Мониторинг на обществените поръчки – ноември 2017 г.

Прочетена: 120

Инж. Йоана Бетова,
Експерт КСБ,
Екип на КСБ

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) през ноември 2017 г. обявените тръжни процедури за сектор „Строителство“ са 162 бр. с прогнозна стойност 655 млн. лв. В сравнение с предходния месец се отчита намаляване на броя на обществените поръчки с 18,2%, а стойността им нараства с 53,4%. Търговете с обявена прогнозна стойност за ноември 2017 г. са 161 бр. за 655 млн. лв. Има една поръчка без обявена стойност за разглеждания период.

Обявени обществени поръчки
по сегменти

 „Инженерна инфраструктура“ – обявените поръчки за ноември в този сегмент са 42 бр., което представлява 25,9% от всички за разглеждания период, с прогнозна стойност 449 млн. лв., или 68,6% от общо обявената стойност.
 „Сградно строителство“ – 33 бр. обявени обществени поръчки, представляващи 20,4%, с прогнозна стойност 65 млн. лв., или 9,8% от общата в отрасъл „Строителство“.
 „Енергийна инфраструктура“ – обявените обществени поръчки в този сегмент са 22 бр., представляващи 13,6% от всички за ноември, с прогнозна стойност 36 млн. лв., или 5,6% от общата за сектора.
 „Водоснабдяване и канализация“ – 19 бр. обществени поръчки, или 11,7% от всички, с прогнозна стойност от 83 млн. лв., или 12,7% от общата.
 „Проектиране и надзор“ – обявените поръчки от този сегмент са 46 бр., или 28,4% от всички за разглеждания период, с прогнозна стойност 22 млн. лв., или 3,3% от общата за сектора.
Обявени обществени поръчки по видове дейности

При „Инженерна инфраструктура“:

 Изграждане, реконструкция, ремонт на пътна и жп инфраструктура, текущи ремонти на горски пътища и мостове за ноември – представлява 23,8% от обявените обществени поръчки в сегмента.
 Изграждане, реконструкция, благоустрояване на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 21,4% от обявените поръчки в сегмента.
 Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, изграждане на подпорни стени, укрепване на път, рехабилитация и поддържане на пристанище – 11,9% от всички в сегмента.
 Изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на улична мрежа – 31% от обявените търгове в „Инженерна инфраструктура“.
 Сметища за битови и строителни отпадъци, рекултивация – 2,4% от обявените в сегмента.
 Строителни и монтажни работи на инсталации – системи за пожароизвестяване и сигнализация, осигурителна техника – 7,1% от обявените поръчки в „Инженерна инфраструктура“.
 Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа – 2,4% от всички в сегмента.
 Паметници на културата, археологически разкопки – няма обявени поръчки в сегмента.

Обявени поръчки за над 5 млн. лв. в сегмента „Инженерна инфраструктура“

1. Поръчка № 00109-2017-0053, община Благоевград – „Благоустрояване на IV микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоустрояване на ул. „Марица“ в участъка от бул. „Димитър Солунски“ до ул. „Иван Михайлов“ и Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. „Св. Димитър Солунски“, ул. „Даме Груев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ (до хотел „Ален мак“) и от ул. „Марица“ до ул. „Иван Михайлов“, гр. Благоевград“, с прогнозна стойност – 7 млн. лв.
2. Поръчка № 00233-2017-0072, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), София – „Подновяване и среден ремонт на железния път в междугарието Шивачево – Гавраилово от км. 270+920 до км. 280+880 по 3-та главна жп линия София – Бургас с дължина 9960 м”, с прогнозна стойност 8 млн. лв.

Обявени поръчки за над 10 млн. лв. в сегмента

1. Поръчка № 00233-2017-0074, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), София – „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел“, с прогнозна стойност 17 млн. лв.
2. Поръчка № 00267-2017-0099, община Пловдив – „Извършване на строително-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Пловдив по три обособени позиции“, с прогнозна стойност 18 млн. лв.

