Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки януари – септември 2017 г.

Прочетена: 99

Таня Бъчварова,
гл. експерт
„Анализи и прогнози”
Екип КСБ

Камарата на строителите в България (КСБ) следи, анализира и публикува всяко тримесечие сключените договори по обект на поръчка в отрасъл „Строителство“. КСБ следи нарушенията при подписаните контракти по обявените обществени поръчки съгласно чл. 157, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС). Мониторингът на сключените договори по обявени обществени поръчки за януари – септември 2017 г. е изготвен на база данни на Агенцията по обществени поръчки, обработвани в КСБ ежедневно.

Подписаните контракти в сектор „Строителство“ за януари – септември 2017 г. са общо 1821 броя на стойност 1649 млн. лв. Делът на сключените договори в отрасъла за разглеждания период е 13,4% от броя на общо сключените договори и 36,3% от стойността им. Доставките представляват 55,7% от броя на общо сключените договори и 43,4% от стойността им. Услугите регистрират дял от 30,9% от броя на контрактите и 20,3% от стойността им.

 Сключените договори в отрасъл „Строителство“ до 200 хил. лв. за януари – септември на 2017 г. са 792 бр. на стойност 46 млн. лв.
 Сключените договори до 2150 хил. лв. са 928 броя на стойност 650 млн. лв.
 Сключените договори над 2150 хил. лв. са 101 бр. на стойност 953 млн. лв.

Отрасъл „Строителство“ заема трета позиция по дялово участие в сключените договори по обект на поръчка за първите девет месеца на 2017 г. след сключените договори при доставките.

Сключени договори по сегменти

Сключените договори по обект на поръчка за деветмесечието на 2017 г. в отрасъл „Строителство“ са общо 1821 бр. на стойност 1649 млн. лв. Те са разпределени по сегменти, както следва:

 „Сградно строителство“ – сключените договори са 494 бр., или 27,1% от всички контракти за периода. На годишна база сегментът регистрира спад при броя от 9,2%. Стойността на сключените договори е 170 млн. лв., което е ръст на годишна база от 25,9%.

 „Инженерна инфраструктура“ – 426 бр. контракта, или 23,4% от общо сключените договори за разглеждания период. На годишна база сегментът регистрира спад при броя от 22,1%. Стойността на сключените договори е 774 млн. лв. Регистрира се ръст на годишна база от 97,4%

 „Енергийна инфраструктура“ – 796 бр. сключени договора, или 43,7% от всички за разглеждания период. На годишна база сегментът регистрира спад при броя от 15,3%. Стойността на сключените договори е 506 млн. лв. Отчита се спад на годишна база от 42,6%.

 ВиК – 105 бр. под­писани контракта, или 5,8% от общо сключените договори за януари – септември на 2017 г. На годишна база сегментът регистрира ръст от 25%. Стойността на сключените договори възлиза на 199 млн. лв., което е значителен ръст от 161,8% на годишна база.

По критерий „Брой“ доминиращ сегмент е енергийната инфраструктура, следван от сградното строителство, инженерната инфраструктура и ВиК. При критерий „Стойност“ първа е инженерната инфраструктура, следвана от енергийната инфраструктура, ВиК и сградното строителство.

Сключени договори по критерий „Възложители на обществената поръчка“

 Държавен бюджет – за януари – септември на 2017 г. се отчита спад на броя на сключените договори от 13,9% в сравнение със същия период на 2016 г. При стойността на подписаните контракти на годишна база се регистрира ръст от 11,1%.
 Оперативни програми – на годишна база се забелязва ръст при броя на сключените договори от 303 бр., а при стойността – от 601 млн. лв.
 Министерства и агенции – на годишна база сключените договори за януари – септември на 2017 г. регистрират значително намаление при броя от 20,7% и ръст от 4,3% при стойността.
 Болници и учебни заведения – наблюдава се спад на броя на сключените договори за януари – септември на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. от 26%. При стойността на сключените договори се отчита ръст от 2,5%.
 Общини – тенденцията е намаляване на броя на сключените договори с 1,8% на годишна база и значителен ръст при стойността от близо 46,8%.
 Комунален и обществен сектор – отчита се спад на нивата както при броя на сключените договори, така и при стойността. При броя той е от 57,8%, а при стойността – 53,7%.
Сключени договори за обекти над 5 млн. лв. за януари – септември 2017 г. –
„Сградно строителство“
 Проектиране и изпълнение на „Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море“, възложител – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, стойност 13,6 млн. лв. Сключен договор с изпълнител „Щрабаг“ ЕАД.
 Инженеринг на обект „Многофункционална зала в УПИ“, възложител – община Шумен, на стойност 8 млн. лв. Сключен договор с изпълнител ДЗЗД „Шумен спорт“.
 Проектиране и изпълнение на основен ремонт на административна сграда на НАП, гр. София, възложител – НАП, стойност 4,9 млн. лв. Сключен договор с изпълнител „Сити Билд Студио“ ООД.
 СМР на сгради към поделение на Социално-битово обслужване, възложител – СУ „Св. Климент Охридски“, стойност 4,8 млн. лв. Сключен договор с изпълнител „Електролукс Табаков и синове“ ООД.
Сключени договори за обекти над 20 млн. лв. за януари – септември 2017 г. – „Инженерна инфраструктура“
 Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Варна. Възложител – община Варна, стойност – 120 млн. лв. Сключен договор за изпълнение с „ДЗЗД Черно море 2016“.
 Разширение на метрото в София, трета метролиния – II етап от км. 14+277 до км. 15+749, по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Възложител – „Метрополитен“ ЕАД, стойност 95 млн. лв. Сключен договор с изпълнител Обединение „Горна Баня“.
 Разширение на метрото в София, трета метролиния – II етап от км. 11+941 до км. 14+277, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Възложител – „Метрополитен“ ЕАД, на стойност 81 млн. лв. Сключен договор с изпълнител Обединение „Метробилд Запад“.
 Изготвяне на технически проект и строителство на обект: АМ „Хемус“ от Ябланица до Боаза, възложител – Агенция „Пътна инфраструктура“, на стойност 55 млн. лв. Сключен договор за изпълнение с ДЗЗД „ХВП – Ябланица.
Сключени договори за обекти над 20 млн. лв. за януари – септември 2017 г. – ВиК
 Канализационна и водопроводна мрежа, гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – ЕТАП 1 А, по ОПОС. Възложител – община Долна Митрополия, стойност 32 млн. лв.

