Проведе се заседание на разширения Управителен съвет на КСБ в Правец

Разгледан беше доклад за развитието на сектор „Строителство“. В СД на „Вестник Строител“ ЕАД бе избран инж. Благой Козарев. Любомир Пейновски влезе в СД на „Строителна квалификация“ ЕАД

Прочетена: 115

Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе заседание на разширения си Управителен съвет (УС) в хотел „Риу Правец”. В началото на заседанието председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави колегите си и ги запозна с проведените от Камарата до момента срещи с институциите, както и с обсъжданите теми. УС прие отчет за изпълнение на взети решения от Общото събрание, както и Годишния отчет за дейността на УС, Годишния финансов отчет на организацията за 2017 г. и доклада на независимия одитор. Приет бе и план за разходите за 2018 г. Избран бе и одитор. В точка „Организационни въпроси“ бе гласуван график за заседанията на Управителния съвет до края на годината. Те ще се проведат в Габрово през юни, Сандански – септември, и Ямбол – ноември. Общото събрание на КСБ ще е в София. В същата точка УС прие и правила за външна и вътрешна комуникация.

Заседанието продължи с избор на комисия по изменение на устава на КСБ във връзка с измененията в Закона за Камарата на строителите. В нея влязоха Мирослав Манолов – член на УС на КСБ и председател на секция „Инженерна инфраструктура“, доц. д-р инж. Георги Линков – председател на Комисията към ЦПРС, инж. Таня Каменова – председател на ОП – Перник, и Валентин Дивеков, главен юрисконсулт на КСБ. За председател на комисията бе избран Велико Желев, член на ИБ и УС на КСБ.

Гласуван беше и съставът на комисията за изготвяне на промени в Кодекса за професионална етика. В комисията влязоха: председател – инж. Розета Маринова, председател на КПЕ към КСБ, Валентин Николов, председател на КС и член на КПЕ към КСБ, инж. Егмонт Якимов – председател на КПЕ към ОП – София, и председателите на ОП – Габрово, Богомил Петков и на ОП – Силистра, инж. Димо Мирчев.

Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за ЦПРС, представи „Инструкция за реда и начина за извършване на проверки по Глава 17 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.

УС прие ГФО за 2017 г. и одиторския доклад на „Строителна квалификация“ ЕАД и освободи от отговорност членовете на дружеството. „Продължаваме да изграждаме своето реноме и да работим в тясна връзка с техникумите и висшите учебни заведения в страната“, заяви председателят на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД инж. Руен Панчев. „Нашата основна задача е да подпомагаме и подкрепяме малките и средните фирми, които са гръбнакът на нашата Камара“, допълни още той. От думите му стана ясно, че основна цел на структурата е да бъде призната и оторизирана като бенефициент по европейските проекти за обучение на кадри. Разширеният УС одобри промени в борда на дружеството, в който влезе членът на УС на КСБ Любомир Пейновски. Той заема мястото на инж. Илиян Терзиев, който вече е председател на УС на Камарата.

В СД на „Вестник Строител“ ЕАД също бяха направени промени. В ръководството на вестника влиза инж. Благой Козарев, член на ИБ и на УС, ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ. УС преизбра в борда на изданието инж. Пламен Пергелов и инж. Любомир Качамаков.

Разширеният УС продължи с доклад на изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев. „По наша инициатива създадохме работни групи с другите браншови организации в строителния сектор, с които работим по изготвяне на промяна на някои от основните нормативни документи. Първото ни предложение е за разделяне на Закона за устройство на територията на два закона. Единият да бъде с работно заглавие „Устройство на територията“, а другият да обхваща сектор „Строителство“, сподели инж. Мазнев. Той подчерта, че втората част трябва да включва проектиране, надзор, строителство и въвеждане в експлоатация. От думите на изп. директор на КСБ стана ясно, че ще се работи в тясно сътрудничество с всички министерства, които касаят работата на Камарата, и ще бъдат създадени постоянни канали за комуникация. „Ще създадем редица работни групи, като всяка една ще отговаря за отделно ведомство“, каза инж. Мазнев. По време на изказването си той информира още, че съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде създаден междуведомствен консултативен орган, който ще синхронизира отделните инвестиционни програми на ведомствата. Инж. Мазнев информира и за поредицата от срещи с ОП на Камарата. „Ще проведем такива срещи във всички региони и искаме да чуем ясно проблемите по места, за да можем после да ги поставим пред държавните институции“, обясни той.

