Мониторинг на обществените поръчки – юни 2017 г.

Прочетена: 131

Таня Бъчварова,
гл. експерт,
„Анализи и прогнози“
Екип на КСБ

Обявените обществени поръчки през юни 2017 г. са 221 бр. с обща прогнозна стойност 359 млн. лв. Процедурите с обявена прогнозна стойност са 221 бр., или 100%.

Обявени обществени поръчки по сегменти

✓„Инженерна инфраструктура“ – 54 бр., което представлява 24,4% от общо обявените поръчки, с прогнозна стойност 97 млн. лв., или 27% от общата за сектор „Строителство“.
✓„Сградно строителство“ – 59 бр. обществени поръчки, или 26,7% от обявените, с прогнозна стойност 158 млн. лв., или 44% от общата.
✓„Енергийна инфраструктура“ – обявените обществени поръчки в този сегмент са 33 бр., представляващи 14,9% от всички за юни, с прогнозна стойност 58 млн. лв., или 16,2% от общата.
✓„Водоснабдяване и канализация“ – 11 бр. обществени поръчки, или 5% от обявените, с прогнозна стойност 38 млн. лв., или 10,6% от общата.
✓„Проектиране и строителен надзор“ – обявените поръчки от този сегмент са 64 бр., или 29% от всички за юни, с прогнозна стойност 8 млн. лв., или 2,2% от общата.

Обявени обществени поръчки по видове дейности

Обявените обществени поръчки в сегмента „Инженерна инфраструктура“ за юни 2017 г. са 54 бр., което представлява 24,4% от всички, при прогнозна стойност 97 млн. лв., или 27% от общата за сектор „Строителство“. Те са разпределени по дейности, както следва:
✓Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура – 81,4% от обявените обществени поръчки в сегмента.
✓Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реки, рехабилитация и поддържане на пристанища – 3,7% от обявените поръчки в този сегмент.
✓Паметници на културата, археологически разкопки – няма обявени обществени поръчки.
✓Сметища за битови и строителни отпадъци – 1,9% от обявените обществени поръчки в сегмента.
✓Насипни работи, премахване на горен слой на почвата – няма обявени поръчки.
✓Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 13% от обявените обществени поръчки за сегмента „Инженерна инфраструктура“.
✓Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа – няма обявени обществени поръчки.
l Обявените обществени поръчки в сегмента „Водоснабдяване и канализация“ са 11 бр., или 5% от всички, при прогнозна стойност 38 млн. лв. , или 10,6% от общата. Те са разпределени по дейности, както следва:
– Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадъчни води – 9,1% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Ново строителство и ремонт на помпени станции – няма обявени обществени поръчки за разглеждания период.
– Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализации – 90,9% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Рехабилитация на колектори – няма обявени обществени поръчки.
– Строителство на утаители и резервоари – няма обявени обществени поръчки.
– Проект за воден цикъл – няма обявени обществени поръчки.
– Сондажни работи – няма обявени обществени поръчки.
l Обявените обществени поръчки в сегмента „Сградно строителство“ са 59 бр., или 26,7% от всички, при прогнозна стойност 158 млн. лв., представляваща 44% от общата. Те са разпределени по дейности, както следва:
– Ново строителство – 16,9% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни дейности, консервация и реставрация – 83,1% от обявените обществени поръчки в сегмента.
l Обявените поръчки в сегмента „Енергийна инфраструктура“ са 33 бр., представляващи 14,9% от общо обявените поръчки за юни 2017 г., с прогнозна стойност 58 млн. лв., или 16,2% от общата. Те са разпределени по дейности, както следва:
– Мерките за енергийна ефективност – 54,5% от обявените поръчки в сегмента „Енергийна инфраструктура“.
– Ремонт, реконструкция и монтажни работи – 30,3% от обявените обществени поръчки в сегмента за разглеждания период.
– Ново строителство – 15,2% от обявените поръчки в сегмента.
– Прекратени поръчки за сегмента за юни 2017 г. – няма.
l През разглеждания период обявените поръчки в сегмента „Проектиране и надзор“ са 64 бр., или 29% от всички, при прогнозна стойност 8 млн. лв., или 2,2% от общата. Разпределението е, както следва:
– Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 9,4% от обявените поръчки от всички в сегмента.
– Проектиране, пред­инвестиционно проучване, изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 40,6% от обявените поръчки в сегмента.
– Оценка на съответствието, строителен надзор, инвестиционен контрол и изготвяне на паспорти за обекти – 45,3% от обявените обществени поръчки в сегмента.
– Обследване за енергийна ефективност – 4,7% от обявените обществени поръчки в сегмента.
Обществените поръчки по критерий „Източник на финансиране“
✓ОП „Региони в растеж“ – 26 бр.
✓Програма за развитие на селските райони – 2 бр.
✓ПУДООС – 1 бр.
✓ОП „Околна среда“ – 4 бр.
✓Национален доверителен екофонд – 2 бр.
✓Бюджет – 171 бр.
✓Програмата за транс­гранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020 г. – 1 бр.
✓Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. – 6 бр.
✓Европейски бежански фонд – няма обявени поръчки.
✓Механизъм за свързване на Европа – няма.
✓Българо-швейцарска програма за сътрудничество – 1 бр.
✓Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – 1 бр.
✓Проект „Красива България“ – 2 бр.
✓Оперативна програма „Добро управление“ – няма.
✓Грантово споразумение с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към ЕК – няма.
✓Фонд „Вътрешна сигурност“ – 3 бр.
Обществени поръчки по критерий „Възложител“
Обявените обществени поръчки през юни 2017 г. от общини са 155 бр., или 70,1% от всички. В комуналния и обществения сектор са 8 бр., или 3,6% от всички. Болниците и учебните заведения са обявили 11 процедури, или 5% от всички. Министерствата и агенциите – 46 бр., или 20,8% от всичките за месеца. Други обявени обществени поръчки за юни – 1 бр., или 0,5%.
През юни 2017 г. в обявленията за обществени поръчки се изискват следните сертификати:
✓ISO 9001:2008 – за 50,2% от поръчките се изисква този сертификат.
✓ISO 14001:2004 – за 32,1% от търговете се изисква този сертификат.
✓OHSAS18001:2007 – за 5,9 % от поръчките.
✓SA 8000:2008 – няма.
✓ISO 27001:2005 – няма.
✓IEC 17020:2005 – 1,4%.
✓ISO 17025:2005 – няма.
✓ISO 9606-1:2012 – 0,5%.
✓ISO-13485 – няма.
✓ISO-17024:2003 – няма.
✓ISO-27001:2005 – няма.

Нарушения

Констатациите на експертната група към КСБ по мониторинга „Условия, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България“, за юни 2017 г. са: допуснати нарушения, слаби места, критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителни бариери, са регистрирани в 13 поръчки. Отчита се ръст на броя на нарушенията в сравнение с предходния месец от 2 бр.

✓„Инженерна инфраструктура” и ВиК – 4 допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията, или ръст с 2 бр. в сравнение с предходния месец.
✓„Сградно строителство” – 2 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Отчита се запазване на нивата в сравнение с предходния месец.
✓„Енергийна инфраструктура” – 7 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията, или ръст с 1 бр. в сравнение с предходния месец.
✓„Проектиране и строителен надзор” – няма регистрирани несъответствия в обявените обществени поръчки. Отчита се запазване на нивата в сравнение с предходния месец.
Поръчка №00532-2017-0009, възложител община Ардино
Задание: Изграждане на подпорни стени на улици в община Ардино
Цитат: „Възложителят е изготвил „Техническо задание“, но няма одобрен инвестиционен проект.“
Коментар: Липсват проекти, които са задължителни за изграждане на стоманобетонна конструкция.

Поръчка №00226-2017-0036, възложител община Плевен
Задание: Изграждане, основен ремонт и/или реконструкция на уличната мрежа на територията на град Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет по две обособени позиции
Цитат: Обществената поръчка е за „Изграждане, основен ремонт и/или реконструкция ….“
Коментар: Липсват проекти, които са задължителни за изграждане, основен ремонт и реконструкция.

Поръчка №03788-2017-0007, възложител „Център за градска мобилност“ ЕАД, София
Задание: Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти, собственост на и стопанисвани от ЦГМ ЕАД, както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Цитат: „Количествено-стойностна сметка“
Коментар: В приложената „Количествено-стойностна сметка – Приложение №3.120.06.2017“ е видно, че ще се извършва строителство, което на този етап е без одобрен Работен проект.

Поръчка №00087-2017-0073, възложител Столична община
Задание: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции: 1. Първа обособена позиция: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“, 2. Втора обособена позиция: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“.
Цитат: Поръчката е „Основен ремонт на …..“
Коментар: Възложителят е изготвил количествено-стойностни сметки, но не е изготвил Работен проект.

Поръчка №00334-2017-0015, възложител Агенция „Митници“
Задание: Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Агенция „Митници“
Цитат: „Възложителят не поставя изискване към участниците да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър. Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на участника. Възложителят не поставя изискване към технически способности на участника. Изпълнение на текущи ремонти по смисъла на § 5, т. 43 ЗУТ.“

Коментар: Нарушение на ЗУТ. В документацията се предвиждат изпълнение на кофражни, армировъчни, бетонови работи и др. видове, които не са „текущи“ по смисъла на ЗУТ.