Изпълнител – Обединение „ВиК Тръстеник 2014“.

 Реконструкция ВиК, гр. Добрич – етап 1, лот 2, по ОПОС. Възложител – община Добрич, стойност 28 млн. лв. Изпълнител – „Хидрострой“ АД.
 Реконструкция и разширение на ПСОВ в гр. Добрич, по ОПОС. Възложител – община Добрич, на стойност 27 млн. лв. Изпълнител – Обединение ГИС АКВА БГ.
 Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ кк Златни пясъци, по ОПОС. Възложител – община Варна, на стойност 24 млн. лв. Изпълнител – „Хидрострой“ АД
 ВиК – Долна Митрополия, първи етап и довеждащ колектор към ПСОВ, по ОПОС. Възложител – община Долна Митрополия, стойност 20 млн. лв. Изпълнител – ДЗЗД „ВиК инженеринг 2014“
Сключени договори за обекти над 5 млн. лв. за януари – септември 2017 г. – „Енергийна инфраструктура“
 СМР – въвеждане на енергоефективни мерки на дом №2 от комплекс Бояна. Възложител – МС на стойност 7 млн. лв. Сключен договор с изпълнител – Обединение „Бояна 2018“.
 Реконструкция и обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки на сградата на студентско общежитие блок 6. Възложител – Медицински университет – София, стойност 6,7 млн. лв. Сключен договор с изпълнител ДЗЗД „Хипократ 2016“.
Разпределение по критерий „Персонал“ на вписаните в ЦПРС фирми, сключили договор по обществена поръчка
Сключените договори за януари – септември 2017 г. са 1821 бр. на стойност 1649 млн. лв., или на годишна база се отчита спад при броя от 13,9% и ръст на стойността от 11,1%. Те са разпределени, както следва:
 Малки строителни фирми – 886 бр. сключени договора на стойност 372 млн. лв., или 48,7% от броя на всички за разглеждания период и 22,6% от стойността им. В сравнение със същия период на миналата година се регистрира спад при броя от 8,6%, както и при стойността – от 4,1%
 Средни строителни фирми – 759 бр. на стойност 585 млн. лв., или 41,7 % от броя на общо сключените договори за разглеждания период и 35,5% от стойността им. Наблюдава се спад на броя на сключените договори от 14,8%, както и при стойността от 17,6%.
 Големи строителни фирми – 141 бр. на стойност 688 млн. лв., или 7,7% от броя на общо сключените договори за разглеждания период и 41,7% от стойността им. На годишна база се забелязва спад от 37,1% на броя на сключените договори и ръст на стойността от 82%.
 Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 35 бр. на стойност 4 млн. лв., или 1,9% от броя на общо сключените договори и 0,2% от стойността. На годишната база се отчита ръст при броя на сключените договори от нерегистрирани фирми от 129% и спад от 50% при стойността.
Основната част от нерегистрираните фирми са сключили договори за неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване и поддържане на съществуващи горски пътища.
Сключени договори от консорциуми, дружества и обединения
По данни на ЦПРС големите фирми по критерий „Персонал“ са 90 бр. Те са разпределени, както следва:
 Сключените договори от големи фирми самостоятелно и в консорциуми за януари – септември 2017 г. по данни на АОП са 141 на стойност 688 млн. лв.
 Сключените договори самостоятелно от големи фирми са 100 броя на стойност 196 млн. лв.
 Броят на сключените договори от големи фирми, включени в обединения, консорциуми и дружества, е 41 бр., на стойност 492 млн. лв.
 Сключените договори от средни фирми са общо 759 броя на стойност 585 млн. лв.
 Сключените договори самостоятелно от средни фирми – 592 бр. на стойност 382 млн. лв.
 Сключените договори от средни фирми, участващи в обединения, консорциуми и дружества – 167 бр. на стойност 203 млн. лв.
 Сключените договори от малки фирми са общо – 886 бр. на стойност 372 млн. лв.
 Сключените договори самостоятелно от малки фирми са 700 бр. на стойност 226 млн. лв.
 Сключените договори с участието на малки фирми в консорциуми, обединения и дружества са 186 бр. на стойност 146 млн. лв.
 Сключените договори от нерегистрирани в ЦПРС – 35 на стойност 4 млн. лв.
Разпределение по сегменти на фирмите, сключили договори
 „Инженерна инфраструктура“ – 426 бр. сключени договора на стойност 774 млн. лв. (в т.ч. 20 нерегистрирани фирми на стойност 1 млн. лв.), или 23,4% от броя на сключените договори за периода и 47,5% от стойността им.
 Малки фирми – 119 бр. сключени договора на стойност 53 млн. лв., или 27,8% от броя на контрактите в сегмента и 6,8% от стойността им.
 Средни фирми – 219 бр. сключени договора на стойност 212 млн. лв., или 51,5% от броя на контрактите в сегмента и 27,4% от стойността им.
 Големи фирми – 68 бр. сключени договора на стойност 508 млн. лв., или 16% от броя и 65,6% от стойността на контрактите в сегмента.
 Фирми без регистрация в ЦПРС – 20 бр. с процентен дял от броя на сключените договори от 4,7 % и 0,2% от стойността им.
По брой доминират сключените договори от средни фирми, следвани от малки и големи компании. По стойност водещи са големите фирми, следвани от средните и малките.
 „Сградно строителство“ – 494 бр. сключени договора на стойност 170 млн. лв., с дял от 27,1% при броя и 10,4% от стойността на контрактите (в т.ч. 10 нерегистрирани фирми).
 Малки фирми – 325 бр. сключени договора на стойност 71 млн. лв., или 65,9% от броя и 41,8% от стойността на сключените договори в сегмента.
 Средни фирми – 144 бр. сключени договора на стойност 71 млн. лв., или 29,1% от броя сключени договори в сегмента и 41,8% от стойността.
 Големи фирми – 15 бр. сключени договора на стойност 28 млн. лв., или 3% от броя и 16,4% от стойността на контрактите в сегмента.
 Фирми без регистрация в ЦПРС – 10 бр. сключени договора, или 2% от общо сключените договори в сегмента.
Доминират сключените договори по брой от малки фирми, следвани от средните фирми и големите компании. При стойността сключените договори с доминиращ дял са малките, следвани от средните и големи фирми.
 „ВиК“ – 105 бр. сключени договора в (т.ч. 1 нерегистрирана фирма) на стойност 199 млн. лв., или 5,8% от броя и 12,2% при стойността на всички контракти.
 Малки фирми – 30 бр. сключени договора на стойност 12 млн. лв., или 28,6% от броя на контрактите в сегмента и 6% от стойността им.
 Средни фирми – 61 бр. сключени договора на стойност 63 млн. лв., което представлява 58,1% от броя на контрактите в сегмента и 31,7% от стойността им.
 Големи фирми – 13 бр. сключени договора на стойност 124 млн. лв., или 12,4 % от броя на контрактите в сегмента и 62,3% от стойността.
 Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 1 бр., или 0,9% от броя.

