СТАНОВИЩЕ НА КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Относно: НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Прочетена: 117

С оглед на проблемите, породени през последните месеци при изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, ние, Камарата на строителите в България, като браншова организация и нашите членове, преки участници в процеса на изпълнение на програмата, излизаме с нашето становище относно ползите, целите, обхвата, очакваните резултати, стойността, качеството, проблемите и рисковете на Програмата.

1. Ползи от Програмата

Доказан голям икономически и социален ефект.

 Предоставя повече възможности на бизнеса за икономическа активност. Осигурява допълнителна заетост на проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др.
 Работят и големи строителни фирми, но основно с изпълнението на Програмата са заети малки и средни строителни фирми като главни изпълнители или подизпълнители. Осигурява се заетост на стотици производители и доставчици на суровини и материали. Основните материали, като: топлоизолационни плоскости от EPS и XPS, лепила, шпакловъчни смеси, грундове, мазилки, PVC дограма, замазки, хидроизолации и др., се произвеждат в България, което е голям стимул за българското производство.
 Чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност постига намаление на енергопотреблението на домакинствата и реализира икономия на разходите.
 Създава по-топли, уютни и красиви домове и обновени общи части на сградите (фасади, покриви, входни врати и др.)
 Установява традиции в управлението на многофамилните жилищни сгради. Повишава обществената осведоменост за начините за подобряване на енергийната ефективност.

2. Поставени цели

 По-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия.
 Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.
 Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

3. Очаквани резултати

 Намаляване разходите за отопление за домакинствата.
 Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете.
 По-чиста околна среда – спестени емисии на парникови газове (CO2 и др.)
 Удължаване на живота на сградите, които ще имат и по-висока цена.

4. Обхват и видове допустими дейности.

 Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване.
 Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.)
 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.
 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

5. Стойност и референтни цени за СМР.

 Стойността на СМР по Програмата за дадена сграда калкулира в себе си материали, доставно-складови разходи, механизация, труд, допълнителни разходи върху труда, печалба и др. допълнителни разходи, необходими за цялостното и качествено изпълнение.
 Референтни цени, прилагани от общините за определянето на прогнозните стойности при провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

6. Качеството
Качественото изпълнение е пряко свързано с:

 Наличието на достатъчен финансов ресурс, обезпечаващ изпълнението на всички необходими и допустими дейности и използването на качествени материали и продукти.
 Ясни правила и критерии относно допустими и недопустими видове дейности.
 Непроменяне на условията от началото до края на целия цикъл на изпълнение: от енергийното и техническото обследване на сградата, проектирането, изпълнението до разплащането и въвеждането в експлоатация.

 Безкомпромисен контрол от страна на инвеститорски контрол от община и областна управа, независим строителен надзор, авторски контрол от проектантите и техническите лица, представители на Сдружението на собствениците.

7. Проблеми и рискове

 Недостатъчно наличие на квалифицирана работна ръка.
 Непрекъснато повишаване цената на труда.
 Повишаване цената на основните строителни материали.
 Непрекъснато намаляване на максимално допустимите референтни цени.

Всичко това в комбинация ще доведе до все по-намален обхват от дейности, лошо качество и компрометиране на Програмата.

С оглед на всичко това ние от КСБ изразяваме следното становище:

Ползите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са доказани, безспорни и осъзнати от обществото.
Програмата поставя високи цели, които не се ограничават само до по-високо ниво на енергийната ефективност, а има за цел и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, както и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и много по-добра градска среда.
Очакваните резултати също освен намаляване разходите за отопление на домакинствата и по-чиста околна среда се очаква да постигнат и подобрена жилищна инфраструктура, и промяна в облика на градовете, както и удължаване на живота на сградите, които ще имат и по-висока цена.

За да се постигнат високите цели и очакваните резултати, Програмата ясно дефинира четири допустими видове дейности:

 Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, предписани като задължителни за сградата в техническото обследване.
 Обновяване на общите части (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.)
 Мерки за енергийна ефективност, предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.
 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части.

В тази връзка ние от КСБ апелираме към всички политически сили да спрат свободните интерпретации по въпроса кои дейности влизат и кои не в обхвата на Програмата. Тъй като това е въпрос от компетенцията на МРРБ, апелираме Министерството да регламентира още веднъж допустимите и недопустими видове дейности.

Стойността на СМР по Програмата за дадена сграда калкулира в себе си материали, доставно-складови разходи, механизация, труд, допълнителни разходи върху труда, печалба.

Освен това конкретно при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради поради спецификата на обектите, в които се извършват СМР при постоянно живеещи стотици граждани, всеки със собствените си проблеми и претенции, е необходимо да се предвидят допълнително и непредвидени разходи за неравномерност на работата (неосигурен своевременен достъп до апартаментите за демонтаж на старите остъклявания на балконите, за демонтаж на климатиците, за смяна на дограмата, впоследствие и нейното завършване отвътре, за обратния монтаж, пуск и наладка на климатиците, спазване на разрешените часове за работа в жилищен квартал и др.), осигуряване безопасността на живущите и мерки за нормалната им жизнена среда по време на строителството, заплащане на всички консумативи (ток, вода и др.)

След направен анализ, отчитайки практиката и постигнатите резултати до момента, ние стигнахме до заключението, че за да постигне Програмата целите си и за да се изпълнят качествено допустимите дейности в пълния им обхват за сгради, за които това е необходимо, максимално допустимите референтни стойности трябва да бъдат не по-ниски от референтните стойности, обявени на сайта на МРРБ с дата 25.01.2016 г. и действащи до 10.10.2016 г.

В противен случай, имайки предвид недостатъчното наличие на квалифицирана работна ръка, непрекъснатото повишаване цената на труда, повишаване цената на основните строителни материали, съществува рискът всичко това в комбинация да доведе до все по-намален обхват от дейности, лошо качество и компрометиране на Програмата.

УС НА КСБ

Сподели в социалните мрежи

Автор на 17.07.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *