Инж. Валентин Зарев: Качествен контрол при изпълнение на строителството не може да се осигури при нереално ниски стойности

Прилагането на критерия „оптимално съотношение качество/цена” би довело до реална ангажираност на специалистите

Прочетена: 1261

Мартин Славчев

Инж. Зарев, Вие бяхте преизбран за председател на секция „Проектиране и строителен надзор“ към КСБ по време на първото заседание на Разширения Управителен съвет за този мандат, което се проведе през април. Моля, представете се накратко, както и компанията, която ръководите, и опита Ви като член на Камарата.

Вече няколко мандата съм председател на секция „Проектиране и строителен надзор“ към КСБ. Член съм и на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя. Изпълнителен директор съм на „Пътинвестинженеринг“ АД, която е член на КСБ повече от 20 години. Фирмата се занимава с инженерни консултантски услуги, оценка на съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол.

На последния Разширен УС представихте и бяха приети основните приоритети на секцията, която ръководите. Какви са те?

Основните приоритети за работата на секцията и през настоящата година са свързани с най-важните проблеми в областта на строителния и авторския надзор. Те са резултат от прилагането на критерия „най-ниска цена“ за възлагане на обществените поръчки. Продължава тенденцията да се печелят търгове на ненормално ниски стойности.

В тази връзка бих искал да посоча два фрапиращи случая на спечелени процедури на нереално ниски стойности. Например обществената поръчка с предмет „Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, включително упражняване на строителен надзор при изграждането на обект на инженеринг – северното платно на бул. „Тодор Каблешков”, от ул. „Луи Айер” до ул. „Емилиян Станев”, и изпълнение на СМР по бул. „Тодор Каблешков” с възложител Столичната община, е спечелена от участник, предложил цена, представляваща 33% от обявената прогнозна стойност.

Обществена поръчка с предмет изпълнение на консултантски услуги (оценка на съответствието на инвестиционния проект и строителен надзор) на обект АМ „Хемус”, участък от км. 78+500 до км. 87+800, е спечелена от участник, предложил цена, близо три пъти по-ниска от прогнозната стойност, обявена от възложителя Агенция „Пътна инфраструктура”.

Тези примери още веднъж потвърждават важността на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, като определящи според мен са организацията и професионалната компетентност на персонала, чрез който ще се изпълнява поръчката – експертите в екипа за упражняване на строителен надзор. Това е строго специфична дейност, изключително важна за качеството на строителството на обекта, а възнаграждението за упражняване на надзор в момента в България е малка част от неговата стойност. При нереално ниски цени не може да се осигури качествен контрол при изпълнение на строителството – в резултат на неадекватното възнаграждение екипите за строителен надзор не посещават редовно обектите, не си вършат работата, ролята им се свежда до оформянето и подписването на документи. Прилагането на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена” би довело до реална ангажираност на специалистите, до ефективен контрол по време на строителството и до отпадане на формалното подписване на строителните книжа. Завишаването на контрола от своя страна ще повиши и качествените показатели на строителния продукт.

Съгласно сега действащата нормативна уредба, а именно – Наредба №РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (обн., ДВ, бр.98/2012 г.), е достатъчно фирмата консултант да разполага с 13 души екип правоспособни физически лица, без да се отчита спецификата на обектите, на които ще се упражнява строителен надзор – от АЕЦ до магистрала или сграда.

В тази връзка друг наш основен приоритет ще бъде работата в посока промяна на законодателната уредба. Както неведнъж съм подчертавал, считам за удач­но извършването на диференциация на консултантските фирми в зависимост от вида и категорията на строежите – високо строителство, транспортна инфраструктура, енергийна и благоустройствена инфраструктура и т.н. По този начин ще бъде постигнато съответствие на категориите и видовете строежи по Закона за устройство на територията, Закона за Камарата на строителите и подзаконовите нормативни актове, действащи в тази област.

Остава нерешена регулацията на дейностите на инженерите проектанти като юридически лица (проектантски бюра). Нашето мнение е, че ЦПРС е пример, по който може да се създаде аналогичен регистър със съответните специфични изисквания (критерии) за проектантските фирми.

Друг проблем е почти формалното осъществяване на авторския надзор от проектантите по време на строителния процес. В края на 2012 г. влязоха в сила промени в ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно които авторският надзор по всички части стана задължителен за строежите от първа до пета категория включително, като актовете и протоколите (и тези за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта – Приложение №12 към Наредба №3) се съставят и подписват както от строителя и технически правоспособните физически лица, така и от проектантите по съответната част.