Най-много договори във ВиК сегмента са сключени от средни фирми, следвани от малки и големи компании. При стойността доминират големите фирми, следвани от средни и
малки фирми.

Тенденции

По критерий „Брой“ най-много сключени договори се изпълняват от малки фирми – 48,7%, следвани от средни – 41,7%. Големите компании изпълняват 7,7% от сключените договори за разглеждания период. Без регистрация в ЦПРС договори по обявени обществени поръчки изпълняват 1,9%.
По критерий „Стойност“ на големите фирми се падат 41,7%, на средните 35,5%, а на малките – 22,6%. На фирмите без регистрация в ЦПРС се падат 0,2%.
Сключени договори по оперативни програми „Брой” и „Стойност” за януари – септември 2017 г. От всички сключени договори за януари – септември 2017 г. най-висок дял по критерий „Брой“ и „Стойност“ заемат обществените поръчки, финансирани от държавния бюджет. От подписаните контракти по оперативни програми на първа позиция е Оперативна програма „Региони в растеж“.
През януари – септември 2017 г. в сключените договори по обявени обществени поръчки се изискват следните сертификати:
 ISO 9001:2008 – за 57,7% от поръчките се изисква този сертификат.
 ISO 14001:2004 – за 40,5% се изисква този сертификат.
 OHSAS 18001:2007 – за 10,3% от поръчките се изисква този сертификат.
 SA 8000 :2008 – 0,2%.
 ISO 27001:2005 – 0,1%.
 IEC 17020:2005 – 0,3%
 IES 17025:2005 – няма.
 ISO 9606-1:2012 – 0,3%.

Нарушения
Строителните фирми, сключили договор за изпълнение на обществената поръчка без регистрация в ЦПРС, са 3 на брой от началото на годината до края на септември. Анализът на фирмите, които са без регистрация, показва, че по-голямата част от тях са сключили контракти за неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване на съществуващи горски пътища, осигуряване на достъп. Прави впечатление, че ремонтите, които се възлагат от териториални поделения на НОИ, в повечето случаи се извършват от фирми без регистрация в ЦПРС или фирми, заличени от ЦПРС. Запазва се тенденцията да се сключват договори по обявени поръчки от дружества при конфигурация на дялово участие от над 80% в полза на фирмата без регистрация в ЦПРС и незначителната част от дейностите да остават за фирмата с регистрация в ЦПРС.

Поръчка №02709-2016-0112, възложител Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол
Задание: Ремонт на административна сграда и кантон 4-ти километър, собственост на ТП ДГС „Никопол”
Цитат: 1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 2 (две) години, считано от датата на подаване на офертата. На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 64, ал.1, т.1 и чл. 63, ал.1, т.1а от ЗОП е необходимо участникът да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Доказателствата за извършено строителство се представят под формата на референции, удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а: минимум 2 броя референции, удостоверения за извършени сходни, идентични строително-ремонтни дейности през последните две години, предхождащи подаването на офертата.
Изисквания в обявата на обществената поръчка: „Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП“ – Прекалени изисквания. Няма посочено изискване в обявлението на обществената поръчка участниците да имат регистрация в ЦПРС.
Фирмата изпълнител по сключения договор е РОССТРОЙ ЕООД, която е заличена от ЦПРС на 06.10.2016 г.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157 ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите в България.

