Обзор на образованието и обучението през 2017 г. в България

Прочетена: 96

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Обзорът на образованието и обучението е годишна публикация на Европейската комисия, в която се проследява развитието на сферата в ЕС. Важна част от програмата на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е укрепването на образованието и обучението в Европа. Чрез своя сравнителен международен анализ и анализа по държави обзорът подхранва дебата за приоритетните теми в тази област и предоставя информация, която може да послужи при националните дискусии за реформи в сферата.

Обзорът, подкрепен от правителствени представители от всички страни от ЕС, измерва напредъка на европейско и национално равнище и цели:

1. Намаляване на дела на преждевременно напусналите системите за образование и обучение – под 10%;
2. Постигане на 40% завършили висше образование във възрастовата група от 30 до 34 години;
3. Достигане на 95% участие в образованието и обучението в ранна детска възраст;
4. Намаляване на ниската успеваемост в четенето, математиката и науките – под 15%;
5. Постигане на 82% равнище на заетост сред наскоро дипломиралите се висшисти;
6. Достигане на 15% участие на възрастните в процеса на учене.

Обзорът се опира на широк набор от количествени и качествени източници, включително данни на Евростат, изследвания и проучвания на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и анализи на образователните системи, направени от мрежата „Евридика“. Той е смятан за надежден и актуален източник на информация, която 28-те страни от ЕС могат да използват, за да се учат една от друга.

Основни констатации:

 В България се обръща по-голямо внимание на приобщаващото образование. Органите планират преразглеждане на модела за финансиране на училищното образование, за да се подкрепи повишаването на справедливостта и на качеството.
 По данни от PISA резултатите у нас по отношение на основните умения продължават да бъдат сред най-слабите в ЕС. Това се дължи на комбинация от фактори в системата на образованието и предизвикателства, свързани със справедливостта.
 Органите са започнали прилагането на нов подход в борбата срещу преждевременното напускане на училище. Интегрирането на ромите в системата продължава да бъде предизвикателство.
 България се стреми към значително повишаване на заплатите с цел да се засили привлекателността на учителската професия, както и за решаване на проблема със застаряването на преподавателския състав.
 С основаното на резултати финансиране на висшето образование се цели преодоляване на предизвикателствата, свързани с качеството му и неговата приложимост на пазара на труда. В

България се полагат усилия за повишаване на качеството на професионалното образование и обучение (ПОО).

Решаването на проблема с бъдещия недостиг на умения представлява предизвикателство

предвид емиграцията и демографската ситуация. По оценки на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) информационните и комуникационните технологии (ИКТ), преподаването, здравеопазването и инженерните науки са основните области, които ще бъдат изправени пред недостиг на умения през идните години. Това се дължи на комбинация от фактори в системата – например недостатъчен брой завършили висше образование в някои професии и бавно приспособяване на учебните програми, демографски – намаляване на броя на учениците, както и икономически предпоставки, в това число миграция на висококвалифициран персонал. Наред с това от CEDEFOP е установено несъответствие между нарастващото търсене на висококвалифицирани специалисти в областта на инженерните науки в нововъзникващи сектори и намаляване на предлагането, а дипломиралите се с висше образование често не притежават специфичните умения за конкретна работа (CEDEFOP, 2017 г.).

Модернизиране на ПОО и насърчаване на ученето за възрастни.

Качеството и приложимостта на ПОО на пазара на труда продължават да бъдат предизвикателство, но се полагат усилия за подобряването им. Делът на учениците в ПОО от всички в средното образование (ISCED 3) е над средния за ЕС (52,6% в сравнение с 47,3% през 2015 г.), но процентът на заетост на наскоро завършилите ПОО е по-нисък (64,2% спрямо 75%). Макар и някои училища за ПОО да предоставят висококачествено обучение, значителната част от тях представляват главно възможност за възпитаниците със слаби резултати. Само две трети от учениците в ПОО завършват със съответната образователно-квалификационна степен (Сметна палата на Република България, 2016 г.). Недостатъчната информация за пазара на труда пречи на адаптирането на учебното съдържание към нуждите на работодателите. С изменения Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от август 2016 г. придобиването на знания чрез работа се утвърждава като форма на практическо обучение за достигане на професионална квалификация и е организирано въз основа на партньорства с предприятията.

В резултат на въвеждането на дуалната система на професионално обучение и синхронизирането със ЗПОО (който влезе в сила през август 2017 г.), както и изменението на Кодекса на труда, учениците от сферата на ПОО на възраст 16 г. и повече вече могат да сключват договори с работодатели. От септември 2017 г. всички ПОО училища могат да провеждат обучението в съответствие с новата документация. Обучението на инструктори/наставници е включено като част от схемата, стартирана през 2016 г. в рамките на стратегията за развитие на ПОО. Наред с това е в ход и прилагането на Европейската квалификационна рамка.

Участието на възрастните в процеса на учене бележи слабо увеличение (2,2%), но продължава да бъде значително под средното за ЕС от 10,8%. Достигането на националната цел от 5% е трудно, а европейската от 15% остава твърде далечна. Наблюдава се недостатъчна координация между различните участници и програми в областта и предлагането не отговаря на нуждите на конкретни групи учащи се или непосредствените нужди на икономическите сектори. Правната рамка за неформално и самостоятелно учене подпомага прехода към пазара на труда и напредването в образованието и обучението. От март 2015 г. са разработени 35 стандарта за придобиване на професионална квалификация (от общо 250 планирани). Осъществяват се няколко проекта, финансирани от Европейския социален фонд, с които се цели да се подобри ученето за възрастни, в това число курсове за ограмотяване.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 28.02.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.