Видин – там, където р. Дунав прави изящна извивка

Кметът Огнян Ценков: Подобряването на жизнената среда е сред най-важните приоритети през настоящата година

Прочетена: 204

Свилена Гражданска

Видин привлича към себе си с историческо и културно наследство, но и с красотата на Дунавския бряг. Тук можете да видите паметници от римската епоха, българското средновековие, османския период и след Освобождението на страната. Те са своебразен мост между миналото и настоящето.

Историята на Видин е свързана с римската крепост Бонония, която била част от Дунавския лимес и е имала важно стратегическо значение в границите на империята. В резултат на аварското нашествие през VI в. Бонония става център на областта. Византийският император Юстиниан Велики (527 – 565 г.) укрепва твърдината с цел възпиране на славянските племена. Средновековният град Бонония, който българите наричат Бдин, влиза в държавата на хан Аспарух (681 – 701 г.) още при създаването й в края на VII в. По-късно (през IX в.) Бдин е сред десетте военно-административни единици на Първата българска държава.

През епохата на Второто българско царство ролята на средновековния град нараства и той става център на автономни владетели. Видин се обособява като средище на управляваните от деспот Шишман земи. Градът е последната средновековна българска столица, чийто владетел Иван Срацимир (1355 – 1396 г.), също от династията на Шишман, издига ролята и мястото на Бдин.

С превземането на видинската крепост през 1396 г. от Османската империя се слага край на средновековната българска държава. В източниците от тази епоха се споменава за Константин, син на Иван Срацимир, в качеството му на османски васал и български владетел.

Като граничен район в рамките на Османската империя Видин запазва своето политическо, военно и стопанско значение. От 1400 до 1700 г. градът е част от буферна зона между Османската държава и Австрия и многократно е превземан от австрийски войски.

След Освобождението на България градът е силно повлиян от западните модернистични тенденции в културата и архитектурата. Днес Видин търси своето място сред туристическите дестинации по долното течение на р. Дунав и за развитие на икономиката в различни сектори.

Кметът Огнян Ценков: Подобряването на жизнената среда е сред най-важните приоритети през настоящата година

Подобряването на жизнената среда е сред най-важните приоритети през настоящата година

Г-н Ценков, какви ще са предизвикателствата за община Видин през годината и какви са приоритетите Ви през нея?

В началото на 2017 г. нека първо си пожелаем да има здраве и късмет във всяко българско семейство, мир и стабилност в държавата. Община Видин изпрати една трудна, но и успешна 2016 г. На тази основа гледаме напред и сме готови да посрещнем предизвикателствата. Предстои ни да съумеем да спазим изискванията на финансово-оздравителния план, който изпълняваме, да разплащаме редовно задълженията си, както и да продължим работата във връзка с повишаване събираемостта на местните данъци и такси.

Подобряването на жизнената среда е сред най-важните приоритети в общинската политика през 2017 г. По този начин ще отговорим на потребностите на съгражданите ни, като обърнем сериозно внимание на благоустрояването и инфраструктурата. На места в някои жилищни комплекси на Видин повече от 20 години не са извършвани никакви ремонти. Затова предвиждаме обновяване на улици и паркинги около блоковите пространства в кварталите на града. Такива дейности са предвидени и в други населени места от общината.
И тази година акцентът ще е върху работата по европейски проекти и привличане на инвеститорски интерес. Ще продължим да развиваме социалните услуги, които са на високо ниво. Смятаме да предприемем и сериозни стъпки за превръщането на общината в привлекателна туристическа дестинация, като фокусираме вниманието върху културно-историческия туризъм. Разбира се, ще продължим усилията за откриване на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, който създаде в нашия град през есента на 2016 г. обучителен център. Отново ще подкрепяме развитието на спорта. В тази връзка като конкретен приоритет ще посоча крайно необходимия ремонт на Гребната база. Гребането е сред традиционните спортове в района, в него се постигат много високи резултати и нашите състезатели заслужават да тренират при добри условия.

За какво отделяте средства в капиталовата програма за 2017 г.?

Тя е в размер на 3 087 753 лв., като 450 000 лева от тях са за текущ ремонт. Предвидени са пари за важни обекти в сферата на образованието, културата, спорта, социалните дейности, за подобряване на инфраструктурата и благоустрояването. Ще бъде направено основно обновяване например на сградите на Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – на стойност 150 хил. лв., както и на Градското ученическо общежитие за 200 хил. лв., на детски градини и училища – 136 хил. лв. Ремонтът на Гребната база, за която споменах, ще струва 335 000 лв., като той ще включи покрива на основната сграда, хотелската част и др.

