Мониторинг на обществените поръчки – февруари 2018 г.

Прочетена: 71

Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

Пазарът на обществени поръчки е част от Брутния вътрешен продукт – ресурс, който трябва да бъде изразходван прозрачно и ефективно. Осигуряването на равнопоставен достъп и конкурентна среда в сферата на обществените поръчки е определящ фактор при формирането на бизнес климата, увеличаването на чуждестранните и местни инвестиции, стабилизирането на българските фирми и постигането на устойчив икономически растеж.

Мониторингът на обявените обществени поръчки е част от дейността на Камарата на строителите в България. Той е насочен главно към сектор „Строителство“, като предоставя месечно информация относно обхвата (предмета) на обявените обществени поръчки, както и необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител, които биха могли да са пречка за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и допускане на дискриминация в отрасъла.

По данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за февруари 2018 г. обявените тръжни процедури в сектор „Строителство“ са 221 броя с обща прогнозна стойност 345 млн. лв. Спрямо януари 2018 г. се наблюдава увеличаване със 74 обявления (50,3%) и нарастване на стойността с 94,9% (168 млн. лв.). Отчита се, че в сравнение с февруари 2017 г. през февруари 2018 г. се регистрира ръст от 16,9% (32 бр.) на броя и от 22,3% (63 млн. лв.) на стойността.

Обявени обществени поръчки по вид строителство

„Инженерна инфраструктура“ – обявените поръчки през февруари т.г. са 56 бр., или 25,3% от всички в сектор „Строителство“. С обща прогнозна стойност 162 млн. лв., което е 47% от общо обявената стойност на поръчките за отрасъла. Спрямо предходния месец обявените търгове в „Инженерна инфраструктура“ регистрират ръст от 75% (24 бр.) на броя и на стойността от 105,1% (83 млн. лв.).
„Сградно строителство“ – делът на поръчките в сегмента е 19,1% от общо обявените, или 42 бр., с прогнозна стойност 56 млн. лв., представляваща 16,2% от общата за отрасъла. Спрямо предходния месец обявените поръчки в „Сградно строителство“ отбелязват увеличение от 50% (14 бр.) на броя и при стойността от 64,7% (22 млн. лв.)
„Енергийна инфраструктура“ – обявените търгове в сегмента са 27 бр. с дял от 12,2% от всички. Прогнозната стойност е 55 млн. лв., или 15,9% от общата. В сравнение с януари 2018 г. обявените поръчки в „Енергийна инфраструктура“ регистрират ръст от 35% (7 бр.) на броя и при стойността от 129,2% (31 млн.  лв.).
„ВиК инфраструктура“ – делът на поръчките в сегмента за февруари е 7,2% от общо обявените, или 16 бр., при обявена прогнозна стойност от 63 млн. лв., което е 18,3% от общата в сектор „Строителство“. Спрямо предходния месец обявените обществени поръчки във „ВиК инфраструктура“ регистрират спад от 5,9% (1 бр.) при броя и ръст на стойността от 96,9% (31 млн. лв.)
„Проектиране и надзор“ – обявените търгове в сегмента са 80 бр., или 36,2% от общо обявените поръчки, с прогнозна стойност 9 млн. лв., или 2,6% от цялата за сектор „Строителство“. Спрямо предходния месец обявените поръчки при „Проектиране и надзор“ регистрират ръст от 60% ( 30 бр.) при броя и на стойността от 12,5% (1 млн. лв.).

Дейности по изпълнение на обществените поръчки по вид строителство

„Инженерна инфраструктура“:
Изграждане, реконструкция, ремонт на пътна и жп инфраструктура – 25%;
Tекущи ремонти на горски пътища – 5,4%;
Рехабилитация и поддържане на пристанища – 3,6%;
Изграждане, реконструкция, благоустрояване на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 8,9%;
Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, изграждане на подпорни стени, укрепване на път, рехабилитация и поддържане на пристанище – 3,6%;
Изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на улична мрежа – 46,4%;
Изграждане, реконструкция на съоръжения и инсталации за депо за отпадъци – 7,1%.
„ВиК инфраструктура“:
Строителство и ремонт на пречиствателни станции на битови и отпадъчни води – 12,5%;
Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализационни системи – 87,5%;
Строително-монтажни работи на водоеми – 0%.
„Сградно строителство“:
Ново строителство – 9,5%;
Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни дейности – 59,5%;
Kонсервация и реставрация – 4,8%;
Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност – 2,4%;
Проектиране и СМР по преустройство на сгради – 21,4%;
Строителни и монтажни работи по изграждане на стоманени конструкции – 2,4%.
„Енергийна инфраструктура“:
Ново строителство – 3,7%;
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност – 22,2%;
Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи, авторски надзор), повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради – 18,5%;
Изграждане, реконструкция, подмяна на преносни и разпределителни мрежи и съоръжения към тях в електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване – 55,6%.
„Проектиране и надзор“:
Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 26,3%;
Проектиране, изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 25%;
Оценка на съответствие, строителен надзор, инвестиционен контрол и изготвяне на паспорти за обекти – 37,5%;
Обследване за енергийна ефективност – 1,2%;
Изготвяне на идеен проект – 10%.

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Инженерна инфраструктура“:

Поръчка №00497-2018-0003, община Бяла – „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR-1233 (№ IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ от общинската мрежа, от км 2+000 до км 12+000 с обща дължина 10 000 м“, с прогнозна стойност – 5,2 млн. лв.
Поръчка №00104-2018-0001, община Мадан – „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“ с прогнозна стойност – 5,4 млн. лв.
Поръчка №00039-2018-0002, община Павликени – „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Павликени“, с прогнозна стойност – 5,6 млн. лв.
Поръчка №00188-2018-0001, община Хисаря – „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Хисаря“, с прогнозна стойност – 5,6 млн. лв.
Поръчка №00479-2018-0006, община Балчик – „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност“, с прогнозна стойност – 5,7 млн. лв.
Поръчка №00267-2018-0013, община Пловдив – „Текущ ремонт на улици и булеварди на територията на община Пловдив“, с прогнозна стойност – 5,8 млн. лв.
Поръчка №00926-2018-0001, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД – „Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1“, с прогнозна стойност – 26 млн. лв.
Поръчка № 00087-2018-0015, Столичната община – „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, с прогнозна стойност – 40,4 млн. лв.
Обявени обществени поръчки над
5 млн. лв. в сегмент „ВиК инфраструктура“:
Поръчка №00420-2018-0002, община Гълъбово – „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Главан, община Гълъбово“, с прогнозна стойност – 5,5 млн. лв.
Поръчка №00571-2018-0003, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас – „Сключване на Рамково споразумение за изпълнение на ремонтно-възстановителни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години“, с прогнозна стойност – 19 млн. лв.
Поръчка №00226-2018-0011, община Плевен – „Инженеринг за обект „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия“, с прогнозна стойност – 28 млн. лв.
Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Сградно строителство“:
Поръчка №00073-2018-0006, община Велико Търново – „Дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014 – 2020“, с прогнозна стойност – 5,8 млн. лв.
Поръчка №00051-2018-0005, община Видин – „Строителни и монтажни работи по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Видин“, с прогнозна стойност –
12,8 млн. лв.

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Енергийна инфраструктура“:

Поръчка №01467-2018-0022, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, старо наименование „Електроразпределение – Столично“ АД – „Присъединяване на нови потребители с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София област“, с прогнозна стойност – 5,3 млн. лв.
Поръчка №00211-2018-0017, община Хасково – „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по 10 обособени позиции“, с прогнозна стойност – 8,1 млн. лв.
Поръчка №00118-2018-0007, община Сливен – „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Сливен“ по 19 обособени позиции“, с прогнозна стойност – 15 млн. лв.

Обявени обществени поръчки по вид възложители

Общини – 182 бр. обявени поръчки;
Комунален и обществен сектор – 7 бр.;
Болници и учебни заведения – 3 бр.;
Министерства и агенции – 27 бр.;
Други – 2 бр. обявени поръчки.
Обявени обществени поръчки по критерий „Процедури на договаряне“
Открита процедура – 87 бр. обявени поръчки;
Пряко договаряне – 3 бр.;
Ускорена ограничена процедура – няма;
Договаряне без предварително обявление – 16 бр.;
Публично състезание – 112 бр.;
Договаряне без предварителна покана за участие – няма;
Договаряне с предварителна покана за участие – няма;
Открит конкурс за проект – няма;
Неопределена процедура – 3 бр. обявени поръчки.

Обявени обществени поръчки по критерий за възлагане

Икономически най-изгодна оферта – 141 бр. обявени поръчки;
Липсват критерии при възлагане – 80 бр.;
Най-ниска цена – няма.
Източници на финансиране
Държавен бюджет – 126 бр.;
Механизъм за свързване на Европа – няма;
Фонд „Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ – няма;
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – 26 бр.;
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ – 1 бр.;
„Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ – 53 бр.;
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ – 7 бр.;
INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“ – 2 бр.;
INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ – 1 бр.;
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – няма;
Оперативна програма „Добро управление 2014 – 2020“ – няма;
Национален доверителен екофонд – 1 бр.;
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 4 бр.;

През февруари 2018 г. в обявленията за обществени поръчки се изискват следните сертификати:

ISO 9001:2008 – за 48% от поръчките се изисква този сертификат.
ISO 14001:2004 – за 28,1% се изисква този сертификат.
OHSAS18001:2007 – за 3,2% от поръчките се изисква този сертификат.
ISO 27001:2005 – не се изисква.
ISO 17020:2005 – за 0,9% от поръчките се изисква този сертификат.
IEC 17025:2005 – не се изисква.
ISO 9606-1:2012 – за 0,5% от поръчките се изисква този сертификат.
ISO-13485 – не се изисква.
ISO -17024:2003 – не се изисква.

Нередности при обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“, влияещи негативно върху конкуренцията

Нередностите при обявените обществени поръчки са често срещани необосновани, липсващи или прекомерни изисквания при критериите за подбор на изпълнител, поставени в условията за участие и критериите за възлагане, а именно при:

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри;
Икономическо и финансово състояние;
Технически и професионални възможности;
Критерий за качество – показатели за оценка;
Критерий за качество – срок на годност;
Критерии по отношение на показатели като методология, концепция, план за работа промяна в последователността на технологичните процеси.
През февруари 2018 г. при обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ са допуснати 2 нередности, водещи до субективни решения при възлагане или отстраняване на участниците в тръжните процедури.

Поръчка №00104-2018-0002, възложител община Мадан

Наименование „Упражняване на СН по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“.

Цитат: „За „СХОДЕН ПРЕДМЕТ“ по 2.1), 2.2), 2.3) и 2.6) – Упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт, и/или реконструкция,
и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на мин. 2-ра група, 3-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ“
Коментар: Групи има в Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а в Закона за устройство на територията (ЗУТ) има само категории.

Поръчка №00104-2018-0005, възложител община Мадан

„Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“

Цитат: „За „сходен предмет“, Възложителят ще приеме: Упражняване на строителен надзор (СН) за обекти, които включват изграждане
и/или ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група, минимум четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ“.

Коментар: Групи има в ЗКС, а в ЗУТ има само категории.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.05.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.