Сътрудничество между бизнеса и доставчиците на ПОО

Прочетена: 65

Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Формирането на умения заема централно място в съвременните общества, които търсят проспериращ и социално всеобхватен път към растеж. Не е изненадващо, че в този контекст способностите са получили централно внимание от страна на европейските институции в стремежа им да превърнат ЕС в най-конкурентната и динамична, основана на знанието икономика. В бързо променящия се свят професионалното обучение има уникална роля при справянето с много от социално-икономическите предизвикателства, пред които е изправена европейската общност. Това се казва в доклад на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ към ЕК.

В него се посочва, че като водеща сред политици и учени се очертава концепцията за превръщане на социалните държави в социални инвестиционни държави. Основна характеристика на последната е натрупването на човешки капитал. От системите за професионално образование и обучение (ПОО) се очаква да играят важна роля, тъй като осигуряват на хората уменията, които ще им помогнат да се включат успешно в пазара на труда.

В свят, в който не е ясно какви работни места ще съществуват и кои компетенции ще са необходими след 20 години, е много трудно да се разчита само на първоначалното образование.

Продължаващото ПОО и непрекъснатото професионално развитие, в които работодателите и служителите играят решаваща роля, са важни елементи за осъществяване на промените.

„Индустрия 4.0“

е термин, означаващ бързите трансформации в проектирането, производството, експлоатацията и обслужването на производствените системи и продуктите. Обозначението 4.0 означава, че това е четвъртата в света индустриална революция, която променя живота на хората по целия свят. По думите на германския канцлер Ангела Меркел „Индустрия 4.0“ е цялостна трансформация в сферата на индустриалната промишленост чрез сливане на цифровите технологии и интернет с традиционните производства. В този контекст ПОО може да предостави необходимите умения и по този начин значително да увеличи своята привлекателност като за учащите, така и за работодателите.

От друга страна застаряването на населението

е голямо предизвикателство за пазарите на труда. В ЕС повечето от тях ще бъдат силно засегнати от феномена „заместващо търсене“, а именно – запълване на свободните работни места, освободени в резултат на пенсионирането на хората от „бейби бум“ поколението. В този контекст и с оглед на ниските нива на раждаемост в повечето европейски страни вероятно ще възникне недостиг на способности, ако системите за образование и обучение не осигурят необходимите умения на пазара на труда.

В тази връзка съществуват сериозни доказателства, че ПОО са в по-добра позиция от общото образование при осигуряване на нужните способности, ако техните програми са съобразени с потребностите на пазара на труда. Системите, характеризиращи се с широко участие на работодатели (например в Австрия, Германия и Дания), имат по-добра ефективност по отношение на осигуряването на умения, необходими на икономиката. Поради това партньорството между бизнеса и образованието и обучението изглежда стъпка в правилната посока.

Съществуват различни видове сътрудничество, голяма част от които могат да бъдат представени по следния начин:

 Между отделни фирми и отделни образователни институции. В този случай колежите за професионално образование и обучение или университетите си сътрудничат при разработване на учебна програма, която отговаря на потребностите на фирмите. Тук ключовият фактор за успех е наличието на ангажирана компания, която има капацитета да идентифицира нуждите си от умения и да си партнира с образователните институции. Този капацитет обаче често е функция от размера на фирмата и поради тази причина е малко вероятно малките дружества да могат да установят подобно партньорство;

 Между мрежа от фирми на секторно ниво и различни образователни институции. Тук програмите се проектират основно от компаниите, а обучението се изпълнява от образователни институции. Този модел позволява включването на по-малки предприятия. Разработването на учебни програми на секторно ниво се очаква да покрие нуждите на по-широк набор от фирми. В тези случаи способност­та на малките компании да участват може да бъде възпрепятствана от разходите за включване в тези мрежи. Въпреки това, ако съществува силен ангажимент от висшия персонал на компаниите, този модел изглежда евентуално успешен. Вариация на подобен подход е и разработването на учебни програми, целящи да постигнат качествено съчетаване на търсенето и предлагането на умения, които се изпълняват на местно ниво, т.е. чрез включването на предприятия и образователни институции в индустриален клъстер;

 Между различни фирми и училища с посредничеството на правителството. В тези случаи държавните агенции осигуряват финансовите стимули за структуриране на сътрудничество между бизнеса и училищата. Този модел е особено важен за страните, в които не съществува подобна традиция на сътрудничество. Тук финансовите стимули могат да бъдат от решаващо значение, за да се гарантира, че компаниите вземат активно участие в определянето на техните нужди от способности и допринасят за добре съчетани програми за обучение;

 Сътрудничество, водено от социалните партньори. Този случай е пример за социално партньорство, т.е. учебните програми се разработват главно от профсъюзи и работодатели;

 Развитие на способностите чрез актуализиране на знанията и уменията на учители и обучители. Тук акцентът е поставен върху запознаване на педагогическия персонал с най-новите технологии чрез съвременни образователни материали и методологии, включително онлайн модули, които са консултирани с фирмите на секторно ниво.

Въпреки разнообразието от форми на сътрудничество между бизнеса и образователните и обучителни институции основната им цел е да се гарантира, че уменията, получени в системата на

ПОО, са тези, които са необходими на пазара на труда.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.03.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.