Учене на работното място – причини работодателите да го предоставят

Прочетена: 91

Борислав Брайков,
Началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
Експерт, КСБ

Недостигът на квалифицирани кадри се превърна в сериозен проблем в редица индустрии. В търсене на решения компаниите често подценяват път, чрез който може да се изгради солидна основа за бъдещето: обучение в компанията. То и инвестицията в млади хора носят преки ползи за всички заинтересовани страни – за бъдещите специалисти, за фирмите и за обществото като цяло.

Вложенията в обучение подобряват конкурентоспособността и гарантират наличието на квалифициран персонал, с възможност да бъдат създадени висококачествени продукти и услуги.

Периодите на криза са именно точното време за подготовка на подготвени работници за бъдещето. Аргументите в полза на предоставяне на обучение на работното място са:

 Успешните компании мислят стратегически – в средносрочен и дългосрочен план. Обучението е начин да се отговори на бъдещите нужди от квалифицирани работници. Крайният резултат е пригоден персонал, което дава възможност компаниите да останат гъвкави и иновативни. В допълнение се откриват и други непреки ползи – подобрява се способността за иновации, повишава се лоялността на служителите и положителният имидж на фирмата като привлекателен работодател.
 Обучението на работното място дава възможност в дългосрочен план младежите да бъдат подготвени, за да отговарят на изискването на бизнеса. Откриването, мотивирането и подкрепата на млади таланти е начинът, по който дружеството си гарантира наличието на точните служители.
 Най-голяма полза от него има, след като обучението е приключило и курсантите са станали квалифицирани работници. В дългосрочен план то е по-евтина алтернатива от наемането на вече подготвени служители, спестяват се разходи от подбора, от въвеждащото и продължаващо обучение.
 Повечето обучаеми лица остават впоследствие във фирмата, инвестирала с тях. Младите хора ценят доверието, което им е гласувано, по този начин компаниите си осигуряват лоялни служители в дългосрочен план благодарение на атрактивните възможности за кариера, които те са им предоставили.

Обучението на работното място придобива все по-голямо значение, защото то е естествен отговор на редицата предизвикателства, пред които са изправени както компаниите, така и обществото като цяло. Недостигът на квалифицирани работници се отразява на много фирми във всички индустрии, особено на малките и средните предприятия. То струва време и пари, има потенциално отрицателно въздействие върху качеството на предлаганите продукти и услуги и в крайна сметка заплашва конкурентоспособността. Нарастващият недостиг на способни служители се дължи основно на демографските промени. Като цяло броят на лицата, пригодни за заетост, спада, освен това специалистите застаряват. Това означава, че броят на квалифицирани работници в бъдеще ще намалява непрекъснато и недостигът на специализиран персонал драстично ще се увеличи.

От друга страна икономиката зависи до голяма степен от използването на иновации и високи технологии. Фирмите се нуждаят от служители, които могат да се справят с повишените изисквания на съвременния свят и непрекъснато променящите се технологии. В резултат на това търсенето на квалифициран персонал се увеличава постоянно в условията на един глобализиран свят. Европейските държави се отличават сред конкуренцията в световен мащаб не чрез предлагането на ниски цени, а на висококачествени продукти и услуги. Конкурентоспособността на европейските компании се основава до голяма степен на компетентност на работници им.

В Европа почти две трети от фирмите смятат, че новоназначените служители не са адекватно подготвени за професионалния живот. От една страна, има значителен брой млади хора, които нямат достъп до програми за обучение или работа, а от друга, много дружества страдат от недостиг на служители и не са в състояние да запълнят свободните си позиции. Така нареченото разминаване между уменията – несъответствие между търсенето и предлагането на способности – е причина за този проблем. Компаниите не срещат набора от компетенции при младите хора, които те считат за необходими. Образованието и професионалното обучение в училище са недостатъчни, за да се изградят мостове към реалната работна среда.
На ниво ЕС повече от една пета от всички младежи между 15 и 24 години са засегнати от безработица. Младите хора се сблъскват с конкретни затруднения при първите си стъпки на пазара на труда. С предлагането на възможност за успешна кариера чрез обучение на работното място фирмите не само подкрепят младежите, но също така допринасят за поддържането на пригодност за заетост на хората в техния регион.

Обучението на работното място носи много ползи – за компаниите, за младите хора и за обществото като цяло. Това е съществен отговор на настоящите предизвикателства – недостиг на квалифицирани работници, способност за иновации, конкурентоспособност, безработица сред младите хора. Фирменото обучение е пътят към едно бъдеще, в което квалифицираните служители гарантират успеха на компаниите.
В теоретичен план един от най-популярните модели за развитие на персонала е моделът 70:20:10. Той се състои от:
 70% учене от опит, придобит на работното място;
 20% учене от хора (ролеви модели, коучинг, обучение от мениджъри);
 10% учене от формално обучение (семинари, курсове и т.н.).
Началото е от решаващо значение. Обучението на работното място не е гарантиран модел за успех. Въпреки това все повече компании се убеждават в ползите, които то дава. Решаващите фактори за неговия успех се полагат в началото – кандидатстването, подбора и интеграцията на обучаемите лица имат съществено значение в тази фаза, тъй като подходящите стажанти гарантират бъдещето на предприятията.
Процесът по набиране на стажанти не трябва да бъде ориентиран към непосредственото настояще. Той следва да бъде проектиран с оглед на времевия период, в който един млад човек се развива от стажант до квалифициран работник, а след това и в дългосрочен служител. Набирането на работна сила трябва да бъде осъществено по такъв начин, че да позволява и насърчава точно този процес на развитие – от неквалифицирани начинаещи до ценен специализиран персонал.
Степента, в която едно предприятие печели от инвестицията в обучение, зависи от избора на подходящи млади хора, тяхната успешна интеграция в компанията и поемането на дългосрочен ангажимент. Устойчивите методи за набиране на стажанти гарантират, че компаниите се възползват успешно от предоставянето на обучение. Това е от особено значение за малките и средните предприятия, които са с ограничени средства за наемането на стажанти. Сред успешните модели са следните примери:
 Атрактивен маркетинг – сътрудничество с професионалните училища;
 Използване на широка гама от иновативни методи – например завършващите стажанти помагат за набирането на нови обучаеми;
 Създаване на профили на стажантите и критерии за техния подбор;
 Разширяване на целевата група – млади хора, които все още не са завършили своето образование, преквалифицирани работници, отпаднали или незавършили университети;
 Създаване култура на откритост;
 Създаване на цялостен план при стартиране на обучение на работното място.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.01.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.