Професионалното образование и обучение 2018 в България е във фокуса на обектива

Прочетена: 106

Борислав Брайков
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева
експерт, КСБ

Министерството на образованието и науката (МОН) провежда държавната политика в областта на професионалното образование и обучение (ПОО). Според Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) програмите за придобиване на професионална квалификация са насочени към две целеви групи: ученици и лица, навършили 16 години, извън системата на формалното образование. Когато обучението се осъществява в училищата, минималната възраст на желаещите да се включат в програми за ПОО е 13 години. Това е записано в публикация от март т.г. на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), в която се проследява развитието на ПОО у нас през последните години.

Приетият през 2015 г. Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), както и измененията и допълненията в ЗПОО от 2016 г., оптимизират училищната мрежа в системата на ПОО и водят до увеличаване на дела на обучението чрез работа.

Основните институции, в които се осъществява ПОО, са професионалните гимназии, училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните колежи, както и държавните, общинските и частните лицензирани центрове за професионално обучение (ЦПО). ПОО се провежда в съответствие с Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии. Законодателството регламентира шест вида програми за начално и продължаващо професионално обучение, които определят възрастта и входящото образователно и квалификационно равнище на кандидатите, както и съдържанието и продължителността.

В професионалните гимназии протича

обучение за усвояване на общообразователния минимум за средно образование, както и подготовка за придобиване на професионална квалификация, като зрелостниците заедно с дипломата получават и свидетелство за професионална квалификация. Програмите за професионално обучение, осъществявани от ЦПО и професионалните колежи, не включват общообразователна подготовка и водят единствено до квалификация, която може да се придобие и чрез валидиране на предходно учене. Желаещите да удостоверят професионални знания, умения и компетентности трябва да положат държавен изпит. Часовете за практика съставляват значителна част (от 50% до над 70%) от всички програми за ПОО, като делът им намалява с нарастване степента на квалификация, която се придобива по съответната професия.

От 2014 г. насам в България непрекъснато се развива и обучението чрез работа – дуалната система. В нея практическата подготовка в реална работна среда се редува с учене на теорията в институции в системата на ПОО. Учениците в XI и XII клас се подготвят от съответния работодател от два до три дена седмично. При лицата, навършили 16 години, обикновено обучението чрез работа се допълва от самообучение или посещение на вечерни курсове с оглед усвояване на теорията за съответната професия. Както учениците, така и възрастните получават възнаграждение от съответния работодател. Въпреки че законодателството насърчава въвеждането на дуалната система, тя все още се прилага главно на проектна основа.
Социалните партньори са ангажирани на различни нива от системата на ПОО.

Те са представени в Икономическия и социален съвет на Република България, както и в други национални структури, като по този начин допринасят за разработването на политиката в областта на ПОО. Организациите на работодателите участват активно в координирания от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) процес по разработване и актуализиране на ДОС за придобиване на квалификация по професии. Наред с това браншовите и синдикалните организации предлагат представители за участие в комисиите, провеждащи изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Отличителни характеристики на ПОО

През 2017 г. броят на завършващите професионални гимназии надвишава този на дипломиралите се общообразователни училища и се равнява на 51,7% от всички. Наблюдава се намаление спрямо 2012 г., когато 52,5% от завършващите средно образование в България са с професионално.

От учебната 2016/17 г. обучението за придобиване на средно образование се осъществява в два етапа. По този начин се подобрява достъпът до ПОО, тъй като учащите вече могат да изберат как да продължат след завършване на X клас.

В национален контекст терминът начално ПОО се използва единствено във връзка с програми за обучение, водещи до придобиване на първоначална степен на квалификация по професия или част от нея. Те могат да бъдат надградени с програми за продължаващо ПОО за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация.

От 2015 г. е налице законова рамка за валидиране на неформалното и информалното (самостоятелното) учене в областта на ПОО, като се разработват процедури и критерии за гарантиране на качеството. Въвеждането на Национална квалификационна рамка улеснява процеса по установяването му.

Предизвикателства и съответстващи политики

За да може професионалното образование и обучение да отговаря по-адекватно на потребностите на пазара на труда, ЗПУО, в чийто обхват попада и ПОО, натоварва местните и регионалните власти с повече отговорности. Проведените реформи засилват ролята им по отношение броя на местата за професионално обучение, разработване на Списъка на професиите за ПОО (СППОО), допълнително разпределяне на финансовите средства към училищните бюджети, организиране на курсове за обучение на безработни, както и за развитие на материално-техническата база на професионалните гимназии. Организациите на работодателите също стават по-активни в процеса по осъществяване на ПОО. След последните промени в ЗПОО те могат да предлагат промени в СППОО.

С въвеждането на дуалната система през учебната 2015/16 някои училища започват да я предлагат. Няколко пилотни проекта са насочени към разширяване на неговия обхват в сътрудничество с бизнеса и публичните институции в България и чужбина. Предприемането на мерки като организиране на специализирани форуми, медийни кампании и събития помагат за привличането на учащи и мотивират работодателите да се ангажират с дуалното обучение, което все още се организира главно в рамките на различни проекти.

Във връзка с осигуряване на качеството МОН е в процес на изграждане на система за вътрешно и външно оценяване на базата на Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (ЕРРОК) в ПОО. Наредбата за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение задължава доставчиците на ПОО да организират самооценяване на базата на набор от критерии и показатели.

В плана за действие за 2015 – 2017 г. в изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015 – 2020 г. са предложени мерки за справяне с посочените предизвикателства, които включват: разширяване прилагането на модулна организация на професионалната подготовка, по-голяма гъвкавост в осъществяването на ПОО, по-качествени и по-леснодостъпни услуги по кариерно ориентиране. Също така се очаква изпълнението на Стратегията да допринесе за увеличаване на процента на участие на възрастни в ученето, който в момента е сред най-ниските в ЕС.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 31.05.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.