Поръчка №00325-2015-0013 (по обособени позиции), възложител Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив

Задание: Предметът на поръчката може да включва ремонти, реконструкции, преустройства, изграждане на нови обекти и други. Изпълнението на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи и строително-ремонтни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, които следва да се извършат при възлагане от страна на възложителя.
Всеки конкретен обект, видът на отделните СMР, включени в него, и максималният срок на тяхното изпълнение ще бъдат определяни от възложителя в конкретни писмени покани до потенциалните изпълнители по рамковото споразумение. Целта на предстоящото рамково споразумение е чрез провеждане на процедурата да бъдат избрани потенциални изпълнители. Отделните строителни дейности ще бъдат възлагани по преценка на възложителя, при необходимост и финансова обезпеченост.
Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”.
Реконструкция на помещение в сутерен на Клиника по лъчева терапия за монтиране и въвеждане в експлоатация на компютър – томограф Siemens Somatom Definition AS20 Open.
Възложителят ще изпраща до потенциалните изпълнители писмена покана, ще разглежда постъпилите оферти и ще ги класира по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП.
Цитат. „5. Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което да е приложимо за всички видове строителства от предмета на поръчката – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
Поръчката е на стойност 59 593 лв. Сключен договор от „Партнерс Про“ ООД. Фирмата няма регистрация в ЦПРС. Регистрирана е в Търговския регистър със строителна дейност.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №00325-2015-0013 (друга обособена позиция), възложител Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив
Задание: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”.
Строително-монтажни работи за реализиране на ЕТАП 1 от ,,План за паркиране и организация на движението в района на база 2 на УМБАЛ ,,Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, бул. ,,Пещерско шосе“ №66“
Стойност на договора – 103 338 лв.
Цитат „5. Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което да е приложимо за всички видове строителства от предмета на поръчката – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
Сключен договор с „Партнерс Про“ ООД. Фирмата няма регистрация в ЦПРС. Фирмата е регистрирана в Търговския регистър със строителна дейност.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №00325-2015-0013 (друга обособена позиция), възложител Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив.
Задание: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”. Строително-монтажни работи на помещение в сградата на кухненски блок в база 2 на УМБАЛ ,,Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66“. Стойност на договора – 21 826 лв.
Цитат „5. Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което да е приложимо за всички видове строителства от предмета на поръчката – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
Сключен договор с „Партнерс Про“ ООД. Фирмата няма регистрация в ЦПРС. Фирмата е регистрирана в Търговския регистър със строителна дейност.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №00193-2017-0006, възложител Технически университет София – пряко договаряне
Задание: Изграждане на високотехнологични системи за климатизация на 2 (две) аули на Блок 3 и 4 (четири) аули на Блок 1 на ТУ – София, по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ – София, за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и 5.13 „Общо инженерство“ чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“. Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне с „Дамвент“ ООД.
Цитат „V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е открита с решение №ОП-37 от 28.02.2017 г. Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №:00193-2017-0003“.
В обявената поръчка няма изискване фирмата изпълнител да има регистрация в ЦПРС. Договорът е сключен с фирма без регистрация в ЦПРС.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №00418-2017-0005, възложител община Дупница
Задание: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ №7 „Калина” с Дневен център за деца с увреждания”. Енергоспестяващите мерки, предвидени за изпълнение, са следните: ЕСМ – Доставка и монтаж на Система за автоматично регулиране на температурата, ЕСМ – Инсталиране на фотоволтаична централа с панели, разположени на покрива на сградата, имаща за цел захранване на сградата с ел. потребление (ВЕИ).
Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне, Герасим Герасимов – управител на „ЕКСЕЛ 2005“ ЕООД.
Цитат „Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е открита с решение №:7 от 10.03.2017 г. Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №:00418-2017-0003.“
Сключен е договор с фирма „ЕКСЕЛ 2005″ ЕООД. За тази обособена позиция няма изискване в обявената поръчка фирмата да има регистрация.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №000246-2017-0055, възложител ТЕЦ „Марица изток 3” ЕАД
Задание: Разширение и актуализиране на съществуващата централизирана система за мониторинг (ЦСМ) и преработване на стари АПГИ и изграждане на нови автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и система за мониторинг за тях в кабелните полуетажи под блочни секции 6 kV – част 890 MW в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно Технически изисквания.
Стойност на договора 2 760 000 лв.
Сключен договор с „Аквариел“ ЕООД – фирма без регистрация в ЦПРС.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №01258-2016-0006, възложител Столичната община, район „Искър”
Задание: Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столичната община във връзка с Националната програма за енергийна ефективност по обособени позиции, обхващащи инженеринг, строителен надзор и инвеститорски контрол за сгради с административен адрес, както следва: 1. гр. София, жк „Дружба 1 ч.”, бл. 44; 2. гр. София, жк „Дружба 1 ч.”, бл. 82; 3. гр. София, жк „Дружба 1 ч.”, бл. 84; 4. гр. София, жк „Дружба 2 ч.”, бл. 266, бл. 267, бл. 268.
Стойност на договора – 1 536 579 лв.
Сключен договор с консорциум „Техником” ДЗЗД с водеща фирма „Божков – Билд“ ООД, заличена от ЦПРС на 28.07.2011 г., и „Монолитно строителство“ ЕООД с участие от 0,01%, с регистрация в ЦПРС.

Поръчка №00109-2016-0037, възложител община Благоевград
Задание: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап V, 16 ОП и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП, общо 19 ОП във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Благоевград. Обособена позиция №15 Многофамилна жилищна сграда – блок №37, вх. А и вх. Б, с административен адрес жк „Еленово”.
Стойност на договора – 317 130 лв.
Изпълнител ДЗЗД „Блок 3”. Водеща фирма в консорциума е „Римела“ ЕООД, която няма регистрация в ЦПРС. „Бат Пел“ ООД е с 15% участие и има регистрация в КСБ.

Поръчка №00164- 2016-0043, възложител Министерство на отбраната
Задание: Ремонт на работни хангари 185 ТЕЧ и 183 ТЕЧ във военно формирование 26030 – Безмер.
Стойност на договора – 415 155 лв.
Изпълнител е ДЗЗД „Консорциум ТЕХНОКОМ“ с конфигурация „Монолитно строителство“ ЕООД – 0,1% (с регистрация в ЦПРС) и „Божков – Билд“ ООД – 99,9%. Водещата фирма няма регистрация в ЦПРС. Заличена е на 28.07.2011 г.

Таня Бъчварова,
гл. експерт
„Анализи и прогнози”
Екип КСБ

Камарата на строителите в България (КСБ) следи, анализира и публикува всяко тримесечие сключените договори по обект на поръчка в отрасъл „Строителство“. КСБ следи нарушенията при подписаните контракти по обявените обществени поръчки съгласно чл. 157, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС). Мониторингът на сключените договори по обявени обществени поръчки за януари – септември 2017 г. е изготвен на база данни на Агенцията по обществени поръчки, обработвани в КСБ ежедневно.
Подписаните контракти в сектор „Строителство“ за януари – септември 2017 г. са общо 1821 броя на стойност 1649 млн. лв. Делът на сключените договори в отрасъла за разглеждания период е 13,4% от броя на общо сключените договори и 36,3% от стойността им. Доставките представляват 55,7% от броя на общо сключените договори и 43,4% от стойността им. Услугите регистрират дял от 30,9% от броя на контрактите и 20,3% от стойността им.
 Сключените договори в отрасъл „Строителство“ до 200 хил. лв. за януари – септември на 2017 г. са 792 бр. на стойност 46 млн. лв.
 Сключените договори до 2150 хил. лв. са 928 броя на стойност 650 млн. лв.
 Сключените договори над 2150 хил. лв. са 101 бр. на стойност 953 млн. лв.
Отрасъл „Строителство“ заема трета позиция по дялово участие в сключените договори по обект на поръчка за първите девет месеца на 2017 г. след сключените договори при доставките.
Сключени договори по сегменти
Сключените договори по обект на поръчка за деветмесечието на 2017 г. в отрасъл „Строителство“ са общо 1821 бр. на стойност 1649 млн. лв. Те са разпределени по сегменти, както следва:
 „Сградно строителство“ – сключените договори са 494 бр., или 27,1% от всички контракти за периода. На годишна база сегментът регистрира спад при броя от 9,2%. Стойността на сключените договори е 170 млн. лв., което е ръст на годишна база от 25,9%.
 „Инженерна инфраструктура“ – 426 бр. контракта, или 23,4% от общо сключените договори за разглеждания период. На годишна база сегментът регистрира спад при броя от 22,1%. Стойността на сключените договори е 774 млн. лв. Регистрира се ръст на годишна база от 97,4%
 „Енергийна инфраструктура“ – 796 бр. сключени договора, или 43,7% от всички за разглеждания период. На годишна база сегментът регистрира спад при броя от 15,3%. Стойността на сключените договори е 506 млн. лв. Отчита се спад на годишна база от 42,6%.
 ВиК – 105 бр. под­писани контракта, или 5,8% от общо сключените договори за януари – септември на 2017 г. На годишна база сегментът регистрира ръст от 25%. Стойността на сключените договори възлиза на 199 млн. лв., което е значителен ръст от 161,8% на годишна база.
По критерий „Брой“ доминиращ сегмент е енергийната инфраструктура, следван от сградното строителство, инженерната инфраструктура и ВиК. При критерий „Стойност“ първа е инженерната инфраструктура, следвана от енергийната инфраструктура, ВиК и сградното строителство.
Сключени договори по критерий „Възложители на обществената поръчка“
 Държавен бюджет – за януари – септември на 2017 г. се отчита спад на броя на сключените договори от 13,9% в сравнение със същия период на 2016 г. При стойността на подписаните контракти на годишна база се регистрира ръст от 11,1%.
 Оперативни програми – на годишна база се забелязва ръст при броя на сключените договори от 303 бр., а при стойността – от 601 млн. лв.
 Министерства и агенции – на годишна база сключените договори за януари – септември на 2017 г. регистрират значително намаление при броя от 20,7% и ръст от 4,3% при стойността.
 Болници и учебни заведения – наблюдава се спад на броя на сключените договори за януари – септември на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. от 26%. При стойността на сключените договори се отчита ръст от 2,5%.
 Общини – тенденцията е намаляване на броя на сключените договори с 1,8% на годишна база и значителен ръст при стойността от близо 46,8%.
 Комунален и обществен сектор – отчита се спад на нивата както при броя на сключените договори, така и при стойността. При броя той е от 57,8%, а при стойността – 53,7%.
Сключени договори за обекти над 5 млн. лв. за януари – септември 2017 г. –
„Сградно строителство“
 Проектиране и изпълнение на „Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море“, възложител – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, стойност 13,6 млн. лв. Сключен договор с изпълнител „Щрабаг“ ЕАД.
 Инженеринг на обект „Многофункционална зала в УПИ“, възложител – община Шумен, на стойност 8 млн. лв. Сключен договор с изпълнител ДЗЗД „Шумен спорт“.
 Проектиране и изпълнение на основен ремонт на административна сграда на НАП, гр. София, възложител – НАП, стойност 4,9 млн. лв. Сключен договор с изпълнител „Сити Билд Студио“ ООД.
 СМР на сгради към поделение на Социално-битово обслужване, възложител – СУ „Св. Климент Охридски“, стойност 4,8 млн. лв. Сключен договор с изпълнител „Електролукс Табаков и синове“ ООД.

Сключени договори за обекти над 20 млн. лв. за януари – септември 2017 г. – „Инженерна инфраструктура“

 Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Варна. Възложител – община Варна, стойност – 120 млн. лв. Сключен договор за изпълнение с „ДЗЗД Черно море 2016“.
 Разширение на метрото в София, трета метролиния – II етап от км. 14+277 до км. 15+749, по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Възложител – „Метрополитен“ ЕАД, стойност 95 млн. лв. Сключен договор с изпълнител Обединение „Горна Баня“.
 Разширение на метрото в София, трета метролиния – II етап от км. 11+941 до км. 14+277, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Възложител – „Метрополитен“ ЕАД, на стойност 81 млн. лв. Сключен договор с изпълнител Обединение „Метробилд Запад“.
 Изготвяне на технически проект и строителство на обект: АМ „Хемус“ от Ябланица до Боаза, възложител – Агенция „Пътна инфраструктура“, на стойност 55 млн. лв. Сключен договор за изпълнение с ДЗЗД „ХВП – Ябланица.
Сключени договори за обекти над 20 млн. лв. за януари – септември 2017 г. – ВиК
 Канализационна и водопроводна мрежа, гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – ЕТАП 1 А, по ОПОС. Възложител – община Долна Митрополия, стойност 32 млн. лв. Изпълнител – Обединение „ВиК Тръстеник 2014“.
 Реконструкция ВиК, гр. Добрич – етап 1, лот 2, по ОПОС. Възложител – община Добрич, стойност 28 млн. лв. Изпълнител – „Хидрострой“ АД.
 Реконструкция и разширение на ПСОВ в гр. Добрич, по ОПОС. Възложител – община Добрич, на стойност 27 млн. лв. Изпълнител – Обединение ГИС АКВА БГ.
 Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ кк Златни пясъци, по ОПОС. Възложител – община Варна, на стойност 24 млн. лв. Изпълнител – „Хидрострой“ АД
 ВиК – Долна Митрополия, първи етап и довеждащ колектор към ПСОВ, по ОПОС. Възложител – община Долна Митрополия, стойност 20 млн. лв. Изпълнител – ДЗЗД „ВиК инженеринг 2014“
Сключени договори за обекти над 5 млн. лв. за януари – септември 2017 г. – „Енергийна инфраструктура“
 СМР – въвеждане на енергоефективни мерки на дом №2 от комплекс Бояна. Възложител – МС на стойност 7 млн. лв. Сключен договор с изпълнител – Обединение „Бояна 2018“.
 Реконструкция и обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки на сградата на студентско общежитие блок 6. Възложител – Медицински университет – София, стойност 6,7 млн. лв. Сключен договор с изпълнител ДЗЗД „Хипократ 2016“.

Разпределение по критерий „Персонал“ на вписаните в ЦПРС фирми, сключили договор по обществена поръчка

Сключените договори за януари – септември 2017 г. са 1821 бр. на стойност 1649 млн. лв., или на годишна база се отчита спад при броя от 13,9% и ръст на стойността от 11,1%. Те са разпределени, както следва:

 Малки строителни фирми – 886 бр. сключени договора на стойност 372 млн. лв., или 48,7% от броя на всички за разглеждания период и 22,6% от стойността им. В сравнение със същия период на миналата година се регистрира спад при броя от 8,6%, както и при стойността – от 4,1%
 Средни строителни фирми – 759 бр. на стойност 585 млн. лв., или 41,7 % от броя на общо сключените договори за разглеждания период и 35,5% от стойността им. Наблюдава се спад на броя на сключените договори от 14,8%, както и при стойността от 17,6%.
 Големи строителни фирми – 141 бр. на стойност 688 млн. лв., или 7,7% от броя на общо сключените договори за разглеждания период и 41,7% от стойността им. На годишна база се забелязва спад от 37,1% на броя на сключените договори и ръст на стойността от 82%.
 Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 35 бр. на стойност 4 млн. лв., или 1,9% от броя на общо сключените договори и 0,2% от стойността. На годишната база се отчита ръст при броя на сключените договори от нерегистрирани фирми от 129% и спад от 50% при стойността.
Основната част от нерегистрираните фирми са сключили договори за неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване и поддържане на съществуващи горски пътища.
Сключени договори от консорциуми, дружества и обединения
По данни на ЦПРС големите фирми по критерий „Персонал“ са 90 бр. Те са разпределени, както следва:
 Сключените договори от големи фирми самостоятелно и в консорциуми за януари – септември 2017 г. по данни на АОП са 141 на стойност 688 млн. лв.
 Сключените договори самостоятелно от големи фирми са 100 броя на стойност 196 млн. лв.
 Броят на сключените договори от големи фирми, включени в обединения, консорциуми и дружества, е 41 бр., на стойност 492 млн. лв.
 Сключените договори от средни фирми са общо 759 броя на стойност 585 млн. лв.
 Сключените договори самостоятелно от средни фирми – 592 бр. на стойност 382 млн. лв.
 Сключените договори от средни фирми, участващи в обединения, консорциуми и дружества – 167 бр. на стойност 203 млн. лв.
 Сключените договори от малки фирми са общо – 886 бр. на стойност 372 млн. лв.
 Сключените договори самостоятелно от малки фирми са 700 бр. на стойност 226 млн. лв.
 Сключените договори с участието на малки фирми в консорциуми, обединения и дружества са 186 бр. на стойност 146 млн. лв.
 Сключените договори от нерегистрирани в ЦПРС – 35 на стойност 4 млн. лв.
Разпределение по сегменти на фирмите, сключили договори
 „Инженерна инфраструктура“ – 426 бр. сключени договора на стойност 774 млн. лв. (в т.ч. 20 нерегистрирани фирми на стойност 1 млн. лв.), или 23,4% от броя на сключените договори за периода и 47,5% от стойността им.
 Малки фирми – 119 бр. сключени договора на стойност 53 млн. лв., или 27,8% от броя на контрактите в сегмента и 6,8% от стойността им.
 Средни фирми – 219 бр. сключени договора на стойност 212 млн. лв., или 51,5% от броя на контрактите в сегмента и 27,4% от стойността им.
 Големи фирми – 68 бр. сключени договора на стойност 508 млн. лв., или 16% от броя и 65,6% от стойността на контрактите в сегмента.
 Фирми без регистрация в ЦПРС – 20 бр. с процентен дял от броя на сключените договори от 4,7 % и 0,2% от стойността им.
По брой доминират сключените договори от средни фирми, следвани от малки и големи компании. По стойност водещи са големите фирми, следвани от средните и малките.
 „Сградно строителство“ – 494 бр. сключени договора на стойност 170 млн. лв., с дял от 27,1% при броя и 10,4% от стойността на контрактите (в т.ч. 10 нерегистрирани фирми).
 Малки фирми – 325 бр. сключени договора на стойност 71 млн. лв., или 65,9% от броя и 41,8% от стойността на сключените договори в сегмента.
 Средни фирми – 144 бр. сключени договора на стойност 71 млн. лв., или 29,1% от броя сключени договори в сегмента и 41,8% от стойността.
 Големи фирми – 15 бр. сключени договора на стойност 28 млн. лв., или 3% от броя и 16,4% от стойността на контрактите в сегмента.
 Фирми без регистрация в ЦПРС – 10 бр. сключени договора, или 2% от общо сключените договори в сегмента.
Доминират сключените договори по брой от малки фирми, следвани от средните фирми и големите компании. При стойността сключените договори с доминиращ дял са малките, следвани от средните и големи фирми.
 „ВиК“ – 105 бр. сключени договора в (т.ч. 1 нерегистрирана фирма) на стойност 199 млн. лв., или 5,8% от броя и 12,2% при стойността на всички контракти.
 Малки фирми – 30 бр. сключени договора на стойност 12 млн. лв., или 28,6% от броя на контрактите в сегмента и 6% от стойността им.
 Средни фирми – 61 бр. сключени договора на стойност 63 млн. лв., което представлява 58,1% от броя на контрактите в сегмента и 31,7% от стойността им.
 Големи фирми – 13 бр. сключени договора на стойност 124 млн. лв., или 12,4 % от броя на контрактите в сегмента и 62,3% от стойността.
 Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 1 бр., или 0,9% от броя.
Най-много договори във ВиК сегмента са сключени от средни фирми, следвани от малки и големи компании. При стойността доминират големите фирми, следвани от средни и
малки фирми.
Тенденции
По критерий „Брой“ най-много сключени договори се изпълняват от малки фирми – 48,7%, следвани от средни – 41,7%. Големите компании изпълняват 7,7% от сключените договори за разглеждания период. Без регистрация в ЦПРС договори по обявени обществени поръчки изпълняват 1,9%.
По критерий „Стойност“ на големите фирми се падат 41,7%, на средните 35,5%, а на малките – 22,6%. На фирмите без регистрация в ЦПРС се падат 0,2%.
Сключени договори по оперативни програми „Брой” и „Стойност” за януари – септември 2017 г. От всички сключени договори за януари – септември 2017 г. най-висок дял по критерий „Брой“ и „Стойност“ заемат обществените поръчки, финансирани от държавния бюджет. От подписаните контракти по оперативни програми на първа позиция е Оперативна програма „Региони в растеж“.
През януари – септември 2017 г. в сключените договори по обявени обществени поръчки се изискват следните сертификати:
 ISO 9001:2008 – за 57,7% от поръчките се изисква този сертификат.
 ISO 14001:2004 – за 40,5% се изисква този сертификат.
 OHSAS 18001:2007 – за 10,3% от поръчките се изисква този сертификат.
 SA 8000 :2008 – 0,2%.
 ISO 27001:2005 – 0,1%.
 IEC 17020:2005 – 0,3%
 IES 17025:2005 – няма.
 ISO 9606-1:2012 – 0,3%.

