Стартира приемането на заявления по процедура „Ваучери за заети лица”

Прочетена: 75

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-лесна адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на живота си. По този начин ще се насърчат повишаването на заетостта в страната и кариерното развитие на участващите. Ще бъде предоставена възможност на лицата да придобият нови или да разширят знанията и уменията си. По този начин те ще повишат адекватността на своите способности спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. В дългосрочен план операцията ще осигури предпоставки и ще улесни продължителната заетост или заемането на по-качествени работни места. Тя ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудо­способна възраст, които са със средно или по-ниско образование.

Процедурата „Ваучери за заети лица“ се изпълнява съгласно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (­ОПРЧР), Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Специфична цел 2: „Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения“.

Конкретен изпълнител на процедурата е Агенцията по заетостта (АЗ), а предвиденото финансиране е в размер на 50 млн. лв. Очакванията са, че с планираните средства 54 хил. заети лица ще могат да повишат своята квалификация. АЗ ще преустанови приема на заявления при достигане на определения финансов ресурс по проекта.

По настоящата процедура одобрени като допустими са следните дейности:

1. Набиране на заявления от лица, наети по трудово правоотношение, за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (ПК) и/или за ключова компетентност (КК) 2 „Общуване на чужди езици“, или КК 4 „Дигитална компетентност“;
2. Изработване и отпечатване на ваучери за обучение;
3. Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на ПК по професии или за КК 2, или КК 4.
За реализиране на възможността за съфинансиране на стойността на ваучера от страна на заети лица трябва да са изпълнени следните условия:
1. Съфинансиране в размер на 15% от стойността на обучението;
2. Издаденият ваучер с номинална стойност е в размер на конкретно посочена сума за размера на обучението в зависимост от неговия вид;
3. Агенцията изплаща на доставчиците на обучения 85% от конкретно посочената сума във ваучера, за което доставчикът го предоставя и потвърждава полученото съфинансиране от страна на заетото лице.

Номиналната стойност на ваучера се определя от вида на обучението и неговата продължителност, както следва:

1. За обучения за придобиване на ПК:
а) за първа степен с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
б) за втора с не по-малко от 660 учебни часа – 1200 лв.;
в) за трета с не по-малко от 960 учебни часа – 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен с не по-малко от 200 учебни часа – 400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен с не по-малко от 300 учебни часа – 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен с не по-малко от 600 учебни часа – 1125 лв.;

2. За обучения за придобиване на КК:

а) за обучения по КК 2 от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
б) за обучения по КК 4 и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

Допустимите целеви групи по процедурата са заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование. Те следва да отговарят на минималните образователни изисквания съгласно Закона за професионалното образувание и обучение, за придобиването на съответните степени на ПК или на квалификация за част от професия.
Входящото образователно ниво за включване в обучение по КК 2 и КК 4 е успешно завършено основно образование. Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.), не могат да получат ваучер за включването им в курс за придобиване на идентично или по-ниско ниво на умение.

Обучението срещу ваучери ще се предоставя от доставчици на обучение – обучаващи институции, които отговарят на условията, посочени от АЗ, като се включват в списък, утвърден от изп. директор на АЗ. Заетите лица, получили ваучери за обучение, ще имат право самостоятелно да избират вида на курса и институция от одобрения списък.

Съгласно данни на Националния статистически институт за 2011 г. 21,4% от лицата със средно и по-ниско образование са участвали във формално образование и обучение или неформално обучение.

За сравнение средните стойности за страната са 26%, а при лицата с висше образование – 40,1%. Подобни са тенденциите и при участието в някакъв вид самообучение, където 7,9% от лицата със средно и по-ниско образование са взели участие в такива дейности. За сравнение при лицата с висше образование делът е 24,7% при средно – 12% за страната. 26,1% от хората със средно и по-ниско образование използват поне един чужд език, докато при лицата с висше процентът е 78,2.

В отговор на тези предизвикателства инвестициите от ОПРЧР ще осигурят възможности за постигане на по-високо ниво на включване на целевите групи в дейности за учене през целия живот, а от там и възможности за по-качествена заетост.

Агенцията изпълнява и политиката по заетостта, съобразена с европейските документи в областта, включително и с Европейската стратегия за заетост, Стратегията „Европа 2020″, като чрез мобилизиране на всички инструменти допринася за постигането на Цел 1. „Равнище на заетостта на жените и мъжете на възраст 20 – 64 г., включително чрез по-високо участие на младежите, по-възрастните лица и нискоквалифицираните работници, както и чрез по-добро интегриране на легалните мигранти – 76%“.

При реализацията на активната политика на пазара на труда ролята на държавата е да създаде благоприятни условия и да подкрепи заетостта на онези групи от населението, които поради различни причини са с по-ниски шансове да си намерят работа. Голяма част от прилаганите от АЗ програми и мерки, финансирани от държавния бюджет, както и проекти и схеми на ОПРЧР, са насочени към безработните с основно и по-ниско образование, лицата без квалификация и специалност и неграмотните лица, с цел подобряване на тяхната пригодност за заетост. Непрекъснатото развитие на дейността на агенцията подобрява качеството и разширява обхвата на предлаганите услуги, насочени към търсещите работа лица и работодателите, което води до смекчаване на отрицателните последици от свития пазар на труда, променяйки го в положителна посока.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.07.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *