Инж. Валентин Зарев: Работим върху предложения за промени на законови и подзаконови нормативни документи в две основни направления

Обсъждаме идея по примера на ЦПРС да се създадат регистри на проектантски и консултантски фирми

Прочетена: 386

Мартин Славчев

Инж. Зарев, кои са основните приоритети на секцията, която ръководите?

Може да кажем, че основният приоритет на секция „Проектиране и строителен надзор“, на която аз съм председател от сформирането й досега, е било и продължава да бъде качеството на строителството. А върху него влияние оказват дейностите на всички участници в процесa, ведно със задълженията и отговорностите им. В тази посока искам да отбележа, че работим върху предложения за промени на законови и подзаконови нормативни документи в две основни направления – урегулиране дейностите на инженерите проектанти като юридически лица или проектантски бюра и фирми, както и въвеждане на диференциация на консултантските компании в зависимост от вида и категорията на строежите.

Обсъждаме в сформираната по инициатива на КСБ работна група на браншовите организации в сектора – БААИК, КАБ, КИИП, НАСП, САБ и др., предложение по примера на Централния професионален регистър на строителя на Камарата да се създаде аналогичен такъв на проектантски фирми, като същите бъдат разпределени по групи и категории, разработени в съответствие със спецификата на услугите. Той може да се води от съответната браншова организация – например от КИИП. Проектантските бюра като юридически лица ще носят по-голяма отговорност за качеството на проекта и неговата реализация по време на строителството, включително с по-висока, адекватна професионална застраховка. В момента КИИП издава удостоверения за правоспособност единствено на проектантите – физически лица. При поискване може да бъде издадено и удостоверение на проектантска фирма, но то има пожелателен характер и е ирелевантно за осъществяване на дейността й. Когато възникне проблем, е редно да се търси фирмата, която има застраховка и носи цялата отговорност за проекта. При сега действащото законодателство регистрираните бюра не са юридически лица. В областта на транспортната инфраструктура, фирма с недостатъчно квалифицирани специалисти, капацитет, застраховки, осигуровки и т.н. не би могла да се справи качествено със законовите задължения на проектанта, освен ако не ги изпълнява формално.

Не трябва да пропускаме и друг проблем, свързан с квалификацията на младите специалисти. Например за специализацията на един току-що завършил инженер няма кой да осигури 2 – 3-годишен стаж и опит, които да подпомогнат и повишат квалификацията му, както и развитието и израстването му като проектант на инфраструктурни обекти. Това може да стане само ако започне работа във фирма или бюро, където със съдействието на опитни специалисти да придобие необходимите му практически знания и умения.

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по приложението му, уреждащи осъществяването на авторския надзор, проектантът всеки ден трябва да е на обекта, за да приема количествата извършени СМР, подлежащи на закриване, и да подписва Акт обр.12 (Наредба № 3 за съставянето на актове и протоколи по време на строителството). В този случай задълженията му се дублират с тези на лицето, упражняващо строителен надзор, което считаме за излишно. Според мен е редно да бъде върната старата редакция на чл.7, ал.3, т.12 от Наредба 3, като при съставянето на Акт обр.12 да не е необходимо да участват и проектантите по съответните части.

Проблемът се задълбочава и от нереално ниското заплащане, несъответстващо на слож­ност­та и отговорността на тази дейност. Смешно е касиер в голяма търговска верига да започва със заплата от 1240 лв., докато интелектуалният труд на проектанта да се оценява на не повече от 1000 лв. при сегашните дъмпингови цени. Голяма грешка е да се пести от проектиране, особено като се имат предвид големите инвестиции, които се влагат в изграждането на автомагистрали, ж.п. линии, пътища, мостове, пречиствателни станции и др. Вложените средства многократно ще се изплатят с по-качествени, по-технологични и криещи по-малко изненади проекти. Повишаването на цените и недопускането на възлагане на обществени поръчки с предмет „Изготвяне на проекти“ по критерий „най-ниска цена” ще доведат неминуемо до повишаване на качеството.

По аналогичен начин стои въпросът и със състоянието на строителния надзор, който представлява строго специфична дейност с огромно значение. В тази връзка дискутираме с колегите идеи за възможни промени в сега действащата нормативната уредба. Моето предложение е, и консултантските фирми да бъдат вписвани в регистър по групи в зависимост от спецификата на извършваните услуги.

Всеки консултант да може да се впише в една или повече от следните групи:

– Първа група – строежи от високото строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
– Втора група – строежи от транспортната инфраструктура;
– Трета група – строежи от енергийната инфраструктура;
– Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура.

Съгласно Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в Регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (обн., ДВ, бр.98/2012г.), за СН на обекти от линейната инфраструктура не са необходими физически лица със специалности, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите (лекари, инженери, архитекти и др.), както и пожарна безопасност и спасяване или др., с изключение на тунелите. Поради спецификата на дейностите, с оглед упражняване на сериозен и квалифициран контрол, е необходимо предвиждане на по-голям брой инженери специалисти (транспортно строителство, геодезия, геология). Подобна регламентация на дейността на консултантите ще осигури реално и качествено упражняване на надзор при строителството. За достигане на пълно съответствие и уеднаквяване на категориите и видовете строежи по ЗУТ, ЗКС и ПРВВЦПРС се обединяваме под общото мнение, че част от изискванията към строителите за вписване в ЦПРС могат да бъдат приложени и към консултантите – липса на ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и такива за осигурителни вноски, както и лихви, свързани с тях; техническо оборудване, необходимо за дейността и най-вече персонал, нает по трудови договори (въпросното изискване предлагаме да се въведе и при проектантските бюра). Да се въведе и условие по аналогия на ЗКС всяка година да се изисква представянето на актуални документи, доказващи, че консултантската фирма продължава да отговаря на критериите за вписване в Регистъра (напр. ГФО и удостоверение за липса на задължения, справка от НАП за действащи трудови договори и т.н.). Считам, че по този начин ще се премахнат или поне силно ще намалеят възможностите за извършване на злоупотреби, нереално ниските цени и сивата икономика. Така специалистите, упражняващи строителен надзор, ще бъдат в трудови правоотношения с консултанта, ще се прекрати порочната практика едно лице да бъде включено в екипите на неограничен брой фирми. По този начин и недобросъвестните консултанти и проектанти ще бъдат принудени да спазват изискванията на действащото трудово и осигурително право, като заплащат възнаграждения и осигуровки в реален размер. Това ще доведе до офериране на реални цени за изпълнение на обществени поръчки, което пък от своя страна ще осигури качествено упражняване на строителен надзор.

