Мониторинг на сключените договори по обществени поръчки в сектор „Строителство“ – годишен доклад 2017

Прочетена: 190

Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

Камарата на строителите в България (КСБ) изготвя и публикува всяко тримесечие доклад и в началото на всяка година годишен доклад за предходната по мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки на база данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Той е насочен главно към сектор „Строителство“ и включва статистически анализ на сключените договори по стойност, начин на финансиране, възложители, процедури и критерии за възлагане, групи строежи, изпълнители (фирми и консорциуми), както и установени от КСБ нарушения, съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите в България.

Сключени договори

По данни на АОП сключените договори в сектор „Строителство“ за 2017 г. са 2764 бр. с обща прогнозна стойност 2539 млн. лв. В сравнителен анализ с 2016 г. броят им намалява със 7,9%, а стойността им нараства с 3,5%.

Разпределение на контрактите по стойност:

 До 200 хил. лв. – 1235 бр. на обща стойност 78 млн. лв.
 До 2150 хил. лв. – 1367 бр. за 939 млн. лв.
 Над 2150 хил. лв. – 162 бр. за 1522 млн. лв.

На годишна база спрямо 2016 г. сключените договори в сектора до 200 хил. лв. за 2017 г. намаляват с 6,4%, а стойността им нараства с 36,8%. При контрактите, сключени до 2150 хил. лв., тенденцията е понижаване на броя от 8,8%, както и на стойността им от 19,5%. За сключени договори над 2150 хил. лв. се наблюдава намаляване в броя от 10,5% и нарастване на стойността от 23,8% спрямо предходната година.

Финансиране

Делът на сключените договори, финансирани от държавния бюджет за 2017 г., възлиза на 2128 бр. на стойност от 1570 млн. лв. По оперативни програми на Европейския съюз те са 636 бр. за 969 млн. лв. Тенденцията, която се наблюдава при контрактите по програми на ЕС през 2017 г. в сравнение с предходната година, е значителен ръст на броя от 259% и на стойността от 91,5%. При сключените договори, финансирани от държавния бюджет, има спад на броя от 24,6%, както и на стойността от 19,4%.

Възложители

По данни на Агенцията за обществени поръчки възложителите, сключили договори в сектор „Строителство” за 2017 г., са:

 Общини – 2023 бр. за 1711 млн. лв.
 Комунален и обществен сектор – 173 бр. за 82 млн. лв.
 Болници и учебни заведения – 86 бр. за 62 млн. лв.
 Министерства и агенции – 477 бр. за 682 млн. лв.
 Други – 5 бр. за 2 млн. лв.

Тенденциите през 2017 г. спрямо 2016 се запазват. По брой и стойност на сключените договори водещи са общините. При тях се отчита незначителен спад в броя от 1,7% и ръст на стойността от 16,4%. След тях се нареждат министерствата и агенциите въпреки спада в броя на контрактите със 7,7%, но в същото време при тях се отчита ръст на стойността от 10,2%. Болниците и учебните заведения запазват своята позиция, като при тях броят на сключените договори намалява с 9,5% за сметка на стойността, която нараства с 24%. Единствено комуналният и обществен сектор отчита драстичен спад както в броя на контрактите от 45,1%, така и в стойността от 66,7%. Тази тенденция е подобна и при другите възложители – драстичен спад в броя от 68,8% и в стойността от 97,1%.

Сключени договори в сектор „Строителство” над 20 млн. лв.

 Възложител община Долна Митрополия – по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) – стойност 20 млн. лв. – „Инженеринг на обект: „Водопроводна и канализационна мрежи на гр.

Долна Митрополия (етап I) и довеждащ колектор към ПСОВ” по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, в рамките на ОП „Околна среда 2007 – 2013”.

 Възложител „Югозападно държавно предприятие” ДП – Благоевград – стойност 24 млн. лв. – „Ремонт, реконструкция, проектиране, авторски надзор и строителство на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, в съответствие с нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП”.

 Възложител община Варна – по ОПОС – стойност 24 млн. лв. – „Инженеринг – Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – кк Златни пясъци“.

 Възложител община Добрич – по ОПОС – стойност 27 млн. лв. – „Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич“.

 Възложител община Добрич – по ОПОС – стойност 28 млн. лв. – „Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект „Интегриран проект за водния цикъл“ на гр. Добрич – Фаза 1“.

 Възложител община Долна Митрополия – по ОПОС – стойност 31 млн. лв. – Инженеринг на обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” в рамките на ОП „Околна среда 2007 – 2014“.

 Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) – стойност 55 млн. лв. – „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от
км. 78+500 до км. 87+800“.

 Възложител Южноцентрално държавно предприятие – Смолян – стойност 60 млн. лв. – „Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие“ (ЮЦДП), включващо: 1. проектиране, авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях; 2. проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища; и 3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП”.

 Възложител община Варна – стойност 67 млн. лв. – Рамково споразумение с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Варна“.

 Възложител „Метрополитен“ ЕАД – по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
(ОПТТИ) – стойност 81 млн. лв. – „Проект за разширение на метрото в София; Трета метролиния – Втори етап – Участък от км. 11+966,34 /11+941,33/ до км. 15+749,00 с четири метростанции. Обособена позиция 1: Проектиране и строителство на обект: Трета метролиния – Втори етап – Участък от км. 11+941,33 до
км. 14+277,564“.

 Възложител „Метрополитен“ ЕАД – по ОПТТИ – стойност 95 млн. лв. – „Проект за разширение на метрото в София; Трета метролиния – Втори етап – Участък от
км. 11+966,34 /11+941,33/ до км. 15+749,00 с четири метростанции. Обособена позиция 2: Проектиране и строителство на обект: Трета метролиния – Втори етап – Участък от км. 14+277,56 до
км. 15+749,00“.

 Възложител АПИ – стойност 120 млн. лв. – „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км. 310+940 до
км. 327+260“.

 Възложител община Варна – по програма ОПТТИ – стойност 120 млн. лв. – рамково споразумение с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Варна“.

Тенденция – Сключените договори на стойност над 20 млн. лв. са главно в инженерната инфраструктура и ВиК строителството.
Сключени договори по вид строителство

 „Инженерна инфраструктура“ – 752 бр. на стойност 1323 млн. лв., или 27,2% от сключените договори в сектора за 2017 г. и 52,1% от общата стойност.
 „Сградно строителство“ – 715 бр. на стойност 280 млн. лв., или 25,9% от общо сключените договори и 11% от стойността.
 „Енергийна инфраструктура“ – 1123 бр. на стойност 683 млн. лв., или 40,6% от общо сключените договори и 26,9% от стойността.
 „ВиК строителство“ – 174 бр. на стойност 253 млн. лв., или 6,3% от общо сключените договори и 10% от стойността.
Данните показват, че броят на сключените договори е най-голям в „Енергийна инфраструктура“, а с най-висока стойност са контрактите в „Инженерна инфраструктура“.
Сравнителен анализ – 2017 г. спрямо 2016 г.
 „Инженерна инфраструктура“ – в този сегмент се регистрира ръст от 0,3% на броя сключени договори, както и на стойността от 67,5%.
 „Сградно строителство“ – регистрира се намаляване на броя сключени контракти от 1,7% и увеличаване на стойността от 47,2%.
 „Енергийна инфраструктура“ – отчита се спад на броя сключени договори от 19,8%, както и на стойността от 47,0%.
 „ВиК строителство“ – увеличение на броя от 41,5%, както и на стойността от 36,8%.

Тенденция спрямо 2016 г. – сегментът „Енергийна инфраструктура“ запазва позицията си на водещ с най-голям брой сключени договори. След него се нареждат „Инженерна инфраструктура“, „Сградно строителство“ и „ВиК строителство“. При стойността на сключените договори „Инженерна инфраструктура“ заема водещото място пред „Енергийна инфраструктура“. След тях са

„Сградно строителство“ и „ВиК строителство“, които запазват позициите си.

Фирми и консорциуми

От общо сключените договори за 2017 г. (2764 броя на стойност 2539 млн. лв.) с:

 Фирми са 2210 броя на стойност 1311 млн. лв.:
 Малки строителни фирми (до 49 човека) – 1029 броя на стойност 338 млн. лв.
 Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека) – 960 броя на стойност 618 млн. лв.
 Големи строителни фирми (над 250 човека) – 174 броя на стойност 350 млн. лв.
 Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 47 броя на стойност 5 млн. лв.
 Консорциуми, обединения, сдружения – 554 броя на стойност 1228 млн. лв.

През 2017 г. на фирмите, сключили договори, се пада дял от 80% от броя на всички контракти и 51,6% от стойността, а на консорциумите – 20% от броя и 48,4% от стойността. В сравнение с 2016 г. тенденциите в дяловото разпределение на сключените договори от фирми и консорциуми се запазват. Водещи остават фирмите както в броя, така и в стойността на сключените договори.