Като се има предвид, че съгласно действащото българско законодателство всички актове и протоколи по време на строителството се съставят непосредствено след извършване на проверки, огледи и измервания на място, това означава, че на строителните обекти следва да има постоянен авторски надзор. Освен че по този начин функциите се дублират, самите възложители оценяват авторския надзор като почти формален, тъй като определеното възнаграждение за него е недостатъчно, за да покрие дори разходите на проектантите. За решението на този проблем би могло да се работи в две насоки – адекватност на възнаграждението, определено за авторски надзор, или отпадане на някои от задълженията на проектанта (напр. за подписване на Акт 12), което би могло да бъде постигнато с промяна в законодателството.

Утвърждаването на типовите документи е приоритет за работата на секциите на КСБ. Какво е тяхното значение и виждате ли възможност да бъдат прилагани в обозримо бъдеще?

Камарата има подкрепата на държавата за изготвяне на типовите договори. И в областта на услугите в сектор „Строителство” това е много важно. През 2013 – 2014 г. доста се работи по унифицираните документи за обществени поръчки – избор на стратегия и методика за определяне на критерии за подбор и възлагане на проекти за пътната инфраструктура на базата на разработките на JASPERS, съобразени с действащия тогава ЗОП. Направените от нас предложения бяха в посока осигуряване на пълна прозрачност при провеждане на тръжните процедури и те бяха взети предвид при изготвянето на окончателните разработки. Има пълен комплект документи за участие в обществени поръчки, включващ структура на документация за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор, за строителство на автомагистрали и пътища, методика и указания за определяне на критерии за подбор и оценка на проекти за конвенционална пътна и жп инфраструктура, както и общи указания за избор на най-подходящи стратегии при поръчки за пътни и жп проекти, техническо задание за строителен надзор на проекти за пътища и аутобани, както и за жп инфраструктура. Структурата на разработките съдържа общи изисквания към участниците, изисквания за допустимост, критерии за оценка, методика, разглеждане, оценка и класиране на офертите, както и критерии за подбор. По необясними за мен причини тези удачни разработки не се прилагат и няма разбиране за тях. На база документите следва да бъдат подготвени и проекти на типови договори за изпълнение на консултантски и проектантски услуги.

Може би тук е мястото да кажа, че считам за удачно прилагането на договорните условия (общи и специфични) на FIDIC при изпълнение на строителството. Те съдържат международно установени добри практики, които се развиват непрекъснато. В тях са подробно уредени и диференцирани отговорностите на всички участници в строителния процес – възложител, строител, проектант и консултант, както и техните взаимоотношения.

Какво предстои за секцията до края на годината?

Освен дотук изброеното, предстои и участие в разработването на стратегии, анализи и програми, относно развитието и регулирането на дейностите на инженерите проектанти като юридически лица (проектантски организации), на надзора по строителството и извършването на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, както и съдействие за изпълнението им. Ще имаме участие в работни групи за наблюдение, анализ и изготвяне на становища и експертизи за предложения за промени на Закона за устройство на територията, Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането им, наредби и правилници, в частта Проектиране и/или частта Строителен надзор.

Подкрепяме основните приоритети за управление, които се обсъждат в програмата на правителството, цитирани в писмо от 22.06.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, а именно – намаляване на административната тежест пред бизнеса, създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност и развитие на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Както се отбелязва в горецитираното писмо на министър Нанков, за изпълнение на посочените приоритети в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена експертна работна група със задача да извърши анализ на нормативната уредба и да подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и на свързаните с инвестиционния процес специални закони за облекчаване на процедурите по устройственото планиране, инвестиционното проектиране, одобряването на инвестиционни проекти, издаването на разрешение, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите.

Към настоящия момент група към секцията разглежда разработения от междуведомственото звено за актуализация на нормативни актове в областта на транспортната инфраструктура Проект на Наредба за проектиране на пътища.

Видно от изложеното в писмо на зам.-министър Малина Крумова, разработването на проекта на наредбата е продиктувано от необходимостта за неотложното актуализиране на нормативите и изискванията за проектиране на пътища, с оглед привеждането им в съответствие с европейските изисквания за безопасност на пътната инфраструктура, както и за прилагане на добрите европейски практики. Предстои изготвяне на становище от експерти на КСБ, което ще бъде представено в МРРБ.

Кои според Вас сега са най-важните приоритети на КСБ, накъде трябва да насочи усилията си браншовата организация, така че да е най-полезна на своите членове?

Може би работата по промяна на нормативната уредба в посока ограничаване на неоснователните жалби на участниците в тръжните процедури, които са предпоставка за трудно стартиране на строителните обекти.

Друг важен приоритет е прилагането на договорните условия на FIDIC при изпълнение на строителството, тъй като ясно са дефинирани правата и отговорностите на всички участници в процеса – възложител, проектант, строител и консултант, а знаем, че най-добре се работи при точни правила.

Как виждате възможностите за партньорство между ръководената от Вас секция и в. „Строител“?

Като по-тясно сътрудничество за отразяване на съществуващите проблеми и негативните практики както в процедурите за възлагане на обществени поръчки, така и при изпълнение на строителството.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.08.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.