Обявени поръчки за над 100 млн. лв. в „Инженерна инфраструктура“

1. Поръчка № 00233-2017-0075, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), София – „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив – Бургас” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, с прогнозна стойност 195 млн. лв.
2. Поръчка № 00233-2017-0071, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), София – „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Центр. гара – София и жп участък Центр. гара – София – Волуяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W- развитие на жп възел София: жп участък София – Волуяк“, с прогнозна стойност 170 млн. лв.

Обявените обществени поръчки в сегмента „Водоснабдяване и канализация“ са разпределени по видове дейности:

 Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции на битови и отпадъчни води – представлява 10,5% от търговете в сегмента.
 Ново строителство и ремонт на помпени станции – няма поръчки.
 Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация – 89,5% от обявените търгове.
 Рехабилитация на колектори – няма поръчки.
 Строителство на утаител и резервоари –няма.
 Проект за воден цикъл – няма.
 Сондажни работи – няма обявени поръчки.

Обявените поръчки за над 10 млн. лв. в сегмента „Водоснабдяване и канализация“

1. Поръчка №00660-2017-0013, община Елхово – „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, с две обособени позиции. Прогнозната стойност е 15 млн. лв.
2. Поръчка №00383-2017-0037, община Добрич – „Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ1 от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1“, с прогнозна стойност 20 млн. лв.
3. Поръчка № 00339-2017-0010, община Ямбол – „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен колектор IX – гр. Ямбол”, с прогнозна стойност 24 млн. лв.

Обявените обществени поръчки в сегмента „Сградно строителство“ се разпределят по видове:

 Ново строителство – 21,2% при обявените поръчки в сегмента.
 Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни дейности, консервация и реставрация при сградното строителство – 66,7% в „Сградно строителство“.
 Инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) –12,1% от обявените поръчки в сегмента.

Обявени поръчки за над 5 млн. лв. в сегмента „Сградно строителство“

1. Поръчка № 00594-2017-0020, Университетска многопрофилна болница за активно лечение
(УМБАЛ) „Свети Иван Рилски“ ЕАД, София – Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – София”, с прогнозна стойност 5 млн. лв.
2. Поръчка № 02443-2017-0052, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗХ) – МВР, гр. София – „Реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, с прогнозна стойност 6 млн. лв.
3. Поръчка № 00116-2017-0030, община Лом – „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради от образователната инфраструктура на община Лом по 6 (шест) обособени позиции”, с прогнозна стойност 8 млн. лв.
Обявени поръчки за над 10 млн. лв. в сегмента:
1. Поръчка № 01224-2017-0030, Българска народна банка (БНБ) – „Избор на строител за изграждане на обект „Касов център – гр. Пловдив“, с прогнозна стойност 12 млн. лв.
2. Поръчка № 00085-2017-0035, Военномедицинска академия (ВМА) – „Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Военномедицинска академия и подчинените й структури“, с прогнозна стойност 18 млн. лв.

Обявените обществени поръчки за сегмента „Енергийна инфраструктура“ по видове дейност:

 Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност –22,7% от обявените поръчки в сегмента.
 Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи, авторски надзор) – 31,8% от всички в „ Енергийна инфраструктура“ за ноември 2017 г.
 Изграждане, реконструкция, подмяна на преносни и разпределителни мрежи и съоръжения към тях в електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване – 45,5% от обявените поръчки в сегмента.

Обявени поръчки за над 5 млн. лв. в „Енергийна инфраструктура“

1. Поръчка № 00814-2017-0022, община Враца – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции“, във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 по шест обособени позиции“, с прогнозна стойност 5 млн. лв.
2. Поръчка № 00081-2017-0085, община Варна, „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на община Варна по обособени позиции“, с прогнозна стойност 7 млн. лв.
3. Поръчка № 00277-2017-0048, „Топлофикация – София“ ЕАД – „Възстановяване на топлоизолационна конструкция и пещостроителни работи на енергийни съоръжения и възстановяване на топлинна изолация на тръбопроводи на „Топлофикация София” ЕАД с 4 обособени позиции“, с прогнозна стойност 10 млн. лв.