Малките строителни компании заемат 46,6% от броя на сключените договори от фирми и 25,8% от стойността. На средните фирми се падат 43,4% от общия брой на сключените контракти от фирми и 47,1% от стойността. Делът на големите фирми е 7,9% от броя сключени договори и 26,7% от стойността. Нерегистрираните фирми в ЦПРС – 2,1% от броя на сключените договори от фирми и 0,4% от стойността.

Тенденцията през 2017 г. се запазва. Водещи с най-голям брой сключени договори са малките фирми, въпреки отчетения спад от 7,1% спрямо 2016 г. Средните компании са с най-голям дял от стойността на сключените контракти, като при тях също в сравнение с 2016 г. е регистриран спад от 15,1%. При големите фирми има значителен ръст от 63,6% при стойността спрямо 2016 г. и изместват малките по стойност. На годишна база фирмите без регистрация в ЦПРС отчитат ръст с 4,4% в броя на сключените договори и спад с 50% на стойността им. При консорциумите годишният темп на растеж на стойността на сключените договори е 10,9%, а при броя има спад с 14,8%.

Сключени договори по вид строителство от фирми и консорциуми
„Инженерна инфраструктура“ – 752 бр. на стойност 1323 млн. лв., от тях:
 Фирми – общо 644 броя на стойност 535 млн. лв., от които:
 Малки строителни фирми – 172 сключени договора на стойност 52 млн. лв.
 Средни строителни фирми – 349 сключени договора за 256 млн. лв.
 Големи строителни фирми – 103 сключени договора за 226 млн. лв.
 Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 20 сключени договора на стойност 1 млн. лв.
 Консорциуми, обединения, сдружения – общо 108 сключени договора на стойност 788 млн. лв.
„Сградно строителство“ – 715 бр. на стойност 280 млн. лв., от тях:
 Фирми – общо 601 броя на стойност 180 млн. лв., от които:
 Малки строителни фирми – 407 сключени договора на стойност 72 млн. лв.
 Средни строителни фирми – 167 сключени договора на стойност 91 млн. лв.
 Големи строителни фирми – 9 сключени договора на стойност 16 млн. лв.
 Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 18 сключени договора на стойност 1 млн. лв.
 Консорциуми, обединения, сдружения – общо 114 сключени договора на стойност 100 млн. лв.
„Енергийна инфраструктура“ – 1123 бр. на стойност 683 млн. лв., от тях:
 Фирми – общо 828 броя на стойност 453 млн. лв., от които:
 Малки строителни фирми – 419 сключени договора на стойност 203 млн. лв.
 Средни строителни фирми – 355 сключени договора за 218 млн. лв.
 Големи строителни фирми – 46 сключени договора на стойност 29 млн. лв.
 Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 8 сключени договора за 3 млн. лв.
 Консорциуми, обединения, сдружения – общо 295 сключени договора на стойност 230 млн. лв.
„ВиК строителство” – 174 бр. на стойност 253 млн. лв., от тях:
 Фирми – общо 137 броя на стойност 142 млн. лв., от които:
 Малки строителни фирми – 31 сключени договора на стойност 11 млн. лв.
 Средни строителни фирми – 89 сключени договора за 52 млн. лв.
 Големи строителни фирми – 16 сключени договора за 79 млн. лв.
 Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 1 договор с незначителна стойност.
 Консорциуми, обединения, сдружения – общо 37 сключени договора на стойност 111 млн. лв.
При фирмите, сключили договори в „Инженерна инфраструктура“, данните показват, че водещи по брой и стойност са средните строителни компании. В „Сградно строителство“ най-много договори са сключили малките фирми от бранша, а по стойност – средните компании. С най-голям брой сключени контракти в „Енергийна инфраструктура“ отново са малките фирми, а по критерий „Стойност“ водещи са средните строителни компании. При „ВиК строителство“ средните фирми са сключили най-много договори, а по стойност – големите строителни фирми.
Анализът показва, че средните строителни фирми доминират по критерий „Стойност“ при сключените договори в „Инженерна инфраструктура“, „Сградно строителство“ и „Енергийна инфраструктура“. Големите строителни фирми са водещи във „ВиК строителство“.
При консорциумите най-голям голям брой договори са сключени в „Енергийна инфраструктура“, а по стойност – в „Инженерна инфраструктура“.

