В рамките на семинар на КСБ беше представена дейността на секциите и отделите на Камарата

Прочетена: 86

Нина Георгиева,
Гл. експерт МДУП,
КСБ
Ренета Николова

След заседанието на Разширения УС на КСБ се проведе обучителен семинар на Камарата. В рамките му беше представена дейността на секциите и отделите на организацията.
Инженер Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и строителен надзор“, посочи, че вече няколко мандата е председател на секцията, член е на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя и е изпълнителен директор на фирма „Път­инвестинженеринг“ АД, която е член на Камарата от самото й създаване. Основните приоритети за работата на секцията през настоящата година са свързани с важните проблеми в областта на строителния и авторския надзор. Проблемите са резултат от прилагането на критерия „най-ниска цена“, обясни инж. Зарев. Продължава тенденцията да се печелят търгове на дъмпингови цени и това рефлектира върху качеството. „Строителният надзор е строго специфична дейност и изключително важна за качеството на строителството, а възнаграждението за неговото упражняване в момента в България е изключително малка част от стойността му“, коментира инж.Зарев. Авторският надзор съгласно действащата нормативна уредба трябва да подписва всички актове и протоколи по време на строителството. В момента той дублира строителния надзор и това според инж. Зарев е абсолютно погрешно и следва да отпадне чрез промяна в съответната наредба. „Считам, че контролът от страна на архитектите следва да се извършва до издаване на разрешението за строеж. Оттам-нататък това е елемент на строителния надзор и на консултантите“, посочи той.

Инж. Зарев изрази подкрепа за позицията на ръководството на Камарата относно разработването на обща визия на браншовите организации за концепция за ново законодателство в об­ласт­та на проектирането и строителството и формиране на работна група по инициатива на КСБ, която има за цел да изготви проект на закон за строителството. Председателят на секция „Проектиране и строителен надзор“ говори и за значението на типовите договори. Направени са предложения в посока осигуряване на прозрачност при провеждане на тръжните процедури, като има изготвен пълен комплект документи за участие в обществени поръчки. Той включва структура на документация за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор при строителство на магистрали и пътища, методика, указания за определяне на критерии за подбор и оценка. На базата на тези разработки могат да бъдат подготвени типовите договори за изпълнение на проектантски и консултантски услуги, обясни инж. Зарев.

Той посочи, че счита за удачно прилагането на условията на FIDIC за изпълнение на строителство, тъй като те съдържат международно утвърдени добри практики, които се развиват непрекъснато. В тях са подробно уредени, диференцирани отговорностите на участниците в строителния процес: възложител, строител и консултант, както и техните взаимоотношения. „Знаем, че най-добре се работи при ясни правила“, изтъкна председателят на секция „Проектиране и строителен надзор“.

Секция „Енергийна инфраструктура и енергийна ефективност“ – инж. Дичко Прокопиев накратко представи основните дейности на секцията. Приоритет на работата й е разпространяването на експертиза и рационализиране на строителната дейност в сферата. Това включва сериозни участия в много специализирани семинари, конференции и други събития от интерес на фирмите членове. Друга основна дейност е иницииране на масовост в областта на енергийната ефективност. Пример за това е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Инж. Прокопиев подчерта, че секцията е участвала в създаването на първите документи в това направление съвместно с МРРБ, разработен е Наръчник за обновяване на многофамилните жилищни сгради, предоставени са консултации, подпомагащи процеса на стартиране и реализиране на програмата. Изготвянето на становища във връзка с промени в закони и подзаконови нормативни актове, които се отнасят до енергийната инфраструктура, е също основно направление в работата на секцията. По отношение на енергетиката експертизата на фирмите членове е намерила сериозна реализация в много големи национално значими проекти – в ядрената и газовата енергетика и във всички инфраструктурни проекти, свързани с националната енергийна мрежа.

Секция „Метални конструкции“ бе представена от нейния председател инж. Евгени Борисов:

„Секцията е една от новите в КСБ, нейната основна мисия е свързана с информиране на строителните фирми за приложимите стандарти в областта, тъй като това е доста специфична и специализирана дейност. Сред краткосрочните цели на секцията е подпомагане на фирмите за качествено изпълнение на проектите и спазване на изискванията за безопасност. Информирането на фирмите членове на Камарата за приложимата нормативна уредба, свързана с производството на метални конструкции, както и относно хармонизираните стандарти в областта и необходимите сертификати, е сред основните цели на секцията“, сподели инж. Борисов. Той допълни, че се изготвя и ще се предостави списък на сертифицирани предприятия с въведени системи за качество. Секцията ще търси по-тясно сътрудничество с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с оглед по-качествени проекти. Мониторингът в сектора е друго направление, в което ще работи секцията. От проверка по документи усилията на ДНСК трябва да се насочат към реални проверки „на място“, тоест на обекта, счита инж. Борисов. Съвместна работа с надзорните фирми също е предвидена в програмата на секцията. Тя е в посока на оптимизиране на механизмите за контрол, които включват както познаване на изискванията за проектиране, така и за надзор и изпълнение на метални конструкции.

Инженер Благой Козарев – председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, посочи, че секцията активно се занимава с нормативната уредба. В тази насока е основното й постижение – разработените стандартизирани документи за проектите, които предстои да стартират по програма „Околна среда“. Това са единствените такива за инженеринг на пречиствателни станции и на линейни мрежи, съгласно условията на Червен и Жълт FIDIC. В рамките на няколко месеца се очаква тяхното прилагане в практиката. „Освен типови договори са изработени и типови тръжни процедури, технически спецификации, критерии за оценка, целият пакет от документи, който е свързан с провеждането на обществени поръчки в тази сфера“, посочи инж. Козарев. От МОСВ до Камарата е изпратено благодарствено писмо за съвместната работа по изготвянето на стандартизираните документи за проектите по ОПОС, съобщи той.

Друга насока в дейността на секцията е участието в разработването на нова Наредба за проектиране на канализационни системи, която към момента е в процес на приключване. Секцията участва активно и в изготвянето на Закон за водоснабдяването и канализацията. Това е нов кодифициран акт, който ще регламентира материята. „Досега всички ВиК оператори и дейности се уреждаха от Закона за водите, Закона за устройство на територията и други нормативни актове. Инициативата на правителството за създаване на специален закон е положителна. Това би трябвало да създаде предвидимост в този сектор“, посочи инж. Козарев.

Сред стратегическите направления, включени в дневния ред на секцията, е изготването на Правилник за изпълнение и приемане на СМР в об­ласт­та на ВиК сектора. Друг приоритет в дейността е търсене на възможни механизми за изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места от 2 хил. до 10 хил. е. жители, които не попадат в обхвата на финансиране на оперативните програми, както и на необходимата прилежаща инфраструктура. България има ангажимент като страна членка на ЕС да изгради такива съоръжения. „Трябва да бъдат построени около 200 ПСОВ с прилежаща инфраструктура, което изисква ресурс около 2 млрд. лева“, посочи Благой Козарев. Той каза още, че това е подходящ сектор за реализиране на проекти в партньорство на публичния и частния сектор.

Секция „Високо строителство“. Председателят на секцията инж. Любомир Качамаков представи реализираните до момента дейности. Секцията съсредоточава главно проекти, изпълнявани с частно финансиране, за разлика от ВиК и пътния сектор, които разчитат основно на публични средства. Програмата на секцията е базирана на разработваната нова Национална жилищна стратегия. Водеща институция е МРРБ, участват и много неправителствени организации. За строителния сектор интерес представлява направлението „Социални жилища“ в стратегията, посочи инж. Качамаков. Друго направление в дейността е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. „Тя в момента се изпълнява при много ниски цени, което поставя въпроса за качеството на реализираните дейности“, подчерта председателят на секция „Високо строителство“. Като актуален въпрос инж. Качамаков посочи новоприетите норми по отношение на високите сгради в София според ЗУЗСО и предизвикателствата, свързани с изпълнението им от гледна точка на строителя, и осигуряването на необходимата съпътстваща инфраструктура.

Секция „Инфраструктурно строителство“ с председател Мирослав Манолов беше представена от изпълнителния директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев. В Плана за работа се предвижда активиране на дейността й в полза на членовете, за дефиниране на проблемите в сектора, подобряване на работата в координация с останалите неправителствени организации – интензивен диалог с Българска браншова камара „Пътища“ за съвместно отстояване на интересите на фирмите от пътно-строителния бранш и с ресорните институции – Агенция „Пътна инфраструктура“, активен диалог с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изготвяне на механизъм за работа с общините като възложители на обществени поръчки за ремонт на пътна и улична мрежа; постоянен контакт с ресорните комисии в парламента с цел формулиране на законодателни инициативи за подобряване на общия бизнес климат в бранша и намаляване на административната тежест. Сред останалите задачи са създаването на ясни правила за нормална бизнес среда и изработването от държавната и общинската администрация на типови процедури и типови договори по основните видове дейности в пътната инфраструктура – текущ ремонт и текущо и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа, рехабилитация на републиканската пътна мрежа по областни пътни управления, строителство на нови пътни отсечки, консултантски услуги и независим строителен надзор. Работната програма включва участие в процеса на формулиране на приоритетите за развитие на пътната инфраструктура на България с цел гарантиране на ясни критерии при определяне на инвестиционните потоци и ясна комуникационна стратегия за създаване на обществени настроения в полза на увеличаване на обема на инвестициите за подобряване състоянието на пътната инфраструктура.

Комплект документи за тръжни процедури са предложени на АПИ, подобно на ВиК сектора.

В рамките на семинара началниците на отдели презентираха приоритетите на ръководените от тях звена. Димитър Копаров представи отдел „Организационна политика“, инж. Джани Антова – „Международна дейност и управление на проекти“, Борислав Брайков – „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“, Георги Грънчаров – звено „Регистър“, Борис Жотев – „Стопанска дейност и управление на собствеността“, а Наталия Моравенова – счетоводните стандарти на организацията. Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ, презентира значението на добрата вътрешна и външна комуникация, ролята на ПР и връзките с обществеността, както и правилата за комуникация, приети от УС на КСБ. Тя апелира кореспондентите на вестник „Строител“ от ОП да изпращат повече материали, за да се представя по-пълноценно дейността на Областните представителства на Камарата в страната.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.05.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.