Обявените обществени поръчки за сегмент „Проектиране и надзор“ по видове дейност:

 Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 8,7% от обявените поръчки в този сегмент.
 Проектиране, изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 36,9% от всички в „Проектиране и надзор“.
 Оценка на съответствие, строителен надзор, инвестиционен контрол и изготвяне на паспорти за обекти – 34,9% от общо обявените поръчки в сегмента.
 Обследване за енергийна ефективност –4,3% от обявените търгове в „Проектиране и надзор“.
 Изготвяне на устройствен план – 15,2% от обявените поръчки за сегмента.

Обявените поръчки за над
1 млн. лв. в сегмента „Проектиране и надзор“:

1. Поръчка № 02718-2017-0298, Държавно предприятие „Южноцентрално държавно предприятие“ (ДПЮЦДП), Смолян – „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие“, с прогнозна стойност 1,6 млн. лв.
2. Поръчка № 05381-2017-0002, „Ай Си Джи Би“ АД – „Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“, с прогнозна стойност 16,5 млн. лв.

Обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“ (брой):

 Европейска енергийна програма за възстановяване (EEPR) – 1 бр.
 Национален доверителен екофонд – 2 бр.
 Механизъм за свързване на Европа – Енергиен сектор – 1 бр.
 Фонд „Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ – 3 бр.
 Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – 29 бр.
 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 2 бр.
 ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ – 1 бр.
 Програма за развитие на селските райони – 2 бр.
 ОП „Околна среда 2014 – 2020“ – 5 бр.
 Държавен бюджет – 116 бр.

Обществените поръчки по критерий „Възложител“

 Общини – 115 бр., или 71% от общо обявените поръчки.
 Комунален и обществен сектор – 4 бр., или 2,5% от всички.
 Болници и учебни заведения – 6 бр., или 3,7% от всички.
 Министерства и агенции – 36 бр., или 22,2% от общо обявените.
 Други обявени обществени поръчки – 1 бр., или 0,6% от всички.

Обявени обществени поръчки по „Процедура на договаряне“

 Открита процедура – 63 бр. обществени поръчки, или 38,9% от общо обявените.
 Пряко договаряне – 4 бр., или 2,5%.
 Ограничена процедура – 1 бр., или 0,6 %.
 Договаряне без публикуване на обявление – няма обявени поръчки.
 Договаряне без предварително обявление – 13 бр., или 8%.
 Публично състезание – 80 бр., или 49,4%.
 Договаряне без предварителна покана за участие – 1 бр., или 0,6 %.
 Договаряне с предварителна покана за участие – няма обявени поръчки.

Обществени поръчки по критерий за възлагане:

 Икономически най-изгодна оферта – при общо 102 бр., или 63% от общо обявените поръчки възложителят избира критерия „Икономически най-изгодна оферта“.
 Липсват критерии при възлагане на поръчките – при общо 60 бр., или 37%.
През ноември 2017 г. в обявленията за обществени поръчки се изискват следните сертификати:
 ISO 9001:2008 – за 49,4% от поръчките се изисква този сертификат.
 ISO 14001:2004 – за 30,9% се изисква този сертификат.
 OHSAS18001:2007 – за 5,6% от поръчките се изисква този сертификат.
 SA 8000 :2008 – няма изисквания.
 ISO 27001:2005 – 0,6% се изисква.
 ISO 17020:2005 – 1,2% се изисква.
 IEC 17025:2005 – няма изисквания.
 ISO 9606-1:2012 – няма изисквания.
 ISO-13485 – няма изисквания.
 ISO -17024:2003 – няма изисквания.
 ISO -27001 -2005 – няма изисквания.

Констатациите на експертната група към Камарата на строителите в България
по мониторинга „Условия, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България“ за допуснатите нарушения – слаби места, ограничителни критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителни бариери в рамките на анализа за ноември 2017 г., са регистрирани в 6 бр. обществени поръчки.