Предвидени са 9000 лв. за рехабилитация на покрива на Спортната зала във Видин. Както вече отбелязах, ще бъдат асфалтирани междублокови пространства в 7 жилищни комплекса и няколко улици в града. И тази година отново са заделени пари за реализиране на програмата за местни инициативи на стойност 108 хил. лв. Тя стартира много успешно през миналата година и по нея се финансират малки проекти с местно значение, с които могат да кандидатстват жителите на всички квартали във Видин и на населените места в общината. Ще се изградят и 5 нови детски площадки на стойност 55 000 лв. Финансови средства ще има за разработване на инвестиционни проекти, проектни предложения за оперативните програми и редица други дейности.

Правителството Ви отпусна 2 млн. лв. за капиталови разходи. За какво ще бъдат насочени средствата?

Половината, или 1 млн. лв. от тази субсидия, ще бъде използвана за обновяване на общински сгради. Другият 1 млн. лв. е заложен в бюджета за подобряване на жизнената среда, ремонт и асфалтиране на паркинги и улици около жилищните здания във Видин, както и на улици в селищата от общината. Имаме амбицията да осигурим видеонаблюдение на стойност 40 хил. лв. на детските градини, парк „Рова“ и Крайдунавския парк, които са любимо място за отдих на видинчани. Така че средствата ще помогнат за подобряване на пътната, социалната и образователната инфраструктура и ние ще се погрижим максимално за това. По този начин следваме и един от най-важните си приоритети, който споменах – постигане на по-добра жизнена среда.

Кои са основните проекти, по които работите в момента?

Те са по няколко оперативни програми. Сред проектите, които изпълняваме по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” („ОПРЧР 2014 – 2020“) е „Грижа в семейна среда за лицата в неравностойно положение в община Видин”. По него се предоставят услуги на лица с увреждания и техните семейства, както и на хора над 65 години с ограничения и/или невъзможност за самообслужване в ежедневието си. Така разкрихме нови работни места. С „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин” надграждаме проекта „Всички деца с равен старт в училище” – индивидуална и групова работа с деца и техните родители. По „ОПРЧР 2014 – 2020“ работим и по „Заедно за създаване на младежка заетост и устойчива работна среда в община Видин”, по който обучаваме и назначаваме на работа в общината 50 младежи до 29-годишна възраст.

Ключов проект по ОП „Околна среда 2014 – 2020” е „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин – Втора фаза”. Успешно се развива и проектът „Областен информационен център – Видин”. По него се предоставя информация за възможностите за кандидатстване пред фондовете на ЕС за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Той е по ОП „Добро управление 2014 – 2020”. Чрез проекта „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на община Видин“ по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ се подобрява административният капацитет на общината. По Норвежката програма за сътрудничество се реализира проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад, и създаване на Епиграфски център”. Чрез него се реставрира сградата на Турски склад, която е в близост до крепостта Баба Вида. Разработва се експозиционен план и се създава Епиграфски център, в т.ч. закупуване на оборудване и благоустрояване на околното пространство.

Видин има възможност да кандидатства с проекти по трансграничните програми с Румъния и със Сърбия. Разкажете ни повече за тях.

Да, общината може да реализира три проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG IPA „България – Сърбия 2014 – 2020 г.“. Единият от тях е „Превенция и ограничаване на последиците от предизвикани от човека трансгранични бедствия в региона Видин – Зайчар”. По него е предвидено закупуване на специализирана техника и почистване на нерегламентирани сметища на територията на общината. Чрез проекта „Развитие на конкурентоспособни туристически атракции за целогодишен фестивален туризъм, който допринася за диверсификацията на туристическите продукти в района Видин – Зайчар” ще популяризираме ежегодния фестивал на изкуствата „Дунавски вълни” и ще закупим музикални инструменти за културни институции във Видин. Третият е „Създаване на диагностични центрове за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна и предучилищна възраст в Сърбия и България”. Общината има готовност да предостави подходяща сграда, която се намира в центъра на града, за разполагане на такъв обект.

Как стимулирате привличането на нови инвестиции в района?

