Кйетил Тонинг застана начело на FIEC

Европейската федерация на строителната индустрия вече е със седалище в Брюксел

Прочетена: 56

Инж. Джани Антова,
КСБ, Брюксел

Камарата на строителите в България получи поредната висока оценка за усилията, които полага в международната си дейност. Номинираният от Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро и УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и председател на секция „Високо строителство“ в КСБ, беше единодушно одобрен за вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) на извънредното Общо събрание (ОС) на организацията. Форумът се проведе на 11 април т.г. в Брюксел, Белгия, и в него участваха делегати от 30 национални федерации членки в 26 държави (23 от ЕС & ЕАСТ и Турция). В делегацията на КСБ се включиха и инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, и инж. Джани Антова, началник-отдел „Международна дейност“.

Инж. Качамаков ще представлява във FIEC строителните федерации от страните от Централна и Източна Европа,

а именно България, Хърватия, Естония, Унгария, Литва, Румъния, Словакия и Словения. Чрез членството си в организацията КСБ представлява и защитава интересите на националната индустрия пред европейските институции и се улеснява обмяната на опит и сътрудничество между отделните федерации. През изминалите десет години КСБ се доказа като активен участник при подготовката на проучвания и изготвянето на общи становища, касаещи европейското законодателство.

В Брюксел ОС на Европейската федерация гласува освобождаването от пост на досегашния президент Жан-Луи Маршан (FR) и
встъпването в длъжност на избрания през 2017 г. за президент Кйетил Тонинг (N).

Той има над 30-годишен професионален опит на управленски позиции в национални и международни фирми от бранша, инженерно-консултантски компании, както и в норвежката армия. В момента е регионален директор с ресор „Строителство с тежка механизация“ в най-голямата строителна компания в Норвегия Veidekke Entreprenor AS, която има 7 500 работници и 100 стажанти. Тонинг е много активен в обществения живот. Почетен председател е на различни дружества. Членува в съветите на няколко регионални, национални и европейски компании и професионални асоциации на строителите и инженерите консултанти.

Президентът на FIEC Кйетил Тонинг заяви, че федерациите не развиват дейности изолирано и не могат сами да постигнат същите резултати за фирмите си, както ако работят съвместно и в дух на сътрудничество. В същото време Тонинг посочи, че националните камари се ръководят от разработването на политики и от нуждите на индустрията на местно равнище, което понякога означава разнообразни предизвикателства и различен акцент върху конкретните детайли на дадено законодателство. „Въпреки различията в националните приоритети сътрудничеството е ценно за това, защото колективната реакция има по-голямо въздействие. Ето защо във FIEC трябва да търсим общата позиция, без да спорим за разликите, и именно в това е ключът към издигането на по-силен глас в институциите на ЕС”, обобщи президентът Кйетил Тонинг.

ОС на FIEC в Брюксел се определя от редица представители на федерациите членки като историческо, защото беше финалният етап в дългия процес на трансфериране на организацията от френско в белгийско юридическо лице, запазвайки същото наименование, съдържание и структура. На заседание на ОС на FIEC от 17 юни 2016 г. се взеха решения за фундаментални промени в устава и управлението на FIEC и се набелязаха конкретни мерки, така че да се преодолеят трудностите в дейностите на организацията, да се активира диалогът в групите и да се постигне по-голяма удовлетвореност по отношение на представителството на федерациите членки в УС. Според изразените тогава очаквания от асоциациите моментът предоставяше уникална възможност на FIEC да адаптира структурата и начина си на работа към новата европейска рамка и предизвикателства.

Главната задача бе да се оформи такъв FIEC,
който да работи ефективно и без значителни изменения през следващите години.

През 1905 г. Европейската федерация на строителната индустрия се основава като френско сдружение със седалище в Париж. През последните десетилетия обаче повечето й дейности протичат в Брюксел, което води до известни противоречия между френските и белгийските разпоредби. В същото време активното лобиране, в което е същината на FIEC, налага основната й работа да се ръководи от офис, който физически се намира в Брюксел. След консултации с юристи, специализирали в областта, стана ясно, че белгийското законодателство позволява създаването на специфично юридическо лице с правна структура, която е адаптирана към подобни на FIEC организации, и тази форма се използва от основните международни европейски професионални асоциации, намиращи се в Брюксел.

Успоредно с това бяха проведени оживени дебати по назрялата необходимост от изменения в основните документи на FIEC. По време на дискусиите за промени в Правилника на FIEC КСБ инициира разместване в групите от федерации членки, като внесе обосновано предложение по структурата на УС на Федерацията, избирането на членовете на органа и начина на представителство на малките държави в отделните групи. В рамките на УС големите държави – Германия, Испания, Франция, Италия и Турция, са представени със самостоятелен мандат. Докато останалите асоциации сформират на географски или друг признак групи с по един общ представител. В различните уставни документи не съществуват специфични правила за състава на тези групи и това понякога водеше до вътрешни напрежения.

Работната група по проектопромените в Устава на Федерацията обобщи в своя доклад, че има нужда от дефиниране на правила за определяне на състава на тези структури. КСБ се включи в дебатите с предложение за сформиране на различно представителство на страните в УС, като основният мотив на Камарата беше, че една по-самостоятелна форма на представителство на националните федерации ще доведе до по-ефективна работа в групите и ангажираност на държавите в политиката и стратегията на FIEC. В резултат на последователната и целенасочената дейност на българската организация на заседание на ОС на FIEC на 9 юни 2017 г. в Стокхолм, Швеция, Европейската федерация одобри създаването на нова група от федерации членки, включваща страните от Централна и Източна Европа, а от 11 април т.г. инж. Любомир Качамаков я оглавява. Председателството, както и създаването на новата група по инициатива на българските строители е не само отговорна задача, с която КСБ сериозно се беше ангажирала в международен план в последните две години, но и безспорно доказателство за авторитета, с който
Камарата затвърждава стабилни позиции във FIEC.

ОС на Европейската федерация в Брюксел гласува окончателното трансфериране на FIEC от френско към белгийско юридическо лице. За целта в края на 2017 г. бе учредена белгийска асоциация с участието на две френски, две немски и една гръцка строителна камара. В основата на новата структура бе заложен Уставът на FIEC с отразените последни промени в него, приети през миналата година, като бяха вписани измененията, касаещи адреса на седалището на организацията и препращането към белгийското законодателство. Съгласно националните разпоредби Уставът се прилага към нотариалния акт, а нотариусът удостоверява, че документът отговаря на законовите изисквания. След това той представя целта на организацията пред белгийското Министерство на правосъдието за одобрение, а юридическата самостоятелност на новата организация се предоставя в деня на публикуването на Кралския указ.

Прехвърлянето на активите беше предварително подготвено от адвокатска кантора, като на присъстващите в залата се обърна внимание, че процедурата не е свързана с допълнителни разходи, защото се ползва формулата трансфер на универсалност. Това обяснява също така и факта, че одобрението се прави не от одитор, а от нотариус. Представителят на адвокатската кантора уточни, че при тази форма на прехвърляне действието се счита изцяло за вътрешен процес и всичко се трансферира. Що се отнася до таксите, беше отбелязано, че те няма да се отразят на бюджета на FIEC, защото се покриват от Френската строителна камара FNTP. ОС в Брюксел одобри прехвърлянето на активите и необходимoто утвърждаване на финансовия отчет към 31 декември 2017 г.
В присъствие на юридическите консултанти и на нотариуса на 11 април т.г. на извънредното ОС на новата организация в Брюксел всички федерации подписаха изискуемите документи за присъединяване към структурата.

От името на КСБ нотариалният акт беше подписан от
инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ. Камарата на строителите в България е пълноправен член на FIEC от 2008 г. и участва активно в нейните дейности, проучвания и становища. С новата структура на УС обаче и с председателството на групата държави от Централна и Източна Европа КСБ е убедена, че ще разполага с по-широки възможности за издигане ролята на региона, за защита общите интереси на групата и има амбицията да я представлява по най-ефективния и целесъобразен начин.