Нарушения
Строителните фирми, сключили договор за изпълнение на обществената поръчка без регистрация в ЦПРС, са 3 на брой от началото на годината до края на септември. Анализът на фирмите, които са без регистрация, показва, че по-голямата част от тях са сключили контракти за неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване на съществуващи горски пътища, осигуряване на достъп. Прави впечатление, че ремонтите, които се възлагат от териториални поделения на НОИ, в повечето случаи се извършват от фирми без регистрация в ЦПРС или фирми, заличени от ЦПРС. Запазва се тенденцията да се сключват договори по обявени поръчки от дружества при конфигурация на дялово участие от над 80% в полза на фирмата без регистрация в ЦПРС и незначителната част от дейностите да остават за фирмата с регистрация в ЦПРС.

Поръчка №02709-2016-0112, възложител Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол
Задание: Ремонт на административна сграда и кантон 4-ти километър, собственост на ТП ДГС „Никопол”
Цитат: 1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 2 (две) години, считано от датата на подаване на офертата. На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 64, ал.1, т.1 и чл. 63, ал.1, т.1а от ЗОП е необходимо участникът да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Доказателствата за извършено строителство се представят под формата на референции, удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а: минимум 2 броя референции, удостоверения за извършени сходни, идентични строително-ремонтни дейности през последните две години, предхождащи подаването на офертата.
Изисквания в обявата на обществената поръчка: „Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП“ – Прекалени изисквания. Няма посочено изискване в обявлението на обществената поръчка участниците да имат регистрация в ЦПРС.
Фирмата изпълнител по сключения договор е РОССТРОЙ ЕООД, която е заличена от ЦПРС на 06.10.2016 г.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157 ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите в България.