На 29.12.2015 г. Общинският съвет прие Наредба за насърчаване на инвестициите в община Видин. С нея се определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за издаване на сертификат клас В и прилагане на мерки за насърчаване на вложенията, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагане на закона. Основните цели на наредбата са повишаване на конкурентоспособността на икономиката на Видин, подобряване на инвестиционния климат и създаване на нови и високопроизводителни работни места. Мога да кажа, че през последната година отчитаме засилен инвеститорски интерес. Проведохме срещи и оказахме съдействие на инвеститори от страната, от Германия, Италия, Украйна, Япония и др. Едно от намеренията е за изграждане на завод за производство на скрепителни материали от стомана, като вложенията ще възлязат на 25 000 000 лв. и ще се разкрият 70 работни места. Има и планове за създаване на шивашки цех, който ще осигури 100 нови работни места. Предвидена е и инвестиция в размер на 30 000 000 лв. за производство на „бели” сажди, с които се изработват гуми за автомобили, които намаляват разхода на гориво и по този начин се опазва околната среда. Предполага се, че ще създадат от 70 до 90 работни места.

Как развивате туризма?

Кръстопътното местоположение на община Видин е предопределило историческото напластяване на множество културни особености, което прави региона притегателна дестинация за културно-исторически туризъм. Този основен туристически ресурс привлича интереса от страна на български и чуждестранни посетители.

Най-известната забележителност в общината е единствената напълно запазена средновековна крепост Баба Вида, която посреща около 45 хил. туристи годишно. Обектът е естествен декор на множество културни събития, фестивали и филми, които допълнително разнообразяват престоя на туристите. Важно е да посоча, че на свое заседание от 18.01.2017 г. Министерският съвет реши да даде правото за управление на крепостта Баба Вида на общината. Това решение е във връзка с депозирано искане от наша страна. Целта е след придобиване правото на управление да се осигурят средства за изготвяне и кандидатстване с проект за укрепване и поддържане на архитектурно-културната ценност с категория „национално значение”. С оглед на състоянието на крепостта Баба Вида ние ще предприемем действия по привличане на средства, включително и по линия на европейските фондове, за извършване на необходимите дейности по консервация, реставрация и социализиране на археологическия обект. Други обекти са музей „Кръстата казарма” и исторически музей „Конака”, където е представено развитието на региона от древността до началото на ХХ в.

Многовековното съжителство на редица етнически и религиозни общности по тези земи е оставило своите отпечатъци в обектите, свързани с поклонничеството и религиозния туризъм, който е неразделна част от културно-историческия. Катедралният храм „Св. Димитър”, вторият по големина след храм-паметник „Св. Александър Невски” в София, е и паметник от национално значение. Забележителни са полувкопаните църкви „Св. Пантелеймон” и „Св. Петка”. Вторият в страната мавзолей се намира в нашия град и е построен в памет на Видинския митрополит Антим, който е първият български екзарх, както и председател на Първото Велико народно събрание.

Друг много значим обект е джамията на видинския управител Осман Пазвантоглу заедно с библиотеката, посветена на неговата майка.

Видинската синагога е архитектурен паметник на културата с национално значение, единствен по рода си на територията на страната. Този обект е сред основните забележителности – част от туристическите обиколки на града.

Видин като дунавска дестинация е включен в спирките на круизните кораби от Западна Европа. Броят на туристите, пристигащи по река Дунав, нараства значително в последните години поради засиления интерес към този тип почивка.

Освен продуктите на културно-историческия туризъм община Видин притежава потенциал за спортен, риболовен, винен, кулинарен туризъм.
Културните прояви и събития допринасят за разнообразяване на туристическия продукт. С най-голяма популярност са младежкият фестивал по изкуствата The Bridge, фестивалът „Дунавски вълни”, средновековният фестивал „Бъдинъ” и фолклорният събор „Бъдник”.

В заключение може да се каже, че с най-голямо значение за туризма в общината са културно-историческите обекти и събития. Те са основният ресурс, който привлича български и чуждестранни гости.

Вестник „Строител“ е издание на Камарата на строителите в България (КСБ). Как протича взаимодействието Ви с браншовата организация?

Работим в добро сътрудничество с КСБ и в лицето на Областното представителство на Камарата във Видин откриваме коректен партньор, готов да съдейства и подкрепя намеренията на общинското ръководство в интерес на цялостното развитие и съвременна визия на нашия град. Представители на браншовата организация участват активно в работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Членовете на Областното представителство на Камарата проявяват готовност за участие в обществени поръчки, обявени от нас, и за подпомагане на социални и културни дейности.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.02.2017. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *