Предлагат промени в Наредба №2, касаещи четвърта и пета категория строежи

Прочетена: 1230

Удостоверението за въвеждане в експлоатация за обекти от четвърта и пета категория или отказ за такова в писмен вид да е от органа, който е издал разрешението за строеж. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Предложенията за изменения и мотивите към тях са публикувани на електронните страници на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове“, на Дирекцията за национален строителен контрол и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Становища по текста могат да се подават до 10 септември т.г.

В мотивите е посочено, че чрез промените наредбата трябва да отговори на последните изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ). С тях се прецизират и действащите разпоредби за условията и реда за регистриране въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория по реда на ЗУТ, независимо от източника на тяхното финансиране. Такива обекти са частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа и съоръженията към тях, жилищни и смесени сгради с ниско или средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м и от 1000 до 5000 кв. м, производствени здания, инсталации, съоръжения и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, и други.

Ако бъдат одобрени предложенията, извън обхвата на наредбата ще останат специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

Създава се Глава трета „а“, в която е разписан редът за регистриране въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория и издаване на удостоверения за това. В чл.19а е определено от кои лица се подава искане и до кой орган. Посочени са необходимите документи за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежите от четвърта и пета категория.

Проектонаредбата предвижда още удостоверението да бъде издавано в седемдневен срок от постъпване на искане за такова след проверка на документите. В същия срок то може да бъде отказано писмено в случай на неизпълнение на необходимите изисквания, както и когато не е упражняван строителен надзор или такъв е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано лице.
По преценка компетентният орган може да направи проверка на място, за която се съставя констативен протокол, неразделна част от досието на строежа.

В преходните и заключителните разпоредби е записано, че започнатите производства за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация до влизането в сила на тази наредба се довършват по досегашния ред.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.08.2017. Категория Законът. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.