 „Инженерна инфраструктура“ и ВиК – 4 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки за разглеждания период.
 „Сградно строителство“ – 1 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки.
 „Енергийна инфраструктура“ – няма регистрирани несъответствия.
 „Проектиране и строителен надзор“ – 1 бр.

Поръчка № 00308-2017-0008, възложител община Кирково

Задание: „Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 1110/III-8672/Кирково – Шумнатица от км. 0+000 до км. 2+541”.

Цитат: „Обществената поръчка е за реконструкция и рехабилитация на път“.

Коментар: За строителство „реконструкция и рехабилитация“ възложителят трябва да има изготвен проект. В документацията липсва проект.

Поръчка № 00413-2017-0030, възложител община Горна Оряховица

Задание: „Ремонт на улици и площади на територията на община Горна Оряховица“

Цитат: „Технически ръководител – инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалентна, степен магистър“.

Коментар: Това е ограничение – ЗУТ разрешава техническият ръководител да е строителен техник с четиригодишен срок на обучение.

Поръчка № 00339-2017-0010, възложител община Ямбол

Задание: „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен колектор IX – гр. Ямбол”

Цитат: „Изпълнението на настоящата ОП включва:

1. Актуализация на разработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) и разработване на Работен проект по организация и изпълнение на строителството (РПОИС);
2. 2. Обследване и документиране на актуалното състояние на строителството“.
Коментар: 1. РПОИС се изпълнява от проектант с ППП – липсват изисквания;
2. „Обследване“… не е строителна дейност – неправилно е обявена обществената поръчка.

Поръчка № 00797 -2017-0049, възложител община Бургас

Задание: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец – зона Хижи – I етап, включително КПС 4“

Цитат: „В КСС част технологична са зададени: Канални помпи тип SLV.80.100.110.2.51D за потопен монтаж; Q = 12 l/s H = 27.8 m; комплект с пета и водач“

Коментар: SLV.80.100. 110.2.51D.C – Grundfos Product Center – не се изисква „еквивалент“, което е нарушение на ЗОП.

Поръчка № 00085-2017-0035, възложител Военномедицинска академия (ВМА)

Задание: „Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Военномедицинска академия и подчинените й структури“.

Цитат: „Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Военномедицинска академия и подчинените й структури“.

Коментар: За обекти „реконструкция“ и „основен ремонт“ възложителят трябва да е изготвил проект, по който да се изпълни строителството. В случая не е ясно за кои обекти ще се изпълнява реконструкция, за кои текущ рeмонт.

Поръчка № 05381-2017-0002, възложител „Ай Си Джи Би“ АД

Задание: „Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“

Цитат: „Участникът следва да е реализирал общ оборот, изчислен въз основа на годишните обороти за последните три години, не по-малко от 25 млн. евро (двадесет и пет милиона), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. На основание член 61, ал. 2 от ЗОП Възложителят изисква оборот, който надвишава два пъти прогнозната стойност поради следните причини:

 Стратегия за възлагане на договорите на Възложителя, предвиждаща два основни договора и свързаните с това рискове;
 Сложност на трансграничен проект, което изисква разпределение на ресурси в две различни страни, които трябва да се осигурят за сметка на Изпълнителя;
 Договорът за услуги за Инженер-консултанта зависи от продължителността на дейностите по реализация на Проекта, което означава, че ресурсите следва да са налични за срок, който не е определен в началото.
 Схемата за плащане, представена от Възложителя, изисква плащанията да се извършват в зависимост от напредъка по ИДС. Ако напредъкът на ИДС не се осъществява на регулярна база или се забави, Изпълнителят следва да разполага с финансова възможност да поеме разходите за персонала “

Коментар: Изискването на възложителя за реализиран общ оборот, надвишаващ два пъти прогнозната стойност, не е гаранция за наличие на финансови средства, които да се ползват за неопределен в началото срок на изпълнение.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.02.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.