„Аз искам да приветствам ръководството на Камарата за тези срещи“, заяви почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов и допълни, че ако Областните представителства успеят да осъществят добрия контакт с кметове по места и от общините предоставят информация за предстоящите инвестиционни намерения, то това ще даде възможност на фирмите да се ориентират какво предстои като възможности за работа.

Новоизбраният вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и УС на КСБ, представи доклад от отчетно-изборното заседание на Общото събрание на FIEC. Той сподели, че това е значима позиция за Камарата на строителите и признание за активността й в европейската федерация.
По време на заседанието инж. Мирослав Мазнев представи доклад за развитието на сектор „Строителство“. За 2017 г. по предварителни данни на статистическата институция произведената продукция от предприятията възлиза на 12 920 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличава с 1 349 млн. лв.

„В сравнителен аспект произведената продукция от строителство за 2016 г. и 2017 г. се доближава до реализираните обеми в периода 2010 – 2014 г. с изключение на 2015 г., когато е отчетен най-висок обем завършване на обекти и плащания по оперативните програми от периода 2007 – 2013 г.“, посочи инж. Мазнев. „Равносметката от постиженията в строителния бранш през годините показва сравнително постоянен темп за развитие“, допълни той. Изп. директор на Камарата съобщи и данни по сегменти. В сградното строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формираната произведена продукция за 2017 г. е в размер на 7 233 млн. лв., което е 56,0% от общо произведената продукция в сектора за 2017 г. Сградното строителство регистрира възходяща корекция от 17,9%, или с 1 096 млн. лв. произведена продукция повече в сравнение с 2016 г. В сравнителен аспект през годините сградното строителство продължава да движи общата строителна продукция нагоре, като от 2010 до 2014 г. се наблюдава плавно увеличаване на нивата и нарастване през 2015 г., без да достига предкризисните нива
Инженерно строителство – произведената продукция за 2017 г. е 5 687 млн. лв., което е 44,0% дял от общо произведената продукция в сектора, като спрямо 2016 г. нарастването е с 4,7%.
„По отношение на инженерното строителство има забавяне“, каза инж. Мазнев. „Като цяло инженерното строителство остава зависимо от държавния бюджет и средства по фондове, финансирани от ЕС, и е от голямо значение за развитието на строителния отрасъл и икономиката. Очакванията за 2018 г. са на строителния сектор да бъдат възложени големите инфраструктурни проекти като АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и други магистрали и скоростни пътища, жп проектите и разширяването на метрото, големите проекти по ОПОС. Предстои европейските средства от новия програмен период, които са движещата сила за реализирането на напредък в отрасъл строителство, да окажат своето положително влияние и през 2018 г.”, каза в заключение изп. директор на Камарата.

Последва дискусия по доклада, като сред обсъжданите теми бяха цените на строителната продукция, както и липсата на кадри.

УС прие и нови членове на Камарата – „Кошин“ ЕООД, „Команс груп“ АД, „Ин Технолоджи“ ООД и Сдружение Българска Асоциация на метални конструкции.

След края на заседанието на УС ръководството на КСБ проведе среща и с администрацията на Камарата и на Областните представителства. „Ние сме сериозна браншова организация и всички имат големи очаквания към нас. Основен фокус на нашата работа трябва да бъде промотирането на политиките, касаещи строителния бранш“, заяви инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. „Като ръководител на администрацията искам да помогна да бъдем добре аргументирани, за да можем да имаме ясни позиции за отделните проблеми“, заяви инж. Мирослав Мазнев. „Вие трябва да усещате пулса на строителния бранш и да бъдете активни в дейността си в негов интерес“, обърна се към служителите членът на УС на КСБ инж. Розета Маринова, председател на КПЕ. В рамките на събитието на КСБ беше представена и дейността на секциите на Камарата и бяха проведени обучения на администрацията.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 26.04.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.