Мониторинг на обществените поръчки – май 2017 г.

Прочетена: 123

Таня Бъчварова,
гл. експерт,
„Анализи и прогнози“
Екип на КСБ

Обявените обществени поръчки през май 2017 г. са 228 бр. с прогнозна стойност 480 млн. лв. Процедурите с обявена прогнозна стойност са 228 бр., или 100%.

Обявени обществени поръчки по сегменти

„Инженерна инфраструктура“ – 63 бр., което представлява 27,6% от общо обявените поръчки, с прогнозна стойност 347 млн. лв., или 72,3% от общата за сектор „Строителство“.
„Сградно строителство“ – 50 бр., или 21,9% от всички за май 2017 г., със стойност 21 млн. лв., представляваща 4,4% от общата.
„Енергийна инфраструктура” – 45 бр., представляващи 19,7% от всички за май 2017 г., с обявена прогнозна стойност 58 млн. лв., или 12,1% от общата.
ВиК – 12 бр., или 5,3% от всички, за 46 млн. лв., или 9,6% от общо обявената прогнозна стойност.
Проектиране и надзор – 58 бр., или 25,5% от общо обявените поръчки за май 2017 г., с прогнозна стойност 8 млн. лв., или 1,6% от общата.

Обявени обществени поръчки по видове дейности

Обявените обществени поръчки в сегмента „Инженерна инфраструктура“ за май 2017 г. са 63 бр., което представлява 27,6% от всички, при прогнозна стойност 347 млн. лв., или 72,3% от общата за сектор „Строителство“.

Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура за разглеждания период представлява 82,5% от обявените обществени поръчки за сегмента „Инженерна инфраструктура“.
Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателна способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища за май 2017 г. – 4,8% от всички в сегмента.
Паметници на културата, археологически разкопки за май 2017 г. – няма обявени обществени поръчки.
Сметища за битови и строителни отпадъци – няма обявени обществени поръчки.
Насипни работи, премахване на горен слой на почвата – няма обявени поръчки.
Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 12,7% от всички в сегмента „Инженерна инфраструктура“.
Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа за май 2017 г. – няма обявени поръчки.

Обявените обществени поръчки за сегмент ВиК са 5,3% от всички, или 12 бр., при прогнозна стойност от 46 млн. лв., или 9,6% от общата.

Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции на битови и отпадъчни води за май 2017 г. – 8,3% от обявените процедури в сегмента.
Ново строителство и ремонт на помпени станции – 16,7% от всички от сегмента за разглеждания период.
Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация – 58,4% от обявените обществени поръчки във ВиК.
Рехабилитация на колектори – няма обявени поръчки.
Строителство на утаители и резервоари – няма обявени поръчки.
Проект за воден цикъл – 8,3% от всички за сегмент ВиК.
Сондажни работи – 8,3% от всички в сегмента за разглеждания период.

Обявените обществени поръчки в сегмента „Сградно строителство“ са 21,9%, или 50 бр. от всички за май 2017 г., с обща прогнозна стойност 21 млн. лв., или 4,4% от цялата за отрасъл „Строителство“.

Ново строителство е с дял от 6% при обявените поръчки в сегмента „Сградно строителство“ за май 2017 г.
Реконструкция, ремонтни работи и други видове строителни дейности, консервация и реставрация – 94% от всички в сегмента.

Обявените поръчки в сегмента „Енергийна инфраструктура“ са 45 бр., или 19,7% от всички за май 2017 г., с прогнозна стойност 58 млн. лв., или 12,1% от цялата за сектор „Строителство“.

