да се изхожда от изразената в същия обща воля на страните. Дори в случай че в договора за учредяване на неперсонифицираното дружество не е изрично записано, че същият се сключва под условие, че на дружеството бъде възложена конкретната обществена поръчка, ако от общото му съдържание (предмет и условия на договора) може да бъде направен този извод и ако поради невъзлагането на дружеството на обществената поръчка то не е извършвало дейност, следва да се приеме, че за същото не е възникнало задължение за регистрация по ЗДДС.

Предвид гореизложеното – когато е образувано неперсонифицирано дружество (независимо дали е образувано до 01.01.2017 г. или след тази дата), в което участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице, по силата на договор, който съдържа отлагателно условие по отношение на възникване на неперсонифицираното дружество, аналогично на посоченото в запитването, за такова неперсонифицирано дружество не възниква задължение за регистрация по ЗДДС на основание чл. 132, ал. 5 от ЗДДС, както и на основание §46 от ПЗР на ЗИД на ЗАДС до датата на сбъдване на условието. От тази дата тече срокът за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС, а самата регистрация се извършва към датата на сбъдване на условието“, информира още за съдържанието на становището председателят на УС на КСБ.

Инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ: КСБ ще изготви предложение за въвеждане на „несъществен праг” при издаване на удостоверения за задължения

Срещата е продължение на работата на Камарата по въпроси, повдигнати от областни председатели и наши членове във връзка с регистрацията по ДДС на неперсонифицирани дружества. Камарата не е спирала да работи по темата. В. „Строител“ публикува както писмата, в които се поставят проблемите, така и кореспонденцията на КСБ към институциите и отговора на НАП. На срещата получихме информация, че въпросът с регистрацията на консорциумите вече е решен. Становището на НАП, с което бяхме запознати, е, че задължението за регистриране на неперсонифицирано дружество по Закона за ДДС възниква след спечелване на поръчката и подписване на договор за изпълнение.

Друг въпрос, който беше поставен на срещата от председателя на КС на КСБ Валентин Николов, бе за издаването на удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Сега често за 5, 10 или 15 стотинки излиза удостоверение със задължение. Това е пречка за участие в обществени поръчки. Процедурата по внасянето на тези пари и издаването на ново удостоверение отнема време, което когато говорим за срокове при търговете, може да е фатално и дружеството да загуби възможността за участие в конкретната обществена поръчка. Постигнахме съгласие и КСБ ще излезе с предложение за въвеждане на т.нар. „несъществен праг“, под който това удостоверение да излиза чисто.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 08.07.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.