Поръчка №00129-2017-0005, възложител ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД
Задание: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на „ЕВН България Топлофикация” EАД, гр. Пловдив.
Цитат: В „документацията за участие в квалификационна система“ са включени множество строителни дейности, като: Направа на кофраж за стоманобетони плочи с дебелина до и над 15 см, Направа кофраж за фундаменти, колони, греди, пояси и др. стб. елементи, Направа кофраж за стълбища и стълбищни площадки, Направа кофраж за наклонена покривна плоча, Разбиване на армиран бетон, Демонтаж на основни конструктивни елементи и детайли от дървени покривни конструкции, вкл. сваляне, натоварване и извозване.
Коментар: Няма изготвени инвестиционни проекти.

Поръчка №00385-2017-0026, възложител община Пазарджик
Задание: Изпълнение на строителни дейности на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ №15, вх. А и Б, във връзка с реализирането на ­НПЕЕМЖС
Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът следва да е участвал в изпълнението на строителство с предмет и обем, което е идентично или сходно с предмета на поръчката и изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата. Забележка: Под строителство „с предмет и обем, което е идентично или сходно с предмета на поръчката”, следва да се разбира строителство на един изпълнен строителен обект за обновяване на ЕЕ на сграда и/или подмяна на дограма и топлинно изолиране на външни ограждащи елементи, и/или изпълнение на ново строителство, в което са включени енергоефективни дейности или еквивалентни с площ не по-малка от 1 000 кв. м.“
Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания (минимално ниво) за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП: минимум 1000 кв. м.
Поръчка №00589-2017-0013, възложител община Перник
Задание: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР по проект „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на община Перник и Областна администрация
Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
2. Участникът през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. За „строителство с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда/и с общ обем на РЗП не по-малко от 10 000 кв. м.“
Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания (минимално ниво) за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП: минимум 10 000 кв. м

Поръчка №00661-2017-0004, възложител община Белене
Задание: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обновяване на жилищен блок №4/51 – блок „Централ“ – вх. A, вх. Б, вх. В, вх. Г,вх. Д, вх. Е и вх. Ж, в гр. Белене, съгласно ЗУТ и приложимите изисквания за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради
Цитат: „Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Участникът трябва:
а) през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж, за основен ремонт, и/или ново строителство и/или реконструкция, включително свързани с реализация на енергоефективни мерки на сгради с РЗП (разгъната застроена площ) за една сграда или сума от РЗП на повече сгради минимум 8500 кв. м.“
Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания (минимално ниво) за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП: минимум 8 500 кв. м.

Поръчка №00226-2017-0034, възложител община Плевен
Задание: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, на 4 позиции
Цитат: III.1.3) Технически и професионални възможности Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата поне едно строителство и/или проектиране и строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. *Под „изпълнение на строителство или проектиране и изпълнение на строителство“ с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката, се разбира изпълнение на строителство или проектиране и изпълнение на строителство/ремонт на жилищни или обществени или административни сгради с РЗП: минимум 4 000 кв. м“
Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания (минимално ниво) за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП: минимум 4 000 кв. м.

Поръчка №00226-2017-0035, възложител община Плевен
Задание: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, на 5 позиции.
Цитат: „III.1.3) Технически и професионални възможности Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата поне едно строителство и/или проектиране и строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. *Под „изпълнение на строителство или проектиране и изпълнение на строителство“ с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, се разбира изпълнение на строителство или проектиране и изпълнение на строителство/ремонт на жилищни или обществени, или административни сгради с РЗП: минимум 4 000 кв. м.“
Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания (минимално ниво) за технически възможности при изпълнения на СМР на сгради с РЗП: минимум 4 000кв. м.

Поръчка №01267-2017-0003, възложител Столична община – район „Оборище“
Задание: „Подмяна на електрическа инсталация в сградата на 1-во ОУ „Пенчо Славейков“ по изготвен проект“, с адрес ул. „Стара планина“ №11, район „Оборище“ – гр. София“
„Цитат: III.1.3) Технически и професионални възможности, критерии за подбор: Участникът или посочен негов подизпълнител следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира: СМР по преустройство
и/или реконструкция,
и/или основен ремонт на обществени сгради с РЗП (разгъната застроена площ): минимум 5000 кв. м, включващи при изпълнението си задължително изграждане и/или реконструкция на силова и осветителна ел. инсталация.“
Коментар: Възложителят поставя прекомерни изисквания при критерии за подбор относно техническите възможности при изпълнения на СМР. (сгради с РЗП: минимум 5000 кв. м).

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.09.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.