Мониторинг на сключените договори по обществени поръчки в сектор „Строителство“ – януари – март 2018 г.

Прочетена: 54

Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

Камарата на строителите в България (КСБ) изготвя и публикува всяко тримесечие доклад и в началото на всяка година доклад за предходната по мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки на база данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Той е насочен главно към сектор „Строителство“ и включва статистически анализ на сключените договори по стойност, начин на финансиране, възложители, процедури и критерии за възлагане, групи строежи, изпълнители (фирми и консорциуми), както и установени от КСБ нарушения, съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите в България.
Сключени договори
По данни на АОП сключените договори в сектор „Строителство“ за януари – март 2018 г. са 325 с обща стойност 391 млн. лв. В сравнителен анализ за същия период на 2017 г. броят им нараства с 30% (75 бр.) и стойността им също – с 5,4% (20 млн. лв.).

Разпределение на контрактите по стойност
✓ До 200 хил. лв. – 121 бр. на обща стойност 7 млн. лв.
✓ До 2150 хил. лв. – 159 бр. за 125 млн. лв.
✓ Над 2150 хил. лв. – 45 бр. за 259 млн. лв.
Сравнителният анализ спрямо първото тримесечие на 2017 г. показва, че сключените договори за януари – март 2018 г. до 200 хил. лв. в сектор „Строителство“ се увеличават със 7,1% (8 бр.), а стойността им нараства със 75% (3 млн. лв.). При контрактите, сключени до 2150 хил. лв., тенденцията е също повишаване на броя с 31,4% (38 бр.), както и на стойността им с 37,4% (34 млн. лв.). За сключени договори над 2150 хил. лв. се наблюдава значително нарастване в броя със 146 бр. и намаляване на стойността с 6,6% (17 млн. лв.) спрямо първо тримесечие на 2017 г.
Финансиране
Делът на сключените договори, финансирани от държавния бюджет за първо тримесечие на 2018 г., възлиза на 251 бр. на стойност от 220 млн. лв. По оперативни програми на Европейския съюз те са 74 бр. на стойност 171 млн. лв. Тенденцията, която се наблюдава при контрактите по програми на ЕС през периода януари – март 2018 г. спрямо същия период на 2017 г., е увеличаване на броя със 146,7% (44 бр.) и намаляване на стойността с 25,3% (58 млн. лв.) При сключените договори, финансирани от държавния бюджет, има увеличаване на броя с 14,1% (31 бр.) и нарастване на стойността с 54,9% (78 млн. лв.).
По възложители
По данни на Агенцията за обществени поръчки възложителите, сключили договори в сектор „Строителство” за първото тримесечие на 2018 г., са:
✓ Общини – 214 бр. за 239 млн. лв.
✓ Комунален и обществен сектор – 12 бр. за 9 млн. лв.
✓ Болници и учебни заведения – 21 бр. за 14 млн. лв.
✓ Министерства и агенции – 78 бр. за 129 млн. лв.
Тенденциите през първото тримесечие на 2018 г. спрямо същото на 2017 г. се запазват. Общините са водещи по брой и стойност на сключените договори. При тях се отчита увеличаване на броя от 37,2% (58 бр.) и намаляване на стойността с 24,8% (79 млн. лв.). След тях се нареждат министерствата и агенциите, при които се регистрира ръст на броя на сключените договори с 85,7% (36 бр.) и значителното нарастване на стойността с 396,2% (103 млн. лв.) Болниците и учебните заведения също запазват своята позиция, като при тях броят на сключените договори се увеличава с 61,5% (8 бр.), както и стойността със 133,3% (8 млн. лв.). Единствено комуналният и обществен сектор отчита значителен спад както в броя на сключените договори с 69,2% (27 бр.), така и в стойността с 57,1% (21 млн. лв.).
Сключени договори в сектор „Строителство” над 20 млн. лв.
✓ Възложител „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен – стойност 20 млн. лв. – „Рамково споразумение за срок от 4 години – „Проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях за нуждите на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен“.
✓ Възложител Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ) – стойност 20,4 млн. лв. – „Извършване на дейности по текущ и основен ремонт, както и ремонти при аварийни ситуации в базите, предоставени за управление на ДА „ДРВВЗ“.
Сключените договори над 20 млн. лв. за първо тримесечие на 2018 г. са в „Инженерна инфраструктура” и високото строителство. Тип възложител – министерства и агенции.
По вид строителство
✓ „Инженерна инфраструктура“ – 105 бр., или 32,3% от общо сключените договори. Те са на стойност 195 млн. лв., или 49,9% от общата.
✓ „Сградно строителство“ – 88 бр., или 27,1% от общо сключените договори. Те са на стойност 72 млн. лв., или 18,3% от общата.
✓ „Енергийна инфраструктура“ – 94 бр., или 28,9% от общо сключените договори. Стойността им е 53 млн. лв., или 13,6% от общата.
✓ „ВиК строителство“ – 38 бр., или 11,7% от общо сключените договори. Те са на стойност 71 млн. лв., или 18,2% от общата.
Първо тримесечие на 2018 г. спрямо първо тримесечие на 2017 г.
✓„Инженерна инфраструктура“ – регистрира ръст на броя сключени договори със 101,9% (53 бр.) и спад на стойността с 15,6% (36 млн. лв.).
✓ „Сградно строителство“ – отчита увеличаване на броя сключени договори с 22,2% (16 бр.), както и на стойността със 166,7% (45 млн. лв.).
✓ „Енергийна инфраструктура“ – регистрира ръст на броя сключени договори с 9,3% (8 бр.) и спад на стойността с 19,7%
(13 млн. лв.)
✓ „ВиК строителство“ – спад на броя сключени договори с 5% (2бр.) и ръст на стойността с 51,1% (24 млн. лв.)
Тенденция спрямо първо тримесечие на 2017 г. – „Инженерна инфраструктура“ е с най-голям брой сключени договори. След нея са „Сградно строителство“, „Енергийна инфраструктура“ и „ВиК строителство“. При стойността на сключените договори „Сградно строителство“ и „ВиК строителство“ отчитат значителен ръст на годишна база.
Фирми и консорциуми
От общо сключените договори за първото тримесечие на 2018 г. (325 броя на стойност 391 млн. лв.) с:
Фирмите са 256 броя на стойност 232 млн. лв., като:
Регистрирани в Централният професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ).
– Малки строителни фирми (до 49 човека) – 116 броя на стойност 54 млн. лв.
– Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека) – 110 броя на стойност 124 млн. лв.
– Големи строителни фирми (над 250 човека) – 23 броя на стойност 50 млн. лв.
– Нерегистрирани фирми в ЦПРС към КСБ – 7 броя на стойност 4 млн. лв.
– Консорциуми, обединения, сдружения – 69 броя на стойност 159 млн. лв.
За първо тримесечие на 2018 г. на фирмите, сключили договори, се пада дял от 78,8% от броя на всички контракти и 59,3% от общата им стойност, а на консорциумите – 21,2% от броя и 40,7% от стойността. Водещи остават фирмите както в броя, така и в стойността на сключените договори. За разглеждания период малките строителни фирми заемат 45,3% от броя на сключените договори от фирми и 23,3% от стойността. На средните фирми се падат 43% от общия брой и 53,4% от стойността. Делът на големите фирми е 9% от броя сключени договори и 21,6% от стойността. Нерегистрираните фирми в ЦПРС – 2,7% от броя на сключените договори от фирми и 1,7% от стойността.
Тенденцията, която се наблюдава на годишна база, е, че водещи с най-голям брой сключени договори са малките фирми, при които има ръст от 45% (36 бр.). Средните фирми са с най-голяма стойност на сключените договори при значителен ръст от 90,8% (59 млн. лв.). Големите фирми регистрират ръст от 51,5% (17 млн. лв.) при стойността спрямо разглеждания период на предходната година и по стойност на договорите достигат малките фирми. Броят на сключените договори от фирми без регистрация в ЦПРС остава без изменение, но при стойността има 300% ръст (3 млн. лв.). При консорциумите годишният темп на растеж при стойността на сключените договори намалява с 33,2% (79 млн. лв.), като при броя на сключените договори тенденцията се запазва.
Сключени договори по вид строителство от фирми и консорциуми
✓ „Инженерна инфраструктура“ – 105 бр. на стойност 195 млн. лв., от тях:
Фирми – общо 84 броя на стойност 98 млн. лв., от които:
– Малки строителни фирми (до 49 човека персонал) – 30 сключени договора на стойност 10 млн. лв.
– Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека персонал) – 33 сключени договора за 58 млн. лв.
– Големи строителни фирми (над 250 човека персонал) – 17 сключени договора за 27 млн. лв.
– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 4 сключени договора за 3 млн. лв.
– Консорциуми, обединения, сдружения – общо 21 сключени договора на стойност 97 млн. лв.
✓ „Сградно строителство“ – 88 бр. на стойност 72 млн. лв., от тях:
Фирми – общо 70 броя на стойност 57 млн. лв., от които:
– Малки строителни фирми – 47 сключени договора на стойност 24 млн. лв.
– Средни строителни фирми – 19 сключени договора за 11 млн. лв.
– Големи строителни фирми – 2 сключени договора за 21 млн. лв.
– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 2 сключени договора за 1 млн. лв.
– Консорциуми, обединения, сдружения – общо 18 сключени договора на стойност 15 млн. лв.
✓ „Енергийна инфраструктура“ – 94 бр. на стойност 53 млн. лв., от тях:
Фирми – общо 79 броя на стойност 37 млн. лв., от които:
– Малки строителни фирми – 31 сключени договора на стойност 15 млн. лв.
– Средни строителни фирми – 43 сключени договора за 20 млн. лв.
– Големи строителни фирми – 4 сключени договора на стойност 2 млн. лв.
– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 1 сключен договор на стойност 0,1 млн. лв.
– Консорциуми, обединения, сдружения – общо 15 сключени договора на стойност 16 млн. лв.
✓ „ВиК строителство“ – 38 бр. на стойност 71 млн. лв., от тях:
Фирми – общо 23 броя на стойност 40 млн. лв., от които:
– Малки строителни фирми – 8 сключени договора на стойност 6 млн. лв.
– Средни строителни фирми – 15 сключени договора за 34 млн. лв.
– Големи строителни фирми – няма сключени договори.
– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – няма сключени договори.
– Консорциуми, обединения, сдружения – общо 15 сключени договора на стойност 31 млн. лв.
Анализът показва, че при фирмите, сключили договори, средните строителни фирми доминират по критерий „Брой“ и „Стойност“ в „Инженерна инфраструктура“, „Енергийна инфраструктура“ и „ВиК строителство“. След тях са малките фирми в „Сградно строителство“. При консорциумите най-голям голям брой сключени договори с най-голяма обща стойност са отчетени в „Инженерна инфраструктура“.
I тримесечие 2017 г. – I тримесечие 2018 г.
В „Инженерна инфраструктура“ фирмите са водещи по брой сключени договори и изместват консорциумите по стойност. Фирмите отчитат ръст с 43 бр., или 104,8% повече сключени договори, и ръст при стойността с 63 млн. лв., или 180%. Консорциумите регистрират ръст на броя с 90,9%, или 10 бр. повече сключени договори, и бележат значителен спад от 193,1% при стойността, или 99 млн. лв.
В „Сградно строителство“ тенденцията се запазва. Фирмите остават водещи както по брой сключени договори, така и по стойност. Спрямо първо тримесечие на 2017 г. фирмите отчитат ръст от 48,9%, или сключените договори се увеличават с 23 бр., а при стойността – с 307,1%, или 40 млн. лв. При консорциумите се наблюдава спад на броя с 28% и ръст на стойността с 15,3%, или 2 млн. лв. повече спрямо януари – март 2017 г.
В „Енергийна инфраструктура“ тенденцията остава същата. Фирмите са водещи както по брой сключени договори, така и по стойност. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. фирмите регистрират ръст от 29,5% при броя и разлика от 1 млн. лв. надолу при стойността. При консорциумите тенденцията на годишна база е спад както при броя с 40%, така и при стойността с 42,8%.
При „ВиК строителство“ фирмите остават водещи по брой и стойност сключени договори въпреки регистрирания спад на броя с 23,3% и на стойността с 13% спрямо първото тримесечие на 2017 г. При консорциумите се наблюдава увеличение с 50% при броя на сключените договори и драстичен ръст с 3000%, или с 30 млн. лв. повече при стойността.
През първото тримесечие на 2018 г. в сключените договори по обявените обществени поръчки се изискват следните сертификати:
✓ ISO 9001:2008 – за 66,8% от поръчките, по които са сключени договори, се изисква този сертификат.
✓ ISO 14001:2004 – за 46,2% се изисква този сертификат.
✓ OHSAS18001:2007 – за 9,2% се изисква този сертификат.
✓ SA 8000:2008 – няма сключени договори с изискване на този сертификат.
✓ ISO 27001:2005 – няма.
✓ ISO 17020:2005 – за 2,2% се изисква този сертификат.
✓ OHSAS50001:2011 – няма.
✓ ISO 9606-1:2012 – за 1,2% се изисква този сертификат.
Нарушения съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите
Експертният екип към Камарата на строителите в България, който проверява дали са спазени изискванията, съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона на Камарата на строителите при сключените договори по обществени поръчки, установи следните нередности:
Поръчка №00325-2015-0013 – „Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив – „Строително ремонтни работи в Клиника по лъчева терапия и Отделение по нуклеарна медицина, намиращи се в База 1 на ­УМБАЛ ,,Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. ,,Васил Априлов“ №15 А“.
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив
Нарушение: Възложителят е сключил рамково споразумение с фирма „Партнерс Про“ ООД с ЕИК: 203830131, която не е регистрирана в ЦПРС въпреки поставеното условие в обявлението от възложителя за: „Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което да е приложимо за всички видове строителства от предмета на поръчката“, с което е в нарушение със Закона за Камарата на строителите, съгласно чл. 3, ал. 2 – „Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137 ал. 1 от ЗУТ, или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната квалификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“, подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя“.
Поръчка №00265-2017-0129 – „Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) в „Мини Марица-изток“ ЕАД”
Възложител: Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево
Нарушение: Възложителят е сключил договор с фирма „ПВР-ЕМ” ЕООД, ЕИК: 200528277, която не е регистрирана в ЦПРС, с което е в нарушение със Закона за Камарата на строителите чл. 3, ал. 2: „Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната квалификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“, подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя“.
Поръчка №01547-2017-0010 – „Изграждане на външен модул за зареждане с гориво – Пристанище Варна – изток”
Възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД
Нарушение: Възложителят е сключил договор с фирма „Техникъл Сървисис Съпорт“ ЕООД с ЕИК: 130516931, която не е регистрирана в ЦПРС. Поръчката е по процедура „пряко договаряне“. Законът за Камарата на строителите чл. 3, ал. 2 гласи: „Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната квалификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“, подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя“.
Поръчка №00081-2016-0056 – „Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции”. Обособена позиция №:6: „Изпълнение на СМР на сграда с административен адрес гр. Варна, ул. „Петър Берон“ 19”.
Възложител: Община Варна
Нарушение: Възложителят е сключил договор за изпълнение на 18.01.2018 г. с фирма „Транс Сервиз“ ООД, ЕИК: 115195183, която към момента на сключване на договора е заличена от ЦПРС (съгласно чл. 21 от Закона за Камара на строителите) въпреки изискването от страна на възложителя при обявлението на обществената поръчка, че: „Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя: „Първа група: строежи от високото строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”– строежи от „Четвърта категория”: строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б” – жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 кв. м до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ, ако участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ, следва да има регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. * Мотиви: Това изискване е наложено от вида на работите, които се налага да се извършват: Предвид това е необходимо потенциалните изпълнители – строители, да имат регистрация в КСБ за изпълнение на строежи от съответната категория съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. Липсата на такъв документ у строителя ще постави възложителя в невъзможност да изпълни задълженията си съгласно чл. 157, ал. 2 ЗУТ – изречение второ.
Участникът попълва (декларира) в част IV, буква „А“, точка 2 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава; В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.“
За първото тримесечие на 2018 г. строителните фирми без регистрация в ЦПРС са сключили общо 7 договора на обща стойност 4 млн. лв. за изпълнение на обществени поръчки. Спрямо първо тримесечие на 2017 г. броят на сключените договори е без изменение, а стойността се е увеличила с 3 млн. лв. Тъй като голяма част от договорите при нерегистрираните фирми включват дейности като неотложни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване и горски пътища, съгласно Закона за КСБ част от тези фирми могат да изпълняват договорите си, без да са в нарушение съгласно чл. 157 ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 07.06.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.