2016/2017 – В „Инженерна инфраструктура“ тенденцията се запазва. Фирмите са водещи по критерий „Брой“ сключени договори, а консорциумите – по „Стойност“. През 2017 г. спрямо предходната година фирмите отчитат ръст от 4% при броя на сключените договори, както и при стойността от 82,6%, а консорциумите регистрират спад на броя от 17,6% и повишение от 58,6% при стойността.
В „Сградно строителство“ тенденцията също не се променя. Фирмите остават водещи както по брой сключени договори, така и по стойност, като спрямо 2016 г. отчитат спад от 0,7% на броя сключени договори и ръст от 52,5% при стойността. При консорциумите се наблюдава също намаляване на броя от 6,6% и повишение на стойността от 38,9%.
И в „Енергийна инфраструктура“ резултатите са подобни. Фирмите са водещи както по брой сключени договори, така и по стойност. Спрямо 2016 г. те регистрират спад от 20,9% при броя, както и при стойността от 47,3%. При консорциумите тенденцията е намаление както при броя от 16,4% така и при стойността от 46,4%.
При „ВиК строителство“ – през 2017 г. фирмите остават водещи по брой сключени договори, като заемат и водеща позиция по стойност спрямо 2016 г. На годишна база фирмите регистрират значителен ръст както на броя от 73,4%, така и на стойността от 86,8%. При консорциумите тенденцията е спад от 15,9% при броя на сключените договори и ръст от 0,9% при стойността.
През 2017 г. в сключените договори по обявените обществени поръчки се изискват следните сертификати:
 ISO 9001:2008 – за 57,7% от поръчките, по които са сключени договори, се изисква този сертификат.
 ISO 14001:2004 – за 41,3% се изисква този сертификат.
 OHSAS18001:2007 – за 9,8% се изисква този сертификат.
 SA 8000:2008 – за 0,1% се изисква този сертификат.
 ISO 27001:2005 – за 0,1% от поръчките, по които са сключени договори, се изисква този сертификат.
 ISO 17020:2005 – за 0,3% се изисква този сертификат.
 OHSAS50001:2011 – за 0,1% се изисква този сертификат.
 ISO 9606-1:2012 – за 0,3% се изисква този сертификат.
Нарушения съгласно чл. 157, ал. 2 ОТ ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите
Експертният екип към Камарата на строителите в България, който проверява дали са спазени изискванията съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона на Камарата на строителите при сключените договори по обществени поръчки, установи следните нередности:
Поръчка №00325-2015-0013 – „Сключване на рамково споразумение с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”
Възложител: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив
Нарушение: Възложителят е сключил рамково споразумение с фирма „Партнерс Про“ ООД с ЕИК: 203830131, която не е регистрирана в ЦПРС въпреки поставеното условие в обявлението от възложителя за: „Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което да е приложимо за всички видове строителства от предмета на поръчката“, с което е в нарушение със Закона за Камарата на строителите, съгласно чл. 3, ал. 2 – „Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната квалификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“, подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя“. Към 23.01.2018 г. фирма „Партнес Про“ ООД няма регистрация.

Поръчка №00126-2016-0022 – „Инженеринг на хидравлична компактираща инсталация за претоварна станция за битови отпадъци в имот 61056.21.2, м. Мерата, землище с. Равда, община Несебър”
Възложител: община Несебър
Нарушение: Възложителят е сключил договор за изпълнение с фирма „Хидро Мат” ЕООД, ЕИК: 102890249, която няма регистрация в ЦПРС, въпреки изискването, което е упоменато в обявлението на обществената поръчка, че изпълнителят следва да е вписан в ЦПРС. Към 23.01.2018 г. „Хидро Мат” ЕООД не е вписана в регистъра и съответно е в нарушение съгласно Закона за Камарата на строителите по чл. 3, ал. 2.

Поръчка №01274-2017-0002 – Избор на изпълнител за извършване на дейности по обновяване за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС на територията на Столична община, район „Триадица”, по обособени позиции. Обособена позиция №:2: Строително-монтажни работи по внедряване на мерки за енергийна ефективност за сграда, находяща се на адрес: гр. София, район „Триадица”, ул. „Петър Парчевич”1”
Възложител: район „Триадица” – Столична община
Нарушение: Възложителят е сключил договор за изпълнение с ДЗЗД „Път-Хит-Плеядес”, БУЛСТАТ: 177174251, с участие на фирми: 1. ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 131254649; 2. ПЪТСТРОЙ БГ, ЕИК: 175431567; 3. ХИТБИЛДИНГ ЕООД, ЕИК: 200931146, които не са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя, с което нарушават Закона за Камарата на строителите по чл. 3, ал. 2, както и по чл. 3, ал. 3 „Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по ал. 2, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра”.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.02.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.