В рамките на дневния ред на ОС бяха разгледани и други въпроси. Сред тях бе подадената молба за членство във FIEC от Чешката строителна камара SPS. Беше уточнено, че преди години тя е била част от FIEC, след което е решила да напусне организацията и сега изявява желание отново да се присъедини, но със статут на политически член, което означава по-нисък членски внос, но и ограничени правомощия. Докладващият по темата поясни, че и в годините на непряко участие в организацията Чешката федерация е била съпричастна към целите и мисията на FIEC и е била ангажирана с дейностите на Федерацията, затова УС препоръча нейното приемане. Делегатите подкрепиха предложението, като само 12 от общо 301 гласуваха против.
Федерацията от Литва LBA подаде искане за промяна в принадлежността на групата и от тази, която включва страните от Централна и Източна Европа, да премине в Скандинавската, като се мотивира с географската близост с държавите. Представител на северната група поясни, че поради липса на достатъчно време въпросът не е бил обсъден и се обърна с молба за отсрочка до следващото ОС на FIEC за вземане на решение.

На заседанието в Брюксел се разгледа официалната молба на Швейцарската федерация SBV за промяна в статута им от пълноправен в политически член, а на следващ етап – за напускане на организацията, което породи оживени дискусии сред делегатите. Беше изтъкнато, че удовлетворяването на това искане може да мотивира и други да тръгнат към подобна промяна. В същото време в залата се изказаха мнения, че Швейцария е със специален статут в Европа, има различно законодателство и е особено важно под една или друга форма да се задържи федерацията във FIEC. Беше предложено да се приеме искането й за политическо членство и да й се предостави възможност с едноседмично предизвестие след ОС на FIEC през декември да напусне. Решението беше взето с обикновено мнозинство, като 256 гласуваха „за“, „против“ бяха 45 делегати на всички скандинавски държави – Дания, Швеция, Норвегия и Финландия.
Делегатите на Общото събрание разгледаха молбата за членство на Френската строителна федерация Savoie, която по същество е регионално сдружение. Уставът на FIEC дефинира, че в случай на постъпило подобно искане от организация от европейска страна, която вече е представлявана в рамките на FIEC, се изисква положителното становище на федерацията, която е пълноправен или политически член, преди да се вземе каквото и да било решение. Тъй като и двете френски федерации, FFB – Federation Francaise du Batiment, и FNTP – Federation Nationale des Travaux Publics, които са пълноправни членове, бяха „против“, ОС на FIEC единодушно отхвърли искането на Savoie.
На форума в Брюксел
бяха представени докладите за дейностите на трите основни комисии на FIEC –
Социалната, Техническата и Правно-икономическата.
Социалната на FIEC е изградена от три подкомисии – SOC-1 Професионално обучение, SOC-2 Здраве и безопасност и SOC-3 Заетост, в които представители от всички федерации членки обсъждат и разработват общи становища и подготвят заседанията на социалния диалог. Докладчикът се спря по-обстойно на директивата за командироване на работници и на дебатите по нейното изменение. Предложението е направено от Европейската комисия (ЕК) през юли 2016 г. и предвижда над 500 промени, внесени в Европейския парламент. Беше докладвано за постигнати конкретни резултати по предварителното споразумение от края на февруари т.г. в рамките на тристранната среща. По отношение на възнагражденията да се спазва принципът еднакво заплащане за една и съща работа, на едно и също място, т.е. минималните плащания и другите парични добавки да се определят в приемащата страна. Що се касае до добавките, трябва да е ясно, че разходите за пътуване, изхранване и настаняване са отделно от възнагражденията, платими от работодателя, и не могат да бъдат приспадани от заплатата. В частта единен национален уебсайт задължително трябва да са налице отделните елементи на възнаграждението. Продължителността на командироването е определена с максимален срок от 12 месеца и с възможност за удължаване с още 6 месеца. Предвижда се транспониране на директивата в националните законодателства за две години с незабавно прилагане във всички държави членки в края на този период.
В рамките на ОС в Брюксел българската делегация проведе предварително договорена среща с президента на Немската строителна федерация HDB Томас Бауер и изп. директор на организацията Дитер Бабил. Беше договорено скоро да бъде проведена работна среща между двете камари по актуални за строителството въпроси. Представителите на КСБ разговаряха също с част от федерациите в групата на Централна и Източна Европа – Мирела Гудан от Хърватската строителна асоциация HUP, президента на Литовската строителна камара LCA Далиус Гедвилас и президента на Румънската асоциация на строителните контрактори ARACO Лаурентиу Плошчану.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.04.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.