Мерките за енергийна ефективност – 55,5% от обявените поръчки в сегмента „Енергийна инфраструктура“.
Ремонт, реконструкция и монтажни работи – 37,8% от всички за сегмента.
Ново строителство – 6,7% от обявените поръчки в „Енергийна инфраструктура“.
Прекратени поръчки за сегмента за май 2017 г. – няма

През разглеждания период обявените поръчки в сегмента „Проектиране и надзор“ са 58 бр., или 25,5% от всички, с обща прогнозна стойност 8 млн. лв., или 1,6% от цялата. Те са разпределени по дейности, както следва:

Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 5,2% от обявените поръчки от всички в сегмента.
Проектиране, пред­инвестиционно проучване, изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 48,2% от всички за сегмента.
Оценка на съответствието, строителен надзор, инвестиционен контрол и изготвяне на паспорти за обекти – 39,7% от обявените поръчки в сегмента „Проектиране и надзор“ за май 2017 г.
Обследване за енергийна ефективност – 6,9% от обявените поръчки от сегмента.
По критерий „Източник на финансиране“ (брой)
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 1 бр.
 Оперативна програма „Региони в растеж“ – 39 бр.
Програма за развитие на селските райони – 1 бр.
Фонд „Солидарност на ЕС“ – няма.
Оперативна програма „Околна среда“ – 3 бр.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – няма.
Национален бюджет – 170.
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – няма.
Норвежки финансов механизъм – няма
Национален доверителен екофонд – 2 бр.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – няма.
Програма за транс­гранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. – няма.
Програма за транс­гранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014 -2020 г. – 2 бр.
Европейски бежански фонд – няма.
Механизъм за свързване на Европа – 1 бр.
Българо-швейцарска програма за сътрудничество – 1 бр.
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ –
3 бр.
Проект „Красива България“ – 4 бр.
Оперативна програма „Добро управление“ – няма.
грантово споразумение с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към ЕК – няма.
Фонд „Вътрешна сигурност“ – 1 бр.

Обществени поръчки
по критерий „Възложител“

Обявените обществени поръчки през май 2017 г. от общини са 158 бр., или 69,3% от всички процедури за месеца. В комуналния и обществения сектор са 7 бр., или 3,1% от всички.
Болниците и учебните заведения са обявили 8 процедури, или 3,5% от всички. Министерствата и агенциите – 53 бр., или 23,2% от всичките за месеца. Други обявени обществени поръчки за май – 2 бр., или 0,9 %.

Обявени обществени поръчки по критерий „Процедура по договаряне“

Открита процедура – 88 бр. обществени поръчки, или 38,6% от всички.
Открит конкурс за проект – няма.
Ограничена процедура – няма.
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка – няма.
Пряко договаряне – 3 бр. от обявените обществени поръчки, или 1,3 %.
Договаряне без предварително обявление – 20 бр., или 8,8%.
Публично състезание – 113 бр., или 49,6%.
Договаряне без предварителна покана за участие – няма.
Договаряне с предварителна покана за участие – 4 бр., или 1,8%.

Критерий за възлагане на обществени поръчки

„Икономически най-изгодна оферта“ – общо 127 поръчки за май, или 55,7% от всички 228.
Липсва критерий (при възлагане на поръчките) – 101 поръчки с липсващ критерий за оценка, или 44,3% от всички.

През май 2017 г. в обявленията за обществени поръчки се изискват следните сертификати:

 ISO 9001: 2008 – за 46,9% от поръчките се изисква този сертификат.
 ISO 14001:2004 – за 26,8% от търговете.
 OHSAS18001:2007 – за 6,6%.
 SA 8000:2008 – няма.
 ISO 27001:2005 – няма.
 IEC 17020:2005 – 0,9%.
 ISO 17025:2005 – няма.
 ISO 9606-1:2012 – няма.
 ISO-13485:2016 – няма.
 ISO-17024:2003 – няма.
 ISO -27001:2005 няма.

** Процентът е изчислен на база поръчките без тези по надзора и договаряне без обявление.

Нарушения

Констатациите на експертната група към КСБ по мониторинга „Условия, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България“ за май 2017 г., са: допуснати нарушения, слабите места, ограничителни критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителни бариери, са ре­гис­трирани в 11 поръчки. Отчита се спад на нарушенията в сравнение с предходния месец от 1 бр.