Поръчка №00325-2015-0013 (по обособени позиции), възложител Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив
Задание: Предметът на поръчката може да включва ремонти, реконструкции, преустройства, изграждане на нови обекти и други. Изпълнението на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи и строително-ремонтни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, които следва да се извършат при възлагане от страна на възложителя.
Всеки конкретен обект, видът на отделните СMР, включени в него, и максималният срок на тяхното изпълнение ще бъдат определяни от възложителя в конкретни писмени покани до потенциалните изпълнители по рамковото споразумение. Целта на предстоящото рамково споразумение е чрез провеждане на процедурата да бъдат избрани потенциални изпълнители. Отделните строителни дейности ще бъдат възлагани по преценка на възложителя, при необходимост и финансова обезпеченост.
Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”.
Реконструкция на помещение в сутерен на Клиника по лъчева терапия за монтиране и въвеждане в експлоатация на компютър – томограф Siemens Somatom Definition AS20 Open.
Възложителят ще изпраща до потенциалните изпълнители писмена покана, ще разглежда постъпилите оферти и ще ги класира по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП.
Цитат. „5. Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което да е приложимо за всички видове строителства от предмета на поръчката – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
Поръчката е на стойност 59 593 лв. Сключен договор от „Партнерс Про“ ООД. Фирмата няма регистрация в ЦПРС. Регистрирана е в Търговския регистър със строителна дейност.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №00325-2015-0013 (друга обособена позиция), възложител Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив
Задание: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”.
Строително-монтажни работи за реализиране на ЕТАП 1 от ,,План за паркиране и организация на движението в района на база 2 на УМБАЛ ,,Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, бул. ,,Пещерско шосе“ №66“
Стойност на договора – 103 338 лв.
Цитат „5. Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което да е приложимо за всички видове строителства от предмета на поръчката – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
Сключен договор с „Партнерс Про“ ООД. Фирмата няма регистрация в ЦПРС. Фирмата е регистрирана в Търговския регистър със строителна дейност.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №00325-2015-0013 (друга обособена позиция), възложител Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив.
Задание: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”. Строително-монтажни работи на помещение в сградата на кухненски блок в база 2 на УМБАЛ ,,Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66“. Стойност на договора – 21 826 лв.
Цитат „5. Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което да е приложимо за всички видове строителства от предмета на поръчката – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
Сключен договор с „Партнерс Про“ ООД. Фирмата няма регистрация в ЦПРС. Фирмата е регистрирана в Търговския регистър със строителна дейност.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №00193-2017-0006, възложител Технически университет София – пряко договаряне
Задание: Изграждане на високотехнологични системи за климатизация на 2 (две) аули на Блок 3 и 4 (четири) аули на Блок 1 на ТУ – София, по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ – София, за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и 5.13 „Общо инженерство“ чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“. Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне с „Дамвент“ ООД.
Цитат „V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е открита с решение №ОП-37 от 28.02.2017 г. Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №:00193-2017-0003“.
В обявената поръчка няма изискване фирмата изпълнител да има регистрация в ЦПРС. Договорът е сключен с фирма без регистрация в ЦПРС.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №00418-2017-0005, възложител община Дупница
Задание: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ №7 „Калина” с Дневен център за деца с увреждания”. Енергоспестяващите мерки, предвидени за изпълнение, са следните: ЕСМ – Доставка и монтаж на Система за автоматично регулиране на температурата, ЕСМ – Инсталиране на фотоволтаична централа с панели, разположени на покрива на сградата, имаща за цел захранване на сградата с ел. потребление (ВЕИ).
Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне, Герасим Герасимов – управител на „ЕКСЕЛ 2005“ ЕООД.
Цитат „Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е открита с решение №:7 от 10.03.2017 г. Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №:00418-2017-0003.“
Сключен е договор с фирма „ЕКСЕЛ 2005″ ЕООД. За тази обособена позиция няма изискване в обявената поръчка фирмата да има регистрация.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №000246-2017-0055, възложител ТЕЦ „Марица изток 3” ЕАД
Задание: Разширение и актуализиране на съществуващата централизирана система за мониторинг (ЦСМ) и преработване на стари АПГИ и изграждане на нови автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и система за мониторинг за тях в кабелните полуетажи под блочни секции 6 kV – част 890 MW в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно Технически изисквания.
Стойност на договора 2 760 000 лв.
Сключен договор с „Аквариел“ ЕООД – фирма без регистрация в ЦПРС.
Коментар: Нарушение при сключения договор по обявена обществена поръчка съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите. Фирмата няма регистрация към 12.10.2017 г. в ЦПРС.

Поръчка №01258-2016-0006, възложител Столичната община, район „Искър”
Задание: Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столичната община във връзка с Националната програма за енергийна ефективност по обособени позиции, обхващащи инженеринг, строителен надзор и инвеститорски контрол за сгради с административен адрес, както следва: 1. гр. София, жк „Дружба 1 ч.”, бл. 44; 2. гр. София, жк „Дружба 1 ч.”, бл. 82; 3. гр. София, жк „Дружба 1 ч.”, бл. 84; 4. гр. София, жк „Дружба 2 ч.”, бл. 266, бл. 267, бл. 268.
Стойност на договора – 1 536 579 лв.
Сключен договор с консорциум „Техником” ДЗЗД с водеща фирма „Божков – Билд“ ООД, заличена от ЦПРС на 28.07.2011 г., и „Монолитно строителство“ ЕООД с участие от 0,01%, с регистрация в ЦПРС.

Поръчка №00109-2016-0037, възложител община Благоевград
Задание: Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап V, 16 ОП и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП, общо 19 ОП във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Благоевград. Обособена позиция №15 Многофамилна жилищна сграда – блок №37, вх. А и вх. Б, с административен адрес жк „Еленово”.
Стойност на договора – 317 130 лв.
Изпълнител ДЗЗД „Блок 3”. Водеща фирма в консорциума е „Римела“ ЕООД, която няма регистрация в ЦПРС. „Бат Пел“ ООД е с 15% участие и има регистрация в КСБ.

Поръчка №00164- 2016-0043, възложител Министерство на отбраната
Задание: Ремонт на работни хангари 185 ТЕЧ и 183 ТЕЧ във военно формирование 26030 – Безмер.
Стойност на договора – 415 155 лв.
Изпълнител е ДЗЗД „Консорциум ТЕХНОКОМ“ с конфигурация „Монолитно строителство“ ЕООД – 0,1% (с регистрация в ЦПРС) и „Божков – Билд“ ООД – 99,9%. Водещата фирма няма регистрация в ЦПРС. Заличена е на 28.07.2011 г.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 31.10.2017. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.