Стандарти за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование

Прочетена: 114

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

В миналия брой Ви запознахме с основната цел на Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG), която е да допринасят за общото транс­гранично и сред всички заинтересовани страни разбиране на осигуряването на качеството на обучение и преподаване. В настоящия брой ще Ви представим конкретните стандарти за осигуряване на качеството, които са разделени на три части:

1. Вътрешно осигуряване на качеството;
2. Външно осигуряване на качеството;
3. Агенции за осигуряване на качеството.

Трябва да се има предвид, че трите части са неразривно свързани помежду си и заедно формират основата на Европейската рамка за осигуряване на качеството и би трябвало да се възприемат като едно цяло. Стандартите в част 2 признават тези за вътрешно осигуряване на качеството – част 1. Така се гарантира, че вътрешната дейност, осъществявана от институциите, е пряко свързана с което и да е външно осигуряване на качеството, през което преминават. По същия начин част 3 се отнася към част 2. Или три части работят, допълвайки се, във висшите училища, както и в агенциите, като се подразбира, че други заинтересовани страни също допринасят за рамката.

Стандартите определят договорени и възприети практики за осигуряване на качеството във висшето образование и следователно би трябвало да бъдат взети под внимание и спазвани.

Част 1: Стандарти за вътрешно осигуряване на качеството

1.1 Политика за осигуряване на качеството.

Институциите трябва да имат политика за осигуряване на качеството, която се оповестява публично и е част от стратегическото им управление. Вътрешните заинтересовани страни следва да разработят и прилагат тази политика чрез подходящи структури и процеси, като същевременно включват външни заинтересовани страни.

1.2 Разработване и одобряване на програмите.

Важно е институциите да разполагат с процедури за разработ­ване и одобряване на програмите си, които би трябвало да се проектират така, че да отговарят на заложените цели, включително и на очакваните резултати от обучението.

Квалификацията в резултат от програмата следва да бъде ясно определена и оповестена и да се отнася до точното ниво в националната квалификационна рамка за висше образование, а следователно и в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование.

1.3 Обучение, преподаване и оценяване, фокусирани върху студента.

Необходимо е институциите да гарантират, че програмите се предоставят по начин, който насърчава студентите да поемат активна роля в създаването на учебния процес, и че оценката на учащите отразява този подход.

1.4 Прием, развитие, признаване и сертифициране на студентите.

Институциите трябва последователно да прилагат предварително определени и публикувани наредби, които обхващат всички етапи на „жизнения цикъл“ на студента, напр. прием, развитие, признаване и сертифициране на студентите.

1.5 Преподавателски състав.

От значение е и компетентността на преподавателите, в която институциите трябва да са уверени. Следва да се прилагат справедливи и прозрачни процеси за набирането и развитието на персонала.

1.6 Учебни ресурси и подпомагане на студентите.

Подходящото финансиране за обучение и преподавателска дейност е ключово. Институциите трябва да се уверят, че са осигурили надеждни и леснодостъпни ресурси за обучение и подпомагане на студентите.

1.7 Управление на информацията.

Трябва да има гаранция от страна на институциите, че събират, анализират и използват информацията, свързана с ефективното управление на техните програми и други дейности.

1.8 Информация за обществеността.

Необходимо е институциите да публикуват информация за своите дейности, включително за програмите, която е ясна, точна, обективна, актуална и лесно достъпна.

1.9 Текущ мониторинг и периодичен преглед на програмите.

Важно е институциите да следят и периодично да преразглеждат своите програми, за да се гарантира, че те постигат определените цели и отговарят на нуждите на студентите и обществото. Тези прегледи следва да водят до непрекъснато подобряване на програмата. Всяко действие, планирано или предприето като резултат, трябва да се съобщи на всички заинтересовани страни.

1.10 Циклично външно осигуряване на качеството.

Институциите трябва циклично да преминават през външно осигуряване на качеството в съответствие със Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование.

Част 2: Стандарти за външно осигуряване на качеството

2.1 Разглеждане на вътрешното осигуряване на качеството.

Външното осигуряване на качеството разглежда ефективността на процедурите за вътрешно осигуряване на качеството, описани в част 1.

2.2 Разработване на методологии, годни за целта.

Външното осигуряване на качеството трябва да бъде определено и разработено специално, за да се гарантира неговата пригодност за постигане на предвидените за него цели и задачи, като се вземат предвид съответните разпоредби. Заинтересованите страни трябва да се включват в неговото разработване и непрекъснато усъвършенстване.

2.3 Процедури по изпълнението.

Процедурите за външно осигуряване на качеството трябва да бъдат надеждни, полезни, предварително определени, прилагани последователно и публикувани. Те включват:

 самооценка или еквивалентен документ;
 външна оценка, обикновено включваща посещение на място;
 доклад в резултат от външното оценяване;
 последователно проследяване.

2.4 Експерти за партньорски проверки.

Външното осигуряване на качеството се извършва от групи от външни експерти, които включват един или повече членове студенти.

2.5 Критерии за резултатите.

Всички резултати или решения, взети след външното осигуряване на качеството, би трябвало да се основават на ясни и публикувани критерии, които се прилагат последователно, независимо от това дали процедурата води до официално решение.

2.6 Докладване.

Пълните доклади на експертите би трябвало да бъдат публикувани, ясни и достъпни за академичната общност, външните партньори и други заинтересовани лица. Ако агенцията вземе официално решение, основано на докладите, решението би трябвало да бъде публикувано заедно с доклада.

2.7 Оплаквания и обжалване.

Процедурите по оплаквания и обжалване трябва да бъдат ясно определени като част от дизайна на процедурите за външно осигуряване на качеството и да са съобщени на институциите.

Част 3: Стандарти за агенциите за осигуряване на качеството

3.1 Дейности, политика и процедури за осигуряване на качеството.

Агенциите би трябвало редовно да предприемат действия за външно осигуряване на качеството, както е определено в част 2. Те би трябвало да имат ясни и точни цели и задачи, които следва да се прехвърлят в ежедневната си дейност.

3.2 Официален статут.

Необходимо е агенциите да имат учредено правно основание и да бъдат официално признати като агенции за осигуряване на качеството от страна на компетентните държавни органи.

3.3 Независимост.

Важно е агенциите да бъдат независими и да действат автономно. Те трябва да носят пълна отговорност за действията си и резултатите от тях без влияние от трета страна.

3.4 Тематичен анализ.

Редовното публикуване на доклади, които описват и анализират общите констатации от дейностите на агенциите за външно осигуряване на качеството, е от значение.

3.5 Ресурси.

Ключово е агенциите да имат адекватни и подходящи ресурси както човешки, така и финансови, за да извършват работата си.

3.6 Вътрешното осигуряване на качеството и професионалното поведение.

Агенциите би трябвало да разполагат с подходящи процедури за вътрешно осигуряване на качеството, свързани с определяне, осигуряване и подобряване на качеството и почтеността на своите дейности.

3.7 Цикличен външен преглед на агенциите.

Необходимо е агенциите да се подлагат на външен преглед най-малко веднъж на всеки пет години, за да докажат, че спазват Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.08.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.