„Инженерна инфраструктура” и ВиК – 2 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки за май, или понижение на нарушенията с 5 бр. спрямо предходния месец.
„Сградно строителство” – 2 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки, или ръст на нарушенията с 1 бр. в сравнение с април 2017 г.
„Енергийна инфраструктура” – регистрираните несъответствия за май 2017 г. са 6 бр., т.е. има увеличение на нарушенията с 3 бр. спрямо предходния месец.
„Проектиране и строителен надзор” – 1 брой регистрирани несъответствия за разглеждания период, или запазване на нивата в сравнение с април 2017 г.

Поръчка №00774-2017-0029, възложител община Стара Загора

Задание: обект 1: Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7153, кв. „326a”, по плана на гр. Стара Загора, и обект 2: Изграждане на ул. „Христо Ботев“ от о.т. 772 до о.т. 4640, по плана на гр. Стара Загора

Цитат: „В приложената документация (DOC150517Syh fontan.pdf) обяснителна записка сух фонтан е записана характеристика на продуктите – 7 бр. помпи Varionaut 155 24V DMX“.
Коментар: Директивата и Законът за обществените поръчки (ЗОП) не разрешават възложителите да посочват конкретни марки на продуктите.

Поръчка №00079-2017-0003, възложител община Царево

Задание: Подмяна улични водопроводи и сградни отклонения по ул. „Крайморска“, с. Лозенец, от интегриран воден цикъл на с. Лозенец – с. Велика; улици – ул. „Гоце Делчев“ и ул. „Черковна“, гр. Царево, ул. „Черно море“, с. Резово, и подмяна уличен водопровод и канализация и сградни отклонения по ул. „Липите“, с. Синеморец.

Цитат: „Строителните и монтажни работи са подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация (Количествена сметка), част от Документацията за обществената поръчка“.
Коментар: Възложителят не е изготвил проект. СМР не се описват в КСС (Количествено-стойностна сметка).

Поръчка №00087-2017-0057, възложител Столичната община

Задание: СМР за въвеждане в експлоатация на УПИ I и УПИ II, кв. „16” и УПИ III, кв. „17” в гробищен парк „Банкя – м. Полето“, кв. „17”, „18” в.з. „Бели брег“ – гр. Банкя – втори етап. До настоящия момент паркът не е захранен с ел. енергия и вода, което води до невъзможност за пускане в експлоатация на Подобект: Сграда за комплексно обществено обслужване.

Цитат: „СМР за въвеждане в експлоатация. До настоящия момент паркът не е захранен с ел. енергия и вода, което води до невъзможност за пускане в експлоатация на Подобект: Сграда за комплексно обществено обслужване. Необходимо е да бъде изградено ел. захранване и ВиК проводи от трафопоста до оградата и от оградата до административната сграда, както и направата на алея между УПИ I и УПИ II. Неотложни дейности са и: – Част вертикална планировка УПИ I и УПИ II в кв. „Сградно строителство“ и УПИ III, кв. „17”; – Част ВиК площадково благоустрояване УПИ I и УПИ II в кв. „16”; – Част Електро УПИ I и УПИ II в кв. „16” и УПИ III, кв. „17”; – Част Пътно площадково благоустрояване – частично алеи УПИ I и УПИ II в кв. „16” и УПИ III кв. „17”; В количествените сметки, неразделна част от документацията за участие, са указани всички видове дейности, планирани за изпълнение на обекта“.
Коментар: Въвеждането на обект в експлоатация се извършва с одобрени инвестиционни проекти, а не с КСС.