Всички тези предложения за промени в действащото законодателство са внесени и са обект на дискусии в под­групата за проектиране, надзор и строителство на съоръжения и линейни мрежи на техническата инфраструктура към работната група на браншовите организации, сформирана по инициатива на КСБ.

Какво предстои до края на годината?

Предстои да поставим началото на реализацията на идеите, изложени по-горе, както и развиване на дейности по популяризиране работата на Камарата и привличане на нови членове.
И занапред ще продължаваме да работим по промяна на законодателната и нормативната уредба, отнасяща се до проектирането, упражняването на надзор в строителството и осъществяването на оценка за съответствие на инвестиционните проекти. Може би тук е мястото да повдигна проблема, че съгласно ЗУТ в момента оценяването на съответствието на инвестиционните проекти се извършва единствено и само по отношение на тяхната законосъобразност и съгласуване, без да се проверява качеството на проекта и спазването на нормите. Считаме за удачно занапред да се осъществява и контрол, като за целта в екипа, извършващ ОСИП, е необходимо да бъдат включвани задължително проектанти, притежаващи пълна правоспособност.

В Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и обекти, са предвидени гаранционни срокове – например за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) за ново строителство от 10 години. Това означава, че гаранцията за изпълнение както на договорите за строителство, така и на тези за упражняване на строителен надзор, се задържат за неоправдано дълъг период от време. Ще продължим да работим по прилагането на добрите практики на FIDIC, например предвиждащи задържане на гаранцията една година, което е абсолютно логично и обосновано, тъй като дефектите в резултат на некачествено изпълнение се появяват именно в рамките на тази една година, докато след това е невъзможно да се установи от какво точно са причинени дефектите (твърде е възможно да са в резултат на недобра поддръжка).
Може би е време да помислим и за разработване на Правилник за работа на секциите, тъй като всички те са създадени да подпомагат работата на УС на КСБ и изпълнението на неговите политики.

Също така за решаване на изложените по-горе проблеми имаме идея да създадем Българска асоциация на инженерите консултанти в техническата инфраструктура (където проблемите са най-наболели), с цел защитаване на техните права и бързото решаване на проблемите в бранша.

Утвърждаването на типовите документи е приоритет в работата на секциите на КСБ. Какво е тяхното значение и виждате ли възможност да бъдат прилагани в обозримо бъдеще?

През 2013 – 2014 г. от JASPERS беше разработен пълен комплект документи за участие в обществени поръчки. Те съдържат общи изисквания към участниците за допустимост, критерии и методика за оценка, разглеждане и класиране на офертите. Разработките биха били добра база за изработване на проекти на типови договори за изпълнение на строителство, проектантски и консултантски услуги, но към настоящия момент не се прилагат.

Тук отново трябва да споменем проблема „най-ниска цена“ при възлагане на процедури за изпълнение на обществени поръчки за услуги, който е определящ и спокойно може да кажем „ограничаващ“ качествения контрол и респективно качествения строителен продукт. При нереално ниски цени надзор се осъществява по-скоро формално, сведен основно до подписване на строителни книжа. В направените разработки е заложен критерий за оценка „Оптимално съотношение качество/цена“, като прилагането му би довело да реална ангажираност и контрол на изпълнение на СМР от страна на експертите.

Кои според Вас в сегашния момент са най-важните приоритети на КСБ, накъде трябва да насочи усилията си браншовата организация, така че да е най-полезна на своите членове?
Може би предприетите от КСБ дейности по обединяване на браншовите организации и съвместното изготвяне на проекти за промяна в основния закон за строителството – ЗУТ, е един от най-важните приоритети към настоящия момент. Според мен активната позиция по отношение на нормативната уредба е правилният път, по който Камарата е поела, както и мероприятията по намаляване на административната тежест за бранша.
В тази връзка успяхме да постигнем съгласие с МРРБ, при изменения в одобрения инвестиционен проект след издаване на разрешение за строеж и заповед за допълване на издаденото такова за проекти от транспортната инфраструктура, както и при извършване на рехабилитация и основен ремонт на обекти от линейната инфраструктура в рамките на сервитута на съществуващия път да не се иска произнасяне с решение по необходимостта от извършване на ОВОС (да не се съгласуват от МОСВ) по чл. 92 и следващите от Закона за опазване на околната среда, когато такова решение/съгласуване е направено на основния проект и няма промени.

Как виждате възможностите за партньорство между ръководената от Вас секция и в. „Строител“?
Считам, че всички засегнати проблеми могат – в тясно сътрудничество с в. „Строител” – да достигнат до широк кръг специалисти, да се популяризират дискусиите сред многобройните читатели на вестника. Това би помогнало за вземане на правилни решения за изчистване на проблемите в строителния бранш.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 10.09.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.