Поръчка №00350-2017 – 0007, възложител община Тутракан

Задание: Текущи ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост

Цитат: „В количествената сметка на възложителя за обществена поръчка „Текущи ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост” са включени следните видове строително-ремонтни работи: Зидарски работи; Бетонови работи; Армировъчни работи; Кофражни работи; Земни работи; Покривни работи; Покривно водоотвеждане; Дърводелски работи; Облицовъчни работи; Мазачески работи; Настилки и замазки; Стъкларски работи; Бояджийски работи; Метална дограма и стоманени конструкции; Хидроизолационни работи; Топлоизолационни работи; Столарски работи (дървена дограма); Тръбопроводи, отопление, вентилация; Сухо строителство; Сградни ВиК инсталации; Външни водопроводи и канализации; Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване; Разваляне и разрушаване на сгради.“ В това число Изкопи 1130 м3 – ръчни изкопи от т. 6 до т. 13 – 580 м3 , изкоп с багер от т. 23 до т. 27 – 550 м3 ; Кофражи от т. 40 до т. 45 – 550 м2; Доставка и полагане на бетон 240 м3; Разбиване на стоманобетонни плочи – 75 м2; Разбиване на стоманобетонни греди и колони – 50 м3; и т.н., общо 392 позиции“.

Коментар: Нарушение на т. 43 на § 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на територията (ЗУТ) – „Текущ ремонт“ на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се: а) засяга конструкцията на сградата; б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

Поръчка № 00814-2017-0005, възложител община Враца по Оперативна програма „Региони в растеж“

Задание: Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на проекти „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ по две обособени позиции“.

Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности. Изисквано минимално/ни ниво/а: Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите.

За строителство, „сходно“ с предмета на поръчката, следва да се разбира: СМР по въвеждане на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро- и топл изолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради с РЗП: минимум 4200 м2“.

Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания (минимално ниво) за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП: минимум 4200 кв. м.

Поръчка №00564-2017-0009, възложител община Панагюрище

Задание: Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности. Изисквано минимално/ни ниво/а: b.2) За строителство – Изпълнение на дейности по изграждане на инсталации и довършителни строителни дейности, изпълнявани на обект/строеж с РЗП от: b.2.1) за обособена позиция 1 – 4000 м2; b.2.2) за обособена позиция 2 – 6000 м2; b.2.3) за обособена позиция 3 – 4000 м2; b.2.4) за обособена позиция
4 – 6000 м2;“

Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания (минимално ниво) за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП: минимум 4000 кв. м и 6000 кв. м

Поръчка №00322-2017-0005, възложител община Кърджали

Задание: Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилища сграда – гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. №32, одобрена по Националната програма за енергийна ефективност.

Цитат:„III.1.3) Технически и професионални възможности

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите, строителство/ СМР по въвеждане на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро- и топлоизолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане на енергоефективни мерки в съществуващи сгради с РЗП: минимум 1000 кв. м.“

Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания (минимално ниво) за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП: минимум 1000 кв. м.

Поръчка №00109-2017 – 0023, възложител община Благоевград по Оперативна програма „Региони в растеж“

Задание: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград“.
Коментар: Не се изисква регистрация в КСБ – нарушение съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите.

Поръчка №00051-2017 -0008, възложител община Видин

Задание: Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности – За строително-монтажни работи – Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата общ. поръчка.

Забележка: Под строителство, „сходно с предмета на поръчката“, следва да се разбира изпълнени ново строителство или ремонтни строителни работи по въвеждане на енергоефективни мерки в сгради, с вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро- и топлоизолация и поставяне на дограма в сграда или сгради, с общо разгъната застроена площ (РЗП) минимум 3000 кв. м“.
Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания (минимално ниво) за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП: минимум 3000 кв. м.

Поръчка №00418-2017-0005, възложител община Дупница

Задание: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ №7 „Калина” с Дневен център за деца с увреждания.
Цитат: „V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне.“

Коментар: „ЕКСЕЛ 2005“ ЕООД, ЕИК: 131562084 няма регистрация в Централния професионален регистър на строителя. Не се изисква регистрация в КСБ – нарушение съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите.

Поръчка №00138-2017-0033, възложител община Шумен

Задание: Упражняване на строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по седем ОП (обособени позиции)“.

Цитат: „В т. „II.1.1) Наименование: Упражняване на строителен надзор на проектиране …“

Коментар: Тъй като понятие „Упражняване на строителен надзор на проектиране“ няма, може би трябва да се използва „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти“…

Сподели в социалните мрежи

Автор на 08.08.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.